Hotărârea nr. 351/2018

Hotărârea nr. 351/21.12.2018 privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Acordul de finanțare nr. 2/05.11.2018 înregistrat la Primăria Sectorului 5 nr. 108450/12.12.2018 încheiat între Primăria Municipiului Ungheni și Primăria Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Acordul de finanțare nr. 2/ 05.11.2018 înregistrat la Primăria Sectorului 5 nr. 108450/12.12.2018

încheiat între Primăria Municipiului Ungheni și Primăria Sectorului 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.12.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Transparență și Control și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 109286/14.12.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. DG'l’C -109289/14.12.2018;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 433/26.07.2018, privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul Ungheni din Republica Moldova.

în conformitate cu prevederile art. 14, art. 15, alin. (5), art. 16, alin. (4), art. 45, alin. (2), lit. „d”, art. 62, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de finanțare nr. 2/05.11.2018 înregistrată la Primăria Sectorului 5 nr. 108450/12.12.2018, încheiat între Primăria Municipiului Ungheni și Primăria Sectorului 5, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală de Transparență și Control, Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 357 / 21.12.2018
Anexă Ia H.C.L. Sector 5 nr. . >9 Z21.12.2018

ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA ACORDUL DE

FINANȚARE NR. 108450/12.12.2018

Primăria Municipiului Ungheni

Cu sediul social în Republica Moldova, Municipiul Ungheni, Str. Națională, nr. 7, sector 5, CIF 1007601001787, având cod TREZMD2X, deschis la Trezoreria Regională Centru, legal reprezentată prin domnul Alexandru Ambros, în calitate de Primar al Municipiului Ungheni, numită în continuare Primăria Municipiului Ungheni,

și

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9 - 11, sector 5, Cod fiscal: 4433953, Cont IBAN R094TREZ70524510220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin domnul Marian Țăgănuș, în calitate de Viceprimar,

Dna. CFIIVU MARI A - RAMONA, în calitate de Director General, Direcția Generală Economică; Dna. DISAGILĂ ISABELA NICOLETA, în calitate de Director General Adjunct, Direcția Generală Economică; Dna SANDU CORNELIA, în calitate de Director Executiv, Direcția Financiar Contabilitate, Dna DRAGNEA FLORINA, în calitate de Director General, Direcția Generală Juridică, Dna ALINA CRISTINA NEAGU, în calitate de Director General, Direcția Transparență și Control și Dna CRISTINA CLAUDIA POPA, în calitate de Director Executiv, Direcția de Transparență Instituțională, numită în continuare Primăria Sectorului 5,

Convin încheierea prezentului act adițional care modifică art. 2 la Acordul de finanțare, Durata acordului de finanțate, prin prelungirea termenului de finanțare cu 90 de zile, astfel:

2.1 Acordul de finanțare este valabil până la data de 31.03.2019.

Celelalte prevederi ale Acordului de finanțare rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, _______.12.2018, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI UNGHENI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 VICEPRIMAR, MARIAN ȚIGĂNUȘ


PRIMAR,

ALEXANDRU AMBROS

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECTOR GENERAL

MARIA - RAMONA CHIVU

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ISABELA NICOLETA DISAGILĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

CORNELIA SANDU

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

DIRECTOR GENERAL

FLORINA DRAGNEA

DIRECȚIA GENERALĂ DE TRANSPARENȚĂ ȘI CONTROL

DIRECTOR GENERAL

ALINA CRISTINA NEAGU

DIRECȚIA GENERALĂ DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA CLAUDIA POPA