Hotărârea nr. 343/2018

Hotărârea nr. 343/10.12.2018 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.12.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2018.11.09-02/09.11.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.107507/10.12.2018 ;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131/21.11.2016 privind aprobarea înființării Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 105/28.07.2017 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 18/26.01.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, potrivit Anexelor nr. 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


ANEXA nr. 1 la HCL S5 nr.        ....../

ORGANIGRAMA

CENTRULUI CULTURAL SI DE TINERET "ȘTEFAN IORDACHE"

f                                                         f

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PRIMAR

DIRECTOR GENERAL

______________________________I                                                                       I                                                                  1                                                              1                                                              1                                                              1

BIROUL ACHIZIȚII, INVESTIȚII, MARKETING Șl DEZVOLTARE

BIROUL CULTURAL, PROIECTE, EVENIMENTE Șl COMUNICARE

BIROUL ADMINISTRATIV Șl RESURSE UMANE

COMPARTIMENTUL ECONOMIC

COMPARTIMENT SECRETAR REGISTRATURĂ

COMPARTIMENT JURIDIC

5+1                            5+1

5+1                             3+1                             1                               1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

^FLORINEL P°jL0^

CONT


EMNEAZĂSECTOR 5

ELENA LUMINIȚA PETRESCU


ANEXA nr. 2 la HCL S5 nr. ...^3.... /

STAT DE FUNCȚII

Centrul Cultural și de Tineret „ ȘTEFANIORDACHE"

Nr. poz.

Numele, prenumele/ VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

Funcția contractuală

Grad/Treaptă profesională

Nivelul studiilor

Nr. personal

de conducere

de execuție

CONDUCERE 1

1

Director General

Gr. 11

S

1

Compartiment Economic 1+3

2

Șef Compartiment

Gr. 11

s

1

3

Inspector de Specialitate

Gr. IA

S

1

4

Inspector de Specialitate

Gr. IA

s

1

5

Inspector de Specialitate

Gr. IA/1/I1

S

1

Biroul Administrativ și Resurse Umane 1+5

6

Șef Birou

Gr. 11

s

1

7

Inspector de Specialitate

Gr. IA/I/II

s

1

8

Inspector de Specialitate

Gr. 1A/1/1I

s

1

9

Administrator Imobile

M/G

1

10

Șofer

M/G

1

1 1

Inspector Resurse Umane

Gr. IA/I/II

S

I

Biroul Cultural, Proiecte, Evenimente și

Comunicare 1+5

12

Șef Birou

Gr. 11

s

1

13

Inspector de Specialitate

Gr. IA/I/11

s

1

14

Inspector de Specialitate

Gr. IA/I/II

s

1

15

Inspector de Specialitate

Gr. IA/I/II

s

1

16

Inspector de Specialitate

Gr. IA/I/II

s

I

17

Inspector de Specialitate

Gr. IA/I/II

s

1

Biroul Achiziții, Investiții, Marketing și

Dezvoltare 1+5

18

Șef Birou

Gr. 11

s

1

19

Inspector de Specialitate

Gr. 1A/1/1I

s

1

20

Inspector de Specialitate

Gr. IA/I/II

s

1

21

Inspector de Specialitate

Gr. IA/I/II

s

1

?2

Inspector de Specialitate

Gr. IA/1/11

S

1

23

Inspector de Specialitate

Gr. IA/1/11

S

1

Compartimentul Juridic

24

Consilier Juridic

Gr. IA/1/11

s

1

Compartimentul Secretariat-Registratură

25

_

Secretar

M/G

1

Transformarea posturilor se face de către director cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în buget. Nr. total de funcții de conducere                                                5

Nr. total de funcții de execuție

20

25


Nr. total de funcții în instituție
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11, Sector 5, București

ANEXA NR. 3 la HCL S5 nr. .. j£.2.'. / 10.12.2018

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CENTRULUI CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”

CUPRINS

CAPITOLUL I

-GENERALITĂȚI

CAPITOLUL II

-SCOPUL ȘI DOMENIUL DE ACTIVITATE

CAPITOLUL III

-STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CAPITOLUL IV

- PERSONALUL ȘI CONDUCEREA

CAPITOLUL V

-PATRIMONIUL

CAPITOLUL VI

- BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

CAPITOLUL VII

- DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I - GENERALITĂȚI

Art. 1. Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” este o instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local Sector 5, având calitatea de ordonator terțiar de credite, finanțată din alocații de la bugetul local și din venituri proprii.

Art. 2. Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române, cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale, Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, și cu cele ale propriului Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 3. Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își desfășoară activitatea conform Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură. Această ordonanță de urgență are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind managementul instituțiilor publice de cultură care organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă servicii în domeniul culturii.

Art. 4. Sediul Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” este situat în str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București. Toate facturile, publicațiile, etc. vor conține denumirea completă a instituției și indicarea sediului.

CAPITOLUL II - SCOPUL ȘI DOMENIUL DE ACTIVITATE

Art. 5. Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” inițiază și desfășoară proiecte și programe în domeniul culturii, sportului și al educației continue, urmărind:

 • 5.1.    oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru comunitate în scopul creșterii gradului de acces al cetățenilor la viața culturală;

 • 5.2.    organizarea evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii, cursuri, vernisaje, conferințe, ateliere de lucru și altele asemenea;

 • 5.3.    realizarea de spectacole/evenimente pe plan local, național și internațional;

 • 5.4.    dezvoltarea schimburilor culturale pe plan local, național și internațional;

 • 5.5.    conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

 • 5.6.   susținerea de expoziții temporare și permanente, elaborarea de monografii, susținerea editării de cărți și publicații de interes local, național și internațional cu caracter cultural sau tehnico-ști inți fie;

 • 5.7.    conservarea și punerea în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;

 • 5.8.    conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității pe raza căreia funcționează, precum și ale patrimoniului cultural, național și universal;

 • 5.9.   organizarea de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă pentru toate categoriile de vârstă, în mod special pentru tineri;

 • 5.10.  stabilirea și promovarea de schimburi cultural-artistice, în țară și străinătate;

5.1 1. promovarea turismului cultural, de interes local, național și internațional;

 • 5.12.  întărirea rolului așezămintelor culturale și transformarea acestora în centre comunitare de acces la informație, cultură și de coeziune socială;

 • 5.13.  diversificarea ofertei culturale, multiculturalitate, identitate culturală, anti-discriminare;

 • 5.14.  creșterea gradului de acces și participare a populației la viața culturală;

 • 5.15.  accesarea de fonduri europene nerambursabile;

 • 5.16.  elaborarea unor proiecte atractive și utile, de educație continuă;

 • 5.17.  cercetare culturală;

 • 5.18.  organizarea de manifestări culturale cu rol instructiv-educativ, spectacole, festivaluri și competiții, concerte și alte acțiuni, seminarii, dezbateri, vernisaje, conferințe, colocvii, expoziții, ateliere de lucru, etc.;

 • 5.19.  organizarea de evenimente culturale în parteneriat și în colaborare cu alte instituții și organizații neguvernamentale;

 • 5.20.  organizarea de activități, în temeiul Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu alocările bugetare aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5;

 • 5.21.   finanțarea de programe sportive pentru copii și juniori în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu alocările bugetare aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5;

 • 5.22.  finanțarea de programe, proiecte și acțiuni culturale în baza Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu alocările bugetare aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5;

 • 5.23.  organizarea de evenimente, gale, festivaluri de premiere, în scopul promovării performanței;

 • 5.24.  acordarea de premii, premii în bani, titluri, medalii și cupe;

 • 5.25.  colaborarea cu instituții ale statului, organizații neguvernamentale și agenți economici, în vederea organizării și finanțării unor programe cu caracter socio-cultural pentru tineri;

 • 5.26.  participarea la târguri naționale și internaționale, precum și la oricare alte manifestări care au drept scop popularizarea ofertei culturale de pe raza Sectorului 5;

 • 5.27.  cultivarea valorilor și autenticității creației populare, tradiționale și contemporane, artei interpretative profesioniste și neprofesioniste în toate genurile - teatru, literatură, coregrafie, muzică, arte plastice și altele.

Art. 6. în scopul desfășurării.activității specifice din domeniul culturii și a dezvoltării relațiilor cu alte organisme specializate, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își îndeplinește următoarele atribuții:

 • 6.1.    elaborează strategia culturală a Sectorului 5;

 • 6.2.   produce, organizează și susținere spectacole/evenimente/proiecte proprii sau în colaborare cu alte autorități, instituții, alte organisme naționale și internaționale; realizează educarea științifică și artistică a publicului prin programe specifice; colaborează cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Tineretului și Sportului, cu asociații, fundații, universități române și străine, societatea civilă, în vederea cunoașterii și afirmării valorilor culturii și civilizației românești;

 • 6.3.    realizează spectacole și târguri cu caracter folcloric, literar-muzical, sportiv- instructiv-educativ, în sensul conservării tradițiilor și a valorilor perene, apărării lor împotriva tendințelor de poluare și degradare;

 • 6.4.    inițiază acțiuni de informare, promovare și publicitate și colaborează cu mass-media în vederea asigurării vizibilității programelor culturale de tineret ale administrației publice locale a Sectorului 5;

 • 6.5.    acordă asistență organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret și studenți, în vederea elaborării unor planuri de activități; sprijină formarea și perfecționarea profesională a tinerilor; desfășoară, în parteneriat cu instituțiile de învățământ de pe raza Sectorului 5, activități care promovează educația și cultura tinerilor; organizează și pune în aplicare cursuri de instruire pentru tineri; organizează și coordonează programele educative, recreative și culturale din Sectorul 5;

 • 6.6.    inițiază și realizează programe de valorificare cultural-științilîcă și artistică a tradiției și creației populare, a muzicii, literaturii și artelor și dezvoltarea tradiției în contemporaneitate;

 • 6.7.    organizează manifestări cultural-artistice în scopul promovării bunurilor culturii populare tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a integrității etnoculturale în circuitul național de valori;

 • 6.8.   derulează proiecte cu finanțare externă din domeniul cultural, asociindu-se, după caz, cu alte persoane fizice sau juridice, române sau străine;

 • 6.9.   organizează cursuri de perfecționare și formare în meserii artistice, programe de educație menite să contribuie la ridicarea nivelului de cunoștințe teoretice și practice ale tinerilor, inclusiv tabere culturale în domeniul artelor, literaturii sau culturii populare;

 • 6.10.  inițiază acțiuni de animare în Sectorul 5 și București, în țară sau străinătate, prin spectacole, concerte, cenacluri, expoziții, vernisaje, conferințe, târguri, manifestări cultural-religioase, concursuri pe meserii tradiționale, în colaborare cu instituții publice, culte, asociații familiale, persoane fizice autorizate, societăți de artă și spectacol, instituții profesionale, asociații, fundații, din domeniul turistic, cultural și de tineret;

 • 6.11.  concepe și organizează programe culturale și de tineret proprii;

 • 6.12.  organizează schimburi de experiență în domeniul cultural, constând în colaborări active cu centre similare din țară și străinătate, cu asociații, fundații, ligi și altele asemenea lor;

 • 6.13.  organizează activitatea instructiv-educativă prin cursuri de specialitate, teoretice și practice, cu predare individuală și colectivă, în domeniile muzicii, teatrului, literaturii, coregrafiei, artei plastice și artei populare;

 • 6.14.  inițiază programe pentru promovarea turismului cultural, de interes local, național și internațional;

 • 6.15.  sprijină tinerii artiști în formarea lor și organizează activități pentru copii și tineri în cadrul „Clubului de excelență”;

 • 6.16.  colaborează cu fundații, asociații, universități, alte entități din țară și străinătate, în vederea cunoașterii și afirmării valorilor culturii și civilizației noi și universale;

 • 6.17.  acreditează și sprijină trupe, formații și ansambluri artistice profesioniste;

 • 6.18.  Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” are deplina autonomie a repertoriului, a evenimentelor, în realizarea programelor, protocoalelor de colaborare, proiectelor și acțiunilor culturale, artistice, sociale proprii sau în colaborare, cât și ale tuturor acțiunilor care decurg din acestea.

Art. 7. Centrul Cultural și de Tineret „ștefan lordache" contribuie la:

 • 7.1.    constituirea și pregătirea formațiilor artistice profesioniste și de amatori, prin atragerea tinerilor, în vederea participării acestora la manifestări culturale locale, zonale, naționale și internaționale;

 • 7.2.    stimularea creativității și talentului;

 • 7.3.    cultivarea valorilor și autenticității creației artistice contemporane și artei interpretative din toate genurile: muzică, teatru, coregrafie, artă plastică, literatură, artizanat, ele.;

 • 7.4.   realizarea unor evenimente culturale și multiculturale, cu scopul popularizării conceptului de diversitate culturală, artistică și sportivă;

 • 7.5.   organizarea de proiecte și programe privind educația permanentă și petrecerea timpului liber pentru valorificarea obiceiurilor tradiționale din comunitatea respectivă;

 • 7.6.   marcarea prin mijloace cultural-artistice a celor mai importante aniversări și evenimente din istoria și cultura națională și internațională;

 • 7.7.   realizarea unor programe de revitalizare și promovare a unor domenii populare tradiționale (teatru, folcloric, joc, muzică, etc.);

 • 7.8.    sprijinirea și afirmarea creatorilor și interpreților tradiției și creației populare autentice, a scriitorilor, plasticieni lor, compozitorilor, muzicienilor;

 • 7.9.    revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor tradiționale ți susținerea celor care le practică;

 • 7.10.   îndeplinirea altor atribuții și acțiuni specifice, cu respectarea obiectului de activitate.

Art. 8. Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și realizarea activităților specifice. Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” colaborează cu instituții de specialitate, organizații guvernamentale și neguvernamentale, persoane juridice de drept public și privat, precum și cu persoane fizice, tară a exprima niciun fel dc interese de grup, politice, religioase etc.

CAPITOLUL III - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 9. Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” are următoarea structură organizatorică:

Conducerea:

Director General

Structuri funcționale:

Biroul Achiziții, Investiții, Marketing și Dezvoltare (1+5);

Biroul Cultural, Proiecte, Evenimente și Comunicare (1+5);

Biroul Administrativ și Resurse Umane (1+5);

Compartimentul Economic (1+3); Compartimentul Juridic;

Compartimentul Secretariat-Registratură

Art. 10. Numărul total de posturi este de 25, din care: 5 posturi de conducere și 20 de posturi de execuție.

CAPITOLUL IV - PERSONALUL ȘI CONDUCEREA

Art. 11.   (I) Personalul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” se structurează în: personal de

conducere, de specialitate și personal auxiliar.

 • (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcție, precum și încetarea contractelor de muncă a personalului instituției se realizează în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12.   (1) C Consiliul Local Sector 5 aprobă Organigrama și Statul de Funcții ale Centrului Cultural și

de Tineret „Ștefan Iordache”, acestea cuprinzând în detaliu structura organizatorică și numărul de posturi existente în cadrul instituției.

(2) Atribuțiile personalului încadrat în cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sunt cele prevăzute în fișele de post.

Art. 13.   (I) Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” este condus de un Director General, numit

conform legii, prin dispoziția Primarului Sectorului 5.

(2) Directorul General are următoarele atribuții principale:

 • a.   asigură conducerea activității curente a instituției;

 • b.   gestionează asigurarea condițiilor de îndeplinire și respectare a criteriilor de autorizare a instituției;

 • c.   elaborează programele de activitate;

 • d.   reprezintă instituția în relațiile cu terții;

 • e.   coordonează elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu și lung de organizare a activităților culturale;

 • f.   informează Consiliul de Administrație asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind, împreună cu acesta, măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității;

 • g.   propune structura organizatorică și numărul de personal, Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției și le supune spre aprobare Consiliului Local Sectorul 5;

 • h.   întocmește fișele posturilor prevăzute în structura organizatorică de sub directa sa coordonare și urmărește îndeplinirea sarcinilor și respectarea atribuțiilor concrete ale personalului din subordine;

 • i.   hotărăște măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din cadrul instituției, în

RECI I.AM1 în;t di organizare ai. centiu i i i ( ei .h rae .și de tineret „șteean IORDACHE” Pagi n a 5

concordanță cu legislația în vigoare;

 • j.   dispune încetarea contractelor de muncă în cazul abaterilor prevăzute de lege;

 • k.  stabilește programul de lucru. în concordanță cu prevederile Codului Muncii și ia măsuri pentru respectarea acestuia de către personalul instituției;

 • l.   supraveghează administrarea corectă a patrimoniului, în concordanță cu legislația în vigoare;

 • m.  coordonează întocmirea bugetului propriu de venituri și cheltuieli și a contului de închidere a exercițiului bugetar și le înaintează Consiliului Local Sectorul 5 spre a fi aprobate;

 • n.   reprezintă și angajează instituția în raporturile cu persoane fizice și persoane juridice din țară și din străinătate, precum și în fața organelor jurisdicționale;

 • o.   promovează imaginea instituției pe plan intern și extern;

 • p.   participă la conferințe, cursuri, vernisaje, prezentări și alte tipuri de manifestări, în țară și străinătate, ca reprezentant al instituției;

 • q.   analizează și propune statul de funcții spre a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 5, ținând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

 • r.   analizează și propune modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și ale structurii organizatorice a instituției spre a le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5.

 • (3) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Directorul General emite decizii, îndeplinește calitatea de ordonator de credite și calitatea de angajator.

 • (4) în realizarea atribuțiilor ce îi revin, Directorul General prezintă anual un raport de activitate sau ori de câte ori este nevoie Primarului Sectorului 5 și Consiliului Local Sector 5.

 • (5) Directorul General decide și aprobă, în funcție de necesități și cu respectarea prevederilor legale în materie, constituirea, componența comisiilor permanente sau temporare pentru desfășurarea unor activități precum:

 • a)  evaluarea și avizarea unor proiecte sau programe;

 • b)  evaluarea, expertizarea și avizarea ofertelor legale, donațiilor și sponsorizărilor;

 • c)  achiziția de bunuri;

 • d)  casare;

 • e)  cercetare disciplinară;

 • f)   recepția bunurilor și serviciilor;

 • g)   inventariere;

 • h)  negociere.

 • (6) în absența Directorului General, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” este condus de o persoană din cadrul instituției, desemnată de Directorul General prin decizie scrisă. Aceasta poate prelua conducerea instituției în cazul de concediu de odihnă, incapacitate temporară de muncă, deplasări, orice altă situație în care acesta lipsește din instituție sau este în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile. Activitatea conducerii este sprijinită de Consiliul de Administrație, format din 5 membri, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ, după cum urmează

Art. 14.  (I) Consiliul de Administrație, format din 5 membri, organ colectiv de conducere cu caracter

deliberativ, după cum urmează:

 • > Președinte - Directorul General

 • > Șeful Compartimentului Economic;

 • >  Șeful Biroului Achiziții, Investiții, Marketing și Dezvoltare;

 • > Șeful Biroului Cultural, Proiecte, Evenimente și Comunicare;

 • > Șeful Biroului Administrativ și Resurse Umane;

(2) Consiliul de Administrație beneficiază de un Secretar care este unul dintre salariații instituției. Acesta este numit de către președintele Consiliului de Administrație și nu are drept de vot. Art. 15. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea după cum urmează:

 • a) se întrunește la sediul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a două treimi din numărul membrilor săi;

 • b)  este legal întrunit în prezența a 50%+1 din numărul total al membrilor săi și ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenți;

 • c)  este prezidat de președinte;

 • d)  dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi comunicată membrilor săi cu cel puțin trei zile înainte, iar pentru situații de urgență Consiliul de Administrație se poate întruni ad-hoc;

 • e)  dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de ședință, semnat de toți cei prezenți la ședință;

 • f)  în cazul vacantării unuia dintre posturile ocupate de membrii Consiliului de Administrație, acesta va fi suplinit, până la ocuparea sa, de către un salariat numit de Directorul General.

Art. 16. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

 • a)   analizează programele de activitate și repertoriile Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, hotărând direcțiile de dezvoltare ale instituției;

 • b)  aprobă colaborările Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu alte instituții din țară și din străinătate;

 • c)   aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, în vederea avizării acestuia de către Consiliul Local Sectorul 5, iar după avizarea lui, defalcarea pe activități specifice;

 • d)  aprobă Regulamentul Intern al instituției;

 • e)   analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea, încadrarea și promovarea salariaților, potrivit legii;

 • f)   aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

 • g)  urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului de administrare și, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

 • h)  aprobă modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 17. Atribuțiile și răspunderile Compartimentelor respectiv Birourilor Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sunt următoarele:

17.1. Compartimentul Economic se subordonează Directorului General, personalul angajat răspunzând și îndeplinind următoarele atribuții principale:

 • a)       întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al instituției și propunerile de rectificare ale acestuia;

 • b)      întocmește lucrările de fundamentare ale propunerilor pentru bugetul anului următor în etapele prevăzute de lege;

 • c)      asigură și răspunde de derularea în bune condiții a execuției bugetare;

 • d)      întocmește trimestrial situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri, întocmește documentațiile pentru deschiderea creditelor și repartizarea acestora;

 • e)      întocmește și prezintă trimestrial Directorului General conturile de execuție ale bugetului instituției;

 • f)       ține evidența garanțiilor de participare la licitații și a celor materiale;

 • g)      urmărește derularea pe stadii de realizare, pe baza unor grafice a contractelor economice încheiate, și ia măsurile necesare în cazul apariției oricăror disfuncțional ități;

 • h)      constituie, urmărește și restituie garanții de bună execuție în condițiile prevăzute în contractele derulate;

 • i)       întocmește bilanțurile trimestriale și anuale;

 • j)       întocmește dări de seamă statistice;

 • k)      întocmește ordinele de plată și efectuează viramentele către beneficiari;

 • l)       efectuează, prin casierie, operațiuni de încasări și plăți, pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv;

 • m)      asigură virarea remunerațiilor colaboratorilor și a salariilor angajaților în conturile acestora;

 • n)      asigură îndeplinirea condițiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor și

reținerea ratelor;

 • o)      asigură arhivarea tuturor actelor financiar-contabile, cu respectarea legislației în vigoare;

 • p)      întocmește și depune la autoritățile locale declarațiile privind reținerea și virarea sumelor prevăzute pentru asigurarea socială de sănătate, contribuția de asigurări sociale și contribuția asiguratorie pentru muncă;

 • q)       răspunde de achitarea altor obligații ale instituției, conform legii;

 • r)      întocmește dări de seamă contabile, precum și contul de încheiere a exercițiului bugetar anual pentru bugetul de venituri și cheltuieli al instituției;

 • s)       asigură gestionarea patrimoniului instituției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • t)       organizează activitatea de inventariere scriptică a patrimoniului instituției;

 • u)      asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plățile efectuate din buget, eliberări de valori materiale și pentru alte operațiuni ce se supun controlului;

 • v)      acordă viză de control financiar preventiv propriu, constând în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia, potrivit dispoziției Directorului General, din punct de vedere al legalității, regularității și încasării în limitele și destinațiile creditelor bugetare și de angajament;

 • w)     înregistrează documentele primare pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu în „Registrul privind operațiunile prezentate la viza controlului financiar preventiv”;

 • x)      întocmește rapoartele trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu dispozițiile Directorului General;

 • y)      întocmește și analizează fișele de cont;

 • z)      întocmește și înregistrează zilnic notele contabile în evidența contului analitic și sintetic; aa) asigură elaborarea balanțelor analitice și sintetice pentru fiecare cont de creanțe și obligații;

bb)     întocmește balanța de verificare și contul de execuție; întocmește registrele contabile obligatorii;

cc)     ține evidența sintetică și analitică a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materiale, debitori,

creditori, furnizori, a cheltuielilor curente pe capitole și subcapitole; răspunde de legalitatea actelor întocmite;

dd)     răspunde de întreaga activitate contabilă și de activitatea personalului din subordine;

ee)     asigură întocmirea formelor de recuperare a sumelor de la debitori și realizează recuperarea

acestora;

ff) efectuează, împreună cu alte persoane, inventarierea patrimoniului și face propuneri pentru reparații curente și capitale la mijloacele fixe;

gg) organizează inventarierea mijloacelor fixe la perioadele prevăzute de legislația în vigoare și ori de câte ori este nevoie;

hh) verifică și supune spre aprobare documentația pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe cu durata de serviciu îndeplinită;

ii) gestionează activitatea de finanțare de programe sportive pentru copii și juniori în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

jj) realizează activități specifice în domeniul finanțărilor acordate conform Legii nr. 350/2005 și Ordonanței nr. 5 1/1998;

kk) asigură consultarea tuturor căilor legale în vederea obținerii unui fond de premiere pentru angajați și totodată se ocupă de întocmirea documentelor necesare în acest sens, spre a fi aprobate de Consiliul Local Sector 5;

II) în urma aprobării fondului de premiere de către Consiliul Local Sector 5, Compartimentul Economic are responsabilitatea de a fundamenta documentația necesară pentru constituirea acestui fond de premiere;

mm) asigură managementul execuției bugetare;

nn) asigură redenumirea fazelor de execuție bugetară în circuitul intern al documentelor: nota de fundamentare a proiectului dc buget, propunerea de finanțare, angajamente legale privind cheltuielile, referate de lichidare a cheltuielii, ordonanțare de plată, plata propriu-zisă;

oo) asigură prioritizarea solicitărilor de finanțare de la bugetul propriu privind finanțarea cheltuielilor de capital și le supune aprobării Directorului General;

pp) întocmește documentația de finanțare a cheltuielilor de capital aprobate la nivelul aparatului propriu și decontarea în termen a acestora;

qq) prezintă propuneri privind repartizarea veniturilor proprii ale instituției;

rr) urmărește derularea procesului investițional și întocmește rapoarte lunare de monitorizare a cheltuielilor de capital ale instituției;

ss) asigură întocmirea, păstrarea și transmiterea spre arhivare a dosarelor investițiilor publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

tt) verifică și înaintează spre avizare Directorului General facturile aferente produselor, serviciilor și lucrărilor executate în baza prevederilor de recepție din contractele încheiate;

uu) înaintează Biroului Administrativ și Resurse Umane propuneri pentru perfecționarea personalului biroului;

vv) îndeplinește și alte sarcini care i se repartizează de către conducerea instituției, în limita prevederilor legale în vigoare.

Șeful Compartimentului Economic coordonează și avizează activitatea personalului aliat în subordinea sa și angajează instituția, prin semnătură alături de Directorul General, în toate operațiunile patrimoniale și contractele încheiate.

17.2. Biroul Achiziții, Investiții, Marketing și Dezvoltare, se subordonează Directorului General, personalul angajat răspunzând și îndeplinind următoarele atribuții principale:

 • a)      elaborează programul anual de achiziții;

 • b)      realizează întreaga documentație, în conformitate cu dispozițiile legale, în materia achizițiilor publice;

 • c)      întocmește și analizează cererile de ofertă;

 • d)      negociază cu furnizorii prețurile de achiziție conform legii și încheie contractele cu aceștia;

 • e)      elaborează politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionării activității de achiziții la nivel de instituție;

 • f)      supune spre avizarea Consiliului de Administrație și spre aprobarea Directorului General Planul Anual de Achiziții Publice, strategia de achiziții publice pentru produse, servicii și lucrări și graficul de desfășurare a procedurilor de achiziții;

 • g)      transmite, spre informare, Compartimentelor și Birourilor instituției, graficul de desfășurare a procedurilor de achiziții aprobate;

 • h)      formulează propuneri cu privire la realizarea procedurilor de achiziții și le supune spre aprobare Directorului General, urmare a aprobării de către Consiliul Local Sector 5 a achiziției respective, precizate în nota de fundamentare a compartimentului sau biroului solicitant;

 • i)       întocmește trimestrial rapoarte de informare către Directorul General cu privire la stadiul realizării achizițiilor aprobate;

 • j)      asigură transmiterea la termen a documentelor solicitate de către Primăria Sectorului 5;

 • k)       organizează și participă la proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice;

 • l)       cercetează piața pentru a obține cele mai bune oferte în cazul efectuării unei achiziții;

 • m)      urmărește derularea contractelor de achiziție încheiate;

 • n)       răspunde de aplicarea corectă a legislației privind achizițiile publice;

 • o)      propune și prezintă proiecte de dezvoltare și le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5;

 • p)       propune asocierea în vederea realizării proiectelor de dezvoltare cu instituții, organizații,

fundații, persoane fizice și/sau juridice, naționale și internaționale, respectând normele legale în vigoare;

 • q)      atrage surse extrabugetare pentru diverse proiecte de dezvoltare;

 • r)       implementează proiectele de dezvoltare aprobate;

 • s)       elaborează calendarul de relații internaționale al instituției și îl supune spre aprobare

Directorului General;

 • t)      fundamentează și transmite spre avizare Compartimentului Economic proiectul de buget aferent calendarului de relații internaționale;

 • u)      întocmește programele schimburilor de experiență, primirea delegațiilor străine invitate de instituție precum și documentația aferentă și o supune spre aprobare Directorului General;

 • v)      se preocupă de diversificarea relațiilor de colaborare bilaterală și multilaterală;

vv) organizează acțiuni culturale și de tineret de reprezentare a României, în baza aprobării Directorului General;

 • x)      gestionează evidența relațiilor și frecvența raporturilor externe pe țări;

y)       promovează și facilitează relațiile de colaborare și parteneriat între structurile de și pentru tineret din țară și din străinătate;

z)       informează în timp util conducerea instituției în legătură cu acțiunile internaționale culturale și de tineret;

aa) elaborează propuneri privind strategia de dezvoltare a relațiilor internaționale în domeniul culturii și tineretului cu structurile din același domeniu din Uniunea Europeană, Consiliul Europei și ONU;

bb) elaborează, la solicitare, sinteze privind relațiile internaționale;

cc) pregătește documentația necesară privind participarea reprezentanților instituției la acțiunile internaționale culturale și de tineret;

dd) realizează acțiuni de reprezentare a României în organizații și organisme europene și internaționale;

ee) prezintă conducerii instituției documentele adoptate de Uniunea Europeană și Consiliul Europei în domeniul culturii și tineretului;

ff) furnizează, la solicitarea Directorului General, informații privind legislația altor state europene din domeniul culturii și tineretului;

gg) participă, după caz, la implementarea de proiecte structurale sau alte fonduri europene;

hh) elaborează propuneri pentru proiectul de buget cu privire la responsabilitățile care îi revin în domeniul realizării obiectivelor lucrărilor de intervenții, reparații capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, a reparațiilor curente precum și a dotărilor independente pentru aparatul propriu;

ii) pregătește documentația și participă la negocieri pentru încheierea de colaborări cu instituții care au atribuții în domeniul tineretului și sportului;

jj) contribuie la transpunerea pe plan local a orientărilor de politică europeană în domeniile tineretului și culturii;

kk)     urmărește, identifică și gestionează surse de finanțare din fonduri europene și guvernamentale;

II)      realizează parteneriate cu instituții de învățământ și organizații neguvernamentale pentru

educarea persoanelor și societății civile cu privire la cunoașterea și aplicarea normelor UE în domeniul culturii și tineretului;

mm) asigură documentarea și monitorizarea componentelor programelor de finanțare ale UE, destinate tineretului și culturii;

nn) intermediază și gestionează relația cu societăți specializate pe scrierea de proiecte privind accesarea fondurilor europene, în domeniul culturii și tineretului, iar ofertele le înaintează Consiliului de Administrație și Directorului General spre selecționare și aprobare;

oo) asigură implementarea și gestionarea proiectelor culturale și de tineret, finanțate prin absorbția de fonduri europene;

pp) realizează activități specifice în domeniul finanțării de programe sportive pentru copii și juniori în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

qq) înaintează Biroului Administrativ și Resurse Umane propuneri pentru perfecționarea personalului biroului;

rr) îndeplinește și alte sarcini care i se repartizează de către conducerea instituției, în limita

prevederilor legale în vigoare.

Șeful Biroul Achiziții, Investiții, Marketing și Dezvoltare coordonează și avizează activitatea personalului aliat în subordinea sa și angajează instituția, prin semnătură alături de Directorul General, acolo unde se impune.

17.3. Biroul Administrativ și Resurse Umane se subordonează Directorului General, personalul angajat răspunzând și îndeplinind următoarele atribuții principale:

 • a)       elaborează proiectul Organigramei, al Statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare în conformitate cu prevederile legale;

 • b)      elaborează și înaintează spre aprobare Directorului General Regulamentul Intern și urmărește respectarea lui;

 • c)       realizează și răspunde de întreaga activitate de stabilire a încadrărilor și salariilor;

 • d)       asigură, răspunde și întocmește la timp calculul drepturilor salariate precum și a contribuțiilor aferente acestora către bugetul de stat respectiv bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale;

 • e)       asigură și răspunde de calculul remunerațiilor pentru colaboratori, stabilirea corectă a impozitelor și celorlalte rețineri;

 • f)       asigură întocmirea corectă a fișelor individuale de salarii și emite, la cerere, documente privind veniturile nete și brute ale salariaților și colaboratorilor, cu stabilirea corectă a impozitelor și celorlalte rețineri;

 • g)      calculează concediile de odihnă, concediile medicale și compensațiile;

 • h)       asigură și răspunde de întocmirea fișelor fiscale, depunerea lor în termen legal la autoritatea locală fiscală;

 • i)       asigură recrutarea și angajarea personalului conform prevederilor legale, prin concurs;

 • j)       organizează, conform legislației în vigoare, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituției și verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute de lege;

 • k)       urmărește și răspunde de respectarea legalității privind angajarea și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din cadrul instituției precum și a colaboratorilor;

 • l)        răspunde de aplicarea corectă a legislației de salarizare;

 • m)      întocmește documentația necesară acordării premiilor anuale și a premiilor lunare;

 • n)       analizează necesarul de personal pe structură și specialități și face propuneri de măsuri de asigurare a acestuia în funcție de necesități;

 • o)      efectuează controlul prestării muncii în cadrul programului normal de muncă, conform normelor legale;

 • p)       verifică condicile de prezență și centralizează foile colective de prezență întocmite de către șefii de comparti mente/b i rouri;

 • q)      centralizează propunerile pentru perfecționarea personalului instituției, elaborează programele de pregătire și de perfecționare și urmărește aplicarea lor;

 • r)       întocmește statul de personal și asigură reactualizarea lui;

 • s)       efectuează lucrări legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detașarea sau încetarea contractului de muncă al personalului;

 • t)       ține evidența fișelor de post și răspunde pentru corelarea acestora cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției;

 • u)      ține gestiunea dosarelor de personal și a programului REVISAL;

 • v)      operează în programul REVISAL modificări ale drepturilor salariate determinate de majorări, promovări de funcții, ctc.;

 • w)      întocmește și înregistrează registrul de evidență a salariaților REVISAL;

 • x)       întocmește formele de pensionare;

 • y)       elaborează propuneri pentru perfecționarea sistemului de încadrare, promovare și salarizare a personalului;

 • z)       eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariați;

aa) răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației organizării și salarizării personalului din cadrul instituției;

bb) întocmește și realizează planul de aprovizionare, în colaborare cu birourile și compartimentele din cadrul instituției;

cc) asigură depozitarea materialelor și a celorlalte bunuri și transportul, după caz;

dd) întocmește și realizează planul de investiții și reparații;

ee) administrează spațiile în care funcționează instituția, asigurând respectarea prevederilor legale; ff) păstrează și arhivează, conform legii, documentele activității proprii;

gg)     asigură întreținerea în bune condiții a patrimoniului precum și reparațiile curente;

hh)     efectuează lucrări de pregătire a licitațiilor și selectarea de oferte pentru achiziționarea de

mijloace fixe, obiecte de inventar, furnituri de birouri, reparații și investiții, în colaborare și cu Biroul Achiziții, Investiții, Marketing și Dezvoltare;

ii) propune spre aprobare și realizează achiziționarea mijloacelor fixe și a materialelor consumabile;

jj) elaborează propunerile pentru programul de finanțare și creditare a investițiilor și reparațiilor, iar după aprobarea acestora coordonează, răspunde și urmărește realizarea lui;

kk) elaborează documentațiile tehnico-economice în vederea achiziționării de spații (clădiri) necesare desfășurării în bune condiții a activităților specifice;

II) întocmește documentațiile de oferte pentru licitații în colaborare cu celelalte birouri și compartimente ale instituției;

mm) participă la recepția lucrărilor de investiții și reparații, verificând modul de realizare a remedierilor stabilite prin procesele verbale de recepție;

nn) asigură aprovizionarea instituției cu materiale de întreținere și obiecte de inventar;

oo) urmărește realizarea prestărilor de servicii privind întreținerea și repararea mijloacelor auto din dotare;

pp) asigură paza și securitatea bunurilor și clădirilor și răspunde de prevenirea și stingerea incendiilor și a altor calamități;

qq) verifică și supune spre aprobare documentația pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe cu durata de serviciu îndeplinită;

rr) asigură și răspunde de gestionarea corectă, conform prevederilor legale, a bunurilor instituției; ss) asigură dotarea instituției în mod corespunzător pe linie de SSM și PSI, cu respectarea normelor legale;

tt) răspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor privind respectarea legislației pentru medicina muncii, PSI și SSM;

uu) răspunde de instruirea personalului privind normele de securitate de PSI și SSM, ține evidența fișelor de instructaj periodic.

Șeful Biroului Administrativ și Resurse Umane coordonează și avizează activitatea personalului aflat în subordinea sa și angajează instituția, prin semnătură alături de Directorul General, acolo unde se impune.

17.4. Biroul Cultural, Proiecte, Evenimente și Comunicare se subordonează Directorului General, personalul angajat răspunzând și îndeplinind următoarele atribuții principale:

 • a)       propune, organizează și coordonează programe și strategii de evenimente cultural-arlistice pentru toate palierele de vârstă;

 • b)      propune, coordonează și urmărește realizarea diverselor proiecte și programe culturale;

 • c)        participă la stabilirea strategiei culturale a instituției;

 • d)       se ocupă de contactul direct cu colaboratorii proiectelor;

 • e)       stabilește un raport eficient cu Directorul General, astfel încât să existe o permanentă comunicare asupra stadiilor în care se află fiecare proiect;

 • f)       contribuie la promovarea programelor aflate în derulare, precum și la editarea unui buletin informativ intern;

 • g)       analizează și face propuneri asupra proiectelor culturale inițiate din afara instituției;

 • h)       inițiază demersurile pentru contractele în baza Legii nr. 8/1996, precum și pentru contractele de publicitate și sponsorizări;

 • i)       gestionează activitatea de finanțare nerambursabilă din fonduri de la bugetul  local în

conformitate cu Legea nr. 350/2005;

 • j)       gestionează activitatea de finanțare nerambursabilă din fonduri de la bugetul local în

conformitate cu Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;

 • k)      propune proiecte pe segmentele neacoperite de nici o cerere;

 • l)       organizează și coordonează activitatea culturală (spectacole, cenacluri, ateliere literare, editări și publicații, mese rotunde, alte evenimente);

 • m)      se implică în optimizarea proiectelor aflate în faza de propunere;

 • n)       caută parteneri culturali și stabilește legături culturale și educaționale cu instituții, cu organizații neguvernamentale, persoane fizice și/sau juridice din țară și străinătate;

 • o)       propune conferințe și dezbateri cu public, având invitați oameni de cultură, artă, presă, dezbateri cu liderii organizațiilor de tineret ale Sectorului 5;

 • p)       participă la elaborarea de monografii și lucrări de educație civică și informare a publicului, la editarea și difuzarea de publicații care nu fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală;

 • q)       propune și coordonează schimburi culturale între diferite,culturi și națiuni, între organizații de tineret, atât în țară cât și în străinătate;

 • r)       menține legături cu alte instituții și organisme din țară și străinătate în vederea promovării actului cultural și a unei imagini corecte a proiectelor instituției pentru tineret, în context național și internațional;

 • s)       asigură achiziționarea sau vânzarea biletelor de spectacol aferente activităților instituției;

 • t)       propune și redactează proiecte culturale și de tineret utilizând granturi;

 • u)       elaborează și redactează proiecte culturale și de tineret, naționale și internaționale;

 • v)       propune asocierea în vederea realizării de proiecte culturale și pentru tineret cu instituții, organizații, fundații, persoane fizice și/sau juridice, naționale și internaționale, respectând normele legale în vigoare;

 • w)      atrage surse extrabugetare pentru diverse proiecte;

 • x)       realizează materiale publicitare necesare mediatizării evenimentelor culturale și pentru tineret aprobate de Consiliul Local Sector 5;

 • y)       asigură publicitatea și promovarea activităților desfășurate de instituție;

 • z)       elaborează strategii de comunicare a proiectelor (afișe, bannere, cataloage, fluturași, materiale de prezentare, comunicate de presă, conferințe de presă, anunțuri, fotografii, interviuri, apariții la televiziuni);

aa) supervizează orice inițiativă de promovare a imaginii instituției, spoturile promoționale și publicitare realizate în cadrul unor parteneriate culturale și pentru tineret, organizatorice, media etc. Urmărește respectarea strategiei de imagine stabilită pentru proiectele culturale și de tineret și mai ales acuratețea organizării acestora;

bb) menține legătura cu toți partenerii implicați direct în propunerea și realizarea proiectelor;

cc) inițiază, întreține și consolidează relația cu mijloacele de comunicare în masă; inițiază și gestionează partencriatele media;

dd) verifică actualizarea periodică a paginii de internet a Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

ee) urmărește toate evenimentele culturale, dc tineret și mediatice importante, fiind permanent la curent cu ce se întâmplă în acest domeniu în afara instituției și oferind de fiecare dală informații în legătură cu evenimentele externe instituției (din București, din țară și din străinătate);

ff) asigură elaborarea caietelor program, afișelor, fluturașilor, bannerelor și oricăror alt fel de materiale publicitare;

gg) elaborează programe de activitate și acțiuni în colaborare cu celelalte compartimente/birouri, cu aprobarea Directorului General și a Consiliului de Administrație;

hh) elaborează strategii pe termen scurt, mediu și lung cu privire la activitățile cultural-artistice pentru adulți și copii și a proiectelor pentru copii și tineret, cu avizul Consiliului de Administrație și urmărește îndeplinirea acestora;

ii) organizează și coordonează activități culturale cu caracter social pentru copii;

jj) propune asocierea în vederea realizării de proiecte culturale pentru copii, cu instituții, organizații, fundații, persoane fizice și/sau juridice, naționale și internaționale, respectând normele legale în vigoare;

kk) desfășoară activități privind: conservarea și punerea în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor, activități de cercetare, organizarea de cercuri științifice și tehnice, de artă populară și plastică, organizarea de tabere și expoziții de artă și alte forme;

II) înaintează Biroului Administrativ și Resurse Umane propuneri pentru perfecționarea personalului biroului;

mm) îndeplinește și alte sarcini care i se repartizează de către conducerea instituției, în limita prevederilor legale în vigoare.

Șeful Biroului Cultural, Proiecte, Evenimente și Comunicare coordonează și avizează activitatea personalului aflat în subordinea sa și angajează instituția, prin semnătură alături de Directorul General, acolo unde se impune.

 • 17.5.   Compartimentul Juridic se subordonează Directorului General și îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a)      face cunoscută conducerii instituției și șefilor de compartimente și birouri legislația în vigoare și modificările acesteia, precum și modul în care influențează modificările respective activitatea desfășurată;

 • b)      acordă asistență și consultanță conducerii societății și reprezentarea juridică a instituției;

 • c)      soluționează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;

 • d)      redactează proiecte de contracte și negociază clauzele legale contractuale;

 • e)      redactează, avizează și contrasemnează acte juridice;

 • I) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;

 • g)      întocmește dispozițiile ce urmează să lîc eliberate de instituție;

 • h)      reprezintă interesele Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în instanță, ori de câte ori este necesar;

 • i)       respectă și pune în aplicare deciziile Directorului General și hotărârile emise de Consiliul Local Sector 5;

 • j)       îndeplinește și alte sarcini care i se repartizează de către conducerea instituției, în limita prevederilor legale în vigoare.

 • 17.6.   Compartimentul Secretariat-Registratură se subordonează Directorului General și îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a)       asigură activitatea de tehnoredactare a lucrărilor dispuse de director;

 • b)       asigură realizarea activității de secretariat: de primire, repartizare și predare a corespondenței intrate în instituție, precum și circulația acesteia între nivelurile organizatorice;

 • c)       asigură traducerea corespondenței instituției în limitele de competență ale personalului din subordine;

 • d)       ține evidența strictă a documentelor înregistrate în registrul de evidență și asigură siguranța registrelor de evidență și de confidențialitate a documentelor înregistrate;

 • e) asigură aplicarea și respectarea regulilor generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor confidențiale și a interdicțiilor de reproducere și circulație în conformitate cu actele normative în vigoare;

 • l)       asigură expedierea corespondenței către destinatar;

 • g)       asigură distribuirea abonamentelor la publicații, reviste, acte de legislație, conform necesarului instituției, dacă este cazul;

 • h)      comunică, din oficiu, următoarele informații de interes, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

structura organizatorică, atribuțiile birourilor și compartimentelor, programul de funcționare și cel de audiențe ale instituției;

 • -  numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției responsabile cu difuzarea informațiilor publice;

 • -  coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, adresa sediului, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

 • -  comunică programele și strategiile proprii;

 • -  documentele de interes public;

 • -  categoriile de documente produse și/sau gestionate potrivit legii.

 • i)       publică și actualizează, anual, un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute mai sus prin afișare, la sediul instituției sau prin postare pe site sau alte rețele de socializare, în publicații proprii sau în mijloacele de informare din presă;

 • j)       pentru informațiile solicitate verbal, responsabilii de domeniul comunicare au obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informație de interes public și pol furniza pe loc informațiile solicitate;

 • k)       în cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute de lege;

I;       informațiile de interes public solicitate verbal se comunică în timpul unui program minim

stabilit de către Directorul General, care va fi afișat la sediul instituției și care se va desfășură în mod obligatoriu în timpul orelor de program ale instituției;

m)      în domeniul petițiilor, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităților de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002:

 • -  primește și înregistrează petițiile sosite la adresa instituției și expediază răspunsurile către petiționari;

 • -  întocmește răspunsul final aprobat de către Directorul General, pe baza documentelor primite;

n)       publică pe site-ul instituției informațiile puse la dispoziție de către Biroul Administrativ și Resurse Umane legate de posturile vacante sau temporar vacante din cadrul instituției, condițiile de ocupare a acestora, documentele necesare înscrierii la concurs, data și locul organizării concursului, termenul legal de depunere a contestațiilor și alte informații utile potențialilor candidați, conform prevederilor legale în vigoare, la solicitare;

o)       îndeplinește și alte sarcini care i se repartizează de către conducerea instituției, în limita prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V - PATRIMONIUL

Art. 18.   (1) Patrimoniul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” este format din drepturi și

obligații asupra unor bunuri aliate în proprietatea publică sau privată a unității administrativ teritoriale, pe care le administrează în condițiile legii, precum și asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituției.

 • (2) Patrimoniul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri, din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept public și/sau privat, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.

 • (3) Bunurile mobile sau imobile aflate în administrarea Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Consiliul de Administrație fiind obligat să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării și conservării acestora.

CAPITOLUL VI - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Art. 19. Cheltuielile curente și de capital ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” se finanțează din alocații bugetare acordate de la bugetul local prin Consiliul Local Sector 5 și din venituri proprii.

Art. 20.   (I) Veniturile extrabugetare se realizează din activități realizate direct de Centrul Cultural și de

Tineret „Ștefan Iordache”:

 • a)      încasări din spectacole, proiecții de filme, expoziții, concerte, conferințe, târguri, ateliere, cursuri, concursuri, alte manifestări cultural-artistice și alte evenimente;

 • b)     închirieri de spații și bunuri mobile aparținând sau date în administrare Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

 • c)      valorificarea unor lucrări realizate în cadrul taberelor de creație, cercurilor aplicative, altor activități culturale și de educație permanenta;

 • d)     editarea și difuzarea unor publicații proprii sau de altă producție pe orice fel de suport, din domeniul culturii, artei, tineretului, educației permanente, științei și literaturii, alte genuri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • e)      prestarea unor servicii culturale și/sau activități culturale, activități de și pentru tineret sau suport, de educație permanentă, de altă natură, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, potrivit legii;

 • f)      derularea unor proiecte și programe culturale și de tineret în partencriat sau în colaborare cu alte instituții din țară și din străinătate;

 • g)     prestarea altor servicii ori activități, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • (2) Valoarea biletelor la spectacole se stabilește prin Consiliul de Administrație al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

 • (3) Veniturile extrabugetare realizate se rețin integral de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru finanțarea activității proprii, cu excepția veniturilor din chirii.

 • (4) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului se reportează în anul următor, cu excepția alocațiilor de la bugetul local, care se virează la bugetul Consiliului Local Sector 5.

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE

Al t. 21.   (I) Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” dispune de ștampilă proprie;

(2) Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:

 • a)     actul normativ de înființare;

 • b)     documentele financiar-contabile, situații financiar-contabile și situații statistice;

 • c)     planul și programul de activitate;

 • d)    corespondența;

 • e)     contracte și dosare de achiziție;

 • f)      alte documente, potrivit legii.

Art. 22. (I) Prezentul Regulament va li adus la cunoștința personalului instituției, în vederea aplicării întocmai a prevederilor lui și va intra în vigoare în termen de 15 zile de la aprobarea lui, prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 5.

 • (2) Prezentul Regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.

 • (3) în temeiul prezentului Regulament și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, Directorul General elaborează Regulamentul Intern al instituției.

 • (4) Orice modificare și completare a prezentului regulament vor II propuse de către Directorul General în vederea aprobării de către Consiliul Local Sector 5.

REGULAMENT DE ORGANIZARE AL CENTRITA1I CULTURAL Șl DE TINERET „ȘTEEAN IORDACHE” P a g i n a 17