Hotărârea nr. 336/2018

Hotărârea nr. 336/10.12.2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, în perioada 2019-2024, la nivelul Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

ROMÂNIA


HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, în perioada 2019-2024, la nivelul Sectorului 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară, azi 10.12.2018;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, în perioada 2019-2024, la nivelul Sectorului 5;

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr.21430/22.11.2018, precum și de Avizul favorabil nr. 1/12.11.2018, emis de Comisia privind Incluziunea Socială a Municipiului București, înregistrat la DGASPC Sector 5 sub nr. 80241/12.11.2018,

în conformitate cu prevederile art.3 și art.4 din Anexa nr. 1 la HGR nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,

în concordanță cu prevederile art. 117 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art.45, alin.(l) coroborate cu cele ale art.81, alin.(2), lit.n teza I din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale, pe perioada 2019-2024, la nivelul Sectorului 5, așa după cum este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică -Serviciul Evidență Acte Administrative șj Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, îfoRIÎ^lljBpLpS


PREȘEDINȚI FLORIN


Contr^sfemnează,

Secretar sector 5 ita PETRESCUXV-C'/X A

Nr.......
Contextul elaborării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale

La elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul DGASPC Sector 5 s-a luat în considerare, ca instrument orientativ, Strategia Europa 2020, care în domeniul social, se bazează pe următoarele obiective principale:

 • • 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă;

 • • 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare;

 • • rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 40% din generația tânără ar trebui să aibă studii superioare;

 • • numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus.

Aceste obiective sunt interconectate. Fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situația sa specifică, propunând ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective naționale. Platforma Europeana pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale constituie instrumentul de sprijin pentru obiectivele sociale ale UE și Strategiei Europa 2020, având ca scop promovarea și concentrarea acțiunilor în jurul țintei europene de combatere a sărăciei, mobilizarea de noi actori și consolidarea angajamentului politic. Documentul promovează o abordare integrată a luptei împotriva sărăciei, bazată pe 5 domenii de acțiune, după cum urmează:

 • 1. Abordarea integrată a politicilor de incluziune pentru:

 • • creșterea accesului la ocupare și asigurarea protecției sociale și accesului la serviciile esențiale;

 • • elaborarea de politici educaționale pentru tineri și integrarea migranților.

 • 2. Utilizarea mai eficientă a fondurilor structurale prin:

 • • ghidarea resurselor necesare către incluziunea socială;

 • • facilitarea accesului la finanțare, pentru organizațiile mici și grupurile care se confruntă cu dezavantaje multiple.

 • 3. Promovarea inovării sociale în scopul asigurării unei expertize europene în:

 • • definirea de principii comune în elaborarea, implementarea și evaluarea experimentelor sociale;

 • • utilizarea instrumentelor financiare existente, pentru a sprijini inovarea și experimentarea socială.

 • 4. Realizarea de parteneriate efective cu societatea civilă și sprijin pentru economia socială, prin:

 • • adaptarea cadrului legal și administrativ al UE în vederea consolidării potențialului economic;

 • • susținerea sectorului economiei sociale pentru stimularea implicării societății civile, cooperarea cu partenerii sociali și sprijinirea dezvoltării economiei sociale.

 • 5. Accelerarea procesului de coordonare a politicilor la nivelul statelor membre prin:

 • • asumarea țintei de reducere a sărăciei care va îmbunătăți angajamentul politic și va responsabiliza statele membre în acest sens.

La nivelul local al Sectorului 5, la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale s-au luat în considerare țintele valorice ale României pentru obiectivele Strategiei Europa 2020, în domeniul social.

Masurile vizate în acest sens sunt grupate pe 4 direcții de acțiune:

 • • creșterea calității serviciilor de ocupare, dezvoltarea parteneriatelor cu instituții de învățământ, furnizori de servicii de ocupare și formare;

 • • asigurarea unei interacțiuni eficiente între sistemul de asistența socială și cel de ocupare;

 • • consolidarea competențelor profesionale ale forței de muncă prin stimularea formării profesionale continue;

 • • integrarea pe piața muncii a tinerilor și a femeilor vulnerabile social.

în aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, DGASPC Sector 5 îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

 • a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

 • b) de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

 • d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență sociala și furnizarea serviciilor sociale;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție;

 • f) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități in domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;

 • g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;

 • h) de reprezentare a Sectorului 5 în domeniul asistenței sociale.

în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale DGASPC Sector 5 are următoarele atribuții:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5       W

ROMÂNIA

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2019 - 2024

 • a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia;

 • b) elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 5 și le propune spre aprobare Consiliului Local; acestea cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

 • c) inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • d) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • e) realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • f) propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

 • g) colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;

 • h) monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

 • i) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • j) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acțiune, și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;

 • k) asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • l) furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • m) încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali; evaluează și monitorizează activitatea acestora, în condițiile legii;

 • n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113, alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

 • o) planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologica, in vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;

 • p) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 • q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

 • r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • s) asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

Având în vedere aspectele menționate în fundamentarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul DGASPC Sector 5, pe baza analizei informațiilor calitative, dar și a datelor statistice existente la nivelul instituției, în baza prevederilor art.3, alin.(3), lit. a din Anexa nr. 1 la HGR nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de assitență socială și a structurii orientative de personal, a fost elaborata prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2019 - 2024, la nivelul DGASPC Sector 5, care are ca obiectiv general diversificarea și dezvoltarea serviciilor de asistență socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități defavorizate în vederea asigurării de servicii sociale de calitate care să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relație cu situația economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al beneficiarilor.

Prezenta strategie pune accent pe protejarea, apărarea și garantarea tuturor drepturilor omului și copilului așa cum sunt menționate în Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, in contextul ansamblului drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Prin implementarea ei se va asigura creșterea calității vieții copiilor și persoanelor aflate in situații de risc, urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime naționale prevăzute prin reglementări legale, care pot fi verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent și unitar.

Strategia subliniază rolul primordial al familiei în creșterea, îngrijirea și educarea copilului, în asistența persoanei cu handicap, a persoanei vârstnice sau a oricărei alte persoane aflata în situație de risc de excludere socială și faptul ca eforturile societății trebuie îndreptate în direcția întăririi și susținerii familiei în asumarea responsabilităților. Totodată, se recunoaște faptul ca responsabilizarea familiei în spiritul noului pachet legislativ în domeniul asistenței sociale nu se poate realiza fără o abordare sistematica a problemelor cu care se confrunta copiii și familiile acestora.

DGASPC Sector 5 își asuma integral rolul legal de a organiza și acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuții și competențe, precum și de a planifica dezvoltarea acestora, în funcție de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate, de resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

Strategia prezentă stabilește cadrul general al direcțiilor de acțiune pentru crearea unui sistem real și eficient de servicii sociale, în interiorul căreia planurile de acțiune locale și strategiile proprii ale furnizărilor de servicii sociale se vor dezvolta coordonat și integrat.

întrucât prezenta Strategie este concepută pe o perioadă medie și lungă, de 5 ani, respectiv de 10 ani, obiectivele generale si obiectivele specifice stabilite vor fi atinse treptat, în funcție de priorități, pe baza următorului Plan de măsuri:

/\

a) In domeniul protecției speciale a copilului

Dezvoltarea în perioada următoare a serviciilor sociale adaptate nevoilor specifice ale copiiilor, precum și creșterea calității acestor servicii vor avea în vedere:

 • • Accelerarea dezvoltării serviciilor sociale existente;

 • • Ameliorarea situației copiiilor din sistemul de protecție specială;

 • • Tratamentul corect și echitabil al tuturor copiilor din comunitatea locala a Sectorului 5, în exercitarea drepturilor de către copil.

Analiza situației serviciilor sociale și a grupurilor vulnerabile din comunitatea locală a Sectorului 5 a identificat în această categorie următoarele subgrupuri:

 • • Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;

 • • Copii cu cerințe educative speciale cu risc de abandon școlar;

 • • Copii cu dizabilitâți fără servicii de sprijin în comunitate;

 • • Copii cu risc de abandon școlar sau care nu frecventează o formă de învățământ;

 • • Femei tinere/minore însărcinate fără suportul familiei, cu risc crescut de abandon al nou-născutului;

 • • Victime ale violenței domestice.

Servicii sociale existente la nivelul DGASPC Sectorul 5 în domeniul protecției speciale a copilului

Nr. crt.

Cod serviciu social

Denumire serviciu social

Capacitate

Grad de ocupare/nr. beneficiari

1

8790 CR-C-I

Complexul de servicii pentru protecția copilului -apartamente sociale de tip familial

32

31

2

8790 CR-C-I

Ansamblul rezidențial de tip familial “Sf. Maria”

24

18

3

8790 CR-C-I

Ansamblul rezidențial de tip familial “Sf. Nicolae”

24

21

4

8790 CR-C-II

Centrul de primire în regim de urgență “Cireșarii II”

50

46

5

8790 CR-C-III

Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii

30

10

6

8790 CR-C-I

Centrul rezidențial pentru copii cu dizabilitați

30

17

7

8790 CR-VD

Complexul de servicii sociale pentru protecția victimelor violenței domestice

16

14

10

8899 SIS-I

Serviciul de intervenție pentru copiii străzii

405

11

8899 SIS-I

Echipa mobilă de intervenție pentru persoane aflate în situații de risc

100

pers./lună

120

12

8790 SF-C

Compartimentul protecție tip familial

184

13

8790 SF-C

Serviciul asistență maternalâ

___

109

14

8790 SF-C

Asistenți maternali profesioniști

150

95

Obiectiv general în domeniul protecției speciale a copilului:

Protecția și promovarea drepturilor fundamentale ale copiilor din Sectorul 5, prin creșterea investițiilor financiare, materiale și umane în dezvoltarea și bunăstarea copilului, pe baza unei abordări holistice si integrate de către toate instituțiile si autoritatile locale, in colaborare cu cele centrale ale statului, în condițiile respectării drepturilor copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum si accesului universal la servicii.

Obiective specifice

Activități/acțiuni/măsuri

Termen

Responsabili

Protecția si promovarea drepturilor copiilor și tinerilor din comunitatea locală a Sectorului 5

 • ♦ Promovarea și respectarea drepturilor și libertăților civile ale copiilor și tinerilor din comunitatea locală Sector 5.

 • ♦ Monitorizarea drepturilor copilului și respectarea drepturilor copilului la protecție, intervenție multidisciplinară și interinstituțională împotriva abuzului, neglijării și exploatării.

 • ♦ Informarea și responsabilizarea familiei pentru creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii.

 • ♦ Realizarea unui acces echitabil la educație pentru toti copiii.

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii

 • • Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului

 • • Biroul pentru Protecția Copilului Delincvent și Predelincvent

îmbunătățirea continuă a sistemului de protecție a drepturilor copilului/creșterea calității serviciilor sociale oferite copiiilor

 • ♦ Colaborarea cu organizațiile nonguvernamentale în vederea externalizării unor servicii existente sau a dezvoltării unor paliere de intervenție pentru anumite segmente din cadrul populației care necesită sprijin imediat și/sau de durata.

 • ♦ Realizarea sistemului informatic pentru creșterea calității Managementului de Caz în domeniul protecției copilului.

Permanent

2019-2024

• DGASPC

Sector 5

Identificarea de resurse materiale, logistice și umane pentru scăderea numărului de copii din sistemul

 • ♦ Sprijinirea și consilierea familiilor biologice în vederea reintegrării/ integrării copiilor în familie.

 • ♦ Asigurarea resurselor necesare pentru a crește

Permanent

Semestrial

 • • DGASPC Sector 5

 • • Serviciul Primire în Regim de Urgența a

rezidențial și integrării acestora în servicii de tip familial

capacitatea serviciilor de tip familial.

Copilului

• Serviciul Protecție de Tip Rezidențial

Dezvoltarea serviciilor pentru copiii/tinerii care părăsesc sistemul de protecție

 • ♦ Facilitarea integrării sociale a copiilor care ies din sistem prin identificare de locuri de muncă, medierea pe piața muncii, monitorizarea acestora în câmpul muncii, urmărirea modului în care își administrează resursele materiale, cuprinderea în programe care urmăresc formarea de deprinderi, abilități și câștigarea independenței.

 • ♦ îmbunătățirea procedurilor referitoare Ia informarea și consilierea în vederea accesării serviciilor/ beneficiilor sociale.

Permanent

Permanent

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului

 • • Serviciul Protecție de Tip Rezidențial

 • • Centrul de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii II”

 • • Ansamblurile rezidențiale de tip fain iii al

Creșterea eficienței intervențiilor sociale prin dezvoltarea serviciilor în regim de urgență

 • ♦ înființarea Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc

 • ♦ înființarea unei linii telefonice pentru sesizarea situațiilor de risc și promovarea acesteia

 • ♦ Promovarea drepturilor copilului și a responsabilizării părinților și a comunității în vederea sesizării relelor tratamente aplicate copilului.

2018

2018

Permanent

• DGASPC

Sector 5

Promovarea adopției, ca soluție permanentă de protecție a copilului

 • ♦ Recrutarea de familii/ persoane care doresc să adopte și care să vină în întâmpinarea fiecărui copil eligibil pentru adopție.

 • ♦ Realizarea de campanii

Permanent

Trimestrial

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul

Adopții

publicitare de informare și promovare a adopției.

♦ Asigurarea resurselor necesare pentru creșterea capacității serviciilor de tip familial și rezidențial de a clarifica situația juridică a copiilor ocrotiți.

Permanent

Dezvoltarea rețelei de asistența maternala, prin extinderea acesteia

 • ♦ Menținerea serviciilor existente pentru protecția specială a copilului cu vârsta mai mica de 3 ani, respectiv a rețelei de asistență maternala și dezvoltarea acesteia prin creșterea numărului de persoane angajate ca asistent maternal, cărora să le poată fi plasați copiii în regim de urgență.

 • ♦ Implementarea unei rețele de asistenți maternali specializați pentru îngrijirea copiilor cu dizabilități severe, în vederea asigurării unui mediu familial și a îmbunătățirii șanselor acestora de dezvoltare deplina și armonioasă.

 • ♦ Extinderea rețelei de asistență maternala pentru asigurarea plasamentului copilului în regim de urgență.

Permanent

Permanent

Permanent

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Asistență Maternala

Identificarea de alternative viabile pentru protecția copiilor/tinerilor bolnavi HIV/SIDA, în colaborare cu societatea civila

♦ Menținerea serviciilor existente pentru protecția specială a copilului bolnav HIV/SIDA și dezvoltarea acestor servicii prin colaborări cu parteneri din mediul privat.

Permanent

• DGASPC

Sector 5

Dezvoltarea serviciilor sociale pentru copiii cu

♦ Evaluarea anuala a copiilor cu dizabilități și sprijinirea acestora în

Anual

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5           \

ROMÂNIA

dizabilități

vederea facilitării accesării

Evaluare

beneficiilor de asistență

Complexă a

socială care le revin.

Copiiilor cu

♦ îndrumarea și sprijinirea

Permanent

Dizabilități

părinților cu copii care

• Complexul de

prezintă dizabilități în

Servicii Socio-

vederea integrării acestora în

Educative

servicii specifice de intervenție precoce.

pentru Copii

♦ Creșterea accesului copiilor cu dizabilități la serviciile de recuperare/ reabilitare și dezvoltarea capacității administrației locale în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilități în cadrul propriilor familii.

Permanent

♦ Evaluarea permanentă la solicitarea părinților sau a reprezentantului legal a copiilor cu dizabilități în vederea propunerii de încadrare în grad de dizabilitate.

Permanent

♦ Prevenirea abandonului și instituționalizarea copiilor, prin dezvoltarea de deprinderi de viața independentă, recuperare-reabilitare, educație și intervenții de specialitate, consilierea copilului și a familiei în cadrul Serviciilor de recuperare de zi a copiilor cu dizabilități din comunitate.

Permanent

♦ Creșterea șanselor de integrare socială și ulterior de acces pe piața muncii a persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist (TSA) prin diagnosticarea

Permanent

precoce și facilitarea

accesului la servicii și programe de recuperare și asistență specializata.

 • ♦ Dezvoltarea infrastructurii sociale din cadrul centrelor rezidențiale pentru copii cu deficiențe și reorganizarea acestora în funcție de nevoile beneficiarilor.

 • ♦ înființarea Centrului de zi pentru Recuperarea Copiiilor cu Dizabilități

 • ♦ Organizarea unor servicii de prevenire a sarcinilor nedorite și a unor campanii de conștientizare și informare asupra riscurilor

Permanent

2018

2019-2024

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Evaluare Complexă a Copiiilor cu Dizabilități

 • • Complexul de Servicii Socio-Educative pentru Copii

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire în cadrul ansamblurilor rezidențiale de tip familial

 • ♦ înființarea de noi ansambluri rezidențiale de tip familial pentru copiii în prezent instituționalizați sau pentru copii a căror separare temporară sau definitivă de părinți nu poate fi prevenită și necesită instituirea unei măsuri de protecție specială.

 • ♦ Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru copiii și tinerii din cadrul ansamblurilor rezidențiale de tip familial în vederea integrării sociale și profesionale a acestora, prin diversificarea de servicii și activități de prevenire a delincvenței juvenile, precum și de reabilitare a copiilor delincvenți, servicii și/sau activități care să asigure protecția specială pentru copiii aflați într-o situație de risc din următoarele categorii: copii cu tulburări de

2019-2024

2019-2024

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Protecție de Tip Rezidențial

 • • Ansamblurile rezidențiale de tip familial

 • • Biroul de Protecție a Copilului Delincvent și Predelincvent

comportament, consumatori de alcool/ droguri și alte categorii care necesită sprijin și protecție.

♦ înființarea de ateliere de ergoterapie/terapie ocupaționalâ pentru copii și tineri cu scopul dobândirii de abilități practice și a formării de deprinderi.

2019-2024

Prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool sau alte substanțe toxice în rândul copiilor și tinerilor din comunitatea locală Sector 5

 • ♦ înființarea Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc.

 • ♦ Informarea, prevenirea și conștientizarea în școală, familie, comunitate a riscului și efectelor consumului de substanțe care creeazâ dependența.

 • ♦ Desfășurarea unor campanii de informare în comunitatea locală a Sectorului 5 referitoare la riscurile consumului de droguri.

 • ♦ Dezvoltarea unor parteneriate cu O.N.G.-uri relevante la nivel local și/sau național.

2018

Permanent

Anual

2019-2024

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Biroul de Protecție a Copilului Delincvent și Predelincvent

 • • Echipa Mobilă de

Intervenție pentru

Persoane Aflate în Situații de

Risc

Creșterea calității serviciilor oferite prin intermediul Centrului de Primire în Regim de Urgență „Cireșarii II” și a Adăpostului de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii

 • ♦ Creșterea numărului de copii reintegrați în familie.

 • ♦ Scurtarea perioadei de rezidență.

 • ♦ Acordarea unor servicii adecvate, ținând cont de nevoile copilului: cazare, masă, asistență socială, psihologică, juridică și/sau moral-religioasa, școlarizare sau reșcolarizare, activități extrașcolare, activități educativ-reecreative sau de

Trimestrial

Trimestrial

Permanent

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii

 • • Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului

 • • Adăpostul de Zi și de Noapte

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

—«MMMwaan——hbmumbii im«M—ratanm—aa»ai»M>amwMci—«wj—nn— iT , mi

socializare.

♦ Aplicarea procedurilor și

Permanent

pentru Copiii Străzii

susținerea activităților

• Centrul de

prevăzute în standardele

Primire în

minime obligatorii.

Regim de

♦ Creșterea numărului de

Anual

Urgență

copii reintegrați socio-profesional.

♦ Dezvoltarea unor servicii de protecție și asistența socială a victimelor violenței în familie.

2019-2024

„Cireșarii II”

♦ Inițierea unor programe și a unor măsuri care să

2019-2024

responsabilizeze agresorii.

♦ Dezvoltarea de

2019-2024

parteneriate cu O.N.G.-uri de profil și societatea civilă în vederea asigurării complementarității serviciilor oferite copiilor.

♦ Instruirea personalului care interacționează direct cu minorii beneficiari de

Anual

servicii sau minorii pentru care s-a instituit o măsură specială plasament în regim de urgențâ/plasament.

♦ Informarea și

Permanent

• DGASPC

responsabilizare comunității

Sector 5

față de problematica

• Serviciul

violenței domestice.

Primire în

♦ Dezvoltarea de servicii

2019-2024

Regim de

destinate protecției copiilor

Urgență a

Prevenirea și

afectați de violența

Copilului

combaterea violenței

domestica.

• Complexul de

în familiile cu risc

♦ Implementarea măsurilor

Permanent

Servicii Sociale

de creștere a capacității

pentru Protecția

instituționale și diversificare

Victimelor

a ofertei de servicii pentru

Violenței

prevenirea și combaterea

Domestice

violenței domestice.

• Serviciul de

♦ Implementarea unor

2019-2024

Intervenție

proceduri de lucru eficiente pentru prevenirea și intervenția în echipe multidisciplinare și în rețea interinstituțională în situațiile de abuz, neglijare și exploatare a copilului.

 • ♦ Instituirea măsurilor de protecție specială pentru copiii străzii, copiii victime ale violenței domestice, copiii care au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal.

 • ♦ Asistarea specializata a copilului victimă a violenței domestice.

 • ♦ încheierea unui protocol de colaborare cu firma de pază BGS, având ca obiectiv monitorizarea și intervenția în vederea asigurării securității personale a victimelor violenței domestice, aflate în evidența DGASPC Sector 5, prin punerea la dispoziția victimelor violenței domestice a unor dispozitive/ componente de monitorizare.

Permanent

Permanent

2018

pentru Copiii

Străzii

• Biroul Protecție a Copilului Delincvent și Predelincvent

Identificarea potențialului de violența domestică

 • ♦ Analizarea sesizărilor referitoare la violența domestică.

 • ♦ Monitorizarea familiilor în care s-a înregistrat fenomenul violenței domestice.

Permanent

Permanent

 • • Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului

 • • Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței

Domestice

Susținerea Echipei

♦ Reactualizarea periodica a

Anual

• Serviciul

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2019 - 2024

Intersectoriale Locale și interinstituționale privind combaterea exploatării prin muncă a copiilor și a prevenirii violenței domestice

convențiilor de colaborare încheiate între DGASPC Sector 5 și celelalte instituții publice locale, cu responsabilități în eliminarea exploatării prin muncă a copiilor și prevenirea violenței domestice.

 • ♦ Planificarea, implementarea și evaluarea activităților prevăzute în convențiile de colaborare.

 • ♦ Raportarea către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a datelor de ordin statistic, precum și a cazuisticii soluționate.

Anual

Lunar

Primire în Regim de Urgența a Copilului • Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii

Integrarea socială, educaționala a copiilor care provin din familii de etnie roma

 • ♦ Dezvoltarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale

 • ♦ Combaterea și prevenirea discriminării pe baze etnice

Permanent

Permanent

• DGASPC

Sector 5

Diminuarea fenomenului “copiii străzii” și cel al cerșetoriei

 • ♦ Identificarea zonelor frecventate de copii singuri sau însoțiți de adulți.

 • ♦ Monitorizarea periodică a copii ilor/persoanelor identificate și includerea acestora în circuitul de servicii specializate.

Permanent

Permanent

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii

b) în domeniul prevenirii separării copilului de familie

Servicii sociale existente la nivelul DGASPC Sectorul 5 în domeniul prevenirii separării copilului de familie

Nr. crt.

Cod serviciu social

Denumire serviciu social

Capacitate

Grad de ocupare/nr. beneficiari

1

8891 CZ-C-I

Creșa “Sf. Stelian”

120

140

2

8891 CZ-C-I

Creșa “Ariei și Aurora”

90

86

3

8891 CZ-C-I

Creșa “Sf. Andrei”

60

90

4

8790 CR-MC-I

Centrul maternal “Sf. Maria”

10

10

5

8891 CZ-C-II

Centrul de zi “Sf. Maria”

30

40

6

8891 CZ-C-III

Centrul de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilități

70

49

7

8891 CZ-C-II

Centrul de zi “Sf. Ana”

50

11

8

8891 CZ-C-II

Centrul de zi “George

Călinescu”

50

21

9

8891 CZ-C-II

Centrul de zi “Mihail

Sadoveanu”

50

12

10

8899 CZ-PN-V

Centrul social comunitar “Ferentari”

60

24

Alte servicii oferite în parteneriat public - privat pentru copiii expuși perinatal sau infectați HIV/ SIDA:

Nr. crt.

Cod serviciu social

Denumire serviciu social

Capacitate

Grad de ocupare/nr. beneficiari

11

8790 CR-C-I

Centre rezidențiale/ Case de tip familial

18

5

Obiectiv general în domeniul prevenirii separării copilului de familie:

Asigurarea cadrului necesar dezvoltării serviciilor sociale destinate sprijinirii creșterii și îngrijirii copiilor în familie, facilitându-se în același timp promovarea unor mecanisme de sprijin al părinților în vederea asigurării unui echilibru între viața de familie și cea profesionala, prin standardizarea calității în domeniul îngrijirii pe timp de zi a copiilor, implementarea unui sistem integrat de îngrijire și educare a copiilor și monitorizarea asigurării calității acestor servicii.

Obiective specifice

Activități/acțiuni/măsuri

Termen

Responsabili

z\

îndrumarea factorilor locali în vederea dezvoltării de servicii la nivel comunitar care să conducă la prevenirea separării copilului de familie

 • ♦ Realizarea de întâlniri periodice cu persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din mediul public și privat în vederea sprijinirii, informării și îndrumării acestora cu pri vire la noutățile din domeniul legislativ și a identificării de mijloace de intervenție concrete.

 • ♦ Realizarea de întâlniri cu factori interesați să sprijine programe din domeniul asistenței sociale (organizații nonguvernamentale, reprezentanți ai cultelor, persoane fizice sau private etc.).

 • ♦ Informarea, sprijinul și îndrumarea personalului de specialitate din cadrul DGASPC Sector 5 pentru accesarea de fonduri nerambursabile în vederea dezvoltării de servicii de zi la nivel local (centre de zi, centre de consiliere a copilului și părinților, etc).

Semestrial

Trimestrial

Anual

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul de Evaluare

Și

Monitorizare, Analiza și Strategii în Asistența

Sociala

 • • Parteneri locali

Prevenirea părăsirii copiilor în unitățile medicale, secții de pediatrie și maternități, prin colaborarea cu Ministerul Sănătății, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Direcția de Evidență a Persoanelor și rețeaua medicilor de familie

 • ♦ Verificarea situației copiilor părăsiți în unitățile medicale.

 • ♦ Verificarea respectării obligațiilor ce revin fiecărui factor implicat în acțiunile de respectare a dreptului copilului la identitate și la păstrarea identității sale.

 • ♦ Realizarea de acțiuni de consiliere a femeii gravide sau a tinerei mame în vederea prevenirii părăsirii copilului.

Permanent

Permanent

Trimestrial

 • • DGASPC Sector 5

 • • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului

 • • Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului

 • • Centrul

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

♦ Realizarea de întâlniri de

Semestrial

Maternal „Sf.

lucru cu asistenții sociali sau

Maria”

persoanele cu atribuții de

• Parteneri

asistență socială din cadrul

locali -

unităților sanitare - secții

furnizori de

neonatologie sau pediatrie -

servicii

cu privire la intervențiile specifice în situația copilului părăsit sau cu risc de părăsire în unități sanitare.

sociale

♦ Realizarea sau revizuirea convențiilor de colaborare cu autoritățile implicate în clarificarea situației copilului părăsit în unități sanitare: Direcția de Evidență a

Anual

• DGASPC

Persoanelor, Direcția de

Sector 5

Sănătate Publică, unități

• Serviciul

spitalicești, Direcția Generală

pentru

Prevenirea părăsirii

de Poliție a Municipiului

Prevenirea

copiilor în unitățile

București.

Abandonului

medicale, secții de

♦ Colaborarea cu autoritățile

Permanent

Copilului

pediatrie și

locale, organele de poliție,

• Serviciul

maternități, prin

unitățile medicale și

Primire în

colaborarea cu

reprezentanții Direcției de

Regim de

Ministerul Sănătății,

Evidență a Persoanelor în

Urgență a

Direcția Generală de

vederea prevenirii părăsirii

Copilului

Poliție a Municipiului

copilului și a punerii în

• Centrul

București, Direcția de

legalitate în ceea ce privește

Maternal „Sf.

Evidență a

actele de identitate atât pentru

Maria”

Persoanelor și rețeaua

mamă, cât și pentru copii,

• Parteneri

medicilor de familie

respectiv pentru sprijinirea

locali -

integrării în comunitate a

furnizori de

mamei cu copilul în perioada

servicii

post rezidență.

♦ Identificarea de resurse care să contribuie la

Permanent

sociale

sprijinirea mamei vulnerabile, cu risc de a-și abandona copilului în vederea satisfacerii nevoilor acesteia și a depășirii momentului de criză.

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2019 - 2024

Permanent


Prevenirea separării copilului de familie și protecția specială a copiiilor aflați în dificultate


 • ♦ Identificarea de furnizori de formare profesională/ unități educațive/firme care să asigure locuri de muncă pentru mamele rezidente în Centrul Maternal „Sf. Maria” în vederea angajării pe perioada nedeterminata și dezvoltării independenței lor financiare.

 • ♦ îmbunătățirea infrastructurii sociale din cadrul Centrului Maternal „Sf. Maria” care să permită oferirea serviciilor de calitate mamelor care au prezentat risc de a-și abandona copiii.

 • ♦ Identificarea și monitorizarea familiilor cu copii și cu risc de separare a copilului de familie.

 • ♦ Informarea copiiilor străzii, a familiilor cu copii în stradă și/sau a copiiilor exploatați prin muncă în ceea ce privește serviciile oferite de către DGASPC Sector 5, accesarea și modul de funcționare.

 • ♦ Informarea și consilierea socială individuală și/sau a familiei.

 • ♦ Identificarea copiiilor abuzați, neglijați, părăsiți în unități sanitare și lipsiți de supraveghere.

 • ♦ Includerea copiilor și/sau a familiilor acestora într-un program de consiliere psihologică, atât în cazul copiiilor străzii, cât și în cazul copiiilor victime ale violenței în familie, care au


2019-2024


Permanent


Permanent


Permanent


Permanent


Permanent


 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului

 • • Serviciu] Primire în Regim de Urgență a Copilului

 • • Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii

 • • Biroul de Protecție a Copilului Delincvent și Predelincvent

 • • Parteneri locali -furnizori de servicii


consumat substanțe psihoactive și/sau care au un comportament delincvent sau predelincvent.

sociale

♦ Creșterea calității

Permanent

• DGASPC

serviciilor sociale destinate

Sector 5

copiiilor și acordate prin

• Serviciul

intermediul Centrelor de zi

pentru

“Sf. Maria”, “Sf. Ana”,

Prevenirea

“George Călinescu”, “Mihail

Abandonului

Sadoveanu” și a Centrului

Copilului

Social-Comunitar

• Centrele de

“Ferentari”.

zi “Sf.

Creșterea calității serviciilor acordate copiiilor prin

i ntprmpd i 111

♦ Creșterea calității serviciilor sociale destinate

2019-2024

Maria”, “Sf. Ana”,

copiiilor, acordate în cadrul Complexului de Servicii

“George Călinescu”,

centrelor de zi din aparatul propriii și din unitățile de învățământ din Sectorul 5

Socio-Educative pentru Copii ♦ Creșterea gradului de cunoaștere și de conștientizare de către copii și familiile acestora a

Permanent

“Mihail Sadoveanu”

• Centrul

Social-

Comunitar

drepturilor și

“Ferentari”

responsabilităților lor și a

• Complexul

serviciilor pe care aceștia le

de Servicii

pot accesa.

Socio-

♦ Creșterea calității

2019-2024

Educative

serviciilor sociale destinate

pentru Copii

copiiilor prin oferirea de

• Parteneri

servicii tip after-school și a

locali -

unui mese calde pe zi în

furnizori de

cadrul Centrului Social-

servicii

Comunitar “Ferentari”.

sociale

♦ Creșterea calității

Permanent

• DGASPC

Creșterea calității

serviciilor sociale destinate

Sector 5

serviciilor acordate

cuplurilor mamă-copil.

• Serviciul

cuplurilor mamă -

♦ Creșterea gradului de

Permanent

pentru

copil prin intermediul

cunoaștere și de

Prevenirea

Centrului Maternal

conștientizare de către

Abandonului

„Sf. Maria”

beneficiarele centrului

Copilului

maternal și familiile acestora

• Centrul

a drepturilor și

Maternal „Sf.

responsabilităților lor și a

Maria”

România

serviciilor pe care aceștia le pot accesa.

Creșterea calității serviciilor educaționale, medicale și de îngrijire acordate copiilor prin intermediul creșelor din comunitatea locală Sector 5

 • ♦ îmbunătățirea continuă a . serviciilor educaționale, medicale și de îngrijire oferite prin intermediul creșelor din comunitatea locala Sector 5.

 • ♦ Susținerea familiilor în dificultate ce prezintă risc de abandon instituțional pentru copii.

Permanent

Permanent

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului

 • • Creșele

„Sf. Stelian”, „Sf. Andrei”, „Ariei și Aurora”

Prevenirea separării copiii lor repatriați de familiile acestora

 • ♦ Dezvoltarea colaborării interinstituționale privind sprijinul acordat copiilor repatriați.

 • ♦ Asistarea copilului repatriat, evaluarea și monitorizarea familiei.

 • ♦ Asistarea specializată a copilului repatriat.

 • ♦ Informarea și sensibilizarea populației cu privire la fenomenul traficului de copii, sancțiunile legale pentru traficanți și drepturile victimelor.

Anual

Permanent

Permanent

Permanent

 • • DGASPC Sector 5

 • • Serviciul pentru

Prevenirea Abandonului

 • • Biroul pentru Protecția Copilului Delincvent și Predel inc veni

Asigurarea unui echilibru psiho-social pentru copiii aflați în situații de risc și dezvoltarea unor relații funcționale cu întreaga comunitate prin depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de familie

 • ♦ Distribuirea unor materiale informative privind drepturile copilului și modalități de a sesiza nerespectarea acestora.

 • ♦ încheierea de parteneriate între instituțiile relevante de pe plan local, având drept scop sesizarea și intervenția în cazurile de abuz, neglijare, exploatare.

 • ♦ Realizarea la nivel local a unei baze de date privind copiii și familiile aflate în situație de risc, violența în

Semestrial

Anual

2019-2024

 • • DGASPC Sector 5

 • • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului

 • • Serviciul Primire în Regim de Urgență A Copilului

 • • Complexul de Servicii Sociale

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5       W

ROMÂNIA

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2019 - 2024

familie și raportarea lor.

pentru

Protecția Victimelor Violenței în Familie

Consolidarea capacității parentale în procesul de creștere, îngrijire și educare a copilului

 • ♦ Crearea și derularea de programe destinate educării părinților și persoanelor care au responsabilitatea îngrijirii copiiilor

 • ♦ Informarea și consilierea femeilor gravide predispuse abandonului.

 • ♦ Inițierea și derularea de programe privind sănătatea reproducerii.

2019 -2024

Permanent

2019-2024

 • • DGASPC Sector 5

 • • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului

 • • Complexul de Servicii Socio-Educative pentru Copiii

Promovarea și protecția drepturilor copiiilor din comunitatea locală Sector 5

 • ♦ Desfășurarea unor campanii de informare cu privire la drepturile și libertățile civile fundamentale ale copilului.

 • ♦ Prevenirea marginalizării familiei prin sprijin și îndrumare în vederea obținerii și respectării drepturilor fundamentale.

 • ♦ Realizarea și distribuirea în comunitate a unor pliante sau broșuri cu informații despre drepturile fundamentale ale copilului.

Semestrial

Permanent

Anual

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului

Identificarea și evaluarea situațiilor care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa și asigurarea accesului familiilor sărace ia sistemul de beneficii sociale și la programele

 • ♦ Derularea unor campanii de tip recensământ în scopul identificării nevoilor beneficiarilor din comunitatea locală Sector 5.

 • ♦ Realizarea și distribuirea în comunitate a unor pliante sau broșuri cu informații despre sistemul de beneficii sociale și modalitățile de accesare.

Anual

Anual

• DGASPC

Sector 5

guvernamentale de securitate socială și reducere a sărăciei

Creșterea numărului de acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește posibilitățile legale de care pot dispune părinții care pleacă la muncă în străinătate, în vederea asigurării protecției fizice și juridice a copiilor care urmează sa rămână în țară

 • ♦ Distribuirea materialelor informative privind obligațiile și responsabilitățile părinților care pleacă la muncă in străinătate.

 • ♦ Desfășurarea de activități de informare în comunitate în scopul identificării copiilor cu părinți plecați în străinătate.

Permanent

Permanent

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul de Evaluare Și

Monitorizare, Analiză și Strategii în Asistența Sociala

Dezvoltarea unor servicii sociale comunitare, destinate prevenirii separării cop iii lor de familiile lor, în funcție de nevoile membrilor comunității

 • ♦ Amenajarea și licențierea unui spațiu corespunzător pentru funcționarea Complexului de Servicii Socio-Educative pentru Copii.

 • ♦ Selectarea personalului de specialitate.

 • ♦ Asigurarea serviciilor sociale și a activităților specifice fiecărei componente a Complexului.

 • ♦ Dezvoltarea parteneriatului public-privat în scopul înființării și asigurării sustenabilității acestor servicii.

 • ♦ Dezvoltarea sistemului de asistență locală în furnizarea unor servicii de consiliere și suport pentru familiile care au în îngrijire copii cu dizabilități.

 • ♦ Extinderea rețelei de servicii recuperatorii destinate copi iilor cu

2018

2018

2019-2024

Anual

2019-2024

2019-2024

 • • DGASPC Sector 5

 • • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului

 • • Complexul de Servicii Socio-Educative pentru Copii

dizabilități.

 • ♦ Dezvoltarea unor programe de consiliere și sprijin pentru copii și părinți.

 • ♦ Formarea și dezvoltarea profesionala a angajaților în vederea creșterii continue a calității servicilor sociale oferite.

2019-2024

Anual

înființarea unui Centru de recreere și dezvoltare personala pentru copii

 • ♦ Identificarea unui spațiu corespunzător, amenajarea și acreditarea acestuia.

 • ♦ Formarea și dezvoltarea profesională a angajaților în vederea creșterii continua a calității servicilor sociale oferite.

 • ♦ Organizarea cursurilor de pregătire, dezvoltare cognitivă, aptitudinală și personală a beneficiarilor.

 • ♦ Desfășurarea de activități de informare în comunitate cu privire la specificul și activitățile centrului.

 • ♦ încheierea de parteneriate cu alte instituții relevante pe plan local, din mediul public și privat.

2019-2024

Anual

2019-2024

2019-2024

Anual

 • • DGASPC Sector 5

 • • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului

 • • Centrul de recreere și dezvoltare personală pentru copii

înființarea unui Centru de excelența pentru copiii cu rezultate deosebite în procesul instructiv-educativ

 • ♦ Identificarea unui spațiu corespunzător, amenajarea și acreditarea acestuia.

 • ♦ Formarea și dezvoltarea profesională a angajaților în vederea creșterii continua a calității servicilor sociale oferite.

 • ♦ Organizarea cursurilor de pregătire, dezvoltare cognitivă, aptitudinală și personală a beneficiarilor.

 • ♦ Acordarea de stimulente (ex.: sponsorizarea unor

2019-2024

2019-2024

2019-2024

2019-2024

 • • DGASPC Sector 5

 • • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului

 • • Centrul de excelența pentru copiii cu rezultate deosebite în procesul instructiv-educativ

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2019 - 2024

excursii în țară sau străinătate) pentru copiii cu rezultate deosebite în activitatea școlară și extra-școlarâ.

/X.

c) In domeniul asistenței sociale a persoanei și familiei

Servicii sociale existente la nivelul DGASPC Sectorul 5 în domeniul asistenței sociale a persoanei și familiei

Nr. crt.

Cod serviciu social

Denumire serviciu social

Capacitate

Grad de ocupare/nr. beneficiari

1

8899 CZ-PN-V

Compartimentul asistența comunitară

■—

233

2

8810 IV-II

îngrijitori la domiciliu

10

2

3

8899 CZ-PN-V

Baia publică sociala

4.500

4

8899 CZ-PN-V

Spălătoria socială

2.500

Alte servicii oferite în parteneriat public - privat pentru persoanele vârstnice:

Nr. crt.

Cod serviciu social

Denumire serviciu social

Capacitate

Grad de ocupare/nr. beneficiari

5

8730 CR-V-I

Cămin pentru persoane vârstnice

44

21

Obiectiv general în domeniul asistenței sociale a persoanei și familiei:

Dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul Sectorului 5, capabil sa asigure incluziunea socială a categoriilor vulnerabile (persoane singure adulte, familii defavorizate, persoane vârstnice) în vederea creșterea calității vieții acestora și asigurării unui tratament egal în cadrul comunității locale.

Obiective specifice

Activități/acțiuni/măsuri

Termen

Responsabili

Implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale, corelate cu nevoile și problemele sociale ale categoriilor de

 • ♦ Monitorizarea permanentă a nevoilor sociale la nivelul Sectorului 5.

 • ♦ Colectarea informațiilor necesare identificării sau actualizării nevoilor sociale la nivelul Sectorului 5.

 • ♦ Constituirea categoriilor

Permanent

Permanent

Anual

•DGASPC Sector 5

• Serviciul Asistența Socială a Persoanei Adulte

beneficiari

de

beneficiari de servicii sociale la nivelul Sectorului 5, repartizați în funcție de tipurile de servicii sociale reglementate de lege.

 • ♦ Acreditarea tuturor serviciilor sociale oferite persoanelor adulte/vârstnice la nivelul DGASPC Sector 5.

 • ♦ Asigurarea și urmărirea încadrării în standardele de cost și de calitate pentru serviciile sociale acordate, cu respectarea prevederilor legale.

 • ♦ înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integral și performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii

sociale la nivelul Sectorului 5, destinate persoanelor adulte și vârstnice.

2019-2024

Permanent

2019-2024

Dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul comunității locale și a beneficiarilor de servicii sociale

 • ♦ Informarea și consilierea locuitorilor de pe raza Sectorului 5 în orice domeniu de interes al serviciilor și măsurilor sociale.

 • ♦ Organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici, în vederea reducerii riscului de abuz, neglijare, pentru orice persoană aflată în dificultate.

 • ♦ Organizarea unor întâlniri periodice, la care vor participa personalul DGASPC Sector 5, partenerii, reprezentanți ai

Permanent

Trimestrial

Anual

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul

Asistența

Socială a

Persoanei

Adulte

 • • Parteneri din mediul public și privat

beneficiarilor și ai comunității, alte persoane cu pregătire și expertiză în domeniul serviciilor sociale, alți invitați, unde vor fi prezentate problemele individuale, familiale sau de grup ale persoanelor defavorizate.

Diversificarea serviciilor sociale individualizate bazate pe nevoile persoanelor vârstnice și creșterea calității serviciilor social oferite vârstnicilor, cu respectarea identității, integrității și demnității acestora

 • ♦ Identificarea de parteneri

Și colaboratori care să se implice în problematica persoanelor vârstnice.

 • ♦ Organizarea unor întâlniri unde să se facă prezentarea serviciilor sociale oferite vârstnicilor.

 • ♦ Organizarea unor structuri comune cu alte instituții din mediul public sau privat care sa vina în ajutorul persoanelor vârstnice.

Permanent

Semestrial

2019-2024

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Asistența Socială a Persoanei

Adulte

 • • Parteneri din mediul public și privat

îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii sociale asigurate persoanelor vârstnice

 • ♦ Verificarea modului de îndeplinire a indicatorilor prevăzuți în standardele minime obligatorii specifice.

 • ♦ Crearea de oportunități pentru implicarea persoanelor vârstnice în activități

sociale, culturale și civice ale comunității locale.

 • ♦ Promovarea dezvoltării unui sistem echitabil și sustenabil de servicii sociale adresate persoanelor vârstnice dependente, cu accent pe asigurarea serviciilor de îngrijire de lunga durata acordate la domiciliu și în sistem rezidențial, precum și

Lunar

Anual

Permanent

•DGASPC Sector 5

• Serviciul Asistența Sociala a Persoanei Adulte

prevenirea oricărei forme de abuz și neglijență.

 • ♦ Informarea si implicarea comunității în problematica și

îmbunătățirea vieții persoanelor vârstnice, organizarea și mediatizarea zilei internaționale a persoanelor vârstnice - 1 octombrie, prin organizarea unor programe dedicate persoanelor vârstnice.

 • ♦ Realizarea și distribuirea în comunitate a unor pliante, broșuri cu informații despre serviciile sociale oferite persoanelor vârstnice prin intermediul DGASPC Sector 5

Anual

Facilitatea și încurajarea dezvoltării relațiilor interumane dintre beneficiarii serviciilor sociale și comunitatea locală

Semestrial

•DGASPC Sector 5

• Serviciul Asistența Socială a Persoanei Adulte

înființarea Centrului Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice

 • ♦ Amenajarea și licențierea spațiului în care va funcționa Centrul Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice.

 • ♦ Selectarea personalului de specialitate.

 • ♦ Promovarea unui ansamblu unitar și coerent de măsuri și programe de protecție/asistență socială a persoanelor vârstnice, respectiv consiliere, activități de grup/socializare, informare prin personal de specialitate din diferite domenii de interes, cu scopul reintegrării sociale și combaterii marginal izării sociale.

 • ♦ Asigurarea drepturilor fundamentale ale persoanei vârstnice.

 • ♦ Prevenirea sau limitarea

2019-2024

2019-2024

2019-2024

Permanent

Permanent

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Asistența Socială a Persoanei

Adulte

 • • Centrul Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2019 - 2024

unor comportamente deviante, care pot conduce la izolarea de familie sau comunitate.

 • ♦ Oferirea șanselor de participare și integrare în viața socială, inclusiv prin stimularea unor deprinderi de voluntariat.

 • ♦ Găsirea unor alternative la instituționalizarea persoanelor de vârsta a treia.

 • ♦ Implicarea comunității în realizarea proiectului.

Permanent

Permanent

Permanent

înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice -„Cluburile bunicilor din Sectorul 5”

 • ♦ Identificarea, amenajarea și licențierea unui spațiu corespunzător.

 • ♦ Selectarea personalului de specialitate.

 • ♦ Asigurarea serviciilor sociale și a activităților de socializare și recreere pentru persoanele vârstnice.

 • ♦ Extinderea spațiilor în care se oferă servicii sociale și modernizarea lor în vederea creșterii numărului de beneficiari.

2018

 • 2018- 2019

 • 2019- 2024

2019-2024

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Asistența Socială a Persoanei

Adulte

 • • Centrul de zi „Cluburile bunicilor din Sectorul 5”

înființarea unei bai publice sociale și a unei spălătorii sociale pentru anumite categorii defavorizate din rândul populației, la nivelul sectorului 5

♦ îmbunătățirea condițiilor de igienă în comunitățile sărace, scăderea riscului de îmbolnăvire din cauza lipsei de igienă a hainelor, acordarea de sprijin pentru integrarea copiilor și prevenirea discriminării copiilor în școli și grădinițe pe motiv de igienă precară, precum și sprijinirea femeilor din comunitățile sărace, cărora cel mai adesea, le revine rolul de a spăla hainele membrilor

2018

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Asistența Socială a Persoanei Adulte

 • • Baia Publică

Socială

 • • Spălătoria

Socială

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2019 - 2024

familiei.

 • ♦ Derularea unor programe de informare și asigurare a unei minime igiene personale prin intermediul unei spălătorii sociale.

 • ♦ Scăderea riscului de excluziune socială din cauza lipsei igienei și a prezenței bolilor derivate din aceasta.

 • ♦ Desfășurarea unor campanii de informare-conștientizare pe probleme de sănătate individuală și publică, dezvoltare comunitară.

 • ♦ Promovarea serviciului în rândul comunității prin elaborarea și distribuirea de materiale informative.

2019-2024

2019-2024

Anual

Anual

Dezvoltarea unor servicii de teleasistență de tipul “Butonul de panica pentru vârstnici”

 • ♦ Organizarea unor activități de dezvoltare a capacității instituționale în vederea susținerii unor servicii integrate de îngrijire la domiciliu.

 • ♦ încheierea unor protocoale de colaborare cu parteneri din mediul privat care au experiență în implementarea unor asemeena proiecte sociale.

 • ♦ Organizarea unui caii center pentru proiectul social „Butonul de panică pentru vârstnici”.

 • ♦ Achiziționarea brățărilor tip ceas, confecționate din silicon medical, rezistente la apă, care vor fi conectate wireless la un telefon cu taste mare, dispozitiv legat direct la Call-Center-ul

2019-2024

2019-2024

2019-2024

2019-2024

 • • DGASPC Sector 5

 • • Serviciul Asistența Socială a Persoanei Adulte

proiectului.

 • ♦ Acordarea serviciilor socio-medicale la domiciliul persoanelor vârstnice.

 • ♦ Monitorizarea, evaluarea, îmbunătățirea și promovarea proiectului în vederea creșterii numărului de beneficiari.

2019-2024

2019-2024

Creșterea speranței de viață și a îmbătrânirii active în condiții optime de sănătate, stimularea rămânerii cât mai îndelungate în activitate a segmentelor vulnerabile ale populației în vârstă, expuse unui risc ridicat de șomaj și ocupării sporadice

 • ♦ Identificarea și utilizarea tuturor opțiunilor de îngrijire a persoanei vârstnice care nu necesită prezența permanentă a unui membru al familiei și promovarea voluntariatului.

zx

 • ♦ încheierea unor acorduri de parteneriat cu ONG-uri locale, pentru furnizarea de servicii sociale în scopul menținerii persoanelor vârstnice în mediul familial.

Permanent

Anual

•DGASPC Sector 5

• Serviciul Asistența Socială a Persoanei Adulte

Susținerea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criză

 • ♦ Identificarea, amenajarea și licențierea unui spațiu corespunzător pentru o Locuință Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost.

 • ♦ Selectarea personalului de specialitate.

 • ♦ Furnizarea de servicii integrate: cazarea pe perioadă determinată, consiliere și activități de socializare.

 • ♦ Asigurarea operativă a accesului grupurilor vulnerabile la un spațiu locativ decent în Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără

2019-2024

2019-2024

2019-2024

2019-2024

 • • DGASPC Sector 5

 • • Serviciul Asistența Socială a Persoanei Adulte

Adăpost.

Promovarea integrării sociale a persoanelor adulte fără adăpost

 • ♦ Implementarea programelor pentru informarea, orientarea și consilierea persoanelor fără adăpost.

 • ♦ Consolidarea capacității de intervenția în stradă, în paralel cu proiectarea unei strategii de reintegrare și prevenție timpurie.

 • ♦ Trecerea graduală, în ce privește reducerea numărului persoanelor fără adăpost, de la servicii de urgență la programe de integrare pe termen lung.

Permanent

2019-2020

2019-2024

 • • DGASPC Sector 5

 • • Serviciul Asistența Socială a Persoanei Adulte

îmbunătățirea accesului la serviciile sociale ale cetățenilor de etnie romă

 • ♦ Identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile

din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora.

 • ♦ Desfășurarea de programe și acțiuni destinate protejării sănătății și promovării unui stil de viață sănătos.

 • ♦ Participarea la desfășurarea diferitelor acțiuni colective: vaccinări, programe de screening populațional și implementarea programelor naționale de sănătate, inclusiv mobilizarea populației pentru participarea

la programele de vaccinări și

Permanent

Anual

Anual

•DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Asistența Socială a Persoanei

Adulte

 • • Compartim. Asistență Comunitară

îmbunătățirea accesului la serviciile sociale ale cetățenilor de etnie romă


controalele medicale profilactice.

 • ♦ Semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților în teren și participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții.

 • ♦ Identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și transmiterea informaților despre acestea care medicul de familie, cu precădere a copiilor și a gravidelor, în scopul obținerii calității de asigurat de sănătate și a asigurării accesului acestora la servicii medicale.

 • ♦ Supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și a copilului mic și promovarea alăptării și practicilor corecte de nutriție; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social și urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic.

 • ♦ Identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical sau social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor și al lăuzelor.

 • ♦ Identificarea femeilor de


Permanent


Permanent


Permanent


Permanent


Permanent


 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Asistența Socială a Persoanei Adulte

 • • Compartim. Asistență Comunitară


vârsta fertilă vulnerabile din

îmbunătățirea

punct de vedere medical,

accesului la serviciile

social sau al sărăciei și

sociale ale cetățenilor

informarea acestora despre

de etnie romă

serviciile de planificare

•DGASPC

familială și contracepție,

Sector 5

precum și asigurarea

• Serviciul

suportului de a accesa aceste

Asistența

servicii.

Socială a

♦ Monitorizarea și

Permanent

Persoanei

supravegherea în mod activ

Adulte

a bolnavilor din evidența

• Compartim.

specială, respectiv evidența

Asistența

privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale și de comportament, consumatori de substanțe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecțiuni medicale înscrise în registre și evidențe speciale.

♦ Efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistența medicală a pacientului cronic sau în stare de

Permanent

Comunitară

dependență și a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare.

♦ Direcționarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile către serviciile

Permanent

îmbunătățirea

medicale și sociale și

• DGASPC

accesului la serviciile

monitorizarea accesului

Sector 5

sociale ale cetățenilor

acestora.

• Serviciul

de etnie romă

♦ Identificarea și notificarea

Permanent

Asistența

autorităților competente a

Sociala a

cazurilor de violență

Persoanei

domestică, a cazurilor de

Adulte

abuz, a persoanelor cu

• Compartim.

handicap, precum și a altor situații care necesită intervenția unor servicii de specialitate din cadrul DGASPC Sector 5.

Asistență

Comunitară

Dezvoltarea unor echipe comunitare de intervenție integrată

 • ♦ Oferirea unui pachet integrat care să includă o varietate de servicii, cum ar fi servicii de educație, ocupare, sănătate, asistență socială, locuire și alte servicii publice, suplimentar față de beneficiile de asistența socială.

 • ♦ Stabilirea unor echipe multi-disciplinare locale de specialiști și a cooperării inter-sectoriale și multi-departamentale la toate nivelurile ca un prim-pas spre integrarea deplină a serviciilor pe termen lung.

 • ♦ Organizarea unor cursuri de instruire profesională în vederea utilizării adecvate a metodei managementului de caz în soluționarea cererilor de acordare a serviciilor sociale adulților și vârstnicilor.

2019-2024

2019-2024

2019-2024

•DGASPC Sector 5

• Serviciul Asistența Socială a Persoanei Adulte

Creșterea toleranței față de grupurile vulnerabile

♦ Sporirea conținutului informațional la nivelul comunității locale a Sectorului 5, ce promovează toleranța față de grupurile sociale defavorizate/ vulnerabile.

Permanent

 • • DGASPC Sector 5

 • • Serviciul Asistența Socială a Persoanei Adulte

Creșterea participării în activități de voluntariat cu/și pentru grupurile vulnerabile

 • ♦ Stimularea angajamentului civic și voluntariatului pentru reducerea sărăciei și incluziunii sociale.

 • ♦ Valorificarea bunelor practici existente în

Permanent

Permanent

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Asistența Socială a Persoanei

domeniul participării sociale a persoanelor vulnerabile, ca punct de plecare pentru dezvoltarea de noi programe. ♦ Realizarea unor campanii de presă.

Anual

Adulte

încurajarea codeciziei și a participării beneficiarilor în procesul de acordare a serviciilor sociale

 • ♦ Asigurarea implicării beneficiarilor în procesul de luare a deciziilor privind serviciile sociale de care beneficiază sau de care vor beneficia.

 • ♦ Promovarea unei abordări de dezvoltare comunitară participativă în proiectele implementate în zonele sărace și marginalizate.

Permanent

Permanent

 • • DGASPC Sector 5

 • • Serviciul Asistența Socială a Persoanei Adulte

Reinserția sociala a persoanelor condamnate de instanța de judecată ta efectuarea unei munci neremunerate în folosul comunității.

Desfășurarea de activilțâi neremunerate, în folosul comunitâț ii locale a sectorului 5, cu persoanele condamnate de Instanța de judecata și pentru care Serviciul de Probațiune a emis o decizie de a efectua ore de muncă neremunerată în cadrul DGASPC Sector 5

Permanent

 • • Serviciul

Asistența Socială a

Persoanei

Adulte

 • • Biroul de Protecție a Copilului Delincvent și Predelincvent

z\

d) In domeniul asistenței speciale a persoanelor cu dizabilități

Servicii sociale existente la nivelul DGASPC Sectorul 5 în domeniul asistenței speciale a persoanelor cu dizabilități

Nr. cri.

Cod serviciu social

Denumire serviciu social

Capacitate

Grad de ocupare/nr. beneficiari

1

8899 SC-D-I

Serviciul evaluare complexa a persoanelor adulte cu dizabilități

1.460

2

8810 IV-IV

Asistenți personali

614

495

3

8899 SC-D-I

Asistenți personali profesioniști

10

0

Alte servicii oferite în parteneriat public sau public - privat pentru persoanele adulte cu dizabilități care necesită o măsură de protecție specială

Nr. crt.

Cod serviciu social

Denumire serviciu social

Capacitate

Grad de ocupare/nr.. beneficiari

4

8790 CR-D-I

Centre de îngrijire și asistență

___

70

5

8790 CR D-II

Centre de recuperare și reabilitare

___

30

6

8790 CR D-III

Centre de integrare prin terapie ocupațională

25

7

8899 CZ-D-I

Centre de zi

5

Obiectiv general în domeniul asistenței speciale a persoanelor cu dizabilități:

Protejarea si asigurarea exercitării complete si egale a tuturor drepturilor si libertăților fundamentale pentru persoanele cu dizabilitati din comunitatea locala a Sectorului 5.

Obiective specifice

Activități/acțiuni/măsuri

Termen

Responsabili

Participarea activă și integrarea persoanelor cu dizabilități în comunitate prin identificarea nevoilor prioritare ale persoanelor cu dizabilități

 • ♦ Desfășurarea unei diagnoze locale participative la nivel local, familial și comunitar.

 • ♦ Realizarea unei hărți de nevoi la nivelul Sectorului 5 în funcție de gen și tipuri de dizabilitate.

2019-2024

2019-2024

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Drepturi și Facilități pentru Persoanele cu Dizabilități

 • • Serviciul

Anchete Psihosociale și

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

" • .•.. CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Consiliere Persoane cu Dizabilități

 • • Compartim.

Monitorizare Asistenți Personal i

 • • Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Dizabilități

Asigurarea accesului la serviciile publice, pe bază de egalitate cu ceilalți cetățeni prin.continuarea implementării standardelor de accesibilizare a infrastructurii cu destinație publică

♦ Activități de îmbunătățire a accesibilizării infrastructurii și mediului construit în cazul persoanelor cu dizabilități.

Permanent

• DGASPC

Sector 5

Informarea persoanelor cu dizabilități și a comunității asupra drepturilor în domeniul accesibilității

 • ♦ Desfășurarea unor activități de informare și consiliere în domeniul accesibilității.

 • ♦ Producerea unor materiale informative în privința accesibilității.

 • ♦ Producerea unei hărți a accesibilității la nivelul Sectorului 5.

Anual

Anual

2019-2024

• DGASPC

Sector 5

Asigurarea unor modalități de comunicare și informare accesibile persoanelor cu dizabilități.

♦ Producere de documente în formate alternative (scriere Braille, printare mare, texte în limbaj simplu de înțeles), în vederea informării persoanelor cu dizabilități.

Permanent

• DGASPC

Sector 5

Acordare de gratuitate la transportul urban cu

♦ Asigurarea legitimațiilor de călătorie pe toate liniile RATB și METROREX, cu

Permanent

• DGASPC

Sector 5

mijloacele de transport în comun, de suprafață și cu metroul

număr nelimitat/lunar de călătorii.

Sprijinirea, încurajarea și promovarea accesului la muncă al persoanelor cu dizabilitâți -dezvoltarea de servicii de informare, consiliere vocațională și asistare la locul de muncă

 • ♦ Derularea unor activități de evaluare și orientare profesională în orice meserie în funcție de abilitățile persoanelor cu dizabilitâți

 • ♦ Derularea unor activități de informare a angajatorilor cu privire la accesibilizarea spațiilor de munca și adaptarea rezonabilă a locurilor de muncă.

 • ♦ Consilierea persoanelor cu dizabilitâți și îndrumarea lor către activități accesibile fiecărui tip de dizabilitate.

 • ♦ Corelarea pregătirii profesionale a persoanelor cu dizabilitâți la cerințele pieței muncii.

 • ♦ Pregătire și formare pentru ocupații adecvate fiecărui tip de dizabilitate.

Permanent

Anual

Permanent

2019-2024

2019-2024

•DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Resurse Umane

 • • Serviciul Anchete Psihosociale și Consiliere Persoane cu Dizabilitâți

 • • Compartim. Monitorizare Asistenți Personali

 • • Serviciul de Evaluare

Complexă

Persoane Adulte cu

Dizabilitâți

Continuarea procesului de angajare al persoanelor cu dizabilitâți în sectorul public

 • ♦ Elaborarea și dezvoltarea unui cadru metodologic și procedural care să asigure condițiile de adaptare a angajării în muncă a persoanei cu dizabilitâți.

 • ♦ Derularea unor activități de integrarea socio-ocupaționalâ a persoanelor cu dizabilitâți

2019-2024

Anual

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Resurse Umane

Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitâți la programe de pregătire profesională continuă

♦ încheierea de convenții în domeniul pregătirii profesionale continue a persoanelor cu dizabilitâți

Anual

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Resurse Umane

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2019 - 2024

Respectarea autonomiei personale și asigurarea unei vieți independente prin crearea unui centru de zi pentru adu Iții cu dizabilitâți

 • ♦ Inițierea de activități de tip recreativ, de socializare în funcție de tipurile de dizabilitâți.

 • ♦ Derularea unor activități de încadrare în muncă pentru persoanele cu dizabilitâți, în funcție de pregătirea profesională și capacitatea funcțională a acestora

 • ♦ Prevenirea și combaterea discriminării și egalizarea șanselor pe care le au persoanele cu dizabilitâți.

 • ♦ Orientarea profesională, consilierea juridică, psihologică, medicală, educație pentru sănătate, planning familial.

 • ♦ Implementarea măsurilor specifice de combatere a sărăciei, a prevenirii bolilor cronice (TBC, SIDA).

 • ♦ Derularea unor activități privind deprinderea abilităților de viață independentă.

 • ♦ Dezvoltarea unor servicii de consiliere, mentoring și socializare între persoane cu dizabilitâți.

2018 -2020

Anual

Permanent

Permanent

Permanent

Anual

2019-2024

•DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Anchete Psihosociale și Consiliere Persoane cu Dizabilitâți

 • • Compartim. Monitorizare Asistenți Personali

 • • Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilitâți

Continuarea parteneriatelor publice și public -private încheiate cu furnizori de servicii sociale acordate persoanelor adulte cu dizabilitâți, precum și identificarea altor posibili parteneri

 • ♦ Acordarea de servicii sociale în regim rezidențial, în parteneriate publice sau public - private, pentru persoanele adulte cu dizabilitâți pentru care nu este posibilă integrarea/reintegrarea familială sau în comunitate.

 • ♦ Monitorizarea modului de acordare acestor servicii în

Permanent

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Anchete

Psihosociale și Consiliere Persoane cu Dizabilitâți

 • • Serviciul de Evaluare Complexă a

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2019 - 2024

sociali, în funcție de necesitățile identificate în rândul beneficiarilor de servicii sociale

conformitate cu standardele minime obligatorii, în condițiile de acreditare a furnizorului de servicii și licențiere, în condițiile legii.

Anual

Persoanelor Adulte cu Dizabilitâți • Serviciul Anchete Psihosociale și Consiliere Persoane cu Dizabilitâți

Continuarea și dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte cu dizabilitâți prin asistent personal și asistent personal profesionist

 • ♦ Implementarea de măsuri de monitorizare a activității asistenților personali și asistenți personali profesioniști.

 • ♦ Pregătirea profesională periodică a asistenților personali

Permanent

Anual

•DGASPC

Sector 5

 • • Compartim. Monitorizare Asistenți Personali

 • • Serviciul Resurse Umane

îmbunătățirea continuă a serviciilor de informare, evidență și asigurarea de beneficii persoanelor adulte cu dizabilitâți

 • ♦ înființarea unui ghișeu de informare a persoanelor cu dizabilitâți privind drepturile de care beneficiază.

 • ♦ îmbunătățirea condițiilor de accesibilizare a serviciilor sociale în vederea asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilitâți.

2018

Permanent

 • • DGASPC

Sector 5

 • • Serviciul Drepturi și Facilități Persoane cu Dizabilitâți

Pag- | 41


Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2019 - 2024

Implementarea strategiei

Implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate la nivelul Sectorului 5 pentru perioada 2019-2024 se va realiza în baza Planului de masuri pentru implementarea strategiei și a Planurilor anuale de acțiune înaintate Consiliului Local la începutul fiecărui an.

Planurile anuale de acțiune vor cuprinde măsurile propuse a fi implementate în anul respectiv, termenele de realizare, sursele de finanțare și se vor realiza prin prioritizarea obiectivelor stabilite în Planul de măsuri din prezenta Strategie, cât și în concordanță cu măsurile și acțiunile prevăzute în Strategia locală în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului din comunitatea locală Sector 5 pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 132/29.11.2016.

în procesul de elaborare a previziunilor bugetare, DGASPC Sector 5 va urmări ca prevederile Strategiei să beneficieze de resurse financiare în măsura în care ele vor fi aprobate în Planurile anuale de acțiune.

Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei

Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei, respectiv a planurilor anuale de acțiune constă, în principal, în verificarea atingerii obiectivelor propuse. în acest sens se vor elabora intrumente de monitorizare și evaluare a planurilor anuale de acțiune, precum și a atingerii obiectivelor generale prevăzute în Strategie. Acestea vor avea în vedere indicatori, în termeni cantitativi și/sau calitativi.

Fiecare serviciu/compartiment/birou/centru din cadrul DGASPC Sector 5 va introduce în Raportul anual de activitate date privind stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite în Planul de acțiune din anul anterior.

Prezenta Strategie va fi supusă revizuirii la apariția noii strategii naționale în domeniul asistenței sociale sau ori de câte ori situația o va impune.

Finanțarea obiectivelor strategiei

Pentru atingerea obiectivelor stabilite în Strategie, se au în vedere mai multe surse de finanțare:

 • ♦ Bugetul de stat;

 • ♦ Bugetul local;

 • ♦ Fonduri externe, prin accesarea acestora în cadrul programelor cu finanțare nerambursabil â;

 • ♦ Bugetele furnizorilor privați de servicii sociale;

 • ♦ Contribuții ale beneficiarilor;

 • ♦ Donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori Juridice

din țara și din străinătate.                 >


# / I

l /ifflW

Președinte de

FLORINI

Pag. | 42