Hotărârea nr. 362/2018

Hotărârea nr. 362/27.12.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRÂRE

Privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.

Având în vedere:

Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generala Economica

înregistrat sub nr. 340/27.12.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr.

342/27.12.2018;

Raportul nr. 13564/27.12.2018 întocmit de către SC Amenajare Edilitara si

Salubrizare S.A. in vederea modificării actului constitutiv al societății;

In conformitate cu prevederile:

Prevederile HCL Sector 5 nr. 39/16.08.2010, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art.81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. de la 186.337.120,35 lei la 231.585.034,35 lei, prin emiterea unui număr de 10.200 acțiuni cu o valoare nominala de 4.436,07 lei.

Art. 2. Adunarea Generala a Acționarilor S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. va duce la îndeplinire toate formalitățile necesare in vederea înregistrării modificărilor survenite in ceea ce privește structura acționariatului societății, la toate instituțiile competente.

Art. 3 împuternicit al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, este doamna Aurelia-Mariana Costin, cetățean român, născuta la data de 21.04.1970 în Oraș Stefanesti, Județ Argeș, domiciliata în București, Strada Virgil Plesoianu, nr. 98, Sector 1, posesor a CI seria RR nr.977594 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 06.03.2013, CNP 2700421034970 să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea întocmirii, depunerii și înregistrării la toate instituțiile competente a documentației aferente modificării Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., semnând valabil în numele și pentru Consiliul Local Sector 5 oriunde este necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limita prezentului mandat.

Art. 4 S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Serviciul Evidenta Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistenta Tehnica si Juridica și persoana menționata vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRAS

SECRETA

ELENA- LUMII

NR. Â 7/27.12.2018


NEAZĂ

SECTOR

’A PETRE;