Hotărârea nr. 354/2018

Hotărârea nr. 354/21.12.2018 privind aprobarea implementării, la nivelul Sectorului 5, a proiectului Centrul de pregătire pentru performanță PERM(Programare – Electronică – Robotică – Mecanică), de către Colegiul tehnic Energetic.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării, la nivelul Sectorului 5, a proiectului Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare - Electronică - Robotică - Mecanică), de către Colegiul Tehnic Energetic

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.12.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 109827/17.12.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 109829/17.12.2018; adresa Colegiului Tehnic Energetic, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub 107336/07.12.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor I -6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă implementarea, la nivelul Sectorului 5, de către Colegiul Tehnic Energetic, a proiectului Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare - Electronică Robotică - Mecanică), conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și directorul Colegiului Tehnic Energetic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.          / 21.12.2018

Sumar al proiectului

Centrul (le pregătire pentru performanță PERM

(Programare - Electronică - Robotică - Mecanică)

  • a) Organizator: Colegiul Tehnic Energetic, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

  • b) Domeniul în care se încadrează proiectul: științific și practic-aplicativ;

  • c) Perioada desfășurării: decembrie 2018 - august 2019;

  • d) Locul desfășurării: incinta Colegiului Tehnic Energetic',

  • e) Beneficiari direcți: aproximativ 50 de elevi și 4 cadre didactice de specialitate;

  • f) Scopul proiectului: instruirea elevilor din învățământul gimnazial din Sectorul 5 în domeniul roboticii, în anul școlar 2018 - 2019.

  • g) Obiective specifice:

implementarea unor servicii educaționale specializate, informate și non formale, care să conducă la o mai mare atractivitate a profilului tehnic al liceului;

îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor din grupul-țintă al proiectului și dezvoltarea unui set de cunoștințe și aptitudini ale acestora;

stimularea comunicării interpersonale, creșterea nivelului stimei de sine și dezvoltarea complianței la reguli a elevilor din grupul-țintă, prin descoperirea unor rigori în relațiile cu ceilalți;

sensibilizarea comunității față de nevoile elevilor de a fi sprijiniți în orientarea școlară și profesională, prin descoperirea/stimularea abilităților, aptitudinilor, intereselor extracurriculare ale acestora.

  • h) Activitățile propriu-zise ale proiectului:

Al: susținerea campaniei de promovare a proiectului;

A2: stabilirea programei și a regulilor de funcționare a centrului și a calendarului de activități; A3: amenajarea și dotarea laboratoarelor;

A5: susținerea sesiunilor de instruire a elevilor selectați în grupul-țintă;

A4: organizarea, în interiorul grupului-țintă al proiectului, a selecțiilor vizând participarea elevilor Ia concursuri tematice;

A5: organizarea programului Școala de vară - pentru cel mult 25 de elevi și profesorii coordonatori ai acestora;

A6: evaluarea proiectului și diseminarea rezultatelor acestuia la nivelul comunității Sectorului 5.

i) Buget estimativ: 76.959 Ici.


Elena Lu