Hotărârea nr. 353/2018

Hotărârea nr. 353/21.12.2018 privind metodologia care determină modul de derulare a activității de salubrizare și igienizare a terenurilor virane din Sectorul 5, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 312/15.11.2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind metodologia care determină modul de derulare a activității de salubrizare și igienizare a terenurilor virane din Sectorul 5, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr.312/15.11.2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2018;

Având în vedere:

 • •  Referatul de specialitate nr. DGO-DTVIE 263/14.12.2018 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5

 • •  OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale

 • •  HCGMB 121 /2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București

 • •  Legea nr.51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilități publice

 • •  Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare a localităților

 • •  HCL 106/28.07.2017 privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 și nr. 5 ale H.C.L.S.5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5

 • •  HCL nr. 312/15.11.2018 privind unele măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării a terenurilor virane din Sectorul 5

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă metodologia care determină modul de derulare a activității de salubrizare și igienizare a terenurilor virane din Sectorul 5, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr.312/15.11.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 553 /21.12.2018

AnexaMETODOLOGIE PRIVIND MĂSURI DE ASIGURARE A SALUBRITĂȚII

ȘI IGIENIZARE A TERENURILOR VIRANE DE PE RAZA SECTORULUI 5

Prezenta metodologie stabilește măsurile de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5.

1. Scopul metodologiei:

Scopul metodologiei determină modul de derulare a activității de salubrizare și igienizare a terenurilor virane din Sectorul 5, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr.321/15.11.2018.

2.  Generalități:

Metodologia prevede pașii pe care trebuie să îi parcurgă structurile care derulează/implementează activitățile aferente salubrizării și igienizării terenurilor virane din sectorul 5.

 • •  Identificarea terenurilor virane din sector unde se formează depozite de deșeuri necontrolate

 • •  Identificarea proprietarului

 • •  Somarea proprietarului

 • •  Verificarea efectuării igienizării, de către proprietarul terenului

 • •  Monitorizarea prestației serviciului de salubrizare și igienizare terenuri virane

 • •  Recepția serviciului prestat

 • •  Acordare bun de plată

 • •  Recuperarea debitului aferent serviciilor prestate

Operațiunile și acțiunile privind activitatea se vor derula de către toate compartimentele implicate, conform instrucțiunilor din prezența metodologie.

3. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

 • •  Polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală -Serviciul Control Activități Comerciale și Protecția Mediului, pe baza sesizărilor și a inspecțiilor în teren, vor identifica terenurile virane din Sectorul 5, unde se formează în mod frecvent depozite necontrolate de deșeuri.

 • •  Pentru identificarea proprietarilor, Direcția Generală de Poliție Locală - Serviciul Control Activități Comerciale și Protecția Mediului transmite solicitare către Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5.

 • •  în urma obținerii datelor de identificare ale proprietarilor, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală - Serviciul Control Activități Comerciale și Protecția Mediului vor soma proprietarul pentru salubrizarea și igienizarea terenului viran.

 • •  în cazul în care, în urma termenului stabilit în somație, proprietarul nu va lua măsuri în vederea salubrizării și igienizării terenului, Direcția Generală de Poliție Locală -Serviciul Control Activități Comerciale și Protecția Mediului va trasnsmite adresa către Direcția Generală Operațiuni - Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri iar acesta transmite comandă către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA, pentru a interveni și a presta serviciile specifice de salubrizare.

 • •  Toate operațiunile prestate de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA se vor face sub stricta supraveghere a inspectorilor din cadrul Direcției Generale Operațiuni-Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri/politiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală - Serviciul Control Activități Comerciale și Protecția Mediului.

 • •  La finalul prestației, SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA va înainta devizul serviciilor prestate, corespunzător cantităților și tarifelor aprobate prin HCL nr.106/28.07.2017.

 • •  Comisia de recepție constituită prin Dispoziție de Primar verifică situația de lucrări corelată cu inspecția în teren și o aprobă.

 • •  După aprobarea devizului, SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA va factura serviciile.

 • •  Factura este vizată cu ”Bun de plată” de către persoanele numite prin Dispoziție de Primar și este transmisă Direcției Generale Economice, pentru plată. „ Bun de plată ” se acordă de persoanele din cadrul direcției de specialitate, nominalizate prin Dispoziția emisă la nivelul Primăriei Sectorului 5, care cuprinde toate persoanele care acordă „ bun de plată

 • •  Direcția Generală Operațiuni și Direcția Generală Economică vor înainta documentele care au stat la baza prestării serviciului de salubrizare a terenurilor virane, nesalubrizate de către proprietarii acestora, deși au fost somați, Direcției de Asistență Tehnică și Juridică, în vederea întocmirii Dispoziției de recuperare a sumelor facturate de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA și plătite de Primăria Sectorului 5.

 • •  Dispoziția emisă de Primarul Sectorului 5, de recuperare a sumelor aferente serviciilor prestate de salubrizare a terenurilor virane va fi comunicată Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5, în vederea constituirii ca debite proprietarilor terenurilor salubrizate.

Prezenta metodologie se aplică direcțiilor și structurilor din cadrul Primăriei Sector 5, care sunt implicate în derularea și implementarea activităților, cât și în cadrul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. după cum urmează:

 • •  Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare -Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri.

 • •  Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 - instituția care va transmite informațiile solicitate de Primăria Sectorului 5 cu privire la datele de identificare a proprietarului terenului.

 • •  Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 - Serviciul Control Activități Comerciale Și Protecția Mediului - structura care emite somația în numele Primăriei Sector 5 prin care somează proprietarul în vederea salubrizării și igienizării terenului.

 • •  S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A instituție subordonată care realizează servicii de salubrizare și igienizare terenuri virane din Sectorul 5.

 • •  Direcția Generală Economică - structură din cadrul Primăriei Sector 5 care are ca principale obiective gestionarea și evidența resurselor financiare și materiale alocate de la bugetul local, din venituri proprii, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • •  Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - structură care asigură îndeplinirea funcțiilor Primăriei Sector 5 în limitele competențelor acordate în domeniul specific de activitate.