Hotărârea nr. 348/2018

Hotărârea nr. 348/21.12.2018 privind modificarea HCLS 5 nr. 292/25.10.2018 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului şcolar 2018-2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLS 5 nr. 292/25.10.2018 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.12.2018;

Având în vedere:

  • - raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 109806/17.12.2018;

  • - expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 109818/17.12.2018;

  • - adresa nr. 1719/06.12.2018, emisă de Școala Gimnazială Grigore Tocilescu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 107467/10.12.2018;

  • - adresa nr. 4919/11.12.2018, emisă de Colegiul Tehnic Energetic, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 108034/11.12.2018

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport și cel al Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

în temeiul prevederilor art. 82 și ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și al prevederilor OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, ale art. 81, alin. 2, lit. j și ale alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 292/25.10.2018 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2018-2019, conform anexelor 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5, Cap. învățământ - Burse.

Art. 3 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Generală Economică, precum și unitățile de învățământ din anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Elena Lu


emnează,

Sector 5, Petrescu


Nr. 3^     /21.12.2018

Anexa 1 la HCL Sector 5 nr.          Z21.12.2018

Situația numărului de burse ce vor 11 acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 în semestrul I al anului școlar 2018-2019

INDICATOR

TOTAL

Seni. 1

din care:

Cuantum lunar bursă/elev

Primar

Gim nazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de eoni pictare

Număr de elevi:

25.376

10.495

7.902

6.206

604

169

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

327

148

157

22

0

0

400

B. Burse de merit total, din care:

5.708

25

3.796

1.884

0

3

b.1. elevi cu media generală 10

362

0

328

34

0

0

400

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

2.365

0

1.688

677

0

0

250

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

1.561

0

1.000

559

0

2

150

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

1.284

0

689

594

0

1

150

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

136

25

91

20

0

0

250

C. Bursa de studiu

161

3

51

107

0

0

150

D. Burse de ajutor social

2.773

1.350

832

591

0

0

150

E. Burse de ajutor ocazional

49

29

20

0

0

0

150

Total A+B+C+D+E

9.018

1.555

4.856

2.604

0

3

Anexa 2 la H.C.L. Sector 5 Nr. Z21.12.2018

Situația numărului de burse solicitate, la nivelul fiecărei unități de învățământ, în semestrul I al anului școlar 2018-2019

Colegiul Național Gheorghe Lazăr

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1228

0

132

1096

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

23

0

6

17

0

0

B. Burse de merit total, din care:

919

0

99

820

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

73

0

42

31

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

578

0

54

524

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

216

0

3

213

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

52

0

0

52

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

38

0

0

38

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

980

0

105

875

0

0

Liceul Teoretic Ștefan Odobleja

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1624

573

384

667

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

517

12

253

252

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

22

0

21

1

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

157

0

120

37

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

136

0

52

84

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

160

0

40

120

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

42

12

20

10

0

0

C. Bursa de studiu

8

0

3

5

0

0

D. Burse de ajutor social

107

20

15

72

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

632

32

271

329

0

0

Liceul Teoretic Ion Barbu

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1549

460

397

692

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

14

6

6

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

590

0

262

328

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

28

0

26

2

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

196

0

125

71

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

201

0

71

130

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

164

0

40

124

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

0

1

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

0

2

0

0

D. Burse de ajutor social

90

7

13

70

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

696

13

281

402

0

0

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1648

499

338

811

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

10

2

6

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

411

0

168

243

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

12

0

12

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

96

0

66

30

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

127

0

51

76

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

173

0

39

134

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

3

0

0

3

0

0

C. Bursa de studiu

17

0

5

12

0

0

D. Burse de ajutor social

126

35

21

70

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

564

37

200

327

0

0

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

Profesional

Număr de elevi:

723

0

0

393

161

169

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

42

0

0

39

0

3

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2.. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

15

0

0

13

0

2

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

25

0

0

24

0

1

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

17

0

0

17

0

0

D. Burse de ajutor social

55

0

0

55

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

114

0

0

111

0

3

Colegiul Tehnic Energetic

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

556

0

0

556

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

0

0

1

0

0

B. Burse de merit total, din care:

26

0

0

26

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

5

0

0

5

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

5

0

0

5

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

16

0

0

16

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

16

0

0

16

0

0

D. Burse de ajutor social

34

0

0

34

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

77

0

0

77

0

0

Colegiul Economic Viilor

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1613

0

0

1613

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

139

0

0

139

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

7

0

0

7

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

29

0

0

29

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

101

0

0

101

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

45

0

0

45

0

0

D. Burse de ajutor social

193

0

0

193

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

377

0

0

377

0

0

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

0

0

0

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

6

0

0

6

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

0

0

0

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

6

0

0

6

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

33

0

0

33

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

39

0

0

39

0

0

Liceul Tehnologic Dimitrie Guști

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

821

0

0

378

443

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

31

0

0

31

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

3

0

0

3

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

9

0

0

9

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

17

0

0

17

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

10

0

0

10

0

0

D. Burse de ajutor social

26

0

0

26

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

67

0

0

67

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

519

296

223

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

2

0

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

64

0

64

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

13

0

13

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

31

0

31

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

15

0

15

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

5

0

5

0

0

0

C. Bursa de studiu

11

0

11

0

0

0

D. Burse de ajutor social

111

81

30

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

188

81

107

0

0

0

Școala gimnazială nr. 103

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

505

255

250

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

83

0

83

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

28

0

28

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

25

0

25

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

152

98

54

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

235

98

137

0

0

0

Școala gimnazială "Principesa Margareta"

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1127

637

490

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

46

29

17

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

216

0

216

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

17

0

17

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

112

0

112

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

50

0

50

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

32

0

32

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

5

0

5

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

106

65

41

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

4

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

376

98

278

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

329

247

82

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

12

10

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

16

0

16

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

3

0

3

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

8

0

8

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

5

0

5

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

6

0

6

0

0

0

D. Burse de ajutor social

65

42

23

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

99

52

47

0

0

0

Școala gimnazială nr. 124

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

693

414

279

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

137

0

137

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

18

0

18

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

45

0

45

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

37

0

37

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

37

0

37

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

67

40

27

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

5

3

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

210

44

166

0

0

0

Școala gimnazială nr. 125

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

255

153

102

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

21

0

21

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

5

0

5

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

8

0

8

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

8

0

8

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

103

78

25

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

2

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

128

80

48

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

546

342

204

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

64

0

64

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

15

0

15

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

22

0

22

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

24

0

24

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

77

47

30

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

2

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

147

50

97

0

0

0

Școala gimnazială nr. 127

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

672

333

339

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

62

0

62

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

7

0

7

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

24

0

24

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

15

0

15

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

16

0

16

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

94

56

38

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

157

57

100

0

0

0

Școala gimnazială nr. 128

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

412

227

185

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

2

3

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

95

0

95

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

9

0

9

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

50

0

50

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

26

0

26

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

10

0

10

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

6

3

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

21

17

4

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

2

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

131

24

107

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

672

415

257

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

7

3

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

85

0

85

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

5

0

5

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

38

0

38

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

30

0

30

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

12

0

12

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

39

17

22

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

131

20

111

0

0

0

Școala gimnazială nr. 131

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1035

570

465

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

16

9

7

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

175

0

175

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

9

0

9

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

75

0

75

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

48

0

48

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

43

0

43

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

129

69

60

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

1

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

327

79

248

0

0

0

Școala gimnazială "Grigore Tocilescu"

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

300

180

120

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

27

0

27

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

6

0

6

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

12

0

12

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

9

0

9

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

43

32

11

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

70

32

38

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

393

229

164

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

2

0

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

16

0

16

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

2

0

2

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

7

0

7

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

6

0

6

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

117

77

40

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

11

5

6

0

0

0

Total A+B+C+D+E

149

82

67

0

0

0

Școala gimnazială nr. 135

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

716

408

308

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

6

4

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

94

0

94

0

0

0

b.'l. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

30

0

30

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

29

0

29

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

32

0

32

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

2

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

39

22

17

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

139

26

113

0

0

0

Școala gimnazială nr. 136

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

439

261

178

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

11

0

11

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

4

0

4

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

3

0

3

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

4

0

4

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

100

66

34

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

112

67

45

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1301

764

537

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

8

5

3

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

280

5

275

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

11

0

11

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

83

0

83

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

78

0

78

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

61

0

61

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

47

5

42

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

36

27

9

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

328

37

291

0

0

0

Școala gimnazială ”1.1.C. Brătianu"

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

689

358

331

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

10

5

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

89

5

84

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

26

0

26

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

28

0

28

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

24

0

24

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

10

5

5

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

148

92

56

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

247

102

145

0

0

0

Școala gimnazială nr. 143

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

618

373

245

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

2

0

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

109

0

109

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

7

0

7

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

45

0

45

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

25

0

25

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

25

0

25

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

7

0

7

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

42

23

19

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

153

23

130

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

253

146

107

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

20

1

19

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

8

0

8

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

5

0

5

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

5

0

5

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

70

46

24

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

2

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

93

49

44

0

0

0

Școala gimnazială "I. G. Duca "

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1134

665

469

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

14

7

7

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

324

2

322

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

20

0

20

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

195

0

195

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

76

0

76

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

3

2

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

14

8

6

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

354

17

337

0

0

0

Școala gimnazială "Petrache Poenaru"

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

460

255

205

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

9

0

9

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

6

0

6

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

1

0

1

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

1

0

1

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

39

22

17

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

48

22

26

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

760

379

381

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

2

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

45

0

45

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

13

0

13

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

18

0

18

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

13

0

13

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

161

111

50

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

3

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

212

116

96

0

0

0

Școala gimnazială nr. 150

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1125

690

435

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

17

0

17

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

364

0

364

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

51

0

51

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

180

0

180

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

83

0

83

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

47

0

47

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

3

0

3

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

20

11

9

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

401

11

390

0

0

0

Școala gimnazială nr. 188

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

619

349

270

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

9

4

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

133

0

133

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

17

0

17

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

62

0

62

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

33

0

33

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

21

0

21

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

127

71

56

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

269

75

194

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

0

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

116

56

60

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

488

0

488

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

48

0

48

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

255

0

255

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

125

0

125

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

60

0

60

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

109

53

56

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

10

5

5

0

0

0

Total A+B+C+D+E

726

114

612

0

0

0

Școala Gimnazială Specială nr. 9

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

42

17

25

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

0

0

0

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

0

0

0

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

0

0

0

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

42

17

25

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

42

17

25

0

0

0

Pagina 12 din 12