Hotărârea nr. 349/2018

Hotărârea nr. 349/21.12.2018 privind aprobarea încheierii unei Convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială „George Călinescu” în scopul funcționării Centrului de Zi „George Călinescu”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNEI CONVENȚII DE COLABORARE ÎNTRE PRIMĂRIA SECTORULUI 5, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5, F.LC.E. ROMÂNIA SI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ GEORGE CĂLINESCU ÎN SCOPUL FUNCȚIONĂRII CENTRULUI DE ZI „GEORGE CĂLINESCU”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015, pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, azi 21.12.2018;

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sector 5;

Dat fiind raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 22787/14.12.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.237/12.10.2006 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu F.LC.E. ROMÂNIA în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind înființarea "Centrelor de Zi";

Luând în considerare raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă, Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport precum și Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale Fonduri Europene și alte Activități Economice.

în conformitate cu prevederile art. 119, alin.l, lit.a, art.120, art.124 alin.l din Legea nr.272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art.34 alin.(l) si alin.(2), lit„c”, art. 12. alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările ulterioare precum și Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(2) lit.„f’, precum și art.81 alin 2 lit. “n" teza I și lit.„q” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 .Se aprobă încheierea unei convenții de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și F.LC.E. România, Primăria Sector 5 - Direcția Generală Educație și Carieră și Școala Gimnazială „George Călinescu”, în scopul asigurării funcționării Centrului de Zi „ George Călinescu” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Serviciul Secretariat, Direcția


Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția Asistență Tehnică și Juridică-Serviciul Evidență Acte Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                     A

PREȘEDINTE DE SEDINT PLO^OLOS


însemnează,

■etar sector 5

Elena Luminița PETRESCE

CI


M /


Nr.       /21.12.2018

Anexa nr. I la H.C.L. Sector 5 V1

CONVENȚIE DE COLABORARE

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr.................../......................, privind

aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu F.I.C.E.România, Primăria Sector 5 - Direcția Generală Educație și Carieră și Școala Gimnazială „George Călinescu”, în scopul asigurării funcționării Centrului de Zi „ George Călinescu” aliat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

în conformitate cu prevederile art. 119, alin.l, lit.a, art.120, art.124 alin.l din Legea nr.272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulerioare, coroborate cu dispozițiile art.3, art. 12 alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare precum și Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

între :

Primăria sector 5 - Direcția Generală Educație și Carieră, cu sediul în str.Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, sector 5,București, cod fiscal 4433953, cont bancar R090TREZ70524670220XXXXX deschis la Trezoreria sector 5 , legal reprezentată prin dl.DANIEL FLOREA- Primar Sector 5.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 , cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, sector 5, București, cod fiscal 17104480, cont bancar ROI 7TREZ70524680220XXXXX deschis la Trezoreria sector 5, legal reprezentată prin d-na Florentina Popescu - director general și Alina Apostoaic - director economic ;

F.I.C.E. ROMÂNIA, cu sediul în str. Banul Udrea Nr.4, bl..68, Sc. 1,AP,16, Sector 3, București, cod fiscal 7175867, cont bancar R044RNCB0080005630420001, deschis la BCR.Fil.Doamnei Buc. , legal reprezentată prin Toma Mareș-Director;

Școala Gimnazială”GEORGE CĂLINESCU “ cu sediul in Str.Bachus Nr.42, Sector 5, București, cod fiscal 4364217, legal reprezentată prin d-na, Jarcău Adriana Director,

Se încheie prezenta convenție de colaborare .

ART.l. OBIECTUL CONVENȚIEI

Obiectul prezentei convenții îl constituie prevenirea abandonului și instituționalizarea copiilor, prin furnizarea pe timpul zilei, de servicii sociale constând în îngrjire, educație, recreere -socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copiii aflați în situație de risc care domiciliază pe raza sectorului 5 și sunt înscriși la Școala Gimnazială „GEORGE CĂLINESCU “, precum și de servicii sociale de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali ai unor asemenea copii în cadrul Centrului de Zi “GEORGE CĂLINESCU “ .

AR T. 2. Durata convenției

Prezenta convenție de colaborare se încheie până la data de...........................

ART. 3. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

 • 3.1. Primăria sector 5- Direcția Generală Educație și Carieră are următoarele obligații :

 • a) asigură fondurile necesare achitării utilităților Centrului de Zi ‘’George Călinescu ‘’ de către Școala Gimnazială ‘’ George Călinescu ‘’ ;

bjvirează până la data de_______________- a fiecărei luni în contul Școlii Gimnaziale4’George

Călinescu” sumele necesare plății utilităților arătate la lit. 4’a” a prezentului articol .

3.2. D.G.A.S.P.C. sector 5 are următoarele obligații:

 • a) asigură identificarea copiilor care domiciliază pe raza sectorului 5 și sunt înscriși la Școala Gimnazială4’George Călinescu 4’,aflați în situație de risc, respectiv provin din familii aflate în dificultate psiho-socio-economică, sunt lipsiți de supraveghere si suport din partea familiei din motive obiective, se află în situații școlare limită ori există riscul abandonului școlar;

 • b) asigură selecționarea copiilor care vor beneficia de suportul material și educațional oferit de Centrul de Zi ‘’George Călinescu’’, în conformitate cu criteriile de selecție prevăzute în anexa la prezenta convenție ;

 • c) asigură instrumentarea cererilor solicitanților de servicii sociale oferite de Centrul de Zi ’’ George Călinescu ” ;

 • d) întocmeste documentația de admitere a copiilor identificați și selecționați, potrivit prevederilor lit. 4’ a” si 4’b” ale prezentului articol, în Centrul de Zi ‘’George Călinescu ‘’ ;

 • e) asigură pregătirea și servirea mesei beneficiarilor serviciilor sociale ce formează obiectul prezentei convenții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;

 • f) suportă susținerea tehnico-matcrială a Centrului de Zi *’ George Călinescu ‘’ cu materiale igienico-sanitare, rechizite, piese de mobilier și alte materiale necesare pentru desfășurarea activităților educative (cărți, mijloace audio-media) și serviciilor sociale oferite de acesta ;

 • g) asigură personalul necesar funcționării centrului;

 • h) participă împreună cu ceilalți parteneri la evaluările periodice și finale ale serviciilor sociale furnizate în temeiul prezentei convenții .

 • 3.3. Școala Gimnazială *’ George Călinescu ‘’ are următoarele obligații :

ajcontribuie la realizarea obiectului convenției prin :

 • •  asigurarea spațiului necesar funcționării Centrului de Zi 4’ George Călinescu ’’ ;

 • •  asigurarea accesului beneficiarilor la biblioteca școlii, la cabinetul de consiliere psihopedagogică;

 • •  asigurarea mijloacelor logistice, precum și a materialelor didactice necesare furnizării serviciilor sociale ce formează obiectul convenției;

 • b) asigură plata utilităților aferente Centrului de Zi 4’ George Călinescu ’’ ;

 • c) asigură personalul didactic necesar furnizării serviciilor sociale ce formează obiectul convenției , respectiv îngrijire, educație, recreere -socializare, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională ;

 • d) asigură identificarea potențialilor beneficiari ai serviciilor sociale ce constituie obiectul convenției ;

 • e) sesizează D.G.A.S.P.C. sector 5 cu privire la cazurile identificate ;

 • f) asigură asistentă medicală a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate în baza prezentei convenții; gjrespectă criteriile de selecție a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate în temeiul prezentei convenții, menționate în anexa la prezenta convenție ;

hjparticipă împreună cu ceilalți parteneri la evaluările periodice și finale ale serviciilor sociale furnizate potrivit prezentei convenții .

3.4. F.I.C.E ROMÂNIA are următoarele obligații :

 • a) asigură desfășurarea de activități educaționale de natură a pregăti copiii pentru școala, de a-i ajuta să se obișnuiască cu mediul formal de învățare, oferindu-le totodată pregătire intensivă, precum și pregătire suplimentară;

 • b) realizează mediatizarea serviciilor furnizate în baza prezentei convenții prin editarea de broșuri, pliante;

 • c) acordă sprijin material, în limita fondurilor, beneficiarilor serviciilor furnizate în baza prezentei convenții;

djdeslasoară activități de consiliere a beneficiarilor serviciilor furnizate în baza prezentei convenții ;

e) organizează dezbateri pe teme psihpopedagogice, sociale și juridice ;

fjparticipă împreună cu ceilalți parteneri la evaluările periodice și finale ale serviciilor sociale furnizate potrivit prezentei convenții .

IV. Caracterul confidențial al convenției

4.1.Caracterul confidențial al tuturor informațiilor cu privire la prezenta convenție este conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și Legii nr. 129/2018 penru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Daelor cu Caracter Personal.

 • 4.2. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:- de a face cunoscută convenția sau orice prevedere a acesteia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea convenției;- de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a convenției în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

 • 4.3. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea convenției se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii convenției.

 • 4.4. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la convenție, dacă:

- informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau - informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau - partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

 • V. Forța majora

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poata pretinde daune-interese.

Forța majoră exonerează părțile de neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

VI. Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi efectuată prin act adițional, cu acordul părților.

VII. încetarea convenției

Prezenta convenție încetează:

 • a) Prin acordul de voință al părților ;

 • b) Prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți ;

 • c) La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată ;

 • d)Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 3 luni.

în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpa să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale.

Dacă partea în culpa nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral convenția.

VIII. Litigii

în caz de litigiu părțile vor încerca soluționarea acestuia pe cale amiabială.

în cazul în care nu reusesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești potrivit legii.

IX. Dispoziții finale

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezenta convenție s-a încheiat la sediul D.G.A.S.P.C. sector 5 , în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară, toate cu valoare de original și va intra în vigoare începând cu data de

Președinte de ședință, Floriine^ Boloș

Al svAiiX

5