Hotărârea nr. 338/2018

Hotărârea nr. 338/10.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic în Detaliu (P.U.D) strada Gheorghieni nr. 34, lot 2, Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

STR. GHEORGHIENI NR. 34, LOT2-SECTOR 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.12.2018;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. 105207/29.11.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 105197/29.11.2018, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

Avizul Arhitectului Șef nr. 3/105201/29.11.2018 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice dc Circulații P.M.B. nr. 1609960/05.04.2018;

 • - Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. I619/ZP/12.11.2018;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. .350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, ILC.G.M.B. nr. 232/2012 și cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 ;

 • - Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare - art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și ari. 115 alin. (1) lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - STR. GHEORGHIENI NR. 34, LOT 2 - SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 3/105201/29.11.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF


ROMANIA


1918-2018 | sărbătorim ImpreunA


Ca urmare a cererii adresate de S.C. Pav Green Energy S.R.L,., reprezentată de Florin Rădulescu,

, înregistrată sub nr. 47679/16.05.2018 :<ți completată cu nr.

55884/11.06.2018, nr. 60787/26.06.2018, nr. 67438/17.07.2018 și nr. 101231/15.11.2018, în conformitate cu:prcvederile î’dgii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul: '., /         ^c>/

AVIZ

pentru

P.U.D. - STRADA GHEORGHIENI NR. 34, LOT 2 1 Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale D+P+2E+M și împrejmuire


I

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2353,OOmp din acte, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 233767, nr. cerere 22192, eliberat în 16.05.2018.

INIȚIATOR: S.C. I’AV GREEN ENERGY S.R.L.

PROIECTANT: S.C. NOI ORIENTĂRI ÎN ARHITECTURĂ S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: arh. Aurora Elena Jelea (B, C, D, E, F7)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: S - artera de circulația str. Gheorghieni, V - str. Gheorghieni nr. 34, LOT 1; N - str. Sabinelor nr. 53-55, str. Sabinelor nr. 51; E - str. Sabinelor nr. 49, str. Gheorghieni nr. 32. PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RUJ aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în zona subzona urbanistică ”Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.

 • - Regim de construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective miei, echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=45%, CUTmax (pt. P+2)= 1.3; Umax = P+2(10m); se admite un nivel mansardal înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită; se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0.6 din aria construită.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul clădirilor semi-cuplate, ele se vor dispune pe aliniament sau vor respecta retragerea caracteristică străzii respective, cu condiția să nu se lase calcane vizibile.

 • - Retrageri minime față dc limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5.Om.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - min. 3.95m, respectiv la limita de proprietate; balcoanele spre latura stângă vor fi retrase 3.00m față de limita de proprietate; dreapta - min. 5.30nt; clădirea va fi dispusă pe aliniament, alinierea realizându-se prin intermediul balcoanelor de pe fațada principală.

 • - Retragere minimă față de limita posterioară: lOm.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și cel auto se vor realiza din str. Gheorghieni, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații P.M.B. nr. 1609960/05.04.2018.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități. Documentația este însoțită de studiu dc însorire și de ilustrare volumetrică.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 2 / 25,07,2018, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz., în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 263-G/28.02.2018 emis dc


Nr.

Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

X(rri)

Y (m)

115

325226.512

586139.571

6.658

116

325226.553

585146.229

1.497

117

325223.050

585146.229

10.293

118

325238.343

536146.232

15.960

119

325239.437

586162.154

1.729

120

325241.162

586162.278

5.289

121

325240.347

586167.502

9.972

122

325230.393

586166.897

6.910

123

325223.496

586166.477

7.143

124

325216.353

586166.556

10.897

125

325205.457

536166.677

0.651

126

325205.170

586166.093

9.792

127

325195.391

586166 604

9.369

128

325186.024

586166.817

40.553

129

325145.476

586167.447

5.734

130

325139.747

586167.692

22.354

131

325135.255

586145.794

0.112

132

325135.366

586145.776

2.403

133

325137.736

536145.381

2.019

134

325138.116

586147.364

88.739

S(1CcF=2352.98mp P=258.073m


Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi EXi.i+n

X(m)

Y(m)

 • 133

 • 134

 • 135

 • 136

132

325137.736

325138.116

325138.470

325136.120

325135.366

586145.381

586147.364

586149208

586149.696

586145.776

Z019

1.878

2.400

3.992

2.403

S(C1)=9.47mp P=12.691 m


BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA iWcN \

235O0mp

SUPRAFAȚA S%H. VEREfrOÂLs’iN IERBATS

- ' 33S.33mp

ATACAROSABIL                    ■

43Z.63mp

SUPRAFAȚA PIETONAL

50.09mp

SUPRAFAȚA MAXIM CONSTRUITA

1043.85 mp

SUPRAFAȚA MAXIM' DESFASURATA

36B5JZ1 mp


REGLEMENTARI-PROPUNERI


PUD D+P+2E+M, Str. GHEORGHIENI nr. 34,


P.U.D


lot 2, sector 5, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


STR. GHEORGHIENI NR. 34, LOT 2.SECTOR 5, BUCUREȘTI CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE D+P+2E+M, CU SPATII COMERCIALE, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE SI ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE EXECUȚII


LIMITE


> LIMITA ZONA STUDIATA


LIMITA P.U.D.


LIMITA TEREN CARE A GENERAT P.U.D.ZONIFICARE FUNCȚIONALA


REGLEMENTARI

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

POT maxim = 45%STRĂZI SI ALEI CAROSABILE EXISTENTE.PROPUSE


3

o

1 1

<6 f

2           ~

3             2   -

x              £   x

«           S  O

s -n-

4J- ii-


S.C.NcWMWlR^fECTURASM.

" 11 L lll.ri. St- Soq&nescuIE, sector 5. âucwes'j •    teWon:W'26,28.»2.’2 CUl:3371C6Sj>*Mt*M.jțJfrU

SEF PRCECT

Alt?. Karl Niels AUNER       /

COORDOMATOR ELABORARE

Arh. Bena Aurora JELEA

ÎNTOCMIT

Arh. Gabriela VOLOACA