Hotărârea nr. 361/2018

Hotărârea nr. 361/27.12.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Economat Sector 5 SRL.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Actului Constitutiv al

SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL

Având în vedere:

Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generala Economica înregistrat sub nr. 339/27.12.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 341/27.12.2018;

Raportul nr. 1620/27.12.2018 întocmit de către SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL in vederea modificării actului constitutiv al societății;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.75/14.1 1.2001 și prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art.81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

?

Art. 1. Se aproba majorarea de capital social al S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL de la 408.067.500 lei la 438.264.495 lei.

Valoarea totală a capitalului social este de 438.264.495 lei. Părțile sociale sunt în număr de 21.480 a câte 20.403,375.

Art. 2. împuternicit al SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL, este doamna Elena -Denisa Deca, cetățean român, născuta la data de 28.12.1972 în Corn. Amărăști, Județ Vîlcea, domiciliata în București, Șos. Alexandriei nr. 70, bl. L9, et.5, ap.22, Sector 5, posesor a CI seria RD, nr. 630015, eliberată de SPCEP Sector 5, biroul nr.l, la data de 16.07.2009, CNP 2721228381499 să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea întocmirii, depunerii și înregistrării la toate instituțiile competente a documentației aferente modificării Actului Constitutiv al S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL, semnând valabil în numele și pentru Consiliul Local Sector 5 oriunde este necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limita prezentului mandat.

Art. 3. SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL, Serviciul Evidenta Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistenta Tehnica si Juridica și persoana menționata vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. <36/ /27.12.2018