Hotărârea nr. 347/2018

Hotărârea nr. 347/21.12.2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare al centrului de Primire în regim de Urgență ” Cireșarii II”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Centrului de Primire în Regim de Urgență "Cireșarii II”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinara astăzi, 21.12.2018;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 5, precum și raportul de specialitate nr.22791/14.12.2018, întocmit de către Directorul General al DGASPC Sector 5, prin care se propune aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Centrului de Primire în Regim de Urgență ”Cireșarii II”;

Luând în considerare raportul Comisiei Protecție Sociala, Sănătate și Societate Civilă

Dată fiind I l.C.L. Sector 5 nr. 04/31.01.2017 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale structurilor de tip rezidențial/tineri, centrelor de zi, creșelor și serviciilor furnizate în comunitate, aflate în structura Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 5,

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. I, art. 2 și art. 3 din II.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; anexa nr. I la nomenclator, Regulament cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare,

în baza art. 64, alin. I și 5 și art. 65, alin. 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. I și art. 81 alin. 2 lil. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.Se aprobă Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Centrului de Primire în Regim de Urgență ”Cireșarii II”, conform anexei , care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2.Se abrogă anexa nr. 3 la IICL Sector 5 nr. 04/31.01.2017 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale structurilor de tip rezidențial/tineri, centrelor de zi, creșelor și serviciilor furnizate în comunitate, aliate în structura Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative - Direcția de Asistența Tehnică si Juridică si D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.SECRETAR SECTOR 5


Nr._34^__/21.12.2018

Anexa la HCL Sector 5 nr


5^7 21.12.2018


REGULAMENT-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL SERVICIULUI SOCIAL

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ ”CIREȘARII II”

ARTICOLUL I

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social -Centru de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii II”, cod de serviciu social 8790CR-C-II, aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 92/22.04.1999 privind trecerea Centrului de Primire Minori Cireșarii în cadrul serviciilor publice specializate, din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București, având drept scop asigurarea protecției, creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv de părinții săi, ca urmare a stabilirii în condițiile legii, a măsurii de protecție specială.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații C.P.R.U. “Cireșarii II”, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/conventionali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Centru de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii II”, cod serviciu social 8790CR-C-II este înființat de către Consiliul Local Sector 5 și este componenta funcțională, fără personalitate juridică, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5, acreditat în baza Deciziei de Acreditare nr. 202/06.11.2017, eliberat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 003267 a D.G.A.S.P.C. Sector 5 cu sediul în mun. București, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, eliberat Ia data de 06.11.2017.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Serviciul social - Centrul de Primire in Regim de Urgență “Cireșarii II”, cod serviciu social 8790CR-C-II, are ca scop asigurarea protecției speciale a copiilor abuzați, neglijați, exploatați, găsiți fără supraveghere părintească, pe o perioada determinată de timp.

Serviciul social - Centrul de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii II”, cod serviciu social 8790CR-C-II, prevede facilitățile necesare - spații, echipamente, personal - pentru asigurarea condițiilor de cazare și hrană, precum și a desfășurării activităților specific centrului.

Serviciul social - Centrul de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii II”, cod serviciu social 8790CR-C-II, asigură primire, protecție, găzduire, îngrijire personală, asistență medicală generală, consiliere psihologică a copilului și a familiei acestuia, asistență de specialitate privind educația formală/informală/nonformală/informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, în vederea atingerii obiectivelor propuse în Planul Individualizat de Protecție (PIP) al beneficiarului, cu finalitatea - reintegrarea familială, integrarea socio-profesională, adopție.

Beneficiarii serviciilor acordate de Centrul de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii II”, cod serviciu social 8790CR-C-II, sunt copiii abuzați, neglijați, exploatați, găsiți fără supraveghere părintească.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare, funcționare

Serviciul social Centrul de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii II”, cod serviciu social 8790CR-C-1I, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor copilului persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și regulamentelor -cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, precum și a altor acte normative secundare, aplicabile domeniului.

Standard minim de calitate aplicabil:

J Ordinul nr. 89/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat

J Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului;

J Ordinul nr. 80/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție;

Serviciul Centrul de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii 11”, cod serviciu social 8790CR-C-I1, este înființat prin:

 • a) Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 92/22.04.1999 privind trecerea Centrului de Primire Minori Cireșarii în cadrul serviciilor publice specializate, din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București;

 • b) Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 82/24.12.2004 privind înființarea și funcționarea D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • c) Centrul de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii II”, cod serviciu social 8790CR-C-11, funcționeză în mun. București, Prelungirea Ferentari, nr. 72-74, sector 5.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Serviciul social - Centrul de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii II”, cod serviciu social 8790CR-C-I1, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii II”, sunt următoarele:

J Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

Protejarea și promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la beneficiarii centrului;

Asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

•S Asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

Deschiderea către comunitate;

Asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

J Ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont de vârsta și de gradul sau de maturitate, de discernământ și de capacitatea de exercițiu;

■S Facilitatea menținerii relațiilor personale ale copilului și a contactelor directe cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament;

•S Promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;

•S Asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

S Preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților beneficiarului de a trăi independent;

'f încurajarea inițiativelor individuale ale beneficiarilor și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

■C Asigurarea unei intervenții profesioniste prin echipe pluridisciplinare;

'f Asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

'f Primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate, cu care se pot confrunta la un moment dat;

S Colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială.

*) Cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.P.R.U. "Cireșarii II”, cod serviciu social 8790CR-C-1I, sunt: ajCopilul abuzat, neglijat sau exploatat, aflat în dificultate pe raza sectorului 5; bjCopilul separat temporar sau definitiv de părinții săi, aflat în dificultate pe raza sectorului 5;

Condiții de admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare :

In situația copilului depistat lipsit de supraveghere, pe raza sectorului 5, de către organele de poliție:

J proces verbal de depistare a minorului și adresa de înaintare în vederea internării acestuia, întocmite de organele de poliție;

J adresa centru prin care se informează DGASPC Sector 5 asupra situației minorului ; declarația minorului, cu vârsta peste 10 ani, cu privire la măsura de protecție specială;

•S Dispoziție de plasament în regim de urgență, emisă de Directorul General al DGASPC Sector 5;

A Dispoziție de manager de caz.

In situația copilului internat în cadrul componentei rezidențiale de către reprezentanții DGASPC Sector

5, ca urmare a sesizării/autosesizării:

A raport de evaluare inițială întocmit de către reprezentanții Serviciului Primire în Regim de Urgență a Copilului;

A declarația minorului, cu vârsta peste 10 ani, cu privire la măsura de protecție specială;

A Dispoziție de plasament în regim de urgență, emisă de Directorul General al DGASPC Sector 5;

A Dispoziție de manager de caz.

în situația copilului internat în cadrul componentei rezidențiale de către reprezentanții DGASPC Sector 5, ca urmare a instituirii măsurii de protecție specială - plasament în regim de urgență, pe calea ordonanței președințiale:

A raport de evaluare a situației familiei, întocmit de către reprezentanții Serviciului Primire în Regim de Urgență a Copilului, prin care se propune instituirea măsurii de protecție specială - plasament în regim de urgență, pe calea ordonanței președințiale;

 • -  declarația minorului, cu vârsta peste 10 ani, cu privire la măsura de protecție specială;

-Sentință Civilă emisă de Tribunalul București, prin care se dispune instituirea măsurii de protecție specială - plasament în regim de urgență, pe calea ordonanței președințiale;

 • -  Dispoziție de manager de caz.

 • b) criteriile de eligibiliate ale beneficiarilor:

proces verbal depistare minor, întocmit de către organele de poliție;

declarația minorului, cu vârsta peste 10 ani, cu privire la măsura de protecție specială;

certificat medico-legal, după caz;

evaluare psihologică;

raport de evaluare inițială.

 • c) Admiterea în cadrul C.P.R.U. “Cireșarii II”, cod serviciu social 8790CR-C-1I:

Admiterea în cadrul C.P.R.U. “Cireșarii II” se face în baza dispoziției de plasament în regim de urgență, emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C. sector 5 sau a sentinței civile, emisă de instanța de judecată, prin care s-a hotărât măsura de protecție specială -plasament în regim de urgență, pe calea ordonanței președințiale. Anterior, instituirii plasamentului în regim de urgență la C.P.R.U. “Cireșarii II”, managerul de caz se asigură că nu este posibilă plasarea copilului la un asistent maternal profesionist.

în termen de 5 zile de la instituirea măsurii de protecție specială - plasament în regim de urgență, prin dispoziția Directorului D.G.A.S.P.C Sector 5, este sesizată instanța judecătorească, care se va pronunța cu privire la înlocuirea, menținerea sau încetarea măsurii de protecție specială și, după caz, reintegrarea copilului în familia sa. Instanța se va pronunța, totodată, cu privire la exercitarea drepturilor părintești. De asemenea, în situația în care nu se mai mențin împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii plasamentului în regim de urgență, Directorul D.G.A.S.P.C Sector 5 poate dispune, în termen de 5 zile, de la instituire, revocarea măsurii plasamentului în regim de urgență.

în situația plasamentului în regim de urgență, dispus prin ordonanță președințială, în termen de 5 zile de la data executării acesteia, DGASPC Sector 5 sesizează instanța judecătorească pentru a decide cu privire la: înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu măsura plasamentului, decăderea din exercițiul drepturilor părintești, precum și cu privire la exercitarea drepturilor părintești. Instanța se pronunță și cu privire la obligarea părinților copilului de a se prezenta la ședințe de consiliere.

După admiterea în C.P.R.U “ Cireșarii II”, managerul de caz, numit prin dispoziția directorului adjunct al DGASPC Sector 5 organizează o întâlnire în care se prezintă succint situația copilului. La această întâlnire participă responsabilul și managerul de caz și se incheie un proces verbal al întâlnirii. Opinia copilului cu privire la persoana de referința în perioada de acomodare, la înlocuirea acesteia, pe parcursul șederii sale în centru, este consemnată în dosarul copilului, inclusiv motivul pentru care opinia copilului nu a fost consemnată. Tot în cadrul acestei întâlniri copilul va primi un exemplar din Ghidul pentru Copii al declarației de misiune a centrului și îi vor fi explicate toate prevederile acestuia. De asemenea, îi vor fi explicate și principalele reguli din ROI și ROF pe care trebuie să le respecte.

După internarea în cadrul componentei rezidențiale se încheie un contract pentru acordarea de servicii sociale.

MODEL DE CONTRACT PENTRU ACORDAREA DE SERVICII SOCIALE


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5

Tel./Fax: 021-310.17.31


Cod fiscal: 17104480

Operator de date cu caracter personal


CONTRACT

pentru acordarea de servicii sociale

Art.l Părțile contractante:

 • 1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, acronim - DGASPC Sector 5, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în municipiul București, str Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sectorul 5, codul de înregistrare fiscală 17104480, contul nr. ROI 7TREZ70524680220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 5, certificatul de acreditare seria A nr. 0009914, reprezentat de doamna Florentina Popescu, având funcția de Director General;

Și

 • 2.  __________________________________________ (numele beneficiarului de servicii sociale), denumit in

continuare beneficiar, domiciliat/locuieste in localitatea __________________, str. _______________________________, nr.

_____, judetul/sectorul_______________, codul numeric personal__, posesor al B.I./C.I./C.l.P. seria ________ nr.____________, eliberat/eliberata la data de ____________ de Secția de politie

reprezentat prin domnul/doamna ___________________________________, domiciliat/a in localitatea

______________________, str. __________________________, nr. ________, judetul/sectorul _____, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____ nr. ___________, eliberat/eliberata la data de ____________ de Secția de politie

conform________________________nr.______I

 • 1. având în vedere:

 • - planul individualizat de protecție nr.________/

 • - evaluarea complexă efectuată în perioada

 • 2. convin asupra următoarelor:

Art. 2. Definiții:

 • 2.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

 • 2.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completările ulterioare,

 • 2.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție, în urma evaluării complexe;

 • 2.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale-activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumita perioadă;

 • 2.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de protecție - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;

 • 2.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cota-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură;

 • 2.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic;

 • 2.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;

 • 2.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

 • 2.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinovăției acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;

 • 2.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a pronosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;

 • 2.13. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care intrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a pronosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

Art.3. Obiectul contractului

 • 3.1 .*) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale în cadrul......:

 • a) găzduire

 • b) hrană

 • c) îmbrăcăminte

 • d) identificare și demersuri în vederea obținerii actelor de stare civilă pentru copiii a căror naștere nu a fost înregistrată

 • e) asistență medicală

 • f) consiliere socială și psihologică copilului și familiei acestuia

 • g) integrare/reintegrare școlară/profesională

 • h) integrare/reintegrare familială/socială

 • 3.2.*) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:

 • a) recunoașterea importanței individuale a copilului și acordarea în mod specific a îngrijirii necesare și a posibilității de creștere și educare (acoperirea necesităților de hrană, îmbrăcăminte, adăpost, identificare și demersuri în vederea obținerii actelor de stare civila pentru copiii a căror naștere nu a fost înregistrată, îngrijire medicală, consiliere socială și psihologică, oferirea unui mediu familial pentru dezvoltare armonioasă și pregătirea educațională și profesională, care să pună bazele unei bune integrări sociale);

 • b) promovarea de activități de educație remediată, pentru copiii aflați în dificultate și stimularea unei dezvoltări psihosomatice corespunzătoare vârstei și individualității fiecărui copil;

 • c) acordarea de asistență de specialitate în vederea prevenirii și diminuării acelor situații ce duc la marginalizarea

sau excluderea socială a copiilor aflați în dificultate și a familiilor lor, în primul rând prin conștientizarea responsabilităților ce le revin, în mod colectiv, dar și individual, fiecăruia dintre noi față de membrii vulnerabili ai                                                                                                                          societății;

 • d) asigurarea integrării școlare și sociale a copiilor aflați în dificultate, ca părți ale mediului care modelează personalitatea în devenire a copilului;

Art.4. Costurile serviciilor sociale acordate

 • 4.1. Costul total pe an, al serviciilor sociale este conform legislației în vigoare;

 • 4.2 Costul pentru hrană este de 16,60 lei/zi/beneficiar, conform prevederilor legale, respectiv alocația zilnică de hrană prevăzută penru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială;

 • 4.3 Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este 0 (zero)lei. Toate serviciile sunt oferite cu titlu gratuit, conform prevederilor legale în vigoare.

 • 4.4. Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilor sociale și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate.

Art.5. Durata contractului

 • 5.1. Durata contractului este de la data întocmirii ... .până la data de.....inclusiv.

 • 5.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de protecție.

Art.6. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

 • 6.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat;

 • 6.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale;

 • 6.3. revizuirea planului individualizat de protecție în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

Art.7. Drepturile furnizorului de servicii sociale:

 • 7.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

 • 7.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate;

 • 7.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

Art. 8. Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

 • 8.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului, în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;

 • 8.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de intervenție, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

 • 8.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 13.1 și 14.1 lit. a) si d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale;

 • 8.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere ca beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile;

 • 8.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

 • - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;

 • - oportunității acordării altor servicii sociale;

 • - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • - regulamentului de ordine internă;

 • - oricărei modificări de drept a contractului;

 • 8.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de intervenție exclusiv în interesul acestuia;

 • 8.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;

 • 8.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

 • 8.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale;

 • 8.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate.

Art.9. Drepturile beneficiarului

 • 9.1. în procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 3, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

 • 9.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

 • a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de intervenție;

 • b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;

 • d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 • - drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;

 • - modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

 • - oportunității acordării altor servicii sociale;

 • - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • - regulamentului de ordine internă;

 • e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;

 • f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;

 • g) de a-si exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

Art.10.*) Obligațiile beneficiarului:

 • 10.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de intervenție;

 • 10.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

 • 10.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire;

 • 10.4. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

 • 10.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).

Art.ll.*) Soluționarea reclamațiilor

 • 11.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale.

 • 11.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

 • 11.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației.

 • 11.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul sectorului, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o procedura privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 11.1-11.3.

Art.12. Litigii

 • 12.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

 • 12.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergentelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Art.13.*) Rezilierea contractului

*) în funcție de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părțile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțile responsabile.

 • 13.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant, formulând în acest sens o cerere scrisă cu 24 de ore înaintea momentului rezilierii;

 • b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

 • c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsură în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

Art.14. încetarea contractului

 • 14.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • b) acordul părților privind încetarea contractului;

 • c) scopul contractului a fost atins;

 • d) forța majoră, dacă este invocată.

Art.15. Dispoziții finale

 • 15.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

 • 15.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

 • 15.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

 • 15.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

 • 15.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

 • 15.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de intervenție se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Serviciului Public de Asistență Socială, conform legii.

 • 15.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de intervenție, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Serviciul Public de Asistență Socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Data întocmirii,

FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE

DIRECTOR GENERAL

Beneficiarul de servicii sociale,

Nume/Prenume_________________________

Semnătură_________________

Șef Centrul de Primire în Regim

de Urgență „Cireșarii II

1. Condiții de încetare a serviciilor:

Pentru fiecare copil este întocmit Planul Individualizat de Protecție, care stabilește finalitatea acordării serviciilor sociale, conform legislației în vigoare, respectiv reintegrarea în familie, integrarea socio-profesională sau adopția.

Ieșirea din sistemul de protecție specială se face în urma unei hotărâri judecătorești sau a hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5, în situația tânărului.

Pregătirea ieșirii copilului din CPRU “Cireșarii II”, se concentrează pe dobândirea deprinderilor de viață independentă, promovarea capacității copilului de a se descurca singur și pe cât posibil, antrenarea prin programe de tranziție. în formarea deprinderilor necesare, pentru viața independentă este angajat tot personalul centrului. Acestea se realizează la nivel formal, prin ore de instruire cu personal specializat și la nivel informai, prin exemplul personal al tuturor angajaților, dar și prin admonestări sau întărirea unor comportamente. Astfel, în timp deprinderile se automatizează. Fiecare educator/instructor de educație și medicul centrului participa la orele de instruire, la însușirea unor noțiuni, deprinderi la nivel formal. în Planul Specializat de Intervenție sunt menționate obiective specifice pe domeniile de activitate ale fiecărui inspector de specialitate și pe sănătate. în acest plan sunt stabilite și obiective la îndeplinirea cărora participă tot personalul angajat (îngrijitoare, spălătorese, bucătar etc.). De asemenea, îndeplinirea obiectivelor se bazează și pe colaborarea dintre C.P.R.U. “Cireșarii II” și alte servicii din comunitate. în elaborarea acestui plan se va ține cont de nevoile individuale și speciale ale fiecărui copil, precum și de opinia acestuia.

Managerul de caz se va asigura de pregătirea familiei, de către persoane specializate, pentru reintegrarea în familie a copilului.

2.  Drepturile beneficiarilor de servicii sociale furnizate în CPRU Cireșarii II, cod serviciu social 8790CR-C-ll:

•/ dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale;

J dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament, în cazul în care acest lucru nu contravine interesului superior al copilului;

•S dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale;

J dreptul la libertate de exprimare;

J copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care-1 privește;

J dreptul la libertate de gândire de conștiință și de religie;

J dreptul la libera asociere în structuri formale și informale, precum și libertate de întrunire pașnică, în limitele prevăzute de lege;

J copilul aparținând unei minorității naționale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale etnice, religioase, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai comunității din care face parte.

J dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare și degradante.

■/ dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale.

J dreptul să fie crescut în condiții care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.

J orice copil care este temporar sau definitiv lipsit de ocrotirea părinților are dreptul la protecția alternativă.

J dreptul de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.

•S copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale.

J dreptul la odihnă și vacanță.

J dreptul de a primi o educație care să-i permită dezvoltarea în condiții nediscriminatorii a aptitudinilor și personalității sale.

J dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violență, abuz, rele tratamente, sau neglijență.

J copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope.

J dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o muncă ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă săi compromită educația ori săi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.

3.      Obligațiile beneficiarilor de servicii sociale furnizate în CPRU Cireșarii II, cod serviciu social 8790CR-C-I1:

 • a) să respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioară;

 • b) copiii înscriși în sistemul școlar au obligația să frecventeze cu regularitate cursurile școlii și să participe la activitățile obligatorii organizate de instituția de învățământ pe care o urmează sau de componenta rezidențială;

 • c) să folosească și să păstreze cu grijă manualele școlare, rechizitele, bunurile personale sau colective;

 • d) să respecte întregul personal și colegii din centru, precum și din instituția de învățământ pe care o frecventează. Nu se admit injuriile la adresa personalului sau a celorlalți copii, bătăile sau amenințări la adresa personalului;

 • f) să aibă o comportare demnă și civilizată precum și o ținută vestimentară corectă;

 • g) să participe potrivit vârstei la activitățile gospodărești din unitate

 • h) să respecte cu strictețe regulile igienico-sanitare;

 • i) să respecte credința religioasă a colegilor;

 • j) să cunoască și să respecte regulile referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor;

 • k) să respecte termenul stabilit de pe biletul de voie în familie și să nu părăsească centrul fără a solicita bilet de voie;

 • l) să fie prezent la întâlnirile individuale sau de grup stabilite de comun acord cu educatorul, psihopedagogul, psihologul;

 • m) să anunțe șeful de centru imediat ce apare o problemă specială (probleme de sănătate, absențe nemotivate, conflicte majore, etc.)

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social CPRU Cireșarii II, cod serviciu social 8790CR-C-II, sunt următoarele:

De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități: Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu beneficiarul; Găzduire pe perioadă determinată;

îngrijire personală prin asigurarea de materiale igenico-sanitare și de igienă personală, precum și asigurarea condiților de locuit, apropiate de cele din mediul familial;

Asigurarea hranei prin elaborarea unui meniu zilnic printr-o alimentație echilibrată, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic și normele în vigoare, cu privire Ia necesarul de calorii și elemente nutritive;

Orientare școlară și profesională;

Consiliere psihologică și de specialiate;

Reintegrare familială și comunitară.

De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg, despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

Informarea continuă a beneficiarilor prin aducerea la cunoștința a ghidului de prezentare a serviciilor oferite în cadrul CPRU Cireșarii II;

activități de promovare a imaginii centrului în comunitate;

activități de comunicare și colaborare permanentă cu alte instituții publice locale, organizații ale societății civile active, în comunitate în folosul beneficiarilor;

elaborarea de rapoarte de activitate;

implicarea voluntarilor în activitățile fiecărui beneficiar.

De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate, în care pot intra categoriile vulnerabile, care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia prin asigurarea următoarelor activități: activități de intervenție de specialitate și reabilitare, orientare școlară și profesională, încadrare, după caz, într-un grad de handicap, stabilirea identității/demersuri în vederea înregistrării tardive a nașterii, colaborarea permanentă cu biroul de evidență a populației în vederea eliberării cărții de identitate/cărții provizorii de identitate, pentru combaterea marginalizării, discriminării, copiii sunt înscriși într-o formă de învățământ recunoscută de stat (învățământ de masă, programul a 2-a șansă și învățământul frecvență redusă), activități de asigurare a sănătății copiilor, asigurarea condițiilor necesare pentru exprimarea liberă a opiniei.

De asigurare a calității serviciilor sociale, prin realizarea următoarelor activități: elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, formarea continuă a personalului din cadrul centrului, evaluarea anuală a calității serviciilor prestate de către personalul angajat, evaluarea tuturor activităților întreprinse în interesul beneficiarilor, elaborarea de măsuri, care să conducă la îmbunătățirea calității activităților desfășurate de resursele umane alocate serviciului.

De administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului:

J activități de întreținere a patrimoniului instituției, în vederea asigurării unor servicii sociale de înaltă calitate, recrutarea și angajarea personalului se face de către DGASPC Sector 5, în conformitate cu legislația în vigoare, ca urmare a unui referat întocmit de către șeful de centru;

J personalul este selectat cu atenție și responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare și angajare care se desfășoară în acord cu legislația în vigoare și răspunde nevoilor victimelor;

•S elaborarea unor măsuri de gospodărire rațională a consumurilor de utilități (apă, gaze, curent electric),

•S bugetul este asigurat de către Consiliul Local Sector 5 și administrat de D.G.A.S.P.C. Sector 5;

J nevoile materiale ale beneficiarilor și ale centrului sunt aduse în atenția DGASPC Sector 5, prin referate de necesitate întocmite de către șeful de centru. Se urmărește respectarea alocărilor bugetare anuale, alocate centrului și beneficiarilor;

se întocmesc situații estimative privind consumul de alimente și alte produse /materiale, obiecte de inventar, la solicitarea DGASPC Sector 5;

J atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea procedurilor de lucru privind sponsorizările și donațiile. •S monitorizarea și evaluarea permanentă a obiectivelor propuse.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Serviciul social CPRU Cireșarii II, cod serviciu social 8790CR-C-11, funcționează cu un număr de 58 total personal, conform prevederilor HCL nr. 68/2018, cu modificările și completările ulterioare, din care:

personal de conducere : șef de centru

personal de specialitate de îngrijire și asistență: psiholog, logoped, preot, medic, educator, instructor de educație, asistent medical, referent ofițer serviciu, supraveghetori de noapte, personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere - reparații, deservire : administrator, magaziner, șofer, muncitor calificat, bucătar, ajutor bucătar, lenjereasă, spălătoreasă, îngrijitoare.

 • 1. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă după caz, prin hotararea consiliului local : psiholog - 2 posturi, logoped - I post, educator - 7 posturi, instructor educație - 7 posturi, referent - 2 posturi, preot - 1 post, medic -1 post, asistent medical - 4 posturi, supraveghetor noapte - 8 posturi, magaziner - 1 post, administrator - 1 post, bucătar - 3 posturi, spălătoreasă - 2 posturi, lenjereasă - 2 posturi, ajutor de bucătar - 1 post, muncitor calificat - 2 posturi, îngrijitoare - 4 posturi, șofer - 4 posturi, pazinic - 4 posturi.

 • 2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului.

 • 3. încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții.

 • 4. Pentru funcția de conducere numărul maxim de posturi este un șef de centru.

Raportul de angajat-beneficiar este de unul Ia unu și asigura prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

**Norme de conduită

întreg personalul din cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență "Cireșarii II” are următoarele obligații:

S de a respecta Codul de Etică al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

S de a se prezintă la locul de muncă în ținută vestimentară decentă, curată, adecvată activității profesionale - în cazurile în care funcția nu impune uniformă;

J de a adopta un comportament corect, bazat pe respect, bună credință, loial față de instituție și demn de profesionalism;

de a evita conflictele de orice natură atât în relația cu ceilalți colegi, cu șefii ierarhici, cât și cu beneficiarii centrului;

de a nu introduce și consuma, în incinta instituției, băuturi alcoolice și substanțe psihoactive.

Orice abatere de la normele de conduită va fi sancționată conform legislației în vigoare.

ARTICOLUL 9

Personal de conducere :

Atribuțiile șefului de centru ( cod cor 111225 jsunt:

Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu-și îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, Codul Muncii etc..

J Elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului CPRU Cireșarii II, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă directorului general al D.G.A.S.P.C Sector 5.

Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare.

J Colaborează cu alte centre/alți furnizori se servicii sociale și/sau ale structurii ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurarea calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor beneficiarilor.

întocmește raportul anual de activitate.

J Asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului.

J Propune directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5, aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal.

J Desfășoară activități pentru promovarea imagini centrului în comunitate.

J Ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor cu măsura de protecție specială în centru.

J Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul centrului și dispune, în limita competentei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens.

J Organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Reprezintă centrul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 5 și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice, din țară și din străinătate, precum și în justiție.

J Asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu toate serviciile din subordinea D.G.A.S.P.C Sector 5, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor.

■S Asigura îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștința atât a personalului, cât și beneficiarilor, a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

J Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale.

J Programul de lucru este conform contractului individual de muncă de luni până vineri de la 8,00 la 16,00.

■/ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General Adjunct și Director General al DGASPC sector 5.

J Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Citește, introduce, prelucrează, scrie, modifică, salvează și șterge, în baza de date automată existența la nivelul serviciului.

Funcția de șef centru se ocupă prin concurs, sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de șef centru trebuie să fie absolvenți cu diploma de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minim doi ani, în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diploma de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Consiliul consultativ

Serviciul social “CPRU Cireșarii II”, cod serviciu social 8790CR-C-11, nu are personalitate juridică.

ARTICOLUL 11

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar:

Atribuții ale personalului de specialitate:

J asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului 16

regulament;

colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

S monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

■S sesizează conducerii situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

•S întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

S face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

•S alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 12

PSIHOLOG cod cor 263411

I și desfășoară activitatea de luni până vineri de la 8,00 la ora 16,00,

S Elaborează setul de instrumente necesare evaluării psihologice și colaborează cu personalul departamentului de educație și cu preotul în vederea realizării programelor de consiliere, intervenție și orientare școlară și profesională

S Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele obținute și elaborează recomandările pe care le consideră necesare.

S Stabilește etapele recuperării psihopedagogice, în funcție de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor

Realizează examinările și evaluările psihologice ale beneficiarilor

S Colaborează cu ceilalți specialiști din centru pentru a stabili și a aplica planul terapeutic de recuperare individuală pentru fiecare beneficiar

Stabilește programul săptămânal de intervenție terapeutică (de socializare și integrare socială și de activități educaționale).

Stabilește, în funcție de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru și programele de instruire a beneficiarilor.

■J Investighează și recomandă căile de soluționare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor. J îndrumă activitatea personalului de educație pentru a le integra în aplicarea planului terapeutic de recuperare individual pentru fiecare beneficiar.

J Asigură consilierea de specialitate a personalului din instituție în legătură cu problemele beneficiarilor J Realizează intervenții și activități de consiliere la nivel individual și de grup

J Desfășoară discuții individuale sau de grup, pe tipuri de probleme, în scopul ameliorării unor tulburări de comportament și a dezvoltării unor abilități profesionale întocmește fișele psihologice pentru dosarele de orientare școlară și profesională a copiilor / tinerilor

S Comunică permanent cu medicul centrului privind situația copiilor / tinerilor cu tulburări de comportament sau boli psihice, în scopul diagnosticării corecte în terapia psihologică și medicală

J Monitorizează evoluția și realizează discuții pe caz împreună cu echipa multidisciplinară pentru copiii/tinerii aflați într-un program de consiliere / intervenție

J Asigură sprijin psihologic și consiliere copiilor / tinerilor care au fost intimidați, abuzați sau discriminați

J Asigură consiliere psihologică părinților beneficiarilor în scopul reintegrării în familie în cazul în care sesizează sau are cunoștință de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștință acest fapt pe cale ierarhică

•S Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială

S Participă la activități de perfecționare

•S Răspunde patrimonial de obiectele de inventar aflate în dotarea cabinetului de psihologie

■S Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor

•/ Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog.

J Cunoaște și respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și al Regulamentului de Ordine Interioară.

Să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic

J îndeplinește și atribuții de șef de centru când acesta lipsește

’C Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct în realizarea activităților pe termen scurt ale instituției în        limitele respectării temeiului        legal,

[în funcție de mărimea, specificul și organigrama instituției sarcinile / atribuțiile / activitățile pot diferi.]

■/ Asigură relații profesionale cu toți colegii din centru, precum și cu colaboratorii / partenerii externi.

■S Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate către beneficiari, colegi și părinților beneficiarilor

J Răspunde de o bună colaborare și comunicare cu întreg personalul din centru.

Z Respectă normele de funcționare și utilizare prevăzute pentru echipamentele folosite.

Asigură menținerea și utilizarea în condiții adecvate a obiectelor/bunurilor existente în instituție.

J Realizează un plan individual de recuperare psihologică pentru fiecare beneficiar și înregistrează evoluția acestuia.

J Prezintă informațiile și documentele legate de beneficiari / intervenții / rezultate, ori de câte ori sunt solicitate de către șeful de centru.

J Răspunde de calitatea și precizia examinărilor psihologice.

J Păstrează confidențialitatea datelor referitoare la beneficiari în fața persoanelor fizice, juridice sau mass-media.

■S Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

LOGOPED COD COR 226603

 • - își desfășoară ativitatea în schimbul 1 , de luni până vineri de la ora 8,00 la ora 16,00

 • - Răspunde, împreună cu educatorii și instructorii de educație, de integritatea fizică și psihică a copiilor din centru pe perioada programului de lucru.

 • - Participă la elaborarea P.l.P. și implementarea acestuia, inclusiv a programelor de intervenție specifică P.I.S.

 • - Aplică teste, realizează interviuri și observații ale copilului, programe de terapie logopedică pe diagnostice logopedice pentru tulburări de pronunție/articulare, tulburări de ritm și fluență a vorbirii, tulburările limbajului scris-citit, tulburările de dezvoltare a limbajului, tulburările de voce, alte tulburări de limbaj care influențează negativ adaptarea școlară și socială a copiilor.

 • - Stabilește afecțiunea fizică sau organică ce determina o stare critică în plan psihologic, acționează în scopul prevenirii și aplică terapia corectivă specifică tulburărilor de limbaj.

 • - Desfășoară activități de recuperare a copiilor cu diverse deficiente (de comportament, de învățare, de limbaj).

 • - întocmește fișele de orientare școlară și profesională.

-Monitorizează evoluția și realizează discuții pe caz împreună cu echipa multidisciplinară pentru copiii aflați într-un program de intervenție.

 • - Realizează planuri educaționale, împreună cu educatorul și planuri de recreere, împreună cu persoana de referință.

 • - Urmărește comportamentul și evoluția copilului în timpul activităților desfășurate în centru.

 • - Realizează intervenții și activități la nivel individual și de grup.

 • - Participă la activitățile de perfecționare.

 • - Prezintă raport lunar de activitate,șefului centrului.

 • - Răspunde material de : obiectele de inventar, dotarea tehnică și mobilierul din dotarea cabinetului.

 • - Respectă prevederile: Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară .Metodologia de Organizare și Funcționare al CPRU Cireșarii II.

 • - Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

 • - Are obligația să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic.

 • - îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru pe linie de educație.

 • - Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

PREOT COD COR 263627

■S își desfășoară activitatea de luni până vineri în schimbul I, de la ora 8:00 la ora 16:00

S Răspunde de educație, integritatea fizică și psihică a copiilor cu măsură de protecție din cadrul componentelor rezidențiale, în timpul programului de lucru.

S Organizează diferite activități instructiv educative: excursii, tabere, filme, teatre, expoziții, muzee.

SSe ocupă de educarea moral-religioasă a copiilor din cadrul componentelor rezidențiale.

S Săvârșește servicii religioase aprobate de Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

S Programul Liturgic va cuprinde obligatoriu Săvârșirea Sfintei Liturghii în zilele de duminică și sărbători religioase.

•S            Se ocupă de dotarea și întreținerea Paraclisului.

J            Răspunde material de toate obiectele de inventar din dotarea Paraclisului.

Colaborează, atât cu Preoții din cadrul Parohiei de pe raza căreia își desfășoară activitatea, cât și cu celălalt Preot din cadrul D.G.A.S.P.C sector 5.

S             Se subordonează chiriarhului locului, Protoieriei sector 5 capitala și sectorului social - filantropic

al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

J întreține Convorbiri Duhovnicești cu toți copiii/ tinerii din cadrul componentelor rezidențiale. Colaborează cu toate celelalte departamente din cadrul componentelor rezidențiale.

•S Aduce la cunoștința șefilor componentelor rezidențiale orice problemă dezvoltată de comportamentul și atitudinea copiilor/tinerilor.

J în cazul în care sesizează sau are cunoștiința de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhică.

Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

•S Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

Are obligația să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic;

Participă la activitățile de perfecționare.

•S Respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară, atât al C.P.R.U. “Cireșarii II”, cât și al celorlalte componente rezidențiale.

•/ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru, în limitele competenței legale.

J Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

J Citește, introduce, prelucrează, scrie, modifică, salvează și șterge, în baza de date automată existentă la nivelul serviciului.

MEDIC COD COR 221101

 • - Elaborează și implementează programul de intervenție specifică (PIS) pentru sănătate al fiecărui copil din centru.

 • - PIS pentru sănătatea copilului trebuie să cuprindă activități și măsuri corespunzătoare pentru asigurarea unei stări de sănătate bună a copilului respectiv :

 • a) . îndrumare, sprijin și consiliere pe probleme de sănătate

 • b) . igienă și îngrijire personală

 • c) . evaluări medicale periodice și la nevoie, cu ocazia infecțiilor intercurente și situațiilor de urgență

 • d) . urmărește administrarea tratamentelor de specialitate recomandate inclusiv cele stomatologice

 • e) . nutriție și dietă

 • f) . exercițiu și odihnă

 • g) . educație pentru sănătate, inclusiv educație sexuală și contraceptivă

 • - întocmește fișa medicală a copilului în care trebuie trecute toate informațiile referitoare la antecedentele personale fiziologice și patologice ale copilului și familiei sale, imunizările, bolile, rănirile accidentale, alergiile sau reacțiile adverse la administrarea unor medicamente, rezultatele analizelor, etc., anterior și pe perioada șederii copilului în centru.

 • - Efectuează educația pentru sănătate a copiilor - despre efectele nocive ale fumatului, consumului de droguri, alcool, despre hepatită, infecție HIV/S1DA, infecțiile și bolile cu transmitere sexuală.

 • - Se ocupă de izolarea copiilor care se îmbolnăvesc de boli contagioase, pe o perioadă determinată, stabilită de medicul specialist.

 • - Respectă legislația în vigoare cu privire la înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea și administrarea medicamentelor.

 • - Organizează proceduri referitoare la administrarea, depozitarea și distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum și a celorlalte materiale sanitare utilizate;

 • - Supervizează și alte persoane (instructor educație, ofițer serviciu, supraveghetor noapte) în scopul administrării medicamentelor de uz general în cazul infecțiilor intercurente;

 • - Stabilește și evaluează ce copil este considerat suficient de responsabil pentru a-și administra singur medicamentele prescrise de medic;

 • - Participă la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrată, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic și normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive.

 • - Evaluează cantitatea și calitatea alimentelor înainte și după prelucrare precum și modul de preparare.

 • - Estimează necesarul de medicamente și materiale sanitare pentru îngrijirea sănătății copiilor din dotarea cabinetului medical pentru un an.

 • - Ține legătura cu medicii din spitale pentru a verifica evoluția stării de sănătate a copiilor bolnavi.

 • - Diagnostichează împreună cu psihologul copiii cu handicap și îi prezintă spre examinare comisiei de expertiză.

 • - Verifică zilnic respectarea normelor igienico-sanitare (dormitoare, grup sanitar, bloc alimentar) și utilizarea corectă a soluțiilor de dezinsecție și dezinfecție.

 • - Supraveghează aplicarea strictă a regulilor de primire a unui copil în centru și aplică măsurile de igienă și antiepidemice. Colaborează permanent cu cabinetul psihologic în vederea obținerii unei stări mentale optime a copiilor în situația în care intervin diverse modificări.

 • - Recomandă și centralizează aplicarea în centru a măsurilor curativ - profilactice menite să apere sănătatea copiilor și propune conducerii măsurilor igienico-sanitare.

 • - Se interesează de rezultatele examenelor de bilanț efectuate și în cazul unor probleme speciale de sănătate, se îngrijește să completeze dosarul medical al copilului cu documentația necesară.

 • - Urmărește să nu se intersecteze circuitul rufelor murdare cu cele curate în vederea evitării infecțiilor la nivelul centrului.

 • - Evaluează, propune și întocmește documentele necesare pentru încadrarea într-un grad de handicap al copiilor aflați în această situație.

 • - Face demersurile necesare pentru obținerea certificatului de tip A5 pentru copii cu deficiențe

 • -  îngrijește și răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical pe care le are în păstrare.

 • -  Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

 • - Colaborează cu instructorii de educație/ educatorii pentru programul școlar sau a diverselor evenimente, activități desfășurate de către copiii din centru.

 • - în cazul în care sesizează sau are cunoștiință de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștință acest fapt pe cale ierarhică

 • - Realizează ancheta alimentară de 3 ori pe an (februarie, mai și octombrie)

 • - întocmește un raport lunar de activitate al cabinetului medical și-l prezintă șefului de centru

 • - Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - Să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic;

 • - Respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară al CPRU Cireșarii II;

 • - îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru în limitele competenței legale

 • -  Lucrează de luni până vineri de la ora 13-21

 • -  Face parte din echipa H.A.C.C.P.

 • -  Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 • - Citește, introduce, prelucrează, scrie, modifică, salvează și șterge, în baza de date automată/manuală existentă la nivelul serviciului.

ASISTENT MEDICAL COD COR 222101

 • - Verifică zilnic starea de sănătate a copiilor din centru.

 • - Administrează medicamentele recomandate conform prescripțiilor medicale.

 • - Administrează medicamente de uz general în regim de urgență în cazul infecțiilor intercurente.

 • - Consemnează în registru medical informațiile referitoare la medicamentele, tratamentele și asistența de prim ajutor acordate copiilor precizând numele copilului, data, ora, medicamentul, motivul administrării.

 • - însoțește copiii bolnavi la spital în vederea realizării unui consult de specialitate sau a! internării.

 • - Ține legătura cu medicii din spitale pentru a verifica evoluția stării de sănătate a copiilor bolnavi.

 • - Comunică personalului de supraveghere pe educație (intructori de educație, educatori, supraveghetori noapte) măsurile medicale luate față de copiii cu diverse afecțiuni.

 • - Gestionează și ține evidența medicamentelor din cabinetul medical, asigurând și o depozitare corespunzătoare a acestora.

 • - Se ocupă cu depozitarea și distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate precum și a celorlalte materiale sanitare utilizate prin incinerare.

 • - Respectă prevederile legale referitoare la normele sănătate și securitate în muncă și situații de urgență, precum și cele de prevenirea și stingerea incendiilor.

 • - Are obligația să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic

 • - întocmește zilnic raportul de tură.

 • - Participă necondiționat la realizarea meniului și a rețetarului zilnic asigurând o alimentație echilibrată, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic și normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive.

 • - Verifică dacă produsele alimentare corespund din punct de vedere calitativ și dacă sunt însoțite de documentația specifică și organoleptic.

 • - Participă zilnic la eliberarea alimentelor din magazie și avizează calitatea și cantitatea acestora.

 • - Supraveghează modul de preparare al hranei, evaluează calitatea și cantitatea acestora.

 • - Verifică zilnic respectarea normelor igienico - sanitare (bloc alimentar dormitoare, grup sanitar, săli de studiu, holuri,) utilizarea corectă a materialelor de igienă și îndepărtarea reziduurilor.

 • - Supraveghează zilnic servirea meselor de către copii precum și condițiile de desfășurare a acestora.

 • - Realizează ancheta alimentară de 3 ori pe an (feb., mai, octombrie).

 • - Coordonează și verifică analizele personalului în conformitate cu legislația în vigoare și raportează medicului.

 • - Efectuează deparazitarea copiilor și verifică starea de curățenie corporală și vestimentară a acestora.

 • - Urmărește să nu se intersecteze circuitul rufelor murdare cu cele curate în vederea evitării infecțiilor la nivelul centrului.

 • - Realizează periodic educația sanitară a copiilor pe grupe de vârstă.

 • - îngrijește și răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical și cele pe care le are în păstrare.

 • - Colaborează cu instructorii de educație/ educatorii în vederea întocmirii programului de activitate lunar pe domeniul sănătății, activități de sănătate desfășurate de către copiii din centru

 • - în cazul în care sesizează sau are cunoștiință de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștință acest fapt pe cale ierarhică

 • - Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

-Respectă prevederile: Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de

Ordine Interioară și Metodologia de Organizare și Funcționare a CPRU Cireșarii II

 • - Lucrează în schimbul I și II de luni până vineri de la orele 6,30-14,30 și 13,00-21.00, iar sambăta și duminica prin rotație, schimbul 1 - 6.30 la 14,30 și schimbul 2 - 13.00 la 21.00

 • - Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor

 • - Are obligația să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic

 • - Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 • - Citește, introduce, prelucrează, scrie, modifică, salvează și șterge, manual, în baza de date existentă la nivelul serviciului.

 • - îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru, în limitele competenței legale.

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE COD COR 532907

 • - Răspunde de securitatea imobilului în care funcționează C.P.R.U."Cireșarii II”, atât în interiorul clădirii, cât și în exteriorul ei, în cazul în care paza acestuia nu este asigurată de către organele de pază competențe;

 • - Preia, prin rotație, sarcinile ofițerului de serviciu pe timpul turei de serviciu;

 • -  Răspunde de integritatea fizică și psihică a copiilor / tinerilor în timpul nopții, în intervalul cuprins de la preluarea și până la încredințarea lor a doua zi, instructorului de educație/educator;

 • - Comunică instructorului de educație / educatorului observațiile sale privind starea de sănătate a copiilor, a comportamentului și a manifestărilor deosebite ale acestora în timpul nopții, pe care le consemnează în caietul de procese verbale;

 • - Supraveghează și îndrumă copiii în efectuarea igienei individuale de seară și de dimineață, urmărind formarea și consolidarea deprinderilor igienico-sanitare;

 • - Servește masa copiilor cu program școlar prelungit după ora 20:00;

 • - Stinge lumina în camere, bucătărie, băi, sala de studiu, club și supraveghează copiii în timpul nopții;

 • - Trezește copiii cu probleme de enurezis de două ori pe timpul nopții și îi însoțește pe aceștia la grupurile sanitare;

 • - Administrează copiilor medicamentele recomandate de medic în condiții de supervizare stabilite de acesta și acordă copiilor primul ajutor în caz de urgență;

 • - Are obligația să cunoască numărul de telefon al șefului de centru, medicului, pompierilor, poliției, salvării, pentru a sesiza la nevoie aceste instituții;

 • - Trezește copiii dimineață la orele fixate pentru programul zilnic de activitate;

 • - Supraveghează programul de dimineață și de seara al copiilor: igiena corporală, curățenia dormitoarelor și îmbrăcatul copiilor;

 • - Controlează, intreține și efectuează curățenia dormitoarelor, holurilor, băilor, etc. ;

 • - Controlează și răspunde de echipamentul copiilor, pe timpul turei;

 • - Asigură schimbarea lenjeriei de pat udă a copiilor enurezici și ține o evidență a acesteia pe care o predă dimineața spălătoriei;

 • - Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială;

 • - Colaborează cu instructorii de educație/ educatorii pentru programul școlar sau a diverselor evenimente, activități desfășurate de către copiii din centru

 • - în cazul în care sesizează sau are cunoștința de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștință acest fapt pe cale ierarhică

 • - Colaborează cu toate celelalte departamente din centru

 • - Lucrează în tură de noapte 12 ore lucrate cu 36 ore repaus

 • - îngrijește și răspunde material de obiectele de inventar și a mijloacelor fixe din centru pe care le are în dotare ;

 • - Răspunde de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului ;

 • - Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - Să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic;

 • - Respectă prevederile ROI;

 • - Citește, introduce, prelucrează, scrie, modifică, salvează și șterge, manual, în baza de date existența la nivelul serviciului.

 • - îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru.

REFERENT COD COR 331309

 • - La începerea serviciului cât și la predarea lui se verifică starea de curățenie a unității, consemnând în procesul -verbal cele constatate.

- Asistă la scoaterea alimentelor din magazie, controlând :

 • - cantitatea și calitatea alimentelor distribuite conform listei de alimente zilnice

 • - listele de alimente să fie completate corect tară ștersături

 • - Asistă la recepția produselor alimentare și nealimentare

 • - Controlează dacă toate alimentele au fost introduse în procesul de preparare al hranei, conform meniului, sau dacă cele care din motive legal - justificate nu sunt necesare au fost restituite la magazie în baza unui proces verbal

 • - La începerea serviciului cât și la predarea lui se verifică starea de curățenie a unității, consemnând în procesul -verbal cele constatate.

 • - Verifică desfășurarea întregii activități instructiv - educative din unitate.

 • - Consemnează în Procesul Verbal întârzierile și absențele personalului, anunțând despre acestea șeful de centru.

 • - Coordonează activitatea elevilor de serviciu la sala de mese.

 • - Aduce la cunoștința șefului de centru orice incident apărut în unitate.

 • - Consemnează eventuală dispariție a unor bunuri din inventarul unității anunțând șeful de centru.

 • - întocmește Procesul Verbal, menționând toate evenimentele petrecute.

 • - Consemnează în Procesul Verbal starea în care predă/primește unitatea, supraveghetorului de noapte cu semnătură de primire din partea acestora, informându-se asupra evenimentelor petrecute pe timpul nopții.

 • - In absența șefului de centru reprezintă unitatea în relațiile cu alte persoane sau instituții și răspunde de buna desfășurare a întregii activități.

 • - Consemnează în registrul special de evidență a vizitelor/învoirilor copiilor, sau a altor forme de comunicare (scrisori, telefon), vizitele pe care aceștia le primesc din partea părinților sau rudelor până la gradul IV, conform cu legislația în vigoare.

 • - Are obligația de a da în urmărire copiii care părăsesc fără permisiune centrul (completarea adreselor de urmărire, semnarea de către directorul general al acestora și înregistrarea acestora la secția 17 poliție).

 • - întocmește și vizează bilete de voie consemnând în registrul de evidență durata învoirii precum și alte condiții specifice în care se realizează aceasta.

 • - Răspunde de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului (dormitoare, club, holuri, sala de mese, etc.) în perioada desfășurării serviciului și are obligația de a le consemna în registrul special de defecțiuni.

 • - Consemnează în registre internarea și externarea beneficiarilor

 • - Consemnează în registru de deplasări plecare personalului pentru rezolvarea diverselor sarcini de serviciu

 • - Consemnează în registru de activități, toate acțiunile în curs de desfășurare

 • - întocmește și înregistrează evidența zilnică a copiilor fugiți, prezenți și învoiți.

 • - întocmește tabelul zilnic cu prezența copiilor la masă.

 • - Primește de la bucătar gustările copiilor și le distribuie educatorilor/instructorilor de educație pentru a fi împărțite copiilor.

 • - Indică persoana care va supraveghea copilul pe perioada vizitei în spațiul special amenajat pentru vizite.

 • - Are obligația de a pune la dispoziția angajaților condica de prezență la ieșirea și intrarea în tură.

 • - Deține graficul de lucru al personalului angajat

 • - Verifică ținuta copiilor la intrarea și ieșirea din centru

 • - Legitimează persoanele care vin din afara instituției și le îndrumă

 • - Respectă prevederile ROI

 • - Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor

 • - Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic

 • - Citește, introduce, prelucrează, scrie, modifică, salvează și șterge, în baza de date automate și manuale existentă la nivelul serviciului.

 • - Respectă principiile care stau la baza activității instituției și regulile deontologice;

 • - îndeplinește și alte sarcini de serviciu la solicitarea șefului de centru.

EDUCATOR COD COR 263508

 • - își desfășoară activitatea de luni până vinei în schimbul I de la ora 6,30 la ora 14,30, schimbul 11 de la ora 13,00 la ora 21,00 și în weekend prin rotație de ia ora 8,oo la ora 20,oo

 • - Asigurarea educației formale și informale și după caz nonformală a beneficiarilor

 • - Planificarea și realizarea de activități în vederea dezvoltării și consolidării deprinderilor de viață independentă a beneficiarilor pentru creșterea șanselor de integrare școlară și socială a acestora.

 • - Conștientizează rolul său în echipa pluridisciplinară și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontală și pe verticală;

 • - Participă la întâlnirile organizate de șeful de centru în scopul analizării situației copilului și cunoaște procedurile de colaborare cu managerul de caz și alți specialiști;

 • - Prezintă copilului, clar, în funcție de gradul său de maturitate care sunt principalele reguli de conduita în centru,

 • - Menține permanent legătura cu școala, educatorii, învățătorii și profesorii, efectuează vizite regulate la clase pentru a discuta situația fiecărui copil;

 • - întocmește PIS pe educație, pe deprinderi de viață independentă, pe timp liber și menținerea legăturii cu familia și urmărește obținerea de rezultate școlare corespunzătoare potențialului de dezvoltare a copilului;

 • - Organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale beneficiarilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa, la promovarea întrajutorării a comunicării între copii/tineri;

 • - Organizează și animă activitățile de timp liber: sportive, culturale, gospodărești, turistice, jocuri, etc.;

 • - Participă la amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui și implică pe copii/tineri în această activitate, ținând cont de preferințele lor;

 • - Supraveghează prezența în unitate a copiilor încredințați și stabilește măsurile, conform procedurilor existente, pentru aducerea acestora în instituție atunci când o părăsesc;

 • - Ajută copilul să dezvolte relații pozitive cu ceilalți : cu părinții, cu personalul din instituție și alți profesioniști implicați în derularea PIP;

 • - încurajează copiii să-și exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vieții cotidiene din instituție;

 • - Participă la întâlnirile de schimbare a turelor și redactează raportul de tură în caietul de grupa;

 • - Participă la întâlnirile de perfecționare lunare, la ședințele administrative și are datoria de a se autoperfecționa profesional;

 • - Respectă, în interacțiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relații parentale de calitate: căldură și afecțiune, limite clare și bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancționare educativă, constructivă a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere și comunicare, recunoașterea calităților și a reușitelor, confidențialitate și încredere reciprocă;

 • - Respectă demnitatea copilului și folosește formula de adresare preferată de copil;

 • - Cunoaște particularitățile de vârstă, de handicap, diferențele individuale de conduită și istoricul copiilor de la grupă astfel încât să poată stabili o comunicare și o relaționare adecvată cu aceștia;

 • - Abordează relațiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii și favoritisme; trebuie să știe să-și controleze emoțiile în fața copilului; să observe, să recunoască și să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze și să ofere recompense copilului; să știe cum să formeze la copil simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale; să transmită copilului prin mesaje verbale și nonverbale că este permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relația cu copilul și cum să le facă acceptate de către acesta;

 • - Urmărește și îndrumă beneficiarii în cheltuirea fondurilor financiare personale și însoțește copiii la achiziționarea produselor;

 • - Acționează în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-și rolurile corespunzătoare;

 • - Acționează pentru asigurarea unui mediu securizant pentru beneficiari ;

 • - Aduce la cunoștința șefului de centru orice disfuncțiuni întâlnite care pot aduce prejudicii beneficiarilor;

 • - Primește și soluționează și alte sarcini trasate de șeful de centru, în limita competențelor profesionale pe care le are.

 • - Stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul instituției precum și cu părinții elevilor și colaboratorii din afara instituției;

 • - Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate colegilor/părinților în lucrul cu copil ul/tânărul;

 • -  Colaborează cu personalul de specialitate în dezvoltarea și menținerea legăturilor familiale ale copilului/tânărului;

 • - Răspunde de dotarea copiilor cu, rechizite și alte articole necesare, contrasemnând bonul de eliberare din magazie a materialelor respective;

 • - Răspunde în fața șefului de centru, de modul în care sunt folosite, obiectele de mobilier, obiectele de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, produse de igienă personală a copiilor;

 • - își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - Cunoaște și respectă conținutul documentelor relevante pentru munca sa: Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioară, Misiunea instituției, Metodologia de Organizare și Funcționare, Planul Anual de Acțiune, Proiectul Instituțional, Codul etic și Procedurile Operaționale, precum și Procedurile de lucru specifice;

 • - Păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor de serviciu;

 • - Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 • - Citește, introduce, prelucrează, scrie, modifică, salvează și șterge, în baza de date automate și manuale existentă la nivelul serviciului.

 • - Respectă principiile care stau la baza activității instituției și regulile deontologice;

INSTRUCTOR EDUCAȚIE COD COR : 341 202

 • - își desfășoară activitatea de luni până vineri în schimbul I de la ora 6,30 la ora 14,30, schimbul II de la ora 13,00 la ora 21,00 și în weekend prin rotație de la ora 8,oo la ora 20,oo

 • - Asigurarea educației formale și informate și după caz nonformală a beneficiarilor

 • - Planificarea și realizarea de activități în vederea dezvoltării și consolidării deprinderilor de viață independentă a beneficiarilor pentru creșterea șanselor de integrare școlară și socială a acestora.

 • - Conștientizează rolul său în echipa pluridisciplinară și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontală și pe verticală;

 • - Participă la întâlnirile organizate de șeful de centru în scopul analizării situației copilului și cunoaște procedurile de colaborare cu managerul de caz și alți specialiști;

 • - Prezintă copilului, clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de conduită în centru,

 • - Menține permanent legătura cu școala, educatorii, învățătorii și profesorii, efectuează vizite regulate la clase pentru a discuta situația fiecărui copil;

 • - Organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale beneficiarilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa, la promovarea întrajutorării a comunicării între copii/tineri;

 • - Organizează și animă activitățile de timp liber: sportive, culturale, gospodărești, turistice, jocuri, etc.;

 • - Participă la amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui și implică pe copii/tineri în această activitate, ținând cont de preferințele lor;

 • - Supraveghează prezența în unitate a copiilor încredințați și stabilește măsurile, conform procedurilor existente, pentru aducerea acestora în instituție atunci când o părăsesc;

 • - Ajută copilul să dezvolte relații pozitive cu ceilalți : cu părinții , cu personalul din instituție și alți profesioniști implicați în derularea PIP;

 • - încurajează copiii să-și exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vieții cotidiene din instituție;

 • - Participă la întâlnirile de schimbare a turelor și redactează raportul de tură în caietul de grupa;

 • - Participa la întâlnirile de perfecționare lunare, la ședințele administrative și are datoria de a se autoperfecționa profesional;

 • - Respectă, în interacțiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relații parentale de calitate: căldură și afecțiune, limite clare și bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancționare educativă, constructivă a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere și comunicare, recunoașterea calităților și a reușitelor, confidențialitate și încredere reciprocă;

 • - Respectă demnitatea copilului și folosește formula de adresare preferată de copil;

 • - Cunoaște particularitățile de vârstă, de handicap, diferențele individuale de conduită și istoricul copiilor de la grupă astfel încât să poată stabili o comunicare și o relaționare adecvată cu aceștia;

 • - Abordează relațiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii și favoritisme; trebuie să știe să-și controleze emoțiile în fața copilului; să observe, să recunoască și să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze și să ofere recompense copilului; să știe cum să formeze la copil simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale; să transmită copilului prin mesaje verbale și nonverbale că este permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relația cu copilul și cum să le facă acceptate de către acesta;

 • - Urmărește și îndrumă beneficiarii în cheltuirea fondurilor financiare personale și însoțește copiii la achiziționarea produselor;

 • - Acționează în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-și rolurile corespunzătoare;

 • - Acționează pentru asigurarea unui mediu securizant pentru beneficiari ;

 • - Aduce la cunoștința șefului de centru orice disfuncțiuni întâlnite care pot aduce prejudicii beneficiarilor;

 • - Primește și soluționează și alte sarcini trasate de șeful de centru, în limita competențelor profesionale pe care le are.

 • - Stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul instituției precum și cu părinții elevilor și colaboratorii din afara instituției;

 • - Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate colegilor/părinților în lucrul cu copil ul/tânărul;

 • -  Colaborează cu personalul de specialitate în dezvoltarea și menținerea legăturilor familiale ale copilului/tânărului;

 • - Răspunde de dotarea copiilor cu, rechizite și alte articole necesare, contrasemnând bonul de eliberare din magazie a materialelor respective;

 • - Răspunde în fața șefului de centru, de modul în care sunt folosite, obiectele de mobilier, obiectele de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, produse de igienă personală a copiilor;

 • - își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - Cunoaște și respectă conținutul documentelor relevante pentru munca sa: Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioară, Misiunea instituției, Metodologia de Organizare și Funcționare, Planul Anual de Acțiune, Proiectul Instituțional, Codul etic și Procedurile Operaționale, precum și Procedurile de lucru specifice;

 • - Păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor de serviciu;

 • - Respectă principiile care stau la baza activității instituției și regulile deontologice;

 • - Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

- Citește, introduce, prelucrează, scrie, modifică, salvează și șterge, în baza de date manuală existentă la nivelul serviciului.

ARTICOLUL 13

PERSONALUL DE GOSPODĂRIE, ÎNTRETINERE-REPARAȚII, DESERVIRE

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare la CPRU Cireșarii II: prepararea hranei, activități de curățare, spălare, igienizare a lenjeriei/rufelor/echipamentelor/cazarmamanet, activități de întreținere și reparații, activități de curățenie și îngrijire, activități de recepționare și eliberare a produselor alimentare și nealimentare.

Atribuțiile personalului administrativ din CPRU Cireșarii II

Administrator cod cor 515104

Asigură gestionarea patrimoniului instituției și răspunde patrimonial de distrugerea acestuia (clădirea, mobilierul, dotările tehnice și alte obiecte de inventar);

Răspunde de gestiunile magaziilor de echipament, alimente și materiale igienico-sanitare și întocmește documentele necesare (fișe de magazie, NIR-uri, bonuri, Liste de alimente etc.);

Lucrează într-un singur schimb de luni până vineri de la ora 8,00 la ora 16,00 întocmește împreuna cu șeful de centru, bucătarul și cadrele medicale meniul săptămânal; întocmește împreună cu șeful de centru, cadrele medicale și bucătarul, referatul de necesitate pentru materiale și referatul de necesitate pentru alimente în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr 1563 / 2008, ținând cont de grupele de vârstă ale copiilor și în raport cu meniul întocmit;

Urmărește și răspunde, în orice moment, de existența în unitate a unui minim de alimente pentru cei puțin

3 zile;

întocmește lunar necesarul de alimente, produse de curățenie, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, echipament;

întocmește referatul de achiziționare a materialelor necesare pentru efectuarea reparațiilor curente; Organizează, supraveghează și efectuează cu sprijinul departamentului de întreținere, igienizarea centrului și a curții aferente acestuia;

Organizează și supraveghează modul de folosire al bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul centrului, a gestionării materialelor și alimentelor.

Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul centrului pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor;

Prin personalul administrativ și de întreținere, asigură întreținerea și bună funcționare a tuturor utilajelor și instalațiilor existente, depozitarea și conservarea în bune condiții a materialelor precum și curățenia permanentă a tuturor spațiilor unității;

Ia măsuri de gospodărire rațională a energiei electrice, combustibilului și altor materiale cu caracter administrativ-gospodărești;

Se ocupă de întocmirea de propuneri pentru planul de investiții și reparații pentru imobil, instalații și mijloace fixe și aduce la cunoștința șefului de centru;

Urmărește executarea lucrărilor de investiții și de reparații și aduce la cunoștința șefului de centru situațiile apărute;

Participă împreună cu Compartimentul Financiar Contabilitate la inventarieri periodice a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

întocmește graficul de lucru lunar a personalului angajat, urmărește respectarea programului pe ture al personalului de pe compartimente și îl supune spre aprobare șefului de centru;

întocmește pontajul lunar și-1 supune spre aprobare șefului de centru;

Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială;

îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare;

Realizează periodic cu tot personalul centrului, instructaje privind normele de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

Are obligația să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic;

Respectă prevederile: Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului de Ordine Interioară al CPRU Cireșarii II

Urmărește și asigură recepția bunurilor alimentare și nealimentare împreună cu comisia de recepție Citește, introduce, prelucrează, scrie, modifică, salvează și șterge, în baza de date manuală existența la nivelul serviciului

îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru, pe linie administrativă.

Magaziner cod cor 432102

Participă la întocmirea meniului zilnic împreună cu bucătarii, cadrele medicale, administratorul care îl supune aprobării șefului de centru.

întocmește referatul de necesitate pentru alimente, luând în considerare grupele de vârstă ale copiilor, în raport cu meniul întocmit în colaborare cu bucătarii, cadrele medicale și aprobat de șeful de centru.

Urmărește și răspunde, în orice moment, de existență în unitate a unui minim de alimente pentru cel puțin 3 zile.

Urmărește și asigură recepția bunurilor alimentare și material

Paricipă la întocmirea necesarului de alimente, produse de curățenie, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, echipament, împreună cu bucătarii administratorul și cadrele medicale.

Gestionează și supraveghează modul de depozitare și folosire al materialelor și alimentelor din magaziile centrului.

Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul centrului pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor.

Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială

Răspunde de valabilitate produselor alimentare și nealimentare din gestiune

Are obligația de a eticheta cu termen de valabilitate toate produsele alimentare și nealimentare din gestiune

Răspunde de modul de depozitare și igienă a produselor alimentare și nealimentare din gestiune

Are obligația ca în termen de 48 de ore de la primire să trimită la departamentul administrativ toate documentele de evidență contabilă

Răspunde pentru buna funcționare a aparatelor frigorifice în care se depozitează produsele alimentare Răspunde de depozitarea corectă a diverselor categorii de alimente, în conformitate cu normele sanitar veterinare în vigoare

Primește materialele care se păstrează în magazie și eliberează aceste materiale respectând cantitățile specificate în bonul de materiale

Primește de la furnizori alimente, verificând concomitent certificatele de garanție și calitate, care se păstrează în magazie

Eliberează alimentele din magazie în conformitate cu lista zilnică de alimente

întocmește Nota de Intrare Recepție-ur pentru facturile care însoțesc marfa primită de la furnizori, îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare.

Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor

Are obligația să se prezintă la efectuarea controlului medical periodic

Respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară al CPRU Cireșarii II .

îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru, în limitele competenței legale, își desfășoară activitatea de luni până vineri de la ora 8,00 la ora 16,00.

Șofer cod cor 832201

- Lucrează în schimbul, de luni până vineri, 8:00- 16:00.

 • - Asigură transportul lucrătorilor sociali la școli, licee, în vederea distribuirii tichetelor sociale pentru persoanele asistate de pe raza sectorului 5.

 • - Asigură transportul casierului DGASPC la/ de la Trezoreria Sector 5 și oriunde este necesar.

 • - Asigură transportul organelor de control și al mass-media la diversele punctele de lucru ale DGASPC-ului sau oriunde este necesar.

 • - Asigură transportul beneficiarilor și al însoțitorilor acestora la diversele activități organizate de către DGASPC sector 5 - excursii, tabere, vizite etc.

 • - Are obligația de a întreține autovehicolul în stare bună de funcționare.

 • - Are obligația de a face demersurile în vederea reînnoirii ITP-ului și a asigurării obligatorie.

 • - Are obligația de a avea asupra sa: foaie de parcurs, ordin de deplasare, rovineta, tabele nominale cu persoanele pe care le transportă.

 • - Colaborează cu toate departamentele din cadrul DGASPC Sector 5.

 • - Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

 • - Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

 • -  Respectă prevederile Regulamentul de Organizare și Funcționare al DGASPC Sector 5, Regulamentul de Ordine Interioare CPRU Cireșarii II.

 • - Răspunde patrimonial de autovehicolul din inventar.

 • - Are obligația să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic.

 • - îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la directorul general DGASPC Sector 5 și de la șeful de centru.

Bucătar cod cor 512001

îndeplinește sarcinile legate de pregătirea și servirea mesei către copii;

Participă la stabilirea meniului zilnic, ținând cont de preferințele copiilor, vârsta, regimul alimentar recomandat de medicul unității ;

Face parte din comisia de recepție și eliberare a alimentelor din magazia unității;

Efectuează porționarea și prepararea alimentelor;

Răspunde de calitatea și cantitatea alimentelor înainte și după prelucrare;

Efectuează împreună cu ajutorul de bucătar igienizarea veselei și a blocului alimentar;

Are o ținută vestimentară corectă, curată și îngrijită;

Supraveghează și îndrumă copiii care participă la activitățile de preparare și de servire a mesei;

- Păstrează cina copiilor cu program școlar prelungit în condiții de siguranță alimentară și o predă supraveghetorilor de noapte;

 • - Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și social;

 • -  îngrijește și răspunde patrimonial de obiectele de inventar și mijloacele fixe pe care le are în dotare bucătăria;

 • - îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare sala de mese;

 • - Are obligația ca săptămânal (la o dată stabilită) să efectueze împreună cu ajutorul de bucătar curățenie generală în blocul alimentar (bucătărie, camera de alimente, camera de zarzavat, sala de mese);

- Are obligația să păstreze, termen de 48 de ore, în frigiderul de probe din blocul alimentar, probe de la toate mâncărurile servite copiilor

- Participă la întocmirea și preparare meniului pentru mesele festive de zile onomastice ale copiilor, sărbători religioase, etc.;

 • - își desfășoară activitatea începând de luni până vineri în schimbul I de la orele 6.00-14.00 și schimbul II de la orele 13.001a orele -21.00, iar sambăta și duminica prin rotație de la ora 7,30 la 19,30.

 • - Colaborează cu instructorii de educație/ educatorii în vederea întocmirii programului de activitate lunar pe linie de gastronomie, activități desfășurate de către copiii din centru sub atenta îndrumare a bucătarului.

 • - în cazul în care sesizează sau are cunoștiința de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhică

 • - Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - Are obligația să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic;

 • - Respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară, Metodologia de Organizare și Funcționare al CPRU Cireșarii II

 • - îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru, în limitele competenței legale.

Ajutor bucătar cod cor 941201

Lucrează schimbul I de luni până vineri între orele 6:30 - 14:30.

Ajută bucătarul la porționarea, prepararea și servirea mesei.

Efectuează curățenia în tot blocul alimentar (sala de mese, bucătărie, camera de zarzavat, camera de alimente, depozit de legume și fructe, grup sanitar.

Efectuează spalarea si dezinfectarea zilnică a veselei.

Are o ținută vestimentară corectă, curată și îngrijită.

îndrumă și supraveghează copiii care participă la activitățile de pregătire și servire a mesei.

Asigură buna desfășurare a servirii mesei (mic dejun, prânz, cină).

Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare.

Efectuează săptămânal curățenie generală în tot blocul alimentar și consemneză în registru de curățenia. Săptămânal fierbe și dezinfectează vasele și vesela din dotare.

Ajută la recepția produselor alimentare având obligația de a le depozita în mod corespunzător.

Ajută administratorul la efectuare curățeniei în magazia de alimente.

Sortează ori de cate ori este nevoie legumele și fructele din depozitul de legume și fructe.

Ajută administratorul la decongelarea și curățarea atât a lăzilor frigorifice cât și a frigiderelor din magazia de alimente.

Decongelează și curăță frigiderele și lada frigorifică din blocul alimentar.

Se îngrijește de sănătate pentru a nu pune în pericol de contaminare a alimentelor, copiilor și a colegilor, în cazul în care sesizează sau are cunoștiință de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștință acest fapt pe cale ierarhică.

Colaborează cu toate departamentele din cadrul instituției.

Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Are obligația să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic.

Respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentul de Ordine Interioara al CPRU Cireșarii 11.

îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru pe linie administrativă.

Spălătoreasă cod cor 912103

Asigura spălarea, uscarea și călcarea lenjeriei și a echipamentului copiilor.

Efectuează pregătirea și călcatul echipamentului pentru schimbarea copiilor.

Urmărește să nu se intersecteze circuitul rufelor murdare cu cele curate în vederea evitării infecțiilor la nivelul centrului.

Are în vedere ca fiecare beneficiar să-și utilizeze propriile haine.

Participă activ la efectuarea băii copiilor cu vârste cuprinse între 3-14 ani.

Urmărește ținuta vestimentară curată și îngrijită a copiilor din centru cu vârste cuprinse între 3-14 ani și îi schimbă de câte ori este nevoie.

Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

îngrijește și răspunde material de: mijloacele fixe, obiectele de inventar, echipamentul și cazarmamentul copiilor.

Pregătește ținuta copiilor atât pentru școală cât și pentru orele de sport.

Pregătește ținutele speciale pentru serbări sau diverse evenimente,.

îmbracă sau supravegează, după caz, copiii în funcție de situație și ținând cont de preferințele vestimentare ale acestora.

Participă activ la pregătirea ținutelor și tot ce este necesar copiilor pentru plecarea în tabere sau alte evenimente.

Colaborează cu instructorii de educație/ educatorii pentru programul școlar sau a diverselor evenimente, activități desfășurate de către copii din centru.

în cazul în care sesizează sau are cunoștiință de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștință acest fapt pe cale ierarhică.

Colaborează cu toate celelalte departamente din centru.

La terminarea programului scoate din funcțiune toate aparatele utilizate. Se interzice folosirea unor surse electrice improvizate.

Predă și aduce la cunoștință schimbului toate problemele și defecțiunile apărute la aparatura din dotare.

Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.

Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic.

își desfășoară activitatea de luni până vineri, în schimbull 1 6:30 - 14:30 și schimbul II de la orele 13,00-21,00.

îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru pe linie administrativă.

Lenjereasă cod cor 753102

Asigură spălarea și călcarea lenjeriei și a echipamentului copiilor.

Efectuează pregătirea și călcatul echipamentului pentru schimbarea copiilor.

Verifică și schimbă lenjeria paturilor ori de câte ori este nevoie.

Răspunde patrimonial de echipamentul și cazarmamentul copiilor, precum și de toate obiectele de inventar, dotarea tehnică din cadrul spălătoriei.

Participă activ la efectuarea băii copiilor cu vârste cuprinse între 7-14 ani.

Urmărește ținuta vestimentară curată și îngrijită a copiilor din centru cu vârste cuprinse între 7-14 ani și îi schimbă de câte ori este nevoie.

- Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

îngrijește și răspunde material de: mijloacele fixe, obiectele de inventar, echipamentul și cazarmamentul copiilor.

J Pregătește ținuta copiilor atât pentru școală cât și pentru orele de sport.

J Pregătește ținutele speciale pentru serbări sau diverse evenimente.

J îmbracă sau supravegează după caz copii în funcție de situație și ținând cont de preferințele vestimentare ale copiilor.

J Participă activ la pregătirea ținutelor și tot ce este necesar copiilor pentru plecarea în tabere sau alte evenimente.

J Colaborează cu instructorii de educație/ educatorii pentru programul școlar sau a

diverselor evenimente, activități desfășurate de către copii din centru.

S în cazul în care sesizează sau are cunoștiință de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștință acest fapt pe cale ierarhică.

S Colaborează cu toate celelalte departamente din centru.

La terminarea programului scoate din funcțiune toate aparatele utilizate. Se interzice folosirea unor surse electrice improvizate.

J Predă și aduce la cunoștința schimbului toate problemele și defecțiunile apărute la aparatura din dotare.

Respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară, Metodologia de Organizare și Funcționare al CPRU Cireșarii II.

'C Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

'C Are obligația să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic, își desfășoară activitatea de luni pana vineri, în schimbul I de la orele 6:30 - 14:30.

J îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru pe linie administrativă.

Paznic cod cor 962 907

 • - îndeplinește sarcinile ce-i revin potrivit normelor în vigoare pentru asigurarea pazei și securității centrului.

 • - Legitimează persoanele străine care doresc să intre în centru.

 • - Interzice intrarea persoanelor străine în centru fără avizul conducerii.

 • - Controlează (verifică) bagajele sacoșele la intrarea și ieșirea din instituție și aduce la cunoștința șefului de centru cazurile de sustragere a bunurilor si alimentelor aflate în centru.

 • - Răspunde material și patrimonial de toate obiectele de inventar din dotarea centrului.

 • - Colaborează cu toate departamentele din cadrul centrului

 • - Aduce la cunoștința șefului de centru despre orice problemă dezvoltată de comportamentul și atitudinea copiilor /tinerilor.

 • - în cazul în care sesizează sau are cunoștiință de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhică.

 • - Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

 • - Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

 • - Are obligația să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic.

 • - Participă la activitățile de perfecționare.

 • - Respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară, atât al C.P.R.U. “Cireșarii II”, cât și al celorlalte componente rezidențiale.

 • - îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru, în limitele competenței legale.

 • - Lucrează în ture de 12 ore cu 12 ore repaus, 12 ore lucrează cu 48 de ore repaus.

 • - Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

- Citește, introduce, prelucrează, scrie, modifică, salvează și șterge, în baza de date manuală existentă la nivelul serviciului.

îngrijitoare cod cor 532104

Asigură curățenia zilnică a centrului (dormitoare, sala de studiu, club, birouri, cabinet medical, holuri, grupuri sanitare etc.) și a curții.

Supraveghează și îndrumă copiii în desfășurarea activităților gospodărești din centru.

Supraveghează activitățile igienice ale copiilor în vederea folosirii corecte de către aceștia a instalațiilor sanitare.

 • - Recuperează, atunci când este cazul, obiectele și articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte, pe care le găsește în aria sa de activitate.

 • - Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă, ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și social.

 • - îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare.

 • - Efectuează lunar curățenie generală în centru.

 • - Efectuează săptămânal curățenie la ghena de gunoi.

 • - Colaborează cu toate celelalte departamente din centru.

 • - Ajută la curățenia din sala de mese.

 • - în cazul în care sesizează sau are cunoștință de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștință acest fapt pe cale ierarhică.

 • -  Respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulament de Ordine Interioară

 • - Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

 • - Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic.

 • - își desfășoară activitatea în schimbul 1 de la 6,30 - 14,30 și schimbul 11 de la ora 13,00 la ora 21,00 iar sambăta și duminica prin rotație de la 7,30 la 19,30.

 • - îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru pe linie administrativă.

Muncitor calificat cod cor 721410

Lucrează în schimbul 1, de luni până vineri, de la ora 08:00 orelel6:00.

în caz de urgență îi revine obligația de a răspunde solicitărilor și în afara orelor de program.

Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate.

Răspunde material de bunurile distruse din vina sa la locul unde își desfășoară activitatea.

Răspunde patrimonial de integritatea tuturor obiectelor de inventar din dotare.

Efectuează lucrări de reparații curente interioare/exterioare în centru și toate punctele de lucru ale DGASPC.

întreține în bune condiții aparatura din dotare, înlocuiește materiale deteriorate.

Efectuează, periodic, lucrări de întreținere în centru.

Colaborează cu toate departamentele din cadrul centrului.

Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Are obligația să se prezinte la efectuarea controlului medical periodic.

Respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioară al CPRU Cireșarii II.

îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru pe linie administrativă.

ARTICOLUL 14

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția părinților/tutorilor beneficiarilor - contribuția acestora cu o cota parte din costul total, în baza contractului, pentru acordarea de servicii sociale, al beneficiarului;

 • b) bugetul local - din bugetul alocat de către Consiliul Local Sector 5 către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, aceasta redistribuie resurse financiare către CPRU Cireșarii II, în funcție de necesități;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice din țară și străinătate;

 • d) fonduri externe nerambursabile - accesarea de fonduri din Uniunea Europeană pentru diverse proiecte.

ARTICOLUL 15

Dispoziții finale

Toți salariații CPRU Cireșarii II au obligația de a îndeplini atribuțiile cuprinse în fișa postului, precum și cele rezultate din actele normative în vigoare.

Coducerea DGASPC Sector 5 poate însărcina salariații să îndeplinească și alte atribuții decât cele prevăzute în fișa postului, potrivit funcției ocupate și studiilor absolvite, alte decât cele din domeniul de activitate al serviciului unde sunt încadrați, în cazul în care un alt serviciu birou înregistrează întârzieri la realizarea lucrărilor în scopul îmbunătățirii activității de ansamblu a DGASPC Sector 5.

Personalul CPRU Cireșarii II răspunde penal, material, disciplinar sau administrativ de la caz la caz pentru neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcției, pentru abateri de la etica și deontologia profesională.

Neîndeplinirea integrală și în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancționează conform legislației

muncii și salarizării.