Hotărârea nr. 344/2018

Hotărârea nr. 344/10.12.2018 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a unei finanţări rambursabile externe în valoare de până la 140.000.000 lei sau până la 30.000.000 euro, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, pentru realizarea unui obiectiv de interes public local, împrumut aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94/21.05.2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

ROMÂNIA


1918-2018 | sărbătorim Împreuna


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 140.000.000 lei sau până la 30.000.000 euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, pentru realizarea unor obiective de interes public local, împrumut aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94 / 21.05.2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.12.2018;

Luând în considerare:

 • •  Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice și al Direcției Generale de Transparență și Control nr. 107362/10.12.2018, privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 140.000.000 lei sau până la 30.000.000 euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, pentru realizarea unor obiective de interes public local, împrumut aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94/21.05.2018;

 • •  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ;

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. I) și g) și art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale

ROMÂNIA


1918-2018 | sărbătorim Împreună


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29, lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Luând în considerare prevederile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește organizarea și funcționarea Băncii Europene de Investiții (art. 308-309 și Protocolul nr. 5);

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Având in vedere documentația cadru cu privire la contractarea unui împrumut de către Sectorul 5 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94 / 21.05.2018, privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 140.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de interes public local, așa cum a fost îndreptată prin Nota privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94 / 21.05.2018, nr. 76008 /21.08.2018;

ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b și alin (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), lit. b), art. 63, alin (1), lit. c) și alin. (4), lit. c), art. 81, alin 2, lit. d), ale art. 115, alin. (1), lit b, alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea directă de către Sectorul 5 al Municipiului București, prin intermediul unuia sau a mai multor contracte de împrumut, a unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 140.000.000 lei sau până la 30.000.000 euro, cu o maturitate de până la 25 ani, o perioadă de rambursare de maxim 240 luni, o perioadă de tragere de maxim 36 luni și o perioadă de grație de maxim 60 luni, în conformitate cu oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. Ops/CSEE/2016-0768/AO/mn/23.07.2018, înregistrată la Primăria Sector 5 București sub nr. 70343 / 26.07.2018 și anexată împreună cu traducerea sa autorizată în limba română ca Anexa 1 la prezenta Hotărâre, împrumut aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94 /21.05.2018.

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea obiectivelor de interes local aprobate conform HCL nr. 20/26.01.2018 privind „aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 94 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” și HCL nr. 81/27.04.2018 privind „aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a cinci obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”;

Art. 3. Se împuternicesc domnul Daniel Florea, în calitate de Primar al Sectorului 5 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 5, Directorul General al Direcției Generale Juridice și Directorul General al Direcției Generale Economice să negocieze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București termenii și condițiile finanțării externe

««

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

rambursabile (respectiv ai/ale fiecăruia din contractele de împrumut) și ai/ale garanțiilor aferente (acordul sau acordurile de garantare) și să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București contractul/contractele de împrumut extern și acordul/acordurile de garantare a împrumutului/urilor ce se vor semna cu Banca Europeană de Investiții, toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării externe rambursabile precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut extern și a acordului/acordurilor de garantare aferente".

Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București se asigură plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 5. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București următoarele date:

hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

valoarea finanțării rambursabile în valuta de contract; gradul de îndatorare al Sectorului 5 al Municipiului București;

 • -   durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • -   plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Art. 6. - (1) Garantarea împrumutului prevăzut la Art. 1, respectiv a fiecăruia din contractele de împrumut acolo menționate, se face cu veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București și/sau cu o ipotecă asupra conturilor (bancare și/sau de trezorerie) ale Sectorului 5 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor bugetare locale proprii cu care Sectorul 5 al Municipiului București garantează finanțarea prevăzută la art 1, respectiv fiecare dintre contractele de împrumut acolo menționate, este egal cu obligațiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor și costurilor (estimate) aferente finanțării prevăzute la Art. (1), respectiv a fiecăruia din contractele de împrumut acolo menționate.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art. 7. - (1) Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 5.Nr. 34'4 Z10.12.2018

Traducere din limba engleză

PRIMĂRIA SECTOR 5 BUCUREȘTI fi-Rabficepde Chibrituri nr. 9-11
-37

2

^Vjr6$SSi£în atenția: Dlui. Daniel Florea, Primar


EXP BEI - EIB

002321 25 IULIE 2018

BEI - Strict confidențial


Luxembourg, 23 Iulie 2018                     Ops/CSEE/2016-0768/AO/mn

Subiect:    EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN SECTOR 5, BUCUREȘTI (2016-0768)

Fișa cu termenii specifici pentru Municipiul București - Sector 5

Stimate Dle. Primar,

Vă mulțumim pentru scrisoarea din data de 22.05.2018. Ca urmare a interesului pe care 1 - ați manifestat în a beneficia de finanțare din partea BEI pentru programul de investiții al municipalității. Banca are plăcerea de a vă furniza prezenta fișă cu termenii specifici, pe care de altfel o puteți găsi atașată la prezentul document. Trebuie ținut seama de faptul că termenii și condițiile care apar menționate în prezentul document se află sub rezerva fializării și realizării unui raport satisfăcător în materie de due diligence în plan financiar, tehne, economic și juridic în ceea ce privește proiectul relevant, precum și sub rezerva obținerii tuturor aprobărilor necesare din partea organismelor de conducere ale Băncii, inclusiv Consiliul de Administrației al instituției relevante.

în conformitate cu prevederile legii nr 273 / 2006 din România, cu privire la finanțele publice locale și cerințele statutare ale Băncii în ceea ce privește aprobarea operațiunilor bancare de către autoritățile din România de la nivel central, creditul bancar se află de asemenea sub rezerva aprobării acestuia de către Comisia pentru Aprobarea Cheltuielilor la nivel Local și a andosării conexe a acestuia de către autoritățile din România.

Vă atragem cu amabilitate atenția asupra faptului că termenii și condițiile din prezenta fișă cu termenii specifici au caracter pur informativ și nu exhaustiv și se prezintă doar în scopul unor dezbaterii relevante. Fișa cu termeni nu constituie sub nicio formă niciun fel de angajament, în special aceasta nu va fi percepută sau nu se va interpreta sub nicio formă drept un angajament care să oblige, fie implicit, fie explicit, la acordarea finanțării proiectului și nu are menirea să creeze niciun fel de obligații cu caracter obligatoriu și nicio persoană nu trebuie să se bazeze pe acest document ca realizând toate cele anterior menționate. Informațiile cuprinse în prezenta fișa de termeni sunt puse la dispoziția Municipiului București - Sectorul 5, în condiții de strictă confidențialitate și pot fi furnizate doar agenților, angajaților și reprezentanților Municipiului București - Sectorul 5, în funcție de nevoia de cunoaștere a acestor informații de către persoanele anterior menționate, în scopul evaluării tranzacției la care se face referire în cadrul documentului și care trebuie să fie înștiințați în mod corespunzător cu privire la natura prezentelor informații.

în cazul în care aveți orice întrebări sau dacă veți avea nevoie de mai multe clarificări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

în așteptarea răspunsului dvs.,

Cu respect,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII

Semnătură indescifrabilă

D. Dumlich


Semnătură indescifrabilă

A. Ocroteală$ne/a. Seefe 5 nr

23 Iulie 2018

TERMENI SPECIFICI ÎN MATERIE DE FINANȚARE

Municipiul București - Sectorul 5 (România)

Termenii și condițiile de mai jos au caracter pur informativ și nu exhaustiv și sunt prezentați doar în scopul purtării unor dezbateri relevante. Prezentul document nu constituie sub nicio formă niciun fel de angajament, în special aceasta nu va fi percepută sau nu se va interpreta sub nicio formă drept un angajament care să oblige, fie implicit, fie explicit, la acordarea finanțării proiectului și nu are menirea să creeze niciun fel de obligații cu caracter obligatoriu și nicio persoană nu trebuie să se bazeze pe acest document ca realizând toate cele anterior menționate. Un angajament în materie dc finanțare se află sub rezerva finalizării unui raport de due diligence, obținerea tuturor aprobărilor relevante din partea Consiliului de Administrație al BEI, încheierea unui raport legal de due diligence și a unor documente legale satisfăcătoare. Informațiile care apar prezentate în documentul de față sunt puse la dispoziția destinatarului în mod confidențial și pot fi furnizate numai acelor agenți, angajați și reprezentanți care au nevoie să cunoască aceste informații în scopul evaluării tranzacției la care se face referire în prezentul document și care trebuie să fie înștiințați cu privire la natura confidențială a acestor informații.

 • 1. ÎMPRUMUTAT / PROIECT

  • 1.1 .împrumutatul:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI - SECTORUL 5

(„Municipalitatea” sau „împrumutatul”)

 • 1.2. Proiectul: Eficiența Energetică în București - Sectorul 5 (2016 - 0768)

 • 1.3. Costurile proiectului: 40.000.000 Euro (patruzeci de milioane de Euro)

 • 2. CREDITUL

  • 2.1 .Scopul:


Finanțarea de către Banca Europeană de Investiții („BEI” sau „Banca”) a unui proci de până la 75%' din costurile Proiectului pentru investiții în domeniul eficien energetice în cadrul unui program multianual. In funcția de disponibilitatea fonduri

UE pentru Proiectul relevant, finanțarea de către Bancă în mod cumulativ cu Fondurile\<7,';.Ț~ UE a până la 70 % din costurile Proiectului.

 • 2.2. Valoarea:

Până la 30.000.000 Euro (treizeci de milioane de Euro)

 • 2.3. Termen:

Până la 25 de ani perioadă de amortizare inclusiv până la 5 ani perioadă de grație, rambursare în rate semi-anuale egale a principalului creditului.

 • 2.4. Cheltuieli:

Suma care urmează a se cheltui trebuie să nu depășească 75 % din valoarea cheltuielilor eligibile suportate în cadrul Proiectului. In funcție de disponibilitatea fondurilor UE pentru Proiectul relevant, valoarea ce urmează a se cheltui de către Bancă, în mod cumulativ cu Fondurile UE, trebuie să nu depășească 70 % din costurile Proiectului.

 • 2.5. Condiții suspensive:

Condițiile suspensive în ceea ce privește prima tragere a creditului, vor fi în conformitate cu practica obișnuită a BEI, inclusiv, dar fără a se limita la:

Opinia legală cu privire la executarea corespunzătoare de către împrumutat, valabilitatea și aplicabilitatea contractului de finanțare, precum și a documentației referitoare la garanții și perfectarea garanțiilor asociate;

întocmirea în mod corespunzător a contractului de finanțare și a documentației relevante în materie de garanții și perfectarea garanțiilor asociate;

Dovezi cu privire la toate aprobările și autorizațiile relevante care să fie în vigoare și deplin efect; în special, acele aprobări și autorizații care îi permit împrumutatului să încheie această tranzacție, inclusiv, dar fără a se limita la autorizația din partea Comisiei pentru Aprobarea Cheltuielilor de la nivel Local din România; și

Cheltuielile anuale, sub rezerva unor dovezi satisfăcătoare cu privire la existența altor surse de finanțare care să acopere restul costurilor asociate cu Proiectul relevant.Declarație care să confirme faptul că municipalitatea Sectorului 5 nu poate recupera TVA -ui.

exhaustivă cu condițiile suspensive și condițiile ulterioare relevante, se află sub rezerva finalizării cu succes a procedurii BEI în materie de due diligence, în ceea ce privește tranzacția relevantă.

 • 3. TIPUL CREDITULUI

 • 3.1. Contract cu Rată Deschisă

Contract de finanțare cu o serie de aranjamente financiare cu caracter deschis,, care nu au fost încă stabilitate în urma unor negocieri, în legătură cu cheltuielile relevante. Contractul de finanțare va specifica valoarea totală a creditului, sumele minime și / sau maxime și numărul de tranșe, mecanismul specific al cheltuielilor, scadențele minime și maxime, perioadele de grație, etc.

 • 3.2. Perioada de disponibilitate;

Până la 36 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

3.3.Oferta în materie de plată:

Plata se oferă de către Bancă la cererea din partea împrumutatului, care se primește în termen de 1 5 zile înainte de data finală în materie de disponibilitate.

 • 3.4. Valoarea minimă;

7 milioane de Eurp per fiecare tranșă relevantă (cu excepția ultimei plăți).

 • 3.5. Numărul maxim:

Numărul maxim de plăți nu trebuie să depășească 4 tranșe.

 • 3.6. Acceptarea plății:

Banca va accepta oferta de plată în cadrul limitelor în materie de întârziere ce apar menționate în cadrul ofertei de plată respective.

 • 3.7. Amânare:

La cererea împrumutatului sau pe motiv de neîndeplinire a unor condiții suspensiv, Banca va amâna plata oricărei tranșe acceptate pentru o dată ulterioară. Orice asemenea act de amânare se află sub rezerva unei despăgubiri în materie de amânare. Banca poate anula partea din credit care nu a fost achitată dacă respectiva plată s - a amânat cu peste șase luni de zile.

 • 3.8. Anularea și / sau suspendarea creditului:

A. împrumutatul poate în orice moment, printr - o notificare adresată Băncii în acest sens, să anuleze în totalitate sau parțial, cu efect imediat, respectivă parte care nu s - a

plătii din creditul în cauză. Cu toate acestea, notificarea anterior menționată nu va produce niciun efect juridic în cazul unei tranșe acceptate care are progamată o dată de achitare ce cade în cadrul termenului de cinci zile lucrătoare la nivel de Luxenibourg după data la care s - a transmis notificarea respectivă.                                  >

B. Banca poate, printr - o notificare transmisă împrumutatului în acest sens, să suspende' sau să anuleze, după caz, orice parte care nu s - a achitat din creditul respectiv la acea dată, și cu efect imediat după producerea oricărui eveniment de neîndeplinire, a oricăui eveniment privind plata în avans, modificare cu efect advers semnificativ, sau a oricărui eveniment de perturbare a pieței relevante.

Suspendarea și anularea se află sub rezerva unei despăgubiri.

 • 4. TERMENII CREDITULUI

  • 4.1 .Ratele dobânzii:

Ratele dobânzii care apar menționate în prezentul document au doar caracter informativ și sunt ratele oferite la data formulării prezentei fișei de termeni specifici. Ratele informative se aplică în cazz unei tranșe de amortizare cu o scadență de 25 de ani din care 5 ani perioadă de grație. Aceste tarife s - au calculat în baza politicii din prezenta a BEI în materie de finanțare și rata dobânzii, și se află sub rezerva ajustărilor relevante în eventualitatea oricăror evenimente de perturbare a pieței sau a oricăror altor asemenea evoluții negative la nivel de piață. Ratele finale ale dobânzii se vor stabili în oferta de plată transmisă de Bancă.

Rata fixă: 2.1 % pe an

Rata variabilă:

Rata stabilită ex post, semi - anual, în baza politicii Băncii privind costurile finanțării și ratele dobânzii, aceasta însemnând o rată variabilă a dobânzii cu marjă fixă, adică o rată anuală a dobânzii egală cu rata interbancară relevantă plus o marjă stabilită pentru fiecare perioadă de referință succesivă a ratei variabile semi-anuale. Rata respectivă se aduce la cunoștința împrumutatului, sub forma unei rate variabile în funcție de EURIBOR în cadrul ofertei de plată relevante.

EURIBOR LA ȘASE LUNI + 0.9 % PE AN

Plata dobânzii:


Seini - anual (în funcție de forma ratei dobânzii), la scadență. După trecerea perioadei de grație, rata dobânzii se va achita împreună cu ratele de principal.


 • 4.2.Taxe, comisioane:

Taxa de due-diligence, în valoare de 90.000 Euro, achitabilă după semnarea contractului.

Nu se aplică niciun fel de taxe în materie de angajament, cu excepția compensației standard BEI în caz de amânare a plății, taxele de ordin administrativ și compensațiile în caz de plată în avans, așa cum se definesc acestea în cadrul contractului de finanțare.

Banca va desemna un consilier juridic extern în scopul redactării documentației relevante

în materie de garantare, în conformitate cu cerințele legislației aplicabile în România, precum și pentru implementarea sau acordarea de asistență juridică împrumutatului în ceea ce privește implementarea pașilor necesari în materie de perfectare a tranzacției și emiterea unei opinii legale în legătură cu tranzacția la care se face referire în prezentul document. Costurile asociate se vor factura împrumutatului și vor fi suportate de acesta din urmă.

4.3.Impozite:

Toate plățile realizate de împrumutat se vor efectua fără niciun fel de taxe, impozite sau alte rețineri.

 • 4.4.Rambursare:

Rambursare standard:

Pentru fiecare plată se oferă un scadențar în materie de rambursare. Rambursarea se va realiza:

 • •  în rate semestriale după cum se menționează în contractul de finanțare sau în oferta de plată;

 • •   Dacă nu s - a convenit altfel, rambursarea standard se va realiza prin rate egale de capital;

Rambursarea anticipată voluntară:

• în cazul tranșelor cu rată fixă, se acceptă plata în avans, sub rezerva unei notificări cu

30 de zile înainte, în scris, cu condiția ca Banca să primească o compensație relevantă pentru valoarea netă din prezent a oricărei pierderi pe care aceasta o poate suporta ca urmare a nefolosirii fondurilor până la data scadentă;

• Sub rezerva unei notificări scrise de 30 de zile în avans, tranșele cu rată variabilă se

pot achita în avans fără niciun fel de compensație la oricare dintre datele de achitare a

dobânzii.


• Plățile în avans care se realizează în baza unei notificări de mai puțin de 30 de zile sau la o altă dată decât data plății se pot afla sub rezerva unei taxe de ordin administrativ.

Plata obligatorie în avans:

în conformitate cu practica standard BEI, inclusiv dar fără a se limita la:

• Reducerea costurilor Proiectului

 • •   Modificarea legislației / a legilor relevante;

 • •   Pari Passu la plata în avans a altor datorii, în mod proporțional cu plata în avans a altor credite pe termen lung și mediu.

 • 4.5.Angajamente:

în conformitate cu practica standard a BEI; inclusiv, dar Iară a se limita la:

 • •  Pari passu cu privire la garanții / angajamente negative;

 • •   Clasificare pari passu;

 • •  Restricționarea privind dispunerea de active. Banca poate solicita plata în avans (dacă nu - și exprimă consimțământul cu privire la alte soluții alternative), în caz de dispunere de active;

 • •  Menținerea unei structurii financiare solide, inclusiv respectarea cotelor financiare predefinite care trebuie raportate de către împrumutat împreună cu fiecare acceptare a plății și în mod semi - anual. Certificatul de conformitate ce urmeză a fi auditat și / sau semnat de Primar sau de o altă persoană autorizată a împrumutatului. Cotele financiare se vor verifica anual de către Bancă în baza declarației Municipalității privind veniturile și cheltuielile. Există probabilitatea ca aceste cote financiare să fie, Iară a se limita la, următoarele: Serviciul Anual al Datoriei / Venituri Proprii, Datoriile Totale / Veniturile din exploatare, Excedentul Brut din Exploatare / Cheltuielile cu Dobânda sau Excedentul Brut din Exploatare / Serviciul Anual al Datoriei;

 • •  Plata tranșelor anuale condiționată de dovedirea în mod satisfăcător a existenței altor surse de finanțare care urmează a fi pusă la dispoziție pentru implementarea la timp a Proiectului relevant. Finanțarea BEI și grant urile sau contribuția finală a


beneficiarilor care se primesc sau se colectează pentru finanțarea Proiectului trebuie să nu depășească 100 % din valoarea totală a costurilor Proiectului respectiv;

Clauza preferată a creditorului și alte clauze incluse: împrumutatul trebuie să notifice Banca în scris cu privire la orice prevederi mai avantajoase în ceea ce privește un alt creditor, care au fost convenit de acesta în cadrul oricăror documente de finanțare ulterioară și va acorda Băncii șansa de a încheia o serie de amendamente la contractul de finanțare astfel încât acesta să reflecte prevederi similare, inclusiv prevederile legate de clauzele și angajamentele de ordin financiar;

• împrumutatul va implementa și va menține un sistem de management al calității, care

are ca scop garantarea calității construcției;

• împrumutatul se va asigura că lucrările de construcție respectă Directiva UE 89 / 655 /

CE în legătură cu cerințele privind siguranța minimă și cerințele în materie de sănătate

la locul de muncă, cu amendamentele care i - au fost aduse și așa cum a fost aceasta transcrisă în legislația de la nivel național;

 • •  împrumutatul trebuie să se asigure că după renovare, clădirile vor fi conforme cu standardul maxim privind consumul energetic, așa cum apare acesta definit la nivel de renovare optimă în materie de costuri, care s - a calculat în cazul acestor tipuri de clădiri în conformitate cu Directiva 2010 / 31 / UE referitoare la performanța energetică a clădirilor și Regulamentul delegat UE al Comisiei cu nr. 244 / 2012;

 • •  împrumutatul trebuie să se asigure că după renovare, pentru toate clădirile se vor emite certificate în materie de performanță energetică de către experți acreditați independenți, în conformitate cu legislația de la nivel național care implementează

Directiva 2010/31 / UE privind performanța energetică a clădirilor;

• împrumutatul va asigura verificarea ex post de către experți independenți în ceea ce privește economiile realizate. Rezultatele în materie de îmbunătățirea nivelului de eficiență energetică se vor compila și vor fi prezentate în cadrul unui raport adresat

Băncii în fiecare an;

» Rambursarea către Bancă a tuturor costurilor asociate cu desemnarea de către Bancă a

unui expert independent în scopul verificării autenticității și a verificării efectuate de experții împrumutatului, dacă orice asemenea verificare se va considera ca fiind necesară de către Bancă.

 • 4.6.Evenimente de neîndeplinire:

Standard, inclusiv dar fără a se limita la:

Declarații denaturate;

Ne-efectuarea plăților;

Neîndcplinire încrucișată;


Crize financiare sau alte evenimente în materie de insolvență, după cum se definesc xzf

 • 4.7.Cerințele în materie de raportare:

împrumutatului i se solicită furnizarea următoarelor informații:

Raportul în materie de implementare:

La fiecare douăsprezece luni, urmând a include următoarele informații:

 • >  Un rezumat al progresului efectiv al Proiectului;

 • >  Orice aspecte tehnice care pot afecta în mod semnificativ progresul, costurile și

realizarea Proiectului;

Raportul în materie de conformitate:

(în fiecare an) un raport care să enumere persoanele expuse din perspectivă politică (așa cum apar acestea definite în virtutea Directivei (UE) 2015 / 849 a Parlamentului European și Consiliului din data de 20 Mai 2015 cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanțărilor actelor de terorism) din cadrul entității împrumutatului, cărora le - au fost atribuite responsabilități politice suplimentare și, dacă este cazul, modificările legate de identitiatea acelor persoane expuse la nivel politic și / sau a persoanelor expuse la nivel politic din cadrul entității împrumutatului care au fost expuse unor acte de urmărire publică sau de cercetare pentru orice activități ilegale, spre exemplu pentru acte de corupție.

Raport în materie de progres / finalizare

împrumutatul trebuie să transmită Băncii un raport de finalizare a Proiectului, în termen de 15 luni de la finalul perioadei de implementare a Proiectului respectiv;

D ec! a ra ții fin a n c i a rc:

în fiecare an, împrumutatul trebuie să furnizeze Contul de Venituri și Cheltuieli, aprobat de Municipalitate și transmis Autorității de Finanțe Publice, bilanțul anual sau orice alte rapoarte \sȚu informații financiare relevante, după cum poate solicita Banca;

\    4.8.Mediul înconjurător:

/împrumutatul se angajează să implementeze și să realizeze Proiectul în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind mediul înconjurător, și cu cea a statului în care se implementează efectiv Proiectul.

 • 4.9. Achiziții:

împrumutatul trebuie să respecte Directivele relevante UE legate de achiziția de lucrări, bunuri și servicii necesare, inclusiv publicarea anunțurilor OJEU, în cazul proiectelor finanțate de către Bancă. Ghidul BEI în materie de Achiziții se poate consulta la următoarea adresă de site web: http://www.eib.org/attachments/thematic/procurement en.pdf

 • 4.10.      Documentație:

Documentația contractului de finanțare se va întocmit de către BEI în baza propriilor sale clauze standard în cazul acestui tip de tranzacție; documentația în materie de garantare se va întocmi de BEI prin consultarea cu consilierul juridic extern din România.

Limba contractului: Limba Engleză

Legislația aplicabilă: Legislația din Luxembourg (în cazul contractului de finanțare), legislația din România (în cazul documentației în materie de garantare)

Instanțele competente: Instanțele din Luxembourg (în cazul contractului de finanțare) și instanțele relevante din România (în cazul documentației în materie de garantare)

5. GARANȚII

Garanția municipală asupra veniturilor împrumutatului, inclusiv impozitele, contribuțiile, cotele alocate din impozitul pe veniturile personale, precum și orice alte venituri eligibile, cu

On&£î     55 nr.    O<D .

| g European

' ! H i Investment

| ?! Bank

*’’                is

23 July, 2018

INDICATIVE FINANCING TERM SHEET

The Municipality of Sector 5 Bucharest (Romania)

The below terms and conditions are purely indicative and non-exhaustive and are for discussion purposes only. This paper does not constitute a commitment of any form, in particular it shall not be seen or construed as a binding commitment, neither implicit nor explicit, to provide funding to the Project and is not intended to create binding obligations and must not be relied upon as so doing. A finance commitment is subject to completion of due diligence, obtaining of all relevant approvals from the EIB's Board of Directors, conclusion of legal due diligence and satisfactory legal documentation. The information contained herein is made available to the recipient on a confidențial basis and may only be provided to the recipient's agents, employees and representatives who need to know such information for the purpose of evaluating the transaction described herein and who are informed of the confidențial nature of this information.

1. BORROWER / PROJECT

1.1 Borrower:

THE MUNICIPALITY OF SECTOR 5 BUCHAREST

(the " Municipality" or the "Borrower")

1.2 Project:

Bucharest S5 Energy Efficiency (2016-0768)

1.3 Project cost:

EUR 40,000,000 (forty million eutos)

2. THELOAN

2.1 Purpose:

Financing by the European Investment Bank (the "EIB" or the "Bank") of up to 75%' of the Project cost for energy efficiency investments under a multi-annual programme. Depending on the availability of EU funds for the Project, financing by the Bank cumulatively with EU Funds of up to 70%1 2 of the Project cost.

2.2 Amount:

Up to EUR 30,000,000 (thirty million euros)

2.3 Terni:

Up to 25 years amortising including up to 5 years grace period, repayment in semi-annual equal instalments of principal.

2.4 Disbursenients:

The amount to be disbursed should not exceed 75% of the amount of the eligible expenditure incurred with the Project. Depending on the availability of EU funds for the Project, the amount to be disbursed by the Bank, cumulatively with EU Funds, should not exceed 70% of the Project cost.

2.5 Conditions precedent:

The conditions precedent to the first drawdown will be in accordance with EIB's normal practice, including but not limited to:

Legal opinion on the due execution by the Borrower, validity and enforceability of the finance contract and security documentation and perfection of the related security;

Due execution of the finance contract and security documentation and perfection of the related security;

Evidence that all relevant approvals and authorisations are in force and effect; in particular, approvals and authorisations that enable the Borrower to enter in this operation, including, but not limited to, the authorisation from the Commission for Approval of Local Debentures in Romania; and

Annual disbursenients subject to satisfactory evidence on the existence of other sources of funding covering the remainder of the Project cost.

Representation confirming that the municipality of Sector 5 cannot recover the VAT.

An exhaustive list of conditions precedent and conditions subsequent shall be subject to the satisfactory completion of the EIB's due diligence process relating to this operation.

■ European

H Investment | Bank

I

LOAN TYPE

Open Rate Contract

Finance contract with open financial arrangements with regard to disb ursements. The finance contract will specify for the total amount of the loan, the minimum and/or maximum amounts and number of tranches, the disbursement mechanism, the minimum and maximum maturities, the grace periods, etc.

Availability period:

Up to 36 months from signature of the finance contract.

Disbursement offer:

Disbursement is offered by the Bank upon request from the Borrower received 15 days before the final availability date.

Minimum aniount:

EUR 7 million per tranche (except for the last disbursement).

Maximum number:

The number of disbursements shall not exceed 4 tranches.

Disbursement acceptance:

The Bank shall accept the disbursement offer within the delays specified in the disbursement offer.

Deferment:

At the request of the Borrower, or by reason of non-fulfilment of the conditions precedent, the Bank shall defer disbursement of any accepted tranche to a future date. Such deferment is subject to a deferment indemnity. The Bank may cancel the undisbursed portion of the credit if disbursement has been deferred fo r niore than six months.

Cancellation and/or suspension of credit:

 • A. The Borrower may at any time, by notice given to the Bank, cancel with immediate effect in whole or in part, the undisbursed portion of the credit. However, the notice shall have no effect on an accepted tranche with a current scheduled disbursement date falling within five Luxembourg Business days following the date of the notice.

 • B. The Bank may, by notice to the Borrower, suspend or cancel, as the case may be, the undisbursed portion of the credit at any time, and with immediate effect following the occurrence of any event of default, prepayment event, materia! adverse change or market disruption event.

The suspension and cancellation are subject to an indemnity.

LOAN TERMS

Interest rates:

The interest rates quoted herein are indicative and offered at the date of the present term sheet. The indicative rates are applicable for an amortizing tranche with a maturity of 25 years of which 5 years of grace. Such pricing has been computed based on ElB's current cost of funding and interest rate policy and is subject to possible adjustments in the event of money market disruptions or negative evolutions. Final interest rates will be set out in the Bank’s disbursement offer.

Fixed rate:

2.1 % per annum

Variable rate:

Rate determined ex-post semi-annually on the basis of the Bank’s relevant cost of funds and interest rate policy, meaning a fixed-spread variable interest rate, i.e. an annual interest rate equal to the relevant interbank rate plus a spread determined for each successive semi-annually variable rate reference period. The rate is notified to the Borrower, in the form of EURIBOR-linked variable rate underthe disbursement offer.

EURIBOR 6M + 0.9% per annum

Interest payment:

Semi-annually (depending on interest rate form) in arrears. After the lapse of the grace period, the interest rate shall be paid together with the principal instalments.

Fees, commissions:

Due-dilligence fee of EUR 90,000, payable after contract signature.

No commitment fees are applicable, except for the standard E1B deferment indemnity, administrative fee and prepayment indemnities, as defined in the finance contract.

The Bank will appoint an externai legal counsel for the purpose of drafting the security documentation in accordance with the Romanian law requirements, implementing or guiding the Borrower through the implementation of the perfection steps and issuing the legal opinion in connection with the transaction. The related costs will be invoicedto and borne by the Borrower.

4.3

Taxes:

All

payments by the Borrower to be paid free and dear of all levies, taxes or

withholdings.

4.4

Repayment:

Normal repayment:

A repayment schedule is provided for every disbursement. Repayment to be made:

in quarterly instalments as specified in the finance contract or in the disbursement offer;

unless agreed otherwise, normal repayment is by equal instalments of capital;

Voluntary prepayment:

For fixed-rate tranches, prepayment is accepted, subject to 30 days written notice, provided that the Bank is compensated for the net present value of any loss it may incur through re-deployment of the funds until maturity;

Subject to 30 days written notice, variable-rate tranches can be prepaid without compensation on any interest payment date.

Prepayments made with prior notice of less than 30 days or on a date other than a payment date may be subject to an administrative fee.

Mandatory prepayment:


4 5 Covenants:


In line with EIB’s standard practice including, but not limited to:

 • •   Project cost reduction;

 • •   Change of law/legislation;

 • •   Pari passu on prepayment of other debt, proportionately to the prepayment of other long and medium term creditors.

In line with EIB’s standard practice including, but not limited to:

 • •   Pari passu on security/negative pledge;

 • •   Pari passu ranking;

 • •   Restriction on asset disposal. The Bank may request prepayment (unless giving its consent to alternative Solutions) in case of asset disposal;

 • •   Maintenance of a sound financial structure, including compliance with pre-defined financial ratios to be reported by the Borrower together with each disbursement acceptance and on a semi-annual basis. Compliance certificate to be audited and/or signed by the Mayor or other authorised person of the Borrower. The financial ratios will be checked annually by the Bank based on Municipality's revenue and expense execution account. The financial ratios are likely to be, but not limited to: Annual Debt Service/Own revenues, Total Debt/Operational revenues, Gross Operating Surplus/lnterest expenses or Gross Operating Surplus/Annual Debt Service;

 • •   Disbursement of annual tranches conditioned by satisfactory proof of existence of other sources of funding to be made available for the timely implementation of the Project. EIB financing plus grants or final beneficiaries’ contribution received or collected to finance the Project shall not exceed 100% of total Project cost;

 • •   Most favoured lender's clause and clauses by inclusion: The Borrower shall notify the Bank in writing of any more favourable provisions vis-â-vis another creditor, which have been agreed by it in any subsequent financing documentation and will give the possibility to the Bank to conclude amendments to the finance contract to reflect similar provisions, including provisions concerning financial covenants;

 • •   The Borrower will implement and maintain a quality management system which aims at guaranteeing construction quality;

 • •   The Borrower will ensure that the construction works shall be in compliance with the EU Directive 89/655/EC regarding minimum safety and health requirements at work, as amended and transposed in the național legislation;

 • •   The Borrower will ensure that after refurbishment, the buildings will comply with the maximum energy consumption as defined by the cost-optimum refurbishment level which has been calculated for these types of buildings according to Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and the Commission Delegated Regulation EU No 244/2012;

 • •   The Borrower will ensure that after refurbishment for all buildings energy performance certificates according to the național legislation implementing Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings will be issued by independent accredited experts;

 • •   The Borrower will ensure ex-post verification by independent experts on the achieved savings. The results in terms of improvement of energy efficiency will be


compiled and presented in a report to the Bank on an annual basis;

 • •   Reimbursement to the Bank of the full cost related to the appointment by the Bank of an independent expert for the purposes of verifying the certification and verification carried out by the Borrower's experts, if such verification is deemed necessary by the Bank.

  4.6 Events of default:


Standard, including, but not limited to:

 • •   Misrepresentation;

 • •   Non-payment;

 • •   Cross-default;

 • •   Financial crisis or insolvency events as defined in accordance with applicable Romanian law on local public finances or any other future regulation or law in effect during the life of the loan;

 • •   Breach of Financial covenants;

 • •   Material adverse change.

4.7


Reporting requirements:


The Borrower is requested to provide the following information:


4.8 Environment:


4.9 Procurement:


Ini plementation Re port

Every twelve months to include:

 • >  A summary of the Project's physical progress;

 • >  Any technical matters which may materially affect the progress, cost or performance of the Project;

Compliance reporting:

A certificate (on an annual basis) listing the politically exposed persons (as defined by the Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Co uncii of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing) of the Borrower who have been entrusted with additional political responsibilities and, if that is the case, changes in the identity of politically exposed persons and/or the politically exposed persons of the Borrower who have been exposed to public prosecution or investigations for illegal activities, for example corruption.

Progress/Completion report

The Borrower is expected to submit to the Bank a Project completion report; 15 months after the end of the Project implementation period;

Financial Statements

The Borrower is requested to provide on an annual basis the Revenues and Expenses Execution Account as approved by the Municipality and submitted to the Public Finance Authority, annual balance sheet or any other relevant Financial reports or information as requested by the Bank;

The Borrower shall undertake to implement and operate the Project in conformity with the environmental laws of the European Union and the country in which the Project is implemented.

The Borrower must comply with the relevant EU Directives in relation to the procurement of required works, goods and Services, including publication of tender announcemcnts in O)EU, for projects financed by the Bank. The EIB Guide to Procurement can be consulted on the following website address: http://www.eib.org/attachments/thematic/procurement en.pdf


4.10 Documentation:


The finance contract documentation mUsfefcgțgpared by the EIB on the basis of its standard clauses for this type o         ixJji^vîmij.șecurity documentation will be

prepared by the EIB in consultați                        ernal legal counsel.


Contract language:

Applicable law:

Competent court:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:onțr^l) âptoej^vant Romanian court (for the


1

This financing rate exceeds the normal EIB intervention of up to 50% of the investment cost and may be considered eligible in view of the Climate Change component of the Project as wel] as the implementation would be accelerated through the increased contribution from the Bank.

2

This financing rate has to be finally confirmed by the Bank's approval decision bodies, including its Board of Directors, at the time of the presentation for approval on the basis of its lending policy for projects of this type.