Hotărârea nr. 364/2018

Hotărârea nr. 364/28.12.2018 privind constituirea unei Comisii de negociere a achiziționării în numele Municipiului București , a unor imobile situate în Strada Iacob Andrei, nr.31, Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL SECTORUI 5

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului

București, unui număr de 65 de unități locative

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificare Legii administrației publice locale nr.21 5/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 28.12.2018;

Având în vedere:

Raportul Direcției Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare nr. 111301/20.12.2018, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 111726/21.12.2018;

Luând în considerare propunerile domnului consilier Melnic Constantin Ion precum și autopropunerea domnului consilier Gheorghe Ștefan consemnate în Procesul Verbal al Comisiei de Validare din data de 28.12.2018 în care se menționează și rezultatul votului ;

Ținând cont de:

Adresa S.C. Administrare Cazare Cantine S.R.L., înregistrată la Primăria Sector 5 cu nr. 109035/13.12.2018, prin care ni se comunică oferta de preț privind vânzarea imobilului; Legea Locuinței nr. 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (5) și art. 81, alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă constituirea comisiei de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, unui număr de 65 de unități locative, situate în str. Iacob Andrei nr.31 , Sector 5, București, cu următoarea componență:

 • 1.  Marian Țigănuș

 • 2.  Marian Ion

 • 3.  Matei Ion

 • 4. Gheorghe Ștefan

 • - Președinte

 • - Membru

 • - Membru

 • - Membru

 • - Viceprimar al Sectorului 5

 • - Arhitect Șef

 • - Consilier Local

 • - Consilier Local

5. Ramona Maria Chivu

- Membru

- Director General - Direcția Generală Economică

6. Isabcla Nicolcta Disăgilă

- Membru

- Director General Adjunct - Direcția Buget și Execuție Bugetară

7. Radu Marian Popescu

- Membru

- Direcția Generală Juridică

8. Aurelia Negru


- Membru


9. Mihaela Kalogerakos        - Membru


 • - Director General Adjunct-Direcția Generală Operațiuni

 • - Director General - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare


Art. 2. - Secretariatul Comisiei prevăzute la art. 1 va fi asigurat de dna Andra Elena Boțea, Direcția Generală Juridică.

Art. 3. - Comisia de negociere constituită potrivit art. I din prezenta hotărâre, va înainta spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art. 4. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.