Hotărârea nr. 340/2018

Hotărârea nr. 340/10.12.2018 privind aprobarea derulării şi finanţării, din bugetul local al Sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educaţional și familial ”voucher social pentru acces la educație” pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial „Voucher social pentru acces la educație" pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.12.2018;

Având în vedere:

- Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

-Raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 22220/02.12.2018;

în conformitate cu prevederile art. 2, art.3, art. 7, art. 8 lit. "c”, art.9 alin. (2) si alin (5), art. II lit. "e” si art. 15 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1, art.2, art.3, art. 4, art. 26, art. 27 și art. 28 din Convenția cu privire la drepturile copilului ratificată prin Legea nr. 18/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum si cu cele ale art.51, alin. (1) si art. 53, alin. (2) din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. “n” teza I din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă derularea și finanțarea, din bugetul local al sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial „Voucher social pentru acces ta educație" pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5;

ART.2. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

ARTA. Se aprobă modelul de Cerere privind includerea în cadrul Programului „Voucher social pentru acces la educație'', conform Anexei 2 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia.

ART. 4. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală de

Asistență Socială și Protecția Copilultii Sector 5 și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.         /IO. 12.2018

Anexa 1 la HCLS 5 nr


............/.7Q;


PROTOCOL DE COLABORARE

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Marian Țigănuș, în calitate de Viceprimar,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu sediul în București, sector 5, strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, cod de înregistrare fiscală nr. 17104480, reprezentată prin dna Florentina Popescu în calitate de Director General și dna Alina Apostoaie, Director Economic

Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Nr.__________, cu sediul în Strada_____,

sector 5, București, reprezentat(ă) prin domnul/doamna_________________, în calitate de Director,

denumit(ă) în cele ce urmează Liceul/Colegiul/Școala.

Convin încheierea următorului protocol de colaborare:

Art. 1. Obiectul protocolului de colaborare:

Obiectul prezentului protocol îl constituie acordarea sprijinului reciproc pentru implementarea programului „Voucher social pentru acces la educație” în cadrul Liceului/Colegiului/Școlii Gimnaziale.

Stimulentele de tip voucher vor fi acordate elevilor școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, are vor beneficia în anul școlar 2018-2019, de burse de ajutor social, exclusiv în scopul achiziționării de către părinții/tutorii/reprezentanții legali ai acestora de materiale necesare desfășurării procesului de învățământ.

Valoarea stimulentelor de tip voucher este următoarea:

 • •  pentru elevii din ciclu primar valoarea voucherului este de 150 lei

 • •  pentru elevii din ciclu gimnazial valoarea voucherului este de 200 lei

 • •  pentru elevii din ciclu liceal valoarea voucherului este de 250 lei

Art. 2. Obligațiile părților:

2.1. Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport se obligă:

> să sprijine derularea activităților din program în cadrul unității de învățământ;

 • >  să asigure punerea la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială și  Protecția

Copilului Sector 5 a bazei de date privind situația nominală a elevilor beneficiari de burse de

ajutor social in termen de 3 zile de la semnarea protocolului;

 • > să asigure comunicarea cu reprezentanții unității de învățământ, ori de câte ori se impune;

 • > să participe la acțiunea de distribuire, către unitatea școlară, în baza unor Procese-verbale

de predare-primire, a tichetclor educaționale valorice (de tip voucher), destinate elevilor din grupul-țintă al programului.

2.2. Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 se obligă:

 • > să inițieze și să deruleze procedurile ce se impun, în vederea achiziționării voucherelor;

 • > să transmită, în termen de 5 zile de la achiziționare, Primăriei Sectorului 5 — Direcția Generală Educație și Carieră voucherele achiziționate, pentru distribuirea acestora, cu sprijinul directorului unității de învățământ, către beneficiarii programului.

2.3. Liceul/Colegiul/Școala se obligă:

 • >  să promoveze programul în rândul beneficiarilor direcți și indirecți ai programului (elevi și părinți/turori/reprezentanți legali ai copiilor înscriși în unitate).

 • > să centralizeze listele cu elevii beneficiari ai programului și să asigure punerea la dispoziția Primăriei Sectorului 5 - Direcția Generală Educație și Carieră a bazei de date generate, în vederea transmiterii acesteia către Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • > sa comunice Primăriei Sectorului 5 - Direcția Generală Educație și Carieră baza de dale generată în termen de 5 zile de la semnarea protocolului;

 • > să distribuie voucherele educaționale achiziționate părinților/turorilor/reprezentanților legali ai elevilor din grupul-țintă al programului, în baza unor Procese-verbale de predare-primire.

 • > să predea D.G.A.S.P.C. Sector 5 procesele-verbale care atestă predarea voucherelor către beneficiarii programului, în termen de 5 zile de la finalizarea procesului de distribuire.

Art. 3.Obligații comune

Art. 3.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului protocol.

Art. 3.2.Părțile își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul programului.

Art. 4 Alte clauze

Art. 4.1 Pot fi aduse modificări la prezentul protocol numai în urma acordului scris al Părților semnatare, prin incheierea de acte adiționale.

Art. 4.2 Rezilierea protocolului de colaborare nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 4.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului protocol vor li soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Anexa 2 la HCLS 5 nr.


3/fO..........


MODEL CERERE


Subsemnata(ul)

Str...............

Sc.

Str


, Sector


Sc........., Etj

copilului........


, Sector


elev


.....................domiciliat(ă) .Nr............,            Bl........

....... și tară forme legale ......Nr..’........,           Bl.........

, părintele/reprezentantul ..................,   născut la în


în


• *9 în


5 legal al data de clasa includerea


.........................la............................................................................. va rog sa aprobați acestuia în programul „Voucher social pentru acces la educație".

Precizez că mă legitimez cu CI/BI/CP............seria.............nr...........................,

iar o fotocopie de pe aceasta o atașez prezentei cereri.


C.N.P


Datanr.


Semnătura