Hotărârea nr. 360/2018

Hotărârea nr. 360/27.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR5


HOTARARE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5


Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bu


getului


local al Sectorului 5 pe anul 2018 si Raportul de specialitate intocmit de Direcția Economica nr.DGE 343/27.12.2018 precum si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ;                                                                                                             '

Având in vedere Legea nr. 2 /2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr. 3/2018 privind aprobarea bugetului


asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;


Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare;

Având in vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;


In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ;


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:


ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018, conform anexelor nr 1-58,


59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare.


ART 2. Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2018, conform anexelor nr.59-59.1,66 fac parte integranta din prezenta hotarare.


1, care


ART 3 . Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr.65-66, care fac parte integranta din prezenta hotarare.


ART 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii (Invatamant Preuniversitar de stat) care fac parte integranta din prezenta hotarare.


pe anul.201 8 , conform anexelor nr. 67-74


ART 5 Se aproba rectificarea integranta din prezenta hotarare.


bugetului Centrului Cultural Ștefan Iordache pe anul 2018, conform Anexelor nr. 75-77, care fac parte


bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Admnistratia Piețelor


.ART 6 Se aproba rectificarea

Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac parte integranta din prezenta hotarare..


ART 7 Se aproba rectificarea bugetului pentru Complexul Multifuncțional „Sf.Andrei” pe anul 2018, conform Anexelor nr. care fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art,8 Se apoba bugetul creditelor interne conform Anexelor nr. 84-85, care fac parte integranta din prezenta hotarare.


81-83,


Art. 9 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor


aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.