Hotărârea nr. 337/2018

Hotărârea nr. 337/10.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic în Detaliu (P.U.D) strada Gheorghieni nr. 34, lot 1, Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL, SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

STR. GHEORGHIENI NR. 34, LOT 1 - SECTOR 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.12.2018;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. 105206/29.11.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 105196/29.11.2018, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.LJ.D.;

Văzând documentele:

Avizul Arhitectului Șef nr. 2/105199/29.11.2018 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulații P.M.B. nr. 1609963/05.04.2018;

 • - Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 1616/ZP/12.11.2018;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 ;

 • - Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ari. 45 alin. (2) lit. c), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 11 5 alin. (1) lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - STR. GHEORGHIENI NR. 34, LOT 1

- SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr, 2/105199/29.11.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de S.C. Ideal West Residence S.R.L., reprezentată de Florin Rădulescu,

, înregistrată sub nr. 47678/16.05.2018 și completată cu nr, 55885/11.06.2018, nr. 60788/26.06.2018, nr. 67433/17.07.2018 și nr. 101224/15.11.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se

AVIZ nr.

pentru

P.U.D. - STRADA GHEORGHIENI NR. 34, LOT 1

Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale D+P+2E+M și


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2344,OOmp din acte, proprietate privată conform Carte Funciară nr. 233766, nr. cerere 22187, eliberat în 16.05.2018.

INIȚIATOR: S.C. IDEAL WEST RESIDENCE S.R.L.

PROIECTANT: S.C. NOI ORIENTĂRI ÎN ARHITECTURĂ S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: arh. Aurora Elena Jelea (B, C, D, E, F7)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: S - artera de circulația str. Gheorghieni, V - str. Gheorghieni nr. 36; N - str. Sabinelor nr. 53-55; E - str. Gheorghieni nr. 34, LOT 2.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în zona subzona urbanistică ”Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.

 • - Regim de construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici, echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=45%, CUTmax (pt. P+2)= 1.3; Hmax = P+2(10m); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită; se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0.6 din aria construită.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul clădirilor semi-cuplate, ele se vor dispune pe aliniament sau vor respecta retragerea caracteristică străzii respective, cu condiția să nu se lase calcane vizibile.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.Om.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - min. 3.50m; dreapta - min. 3.60m, respectiv la limita de proprietate; balcoanele spre latura dreaptă vor fi retrase 3.00m față de limita de proprietate; clădirea va fi dispusă pe aliniament, alinierea realizându-se prin intermediul balcoanelor de pe fațada principală.

 • - Retragere minimă față de limita posterioară: lOm.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006, Accesul pietonal și cel auto se vor realiza din str. Gheorghieni, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații P.M.B. nr. 1609963/05.04.2018.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități, Documentația este însoțită de studiu de însorire și de ilustrare volumetrică.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 2 / 25.07.2018, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 264-G/28.02.2018 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

ARHITECT ȘEF,#

MĂklAN ION f arhitect șef"

întocmit:

arh. Irina Popescu


Nr. Pcl

Coo--donate pct. de contur

Lungimi

X(m)

V(m)

DTm+1)

115

325226.512

586139.571

16.163

116

325226.414

586'23.408

2.391

117

325226.443

586120.517

5.234

116

325226.497

586115.283

21.693

119

325204.798

586115.243

19.200

120

325185.602

586115.611

6.341

121

325179.267

536115.898

9.083

122

325170.184

586116.203

3.708

123

325166.478

586116.327

5.759

124

325160.725

586116.592

3.805

125

325160.752

586120.397

30.288

126

325131.997

586129.912

8.255

127

325133.656

586137.999

7.957

128

325135.255

586145.794

0.112

129

325135.366

586145.776

2.403

130

325137.736

586145.381

2.019

131

325136.116

586147.364

88.739

S(1Cc)=2344.21mp P=233.663m


B4LANT TERITORIAL

SUPRAFATATEREN

,.''2344.21 mp

SUgSAWrCipATil VERZI,’DALE INER8ATE

&49.74mp

SUPRAFAȚA CAROSABIL

4O1.95mp

SUPRAFAȚA PIETONAL

50.2Cmp

SUPRAFAȚA MAXIMO ONSTRUITA

1054.89 mp

SUPRAFAȚĂ MAXIM DESFASURATA

3680.40 mp


REGLEMENTARI-PROPUNERI


PUD D+P+2E+M, Str. GHEORGHIENI nr. 34, lot 1, sector 5, BucureștiSTR. GHEORGHIENI NR. 34, LOT 1,SECTOR 5, BUCUREȘTI CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE D*-P+2E+M,  _

CU SPATII COMERCIALE. ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE SI ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA


LOCUINȚE INDIVIDUALE


LOCUINȚE COLECTIVE


SPAT» VERZI


ZONA INDUSTRIALA-DEPOZITE


TEREN PROPRIETATE S.C. IDEAL WEST RESIDENCE S.R.L.

CIRCULAȚIIREGLEMENTARIREGIM DE ALINIERE


3.0


RETRAGERI


SPATII VERZI PROPUSEZDALE IN1ERBATE


REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

POT maxim = 45%ESNE'ICIAR:

S.C. IDEAL WEST RESIDENCE S.R.L

FAZA

PUD

GENtîMifiE PRÎXEC"

S TR. GHEORGHIENI NR 34. LOT 1.SECTOR 5. BUCUREȘTI CONSTRUIRE iMOSiL LOCUINȚE COLECTIVE O*P-2E-M. CU SPATII COM£RCIALE.tMPREJMJiRE TEREN.

BRANȘAMENTE Si ORGANIZAREA LUCRĂRILOR OE EXECUȚIE

PROECTHtt:

4/20l8

REGLEMENTARI-PROPUNERI

F.AMSANR

U4