Hotărârea nr. 345/2018

Hotărârea nr. 345/21.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Compartimentului Îngrijiri la Domiciliu din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Compartimentului îngrijiri la Domiciliu din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședința ordinară, azi 21.12.2018,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Compartimentului îngrijiri la Domiciliu din subordinea DGASPC Sector 5,

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 22707/13.12.2018,

Luând în considerare Raportul Comisiei Protecție Sociala, Sănătate și Societate Civilă,

în conformitate cu prevederile HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,

în concordanță cu prevederile art.58, alin.(l), art.59 și art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în baza dispozițiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza I din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Compartimentului îngrijiri la Domiciliu din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 1 a HCL Sector 5 nr. 57/16.05.2017. Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr.57/16.05.2017 rămân în vigoare.

Art.3. Denumirea unității de asistență socială prin intermediul căreia se furnizează servicii de îngrijiri la domiciliu, din cuprinsul Anexelor nr.l, 2 și 3 ale HCL Sector 5 nr.201/27.08.2018 privind aprobarea modificării ștatului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale DGASPC Sector 5 se modifică în mod corespunzător, respectiv „Compartimentul îngrijiri la Domiciliu”.

Art.4. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență

Acte Administrative și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.


......A//A.-..2018
REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Compartimentului îngrijiri la Domiciliu

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Compartimentului îngrijiri la Domiciliu, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea asigurării funcționarii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informațiile privind cadrul legal de înființare, organizare și funcționare, principiile care stau la baza acordării serviciului social, condițiile de admitere, serviciile oferite, drepturile și obligațiile beneficiarilor, precum și resursele necesare pentru funcționare.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Compartimentului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Compartimentul îngrijiri la Domiciliu (acronim CID), cod serviciu social 8810 ID-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 5, (acronim DGASPC Sector 5), cu sediul în municipiul București, Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 003267/06.11.2017, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Compartimentul îngrijiri la Domiciliu este o unitate de îngrijiri la domiciliu, fără personalitate juridică, în structura Direcția Generală de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 5, subordonată Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Directorului General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei și coordonata metodologic de către Serviciul de Asistență Socială a Persoanei Adulte din cadrul DGASPC Sector 5.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5       W-X

ROMÂNIA

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul principal al CID este de a oferi sprijin și suport persoanelor vârstnice în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea autonomiei persoanei, prevenirea marginalizârii și excluziunii sociale, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții.

CID se adresează asistenței persoanelor vârstnice aflate în diverse grade de dependență, ca urmare a degradârii/pierderii autonomiei personale, asigurându-le acestora un set de servicii de îngrijire și de asistare în îndeplinirea activităților de baza ale vieții zilnice, cu rolul de a limita degradarea autonomiei fucnționale, de a pâstra și a îmbunătăți starea de sănătate și de a preveni instituționalizarea persoanelor vârstnice în centre rezidențiale de îngrijire și asistență/cămine pentru persoane vârstnice.

Prin raportare la situația socio-economicâ și la cea de sănătate, nevoile individuale ale persoanelor vârstnice, corelate cu gradul de dependență obținut în urma evaluării socio-medicale (geriatrice), conform Grilei Naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin HGR nr.886/2000, sunt satisfăcute prin oferirea de asistență și suport pentru realizarea activităților de baza ale vieții zilnice, după cum urmează:

 • • igienă corporală;

 • • îmbrâcare și dezbrăcare;

 • • igiena eliminărilor;

 • • hrănite și hidratare;

 • • mobilizare și transfer;

 • • deplasare în interior;

 • • comunicare.

Procesul de acordare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu se realizează cu consimțământul persoanei vârstnice sau în situația în care starea de sănâtate a persoanei vârstnice nu permite obținerea consimțământului acesteia, cu acceptul rudelor, în baza unui Plan individualizat de îngrijire și asistență, adaptat nevoilor și gradului de dependență al beneficiarului, întocmit în baza rezultatelor obținute în urma evaluării socio-medicale.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) CID funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de:

 • • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 17/2000 privind asistența sociala a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • ♦ OGR nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

 • ♦ Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

 • ♦ Ordinul nr. 73/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei;

 • ♦ HGR nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • ♦ Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • ♦ HGR nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil:

 • ♦ Ordinul nr. 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale -Anexa 8: Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;

 • (3)  CID este înființat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.82/24.12.2004 și funcționează în subordinea DGASPC Sector 5.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciilor de îngrijiri la domiciliu

 • (1) CID se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în

ROMÂNIA

materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor de îngrijiri la domiciliu în cadrul CID sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei vârstnice beneficiare;

 • b) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei vârstnice beneficiare;

 • c) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare și asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • d) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un mediu familial;

 • e) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vârstnice beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • f)  facilitarea menținerii relațiilor personale ale persoanei vârstnice și a contactelor directe, după caz, cu frații, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care aceasta a dezvoltat legături de atașament;

 • g) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei vârstnice;

 • h)  preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare/ reintegrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • i) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor vârstnice beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • j) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei vârstnice beneficiare;

 • k) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • l) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de discernământ și capacitate de exercițiu*;

(* - cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată și ale Codului Civil);

 • m) deschiderea către comunitate și promovarea unei imagini pozitive în comunitate a persoanelor vârstnice, aflate în situații de dificultate;

 • n) promovarea comportamentului civic și asumarea responsabilității sociale de către toți actorii sociali în vederea prevenirii situațiilor de risc;

 • o) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor vârstnice beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • p) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • q) responsabilizarea membrilor familiei, după caz, cu privire la exercitarea și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • r) colaborarea cu celelalte servicii din structura organizațională a DGASPC Sector 5.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor de îngrijiri la domiciliu

(1) Poate beneficia de servicii de îngrijiri la domiciliu orice persoană vârstnica, cu domiciliul/reședința legal stabilit(ă) pe raza Sectorului 5 și care se află în una din următoarele situații:

 • a) nu are familie sau nu se afla în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • d) nu se poate gospodari singură sau necesita îngrijire specializată;

 • e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

în conformitate cu prevederile art.6, lit.bb din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, “persoanele vârstnice” sunt persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani.

Nu poate beneficia de servicii de îngrijiri la domiciliu persoana care:

 • • deși are în actul de identitate înscrisă o adresă situata pe raza Sectorului 5, nu locuiește efectiv pe raza Sectorului 5;

 • • refuza să ofere informații sau oferă informații false cu privire la situația sa sau a celorlalți membri ai familiei;

 • • locuiește împreună cu alte persoane care au obligația și/sau capacitatea de întreținere și îngrijire;

 • • au întreținător legal ca urmare a încheierii unui contract de întreținere; excepție face situația în care nu este respectată obligația de întreținere și de îngrijire de către noul proprietar al bunurilor obținute ca urmare a actului juridic de înstrăinare și persoana vârstnica își asumă responsabilitatea inițierii demersurilor legale în vederea responsabilizării acestuia pe cale legala.

(2) Condițiile de accesare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu:

 • a) Criterii de eligibilitate:

 • • existența în mod legal a domiciliului/reședinței pe raza Sectorului 5;

 • • existența consimțământului persoanei vârstnice sau, în situația în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obținerea consimțământului acesteia,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5       W A ,))

ROMÂNIA

acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, în lipsa acestora, acceptul unui alt membru de familie;

In lipsa unui aparținător legal, dacă starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obținerea consimțământului acesteia, decizia de acordare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu se ia la nivelul DGASPC Sector 5, la propunerea Serviciului Asistența Socială a Persoanei Adulte, în baza unei dispoziții emisă de Directorul General al DGASPC Sector 5.

 • ♦ acceptul cu privire la achitarea contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijiri la domiciliu, în conformitate cu prevederile HCL Sector 5 nr. 15/28.02.2017.

 • b) Identificarea și preluarea cazului se realizează prin:

 • ♦ adresarea directă din partea solicitantului;

 • ♦ prin referire/trimitere de la alt serviciu din cadrul DGASPC Sector 5 sau de la o altă structură/instituție din mediul public sau privat;

 • ♦ în urma efectuării de anchete sociale în comunități/cartiere defavorizate, spitale etc.

 • c) Documente necesare pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu:

 • ♦ cerere tip completata de către solicitant;

 • ♦ actul de identitate al solicitantului (original și xerocopie);

 • ♦ documente justificative privind starea civilă (original și xerocopie);

 • ♦ documente justificative privind veniturile realizate și, după caz, privind bunurile mobile și/sau imobile aflate în proprietate (original și xerocopie);

 • ♦ actul de proprietate a locuinței sau actul în baza căruia persoana vârstnică locuiește la adresa indicată în cerere, pentru a dovedi că persoana vârstnica nu are un întreținător legal ca urmare a încheierii unui contract de întreținere (original și xerocopie);

 • ♦  documente justificative referitoare la starea de sănătate fizică/psihică (original și xerocopie);

 • ♦ chitanța din care să reiasă achitarea contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijiri la domiciliu, în conformitate cu prevederile HCL Sector 5 nr. 15/28.02.2017.

Documentele menționate mai sus nu sunt limitative, la nivelul CID putându-se solicita și alte documente suplimentare, în completare, în mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

Testarea mijloacelor de trai ale persoanei vârstnice care solicita acordarea de servicii de îngrijiri la domiciliu se va realiza la nivelul Serviciului Asistența Socială a Persoanei Adulte, prin efectuarea anchetei sociale la domiciliul solicitantului, precum și prin verificări efectuate în sistemul informatic PATRIMVEN.

Dreptul la acordarea de servicii de îngrijiri la domiciliu se stabilește prin Dispoziție a Directorului General al DGASPC Sector 5, în baza unui referat de propunere întocmit la nivelul Serviciului Asistența Sociala a Persoanei Adulte. De asemenea, respingerea dreptului la servicii de îngrijiri la domiciliu, precum și P a g . 6

încetarea acestui drept se realizează tot prin dispoziție a Directorului General al DGAPSC Sector 5.

In cazul fiecărei persoane vârstnice care urmează să beneficieze de servicii de îngrijiri la domiciliu se încheie un contract de furnizare a acestor servicii, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 73/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Contractul de furnizare a serviciilor este redactat în două exemplare, iar contribuția de plată a serviciilor, după caz, este prevăzută în contract.

 • d) Contribuția lunară a persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijiri la domiciliu

Serviciile de îngrijiri la domiciliu se asigură:

 • ♦ în mod gratuit în situația persoanelor vârstnice care nu realizează venituri sau ale căror venituri sunt mai mici decât plafonul de 500 lei, respectiv valoarea ISR în vigoare;

Indicatorul social de referință (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile sociale suportate din bugetul de stat, inclusiv indemnizația de șomaj, venitul minim garantat sau alocația de stat pentru copii, iar modificarea cuantumului acestui indicator atrage modificări ale valorilor acestora.

 • ♦ cu plata unei contribuții lunare, în funcție de nivelul venitului realizat lunar, în conformitate cu prevederile HCL Sector 5 nr. 15/28.02.2017, după cum urmează:

Cuantumul contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijiri la domiciliu

Grad de dependență

IA, 1B,IC

Grad de dependență IIA, IIB, IIC

Grad de dependență

IHA, IIIB

Nr. crt.

Nivelul venitului net al persoanei vârstnice (lei)

Procent din costul integral al serviciilor (%)

Valoarea contribuției (lei)

Valoarea contribuției (lei)

Valoarea contribuției (lei)

1

0 - 500

0%

0

0

0

2

501 - 1.000

5%

65

48,75

32,50

3

1.001 - 1.500

10%

130

97,50

65

4

1.501 - 2.000

15%

195

146,25

97,50

5

2.001 - 2.500

20%

260

195

130

6

Peste 2.500

25%

325

243,75

162,50

Costul lunar al serviciilor

1.300

975

650

Costul integral al serviciilor, conform Standardelor minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice -Anexa 4 din HGR nr.978/2015

15.600

11.700

7.800

 • (3) Condiții de încetare a acordării serviciilor de îngrijiri la domiciliu

Constituie motiv de încetare a serviciilor următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii de îngrijiri la domiciliu de a mai primi aceste servicii, exprimat în mod direct sau printr-un reprezentant legal;

 • b) decesul beneficiarului;

 • c) schimbarea domiciliului și locuirea pe raza teritorială a unei alte unități administrativ-teritoriale;

 • d) acordul părților privind încetarea contractului;

 • e) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii a termenilor contractuali;

 • f) manifestarea unui comportament neadecvat față de personalul care îi acordă serviciile;

 • g) încadrarea într-un grad de handicap și acordarea dreptului la asistent personal;

 • h) internarea într-un centru rezidențial de îngrijire și asistență;

 • i) încheierea unui contract de vânzare-cum parare a locuinței cu clauză de întreținere sau a oricărui alt act juridic care prevede întreținerea;

 • j) neachitarea de către persoana vârstnică a contribuției prevăzută în contract;

 • k) scopul contractului a fost atins;

 • l) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • m) forța majoră, dacă este invocată.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii de îngrijiri la domiciliu furnizate prin intermediul CID au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe baza de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • c) să li se asigure continuitatea serviciilor de îngrijiri la domiciliu furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • d) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • f) să participe la evaluarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu primite;

 • g) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • h) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite și eventualele situații de risc ce pot apărea în procesul furnizării serviciilor de îngrijiri la domiciliu;

 • i) să li se comunice drepturile și obligațiile în calitate de beneficiari ai serviciilor de îngrijiri la domiciliu;

 • j) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor;

 • k) să fie informați și protejați împotriva riscului de abuz și neglijare;

 • l) să își exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii de îngrijiri la domiciliu au următoarele obligații:

 • a) sa furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu;

 • c)  să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală, în termen de 15 zile de la producerea acesteia;

 • d) să respecte termenii contractuali;

 • e) să respecte personalul angajat al CID care oferă serviciile de îngrijiri la domiciliu și să nu aibă un comportament agresiv din punct de vedere fizic și/sau verbal în relația cu acesta;

 • f) să achite, după caz, sumele stabilite prin contract cu titlul de contribuție lunară pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu;

 • g)  să respecte prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale CID sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezentare a furnizorului de servicii sociale prevăzute în prezentul regulament și în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. asigurarea tuturor serviciilor de îngrijiri la domiciliu, prevăzute în contract, cel puțin la standardele minime de calitate;

 • 3. asigurarea de asistență medicală primară și îngrijire, în situații de urgență, după caz;

 • 4. informarea și consilierea privind drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială;

 • 5. consiliere socială, promovarea inserției/reinserției familiale/comunitare/ sociale, de la caz la caz, reluarea contactelor sociale;

 • 6. identificarea și mobilizarea resurselor beneficiarului;

 • b) de valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, excluziune socială, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. activități de sensibilizare și informare a populației;

 • 2. promovarea participării comunitare/sociale, dezvoltarea spiritului civic și a voluntariatului.

 • c) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  punerea la dispoziția publicului a materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;

 • 2. informarea continua a beneficiarilor asupra activităților sau serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum și a oricăror aspecte considerate utile;

 • 3. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • 4. elaborarea și actualizarea datelor/informațiilor de prezentare a C1D.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. utilizarea în mod corect a instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. respectarea standardelor minime de calitate a serviciilor sociale;

 • e) de administrare a resurselor materiale și umane ale CID prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.    întocmirea de propuneri privind planul de formare/perfecționare profesionala a personalului;

 • 2. întocmirea de referate de necesitate;

 • 3.  planificarea și monitorizarea utilizării materialelor consumabile și a obiectelor de inventar.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Conform prevederilor din Anexa nr. 2 la HCL Sector 5 nr.201/27.08.2018, Compartimentul îngrijiri la Domiciliu are prevăzut un număr de 10 posturi de îngrijitori la domiciliu.

 • (2) Raportul angajat/beneficiar variază în funcție de tipul de intervenție/servicii de îngrijiri la domiciliu oferite.

ARTICOLUL 9

Personalul de specialitate

 • (1) Personalul de specialitate este format din:

 • a) îngrijitor la domiciliu (cod COR - 532201);

 • (2) Atribuțiile îngrijitorului la domiciliu:

 • ♦ acordă sprijin și ajutor în vederea realizării activităților de bază ale vieții zilnice, după cum urmează:

 • • igiena personală;

 • • îmbrâcare și dezbrăcare;

 • • hrănire și hidratare;

 • • asigurarea igienei eliminărilor;

 • • transfer și mobilizare;

 • • deplasare în interior;

 • • comunicare.

 • ♦ respectă și aplică prescripțiile medicale generale sau de specialitate și, după caz, acorda primul ajutor;

 • ♦ completează la zi fișa de îngrijiri a persoanei asistate;

 • ♦ contribuie la educarea familiei și a celorlalte persoane din anturajul beneficiarului cu privire la îngrijirea persoanei vârstnice;

 • ♦ transmite asistentului medical/medicului de familie observații privind starea generala a beneficiarului (starea medicală generală, starea emoțională, comportament, dureri, apetit etc.);

 • ♦ informează responsabilul/managerul de caz de orice modificare intervenita în situația persoanei vârstnice beneficiare;

 • ♦ face propuneri care se referă la reducerea riscurilor sesizate în mediul ambiant al persoanei vârstnice beneficiare;

 • ♦ asigură și își asumă responsabilitatea confidențialității cazurilor din evidență;

 • ♦ îndeplinește și alte acțiuni legate de activitatea de îngrijiri la domiciliu;

 • ♦ Certifică, răspunde și semnează pe documentele întocmite ori eliberate de către CID sau Serviciul Asistența Socială a Persoanei Adulte în privința realității și regularității datelor;

 • ♦ Respectă prevederile ROF și ROI aplicabile la nivelul Serviciului Asistența Socială a Persoanei Adulte;

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5, Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei sau șeful de serviciu al Serviciului Asistența Socială a Persoanei Adulte, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 10

Finanțarea CID

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, CID are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor de îngrijiri la domiciliu cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor CID se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al Sectorului 5, respectiv al DGASPC Sector 5;

 • b) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

P a g . 12