Hotărârea nr. 346/2018

Hotărârea nr. 346/21.12.2018 privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Sectorul 5 (PAROHIA TUTUROR SFINŢILOR ROMÂNI), în anul 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5

( PAROHIA TUTUROR SFINȚILOR ROMÂNI j, în anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 2 1.12.201 8;

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică și Direcția Generală de Transparență și Control, înregistrat sub nr. I I 1423/20.12.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice precum și raportul Comisiei - Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Adresa nr. 11 1031/20.12.2018 emisă de Parohia Tuturor Sfinților Români

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile FI.C.L. Sector 5 nr. 29/28.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5;

în baza art. 45 alin. I și 8 I alin. 2 lit. ”s”, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea în anul 2018 a unui sprijin financiar pentru Parohia Tuturor Sfinților Români, în valoare de 847.43 I lei.

Art.2 - Suma menționată la art. I va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică Juridică, Direcția Generală de Transparență și Control și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contasem nează,

Sec

Nr.M /21.12.2018