Hotărârea nr. 334/2018

Hotărârea nr. 334/10.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate „Spălătoria Socială”.

A      MUNICIPIUL BUCUREȘTI


ROMÂNIA


' CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate „Spălătoria Socială”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.12.2018,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate “Spălătoria Socială”,

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr.21432/22.11.2018,

In conformitate cu prevederile HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,

In baza dispozițiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza I din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate “Spălătoria Socială”, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotârare.

Art,2_, La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr.3 a HCL


Sector 5 nr. 57/16.05.2017. Celelalte prevederi, precum și Anexele nr. 1 și nr.2 ale HCL Sector 5 nr.57/16.05.2017 rămân în vigoare.


Art.3. Primarul sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică -

Evidență Acte Administrative și Dirgcția! Generală de Asistență Socială Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

L -

DE ȘEDINȚA, )LOS

7


și


Serviciul

Protecția


Nr......3$........./ 10.12. 2018ează, ctor 5 Elena Luminița) PE1
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

ROMÂNIA

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Anexă la HCL Sector 5 nr.

REGULAMENTUL

de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în comunitate:

“Spălătoria Socială”

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Spălătoriei Sociale, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea asigurării funcționării acesteia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informațiile privind cadrul legal de înființare, organizare și funcționare, principiile care stau la baza acordării serviciului social, condițiile de admitere, serviciile oferite, drepturile și obligațiile beneficiarilor, precum și resursele necesare pentru funcționare.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Spălătoriei Sociale.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social acordat în comunitate “Spălătoria Socială” (acronim SSOC), cod serviciu social 8899CZ-PN-V, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, (acronim DGASPC Sector 5), cu sediul în municipiul București, Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 003267/06.11.2017, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

“Spălătoria Socială” este o unitate publică de asistență socială, fără personalitate juridică, în structura Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, subordonată Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Directorului General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei și coordonată metodologic de către Serviciul de Asistență Socială a Persoanei Adulte din cadrul DGASPC Sector 5.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul SSOC este realizarea măsurilor de asistență socială la nivel local, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, în vederea păstrării unei stări de curățenie optime în rândul persoanelor/comunităților defavorizate.

Persoanele din cadrul comunității defavorizate de pe raza Sectorului 5 vor avea șansa unei normalitâți în ceea ce privește nivelul de igienă personal-corporală și vestimentară.

Măsurile de asistență socială se asigură prin serviciile sociale prestate față de grupurile țintă în vederea depășirii unor situații de dificultate, generatoare de marginalizare sau excluziune socială, având ca finalitate creșterea calității vieții și promovarea integrării sociale.

Prin sintagma “servicii de spălătorie” se înțelege ansamblul activităților desfășurate în scopul gestionării și prelucrării articolelor de îmbrâcăminte/lenjerie, începând cu momentul colectării acestora și până în momentul predării produsului finit către beneficiar.

Semnificația unor termeni folosiți în prezentul Regulament de organizare și Funcționare al SSOC este următoarea:

“Spălătoria” - unitatea funcțională în care se desfășoară fluxul tehnologic de prelucrare pentru obținerea articolelor de îmbrăcăminte/lenjerie -produs-finit;

“Articole de îmbrăcăminte și/sau lenjerie murdare” - totalitatea articolelor de îmbrăcăminte/lenjerie murdare, pentru care se solicită servicii de spălătorie în cadrul SSOC;

“Articole de îmbrăcăminte și/sau lenjerie pătate” - totalitatea articolelor de îmbrăcăminte/lenjerie care au venit în contact cu sângele și/sau alte fluide/secreții biologice, pentru care se solicită servicii de spălătorie în cadrul SSOC;

“Dezinfecția articolelor de îmbrăcăminte/lenjerie” - procesul de distrugere a formelor vegetative ale microorganismelor, a virusurilor și a fungilor, cu excepția sporilor bacterieni, astfel încât obiectele de îmbrăcăminte/lenjerie dezinfectate sa poată fi folosită fără riscuri de către beneficiarul serviciilor SSOC;

“Articole de îmbrăcăminte și/sau lenjerie curate” - totalitatea articolelor de îmbrăcăminte/lenjerie care au trecut prin toate etapele procesului de spălare și uscare și care nu prezintă urme de murdărie, pete vizibile și au suportat un proces de dezinfecție termica sau chimica.

“Articole de îmbrăcăminte și/sau lenjerie - produs finit” - totalitatea articolelor de îmbrăcăminte/lenjerie care au parcurs toate etapele fluxului tehnologic și se afla depozitata în spațiul desemnat din zona curata a spălătoriei.

ZX

In vederea prestării serviciilor de spălătorie se vor efectua operațiuni după cum urmează:

 • • Colectarea/primirea pe bază de proces-verbal a articolelor de îmbrăcăminte /lenjerie care urmează a fi supuse procesului tehnologic în spălătorie; acestea se colectează în asa fel încât sa fie cat mai puțin manipulate și scuturate, în scopul prevenirii contaminării aerului, a salariaților SSOC, precum și a celorlalți beneficiari.

 • • Cântărirea articolelor de îmbrăcâminte/lenjerie

Pentru a se cunoaște cantitatea de lenjerie murdară ce trebuie prelucrată în mașina de spălat într-o șarjă, articolele de îmbrăcâminte/lenjerie se cântăresc înainte de introducerea în utilajul de spălat. Se urmărește ca mașina de spălat sa fie încărcată atât cât prevede cartea tehnică a utilajului, pentru a asigura un raport optim între volumul soluției de detergent, aditivi, apă și cantitatea de produse care urmează a fi spălate.

 • • Procesul de spălare

Procesul de spălare în mașina de spălat, indiferent de tipul acesteia, cuprinde următoarele etape: prespâlarea, dezinfecția, dacă este cazul, spălarea principală, clătirea și stoarcerea.

Utilajele tehnologice folosite în procesul de spalare sunt avizate sanitar, iar detergenții, aditivii și dezinfectanții chimici utilizați în timpul procesului de spălare sunt avizați sanitar și special formulați pentru rufe.

Etapa de prespălare permite diluarea și suspendarea într-o soluție de apă cu detergent a unei mari părți a particulelor de murdărie. Apa de prespălare este apoi evacuata. în timpul prespălarii se menține temperatura sub 38°C și o alcalinitate scăzută. în procesul de prespălare se poate adăuga substanța dezinfectantă.

Etapa de spălare principală continuă diluarea și suspendarea particulelor de murdărie într-o noua soluție de apă cu detergent până la îndepărtarea completă a petelor și murdăriei. în timpul spălării principale are loc decontaminarea termică a lenjeriei, care este realizată spre exemplu prin supunerea rufelor la temperatura de 90°C timp de 10 minute.

 • • Clătirea reprezintă ultima etapa a procesului de spălare în timpul căreia se îndepărtează de pe lenjerie substanțele alcaline, detergentul și alți aditivi folosiți în timpul spălării. Clătirea conține mai multe faze la care se introduce apa proaspătă de fiecare dată.

 • • Stoarcerea lenjeriei/îmbrăcămintei

Etapa de stoarcere a lenjeriei este un proces mecanic realizat prin centrifugare.

 • • Uscarea lenjeriei/îmbrăcămintei

Uscarea lenjeriei/îmbrăcămintei stoarse se realizează cu mașina de uscare cu aer cald (uscător), astfel încât lenjeria spălată să nu poată fi contaminată sau murdărită. Nu este admisă uscarea în aer liber sau în spații care nu sunt destinate acestui scop.

Obiectivele serviciului social furnizat în comunitate sunt următoarele:

 • •  asigurarea unui serviciu social comunitar pentru menținerea igienei personale/public-comunitare, care să substituie lipsa posibilităților individuale ale persoanelor aflate într-o situație de dificultate, a utilităților din locuințele unor persoane care locuiesc în imobile debranșate de la furnizarea apei potabile sau a aparaturii electrocasnice (mașină de spălat) în cazul unor persoane/familii care tăriesc în condiții de sărăcie;

 • • îmbunătățirea condițiilor de igienă în comunitățile sărace, scăderea riscului de îmbolnăvire din cauza lipsei de igienă, acordarea de sprijin pentru integrarea copiilor și prevenirea discriminării copiiilor în școli și grădinițe pe motiv de igienă precară, precum și sprijinirea femeilor din comunitățile sărace, cărora, cel mai adesea, le revine rolul de a se îngriji de hainele membrilor familiei;

 • •  scăderea riscului de excluziune socială din cauza lipsei igienei personale/vestimentare și a prezenței bolilor derivate din aceasta;

 • • desfășurarea unor campanii de informare-conștientizare pe probleme de sănătate individualâ/publică și dezvoltare comunitară;

 • • asigurarea de asistență medicală primară și îngrijire, în situații de urgență, după caz;

 • • referirea către alte structuri organizaționale din cadrul DGASPC Sector 5, care oferă servicii/beneficii sociale, complementare serviciilor oferite prin intermediul SSOC;

 • • organizarea unor campanii de promovare prin care să se stimuleze civismul și voluntariatul în comunitatea locală a Sectorului 5;

 • • îmbunătățirea comunicării inter-instituționale și dezvoltarea parteneriatelor DGASPC Sector 5 - instituții, mediu asociativ, ONG-uri, cetățeni, care să contribuie la evoluția sistemului de asistență/protecție socială la nivel local;

 • • creșterea calității vieții individuale/familiale/comunitare.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social SSOC funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de:

 • • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

 • ♦ Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, emis de Ministerul Sănătății;

 • ♦ Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • ♦ Ordinul nr. 73/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei;

 • ♦ OGR nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

 • ♦ Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

 • ♦  Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale, emis de Ministerul Sănătății;

 • ♦ Ordinul nr. 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unitățile medicale, emis de Ministerul Sănătății;

 • ♦ Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare, emis de Ministerul Sănătății;

 • ♦ Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

 • ♦ HGR nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

 • ♦ Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ți capitalurilor proprii, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

 • ♦ Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • ♦ HGR nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil:

♦ Ordinul nr. 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor tară adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale -Anexa 7: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte (ordin emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice);

 • (3) Serviciul social furnizat în comunitate SSOC este înființat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 14/28.02.2017 și funcționează în subordinea DGASPC Sector 5.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social SSOC se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul SSOC sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală, întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) funcționarea în regim de intervenție imediată, în situații excepționale, nefiind necesară prezentarea de documente justificative (ex.: persoanele adulte fără adăpost, identificate pe raza Sectorului 5 și referite SSOC de către Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc);

 • d) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • e) deschiderea către comunitate;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h)  asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare și asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • j) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • k)  primordialitatea responsabilității persoanei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se confruntă la un moment dat;

 • l) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate;

 • m) promovarea comportamentului civic și asumarea responsabilității sociale de către toți actorii sociali în vederea prevenirii situațiilor de risc;

 • n)  încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • o) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • p) responsabilizarea membrilor familiei, după caz, cu privire la exercitarea și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • q) colaborarea cu celelalte servicii din structura organizaționalâ a DGASPC Sector 5.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate prin intermediul SSOC sunt persoanele adulte și minorii cu domiciliul/reședința legal stabilit(ă) pe raza Sectorului 5 sau aflați în evidențele DGASPC Sector 5, indiferent de vârsta, sex, rasa sau religie, care solicită serviciile oferite sau au o situație socio-economică precara, sunt apte din punct de vedere medical pentru a beneficia de servicii sociale oferite în comunitate și nu necesită supraveghere medicală permanenta.

Grupuri țintă:

 • • Persoanele aflate deja în evidențele DGASPC Sector 5 ca titulare ale unor drepturi la diverse beneficii și/sau servicii sociale, precum și membri de familie ai acestora;

Aceste persoane pot accesa serviciile oferite de SSOC întrucât în vederea acordării celorlalte drepturi, la nivelul DGASPC Sector 5 s-a realizat cel puțin o evaluare a situației socio-economice, prin testarea mijloacelor de trai, care a confirmat situația de dificultate în care se află persoana/familia.

 • • Persoanele care locuiesc în imobile care au fost debranșate de la rețeaua de furnizare a apei potabile;

 • ♦ Persoanele singure/familiile aflate în situații de necesitate ca urmare a calamităților naturale sau incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5;

zx

In cazul acestor persoane există nevoia stringentă de a veni în sprijinul lor, deoarece se află, uneori temporar, în imposibilitatea satisfacerii nevoilor de bază în ceea ce privește igiena personală.

 • ♦ Persoanele adulte fără adăpost care trăiesc pe raza Sectorului 5, dar nu beneficiază de serviciile oferite prin intermediul Locuinței Temporare pentru Persoanele Adulte fără Adăpost aflată în subordinea DGASPC Sector 5;

 • ♦ Persoanele aflate în situații de dificultate, în care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socio-economice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajant, și-au pierdut sau limitat propriile capacități de asigurare a igienei vestimentare, cu condiția de a achita tariful social stabilit pentru acordarea serviciilor.

 • (2) Condițiile de accesare a serviciilor SSOC:

 • a) Criterii de eligibilitate:

 • ♦ existența în mod legal a domiciliului/reședinței pe raza Sectorului 5, cu excepția persoanelor adulte fără adăpost;

 • ♦ aflarea în evidențele DGASPC Sector 5;

 • ♦ locuirea într-un imobil debranșat de la rețeaua publică de furnizare a apei potabile;

 • ♦ achitarea tarifului social stabilit pentru furnizarea serviciilor, după caz.

Criteriile de eligibilitate prezentate mai sus nu sunt cumulative.

 • b) Identificarea și preluarea cazului se realizează prin:

 • ♦ adresarea directă din partea solicitantului;

 • ♦ prin referire/trimitere de la alt serviciu din cadrul DGASPC Sector 5 sau de la o altă structură/instituție din mediul public sau privat;

 • ♦ în urma efectuării de anchete sociale în comunitâți/cartiere defavorizate, spitale etc.

 • c) Documente necesare pentru furnizarea serviciului social:

 • ♦ cerere tip completată de către solicitant;

 • ♦ actul de identitate al solicitantului (original și xerocopie);

 • ♦ adeverința care să ateste că solicitantul/familia acestuia se află în evidența DGASPC Sector 5;

 • ♦ adeverința eliberată de administrația de proprietari/locatari care să ateste că solicitantul locuiește într-un imobil debranșat de la rețeaua de furnizare a apei potabile;

 • ♦ în cazul imobilelor la nivelul cărora nu este constituită o asociație de proprietari/locatari, adeverința eliberată de furnizorul de apă potabilă, din care să reiasă că imobilul situat la adresa de domiciliu/reședință a solicitantului, este debranșat de la rețeaua de furnizare a apei potabile;

 • ♦ adeverința medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă dacă solicitantul figurează în evidențele medicale cu boli contagioase, pulmonare sau psihice sau, după caz, declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate;

 • ♦ declarație pe propria răspundere a solicitantului ce plătește serviciul social, cu privire la situația de dificultate în care se află;

 • ♦ chitanța din care să reiasă achitarea tarifului social, după caz;

 • ♦ procesul-verbal de predare-primire a obiectelor de îmbrăcâminte/lenjerie murdară/curată.

în cazul în care solicitanții de servicii sociale nu sunt în posesia adeverințelor menționate mai sus la depunerea cererii, dosarele acestora pot fi instrumentate, până la prezentarea adeverinței(lor), și în baza unor declarații pe propria răspundere cu referire la situațiile în cauză.

Documentele menționate mai sus nu sunt limitative, la nivelul SSOC putându-se solicita și alte documente în completare, în mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

 • d) Tariful social stabilit pentru acordarea serviciilor sociale

Pentru:

 • • persoanele aflate deja în evidențele DGASPC Sector 5 ca titulare ale unor drepturi la diverse beneficii și/sau servicii sociale, precum și membri de familie ai acestora,

 • • persoanele care locuiesc în imobile care au fost debranșate de la rețeaua de furnizare a apei potabile,

 • • persoanele singure/familiile aflate în situații de necesitate ca urmare a calamităților naturale sau incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5

 • • persoanele adulte fără adăpost care trăiesc pe raza Sectorului 5, dar nu beneficiază de serviciile oferite prin intermediul Locuinței Temporare pentru Persoanele Adulte fără Adăpost aflată în subordinea DGASPC Sector 5,

Serviciile sociale oferite de SSOC sunt gratuite, contravaloarea acestora suportându-se integral de la bugetul local al Sectorului 5.

Pentru persoanele aflate în situații de dificultate, în care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socio-economice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajant, și-au pierdut sau limitat propriile capacități de asigurare a igienei vestimentare, tariful social stabilit pentru acordarea serviciilor de igiena corporală prin intermediul SSOC este de 1% din valoarea ISR (indicatorul social de referință), pentru fiecare spălare. în cursul anului 2018 valoarea ISR este de 500 lei.

Indicatorul social de referință (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile sociale suportate din bugetul de stat, inclusiv indemnizația de șomaj, venitul minim garantat sau alocația de stat pentru copii, iar modificarea cuantumului acestui indicator atrage modificări ale valorilor acestora.

Serviciile sociale se acordă de luni până vineri, în intervalul orar 800-1800, în limita unui număr maxim de 3 servicii/săptămână/solicitant.

în cazul beneficiarilor de la care se percepe o contribuție financiară pentru serviciile sociale oferite de SSOC (achitarea tarifului social), în conformitate cu prevederile din Modulul I - Accesarea serviciului, Standard 2 - Admitere, punctul 2.1. (Anexa nr.7 a Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale), se va încheia un contract de furnizare servicii, conform modelului atașat la prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

Totodată, se va încheia un contract de furnizare de servicii sociale și în cazul beneficiarilor de drepturi de asistență socială aflați în evidența DGASPC Sector 5, numai în cazul în care aceștia urmează un program de integrare sau reintegrare socială care necesită o planificare a activităților pe o perioadă determinată de timp.

Pentru toți ceilalți beneficiari, furnizarea serviciilor se va face prin înregistrarea lor în Registrul de evidență a beneficiarilor de către personalul SSOC.

Dosarele personale ale beneficiarilor se întocmesc și se păstrează la sediul serviciului.

zx

In cazul în care toate mașinile de spălat rufe ale SSOC sunt ocupate și există alte persoane care solicită serviciul social, se va ține cont de criteriul de prioritate referitor la apartenența la un grup eligibil, în sensul în care persoanele cărora li se oferă în mod gratuit serviciile SSOC sunt prioritare.

 • e) în cadrul SSOC beneficiarilor le sunt prezentate prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social și obligativitatea respectării acestora, sunt identificați și trecuți în Registrul de Evidență a beneficiarilor.

Personalul angajat va efectua un instructaj fiecărui beneficiar privind menținerea hainelor curate, uscate și adecvate fiecărui anotimp.

Activitățile pentru realizarea igienei vestimentare specifice cuprind:

 • • sortarea articolelor de îmbrăcăminte/lenjerie după criteriul referitor la vârsta persoanei care deține articolul respectiv (copil sau adult), precum și după criteriul referitor la gradul de murdărire al articolelor de îmbrăcăminte/lenjerie (murdare sau murdare și în același timp pătate);

 • • predarea acestor articole către salariatul SSOC în baza unui proces-verbal;

 • • asigurarea produselor necesare curățirii hainelor/lenjeriei (detergent, balsam de rufe);

• spălarea articolelor de îmbrăcăminte/lenjerie, uscarea acestor și predarea acestora către beneficiarul serviciului, pe bază de proces-verbal.

Toate materialele consumabile vor fi asigurate de către DGASPC Sector 5, în mod gratuit, pentru toți beneficiarii.

 • (3) Condiții de încetare a acordării serviciilor

Constituie motiv de încetare a serviciilor următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct;

 • b) săvârșirea unui număr de două abateri de la regulamentul de ordine interioară al SSOC de către beneficiarul de servicii sociale;

 • c) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • d) acordul părților privind încetarea contractului;

 • e) scopul contractului a fost atins;

 • f) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • g) forța majoră, dacă este invocată.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de SSOC au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personala ori socială;

 • b) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • c) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • d) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • f) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • g) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • h) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite și eventualele situații de risc ce pot apărea în procesul furnizării serviciilor sociale;

 • i) să li se comunice drepturile și obligațiile în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

 • j) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor;

 • k) să fie informați și protejați împotriva riscului de abuz și neglijare;

 • l) să își exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul SSOC au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c)  să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să-și întrețină igiena corporală și igiena îmbrăcămintei;

 • e) să nu se prezinte la sediul SSOC în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor halucinogene;

 • f) să nu introducă în incintă și să nu consume băuturi alcoolice;

 • g) să nu fumeze în incinta SSOC sau în alte spații decât cele amenajate pentru fumat;

 • h) să respecte personalul angajat al SSOC;

 • i) să nu sustragă și să nu distrugă bunurile din inventarul SSOC;

 • j) să nu aibă un comportament agresiv din punct de vedere fizic și verbal în relația cu ceilalți beneficiari, cu personalul sau cu alte persoane cu care alți beneficiari intră în contact;

 • k) să nu posede arme de foc, arme albe sau obiecte contondente ce pot duce la vătămarea corporală a altor persoane;

 • l) să achite, după caz, tariful social, cu titlul de contribuție pentru serviciile sociale de care beneficiază în cadrul SSOC în cazul în care nu beneficiază de gratuitate;

 • m)  să respecte prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.

 • (6) Nu pot beneficia de serviciile oferite prin intermediul SSOC:

 • ♦ persoanele cu afecțiuni psihice grave, persoanele cu tulburări grave de comportament care ar periclita buna desfășurare a activității din cadrul SSOC;

 • ♦ persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice și/sau a drogurilor, persoanele aflate în episod psihotic, precum și cele care au un comportament agresiv (verbal și/sau fizic).

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social SSOC sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. prestarea serviciilor de spălătorie;

 • 3. asigurarea de asistența medicală primară și îngrijire, în situații de urgență, după caz;

 • 4. informarea și consilierea privind drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială;

 • 5. urmărirea modalităților concrete de punere în aplicare a serviciilor sociale, de integrare și evoluție a beneficiarilor în cadrul serviciului și formularea de propuneri vizând îmbunătățirea serviciilor sociale oferite de SSOC;

 • 6. asigurarea unor servicii educaționale - educație extracurricularâ (educație pentru sănătate, curățenie și igienă vestimentară, educație privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, educație pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă etc.);

 • 8. informarea și consilierea în vederea promovării unui stil de viață sănătos și activ: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acțiunilor și/sau promovarea participării la activități de educație fizică sau sportive, etc.

 • 9. consiliere socială, promovarea inserției/reinserției familiale/comunitare/ sociale, de la caz la caz, reluarea contactelor sociale;

 • 10. identificarea și mobilizarea resurselor beneficiarului;

 • b) de valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, excluziune sociala, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. activități de sensibilizare și informare a populației;

 • 2. promovarea participării comunitare/sociale, dezvoltarea spiritului civic și a voluntariatului;

 • 3. încheierea de parteneriate cu diferite instituții din mediul privat/public.

 • c) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea și punerea la dispoziția publicului materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;

 • 2. informarea continuă a beneficiarilor asupra activităților sau serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum și a oricăror aspecte considerate utile;

 • 3. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • 4. elaborarea și actualizarea datelor/informațiilor de prezentare a SSOC.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. respectarea standardelor minime de calitate a serviciilor sociale;

 • e) de administrare a resurselor materiale și umane ale SSOC prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. evaluarea anuală a personalului;

 • 2.  instruirea personalului în vederea aplicării procedurilor utilizate în cadrul SSOC;

 • 3.  planificarea și monitorizarea utilizării materialelor consumabile și a obiectelor de inventar.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul SSOC funcționează cu un număr de 18 salariați, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 14/28.02.2017, din care:

  • a)

  • b)

  Personal de conducere

  - Șef Serviciu

  - 1 post;

  Personal de specialitate

  - Referent

  - 2 posturi;

  - Administrator

  - 1 post;

  - Casier

  - 1 post;

  - Asistent medical generalist

  - 1 post;

  - Asistent medical de igienă și sănătate publică

  - 1 post

  c)

  Personal administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

  - Spălătoreasă

  - 7 posturi;

  - îngrijitoare

  - 2 posturi;

  - Muncitor calificat (electrician)

  - 1 post;

  - Muncitor calificat (instalator sanitar)

  - 1 post;

 • (2) Raportul angajat/beneficiar variază în funcție de tipul de intervenție/activități.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere: Șef Serviciu SSOC.

 • (2) Atribuțiile șefului de serviciu (cod COR - 11 1225):

 • ♦ Răspunde de aplicarea legislației în vigoare privind activitatea SSOC;

 • ♦ Răspunde de aplicarea hotărârilor și dispozițiilor emise la nivelul DGASPC Sector 5;

 • ♦ Elaborează procedurile de lucru și regulamentul de ordine interioară ale SSOC;

 • ♦ Organizează, îndrumă și controlează întreaga activitate la nivelul SSOC și sesizează conducerii DGASPC Sector 5 săvârșirea de fapte ce perturbă activitatea serviciului;

 • ♦ Asigură coordonarea, îndrumarea, controlul și gestiunea SSOC;

 • ♦ întocmește proiecte cu propuneri de dezvoltare a SSOC;

 • ♦ Asigură întocmirea în condiții corespunzătoare și la timp a tuturor lucrărilor solicitate la nivelul DGASPC Sector 5 privind SSOC;

 • ♦ Procură și păstrează documentele și actele normative în vigoare (legi, decrete, hotărâri, instrucțiuni, regulamente, dispoziții);

 • ♦ întocmește fișa postului pentru personalul din subordine pe baza legislației existente și în acord cu interesele DGASPC Sector 5;

 • ♦ Răspunde de activitățile administrativ-gospodârești, precum și de păstrarea și folosirea în mod judicios, a tuturor bunurilor SSOC;

 • ♦ Ia măsuri pentru asigurarea și dezvoltarea bazei materiale a SSOC, făcând în acest sens referate de necesitate;

 • ♦ Formulează și promovează misiunea SSOC;

 • ♦ Se preocupă de dezvoltarea bazei materiale a SSOC;

 • ♦ Face propuneri de premiere și evidențiere a personalului din subordine care se distinge în activitate;

 • ♦  Asigură respectarea drepturilor beneficiarilor și ale personalului din subordine;

 • ♦ Stabilește și propune concediile de odihnă ale personalului ținând seama de interesele bunei desfășurări a activității din cadrul SSOC;

 • ♦ Propune participarea personalului la cursuri de perfecționare continuă;

 • ♦ Sesizează conducerii DGASPC Sector 5 actele de distrugere a bunurilor serviciului de către beneficiari, în vederea luării măsurilor care se impun;

 • ♦  Elaborează rapoartele generale privind activitatea SSOC, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă în Colegiul Director al DGASPC Sector 5;

 • ♦  Colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • ♦ Desfășoară activități pentru promovarea imaginii SSOC în comunitatea locală a Sectorului 5;

 • ♦ Ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul SSOC;

 • ♦ Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul SSOC și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • ♦ Asigură cunoașterea și implementarea legislației din domeniul său de activitate a persoanelor din subordine;

 • ♦ Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documente, pontaje lunare, necesare de materiale ș.a.;

 • ♦ Răspunde de aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 5, Dispozițiilor Primarului Sectorului 5, Dispozițiilor Directorului General al DGASPC Sector 5, care au legătură cu domeniul de activitate al SSOC;

 • ♦ Răspunde, după caz, administrativ, disciplinar, patrimonial/material și penal pentru neîndeplinirea în mod corespunzător a sarcinilor de serviciu;

 • ♦ Asigura comunicarea și colaborarea permanentă cu celelalte servicii de specialitate din cadrul DGASPC Sector 5, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • ♦ întocmește referate de necesitate în vederea achiziționării de bunuri, servicii sau lucrări necesare pentru funcționarea corespunzătoare a SSOC;

 • ♦ Asigura constituirea dosarului personal al beneficiarului de servicii în conformitate cu prezentul Regulament și standardul minim de calitate aplicabil, semnând în numele furnizorului de servicii sociale contractul de furnizare a acestora cu beneficiarul;

Z\

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5 și Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • (3) Funcția de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie sa fie absolvenți cu diploma de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a Șefului de Serviciu SSOC se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate

(1) Personalul de specialitate este format din:

 • a) referent (cod COR - 242204);

 • b) administrator (cod COR - 515104);

 • c) casier (cod COR - 523003);

 • d) asistent medical generalist (cod COR - 222101);

 • e) asistent medical de igienă și sănătate publică (cod COR - 226921).

(2) Atribuțiile personalului de specialitate:

 • a) Referent (cod COR - 242204)

 • ♦ Acordă servicii de informare solicitanților/potențialilor beneficiari cu privire la activitățile SSOC și consemnează această activitate în registrul de evidență privind informarea beneficiarului;

 • ♦ Asigură respectarea standardelor de calitate în furnizarea serviciilor sociale specifice;

 • ♦ Asigură protecția beneficiarului împotriva oricăror forme de abuz/neglijare și consemnează situația în registrul de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebite, după caz;

 • ♦ Ține evidența beneficiarilor și actualizează zilnic registrul de evidență a beneficiarilor;

 • ♦  Ține evidența incidentelor deosebite survenite în procesul acordării serviciilor și le consemnează în registrul specific;

 • ♦ Asigură confidențialitatea informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • ♦ Respectă intimitatea beneficiarilor;

 • ♦ Respectă libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale și furnizorul acestora;

 • ♦ Respecta etica profesională;

 • ♦ Implică activ beneficiarii serviciilor sociale și, după caz, familiile acestora în procesul decizional de acordare a serviciilor sociale;

 • ♦ Participă la formarea continuă și studiul permanent al legislației aferente atribuțiilor de serviciu;

 • ♦ Face propuneri pentru îmbunătățirea activității și le înaintează șefului ierarhic;

 • ♦ Certifica, răspunde și semnează pe documentele întocmite ori eliberate de către SSOC în privința realității și regularității datelor;

 • ♦ Respectă prevederile ROF și ROI aplicabile la nivelul SSOC;

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5, Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei sau șeful de serviciu al SSOC, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • b) Administrator (cod COR - 515104)

 • ♦ Centralizează necesarul de mjloace fixe si consumabile;

 • ♦ Identifică furnizorii, analizează și prezintă Directorului Administrativ oferte favorabile firmei;

 • ♦  Contactează furnizorii și negociază condiții financiare favorabile Băii Publice Sociale;

 • ♦ Asigură respectarea bugetului alocat;

 • ♦ Asigură aprovizionarea cu mijloace fixe și consumabile;

 • ♦ Organizează activitatea de transport și recepție a materialelor;

 • ♦ Raportează neconcordanțele între bugetul de consumabile și necesar;

 • ♦ Asigură fluxul de documente necesare perfectării contractelor;

 • ♦ Arhivează xerocopii ale contractelor la sediul SSOC;

 • ♦ Urmărește derularea contractelor cu furnizorii de servicii;

 • ♦ Asigură remedierea situațiilor neprevăzute;

 • ♦ Asigură obținerea documentației și aprobărilor specifice;

 • ♦ Răspunde de distribuirea materialelor și a rechizitelor conform bugetelor și a normelor interne;

 • ♦ Utilizează și păstrează în bune condiții documentele întocmite în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • ♦ Răspunde de modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor, altor materiale si mijloace fixe;

 • ♦ Respectă prevederile, normele interne și a procedurile de lucru privitoare la postul său;

 • ♦ Se implică în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează SSOC;

 • ♦ Respectă prevederile ROF și ROI aplicabile la nivelul SSOC;

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5, Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei sau șeful de serviciu al SSOC, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • c) Casier (cod COR - 523003)

 • ♦ Răspunde de ținerea corectă și la zi a evidenței primare privind activitățile de încasări și plăți prin casierie;

 • ♦ întocmește corect chitanțele pentru sumele încasate și înmânează un exemplar al chitanței beneficiarului;

zx

 • ♦ încasează sumele de bani, prin numărare faptică, în prezența persoanelor care plătesc;

zx

 • ♦ întocmește zilnic Registrul de casă fără corecturi, ștersături sau tăieturi, iar dacă se fac totuși, din greșală, suma greșit trecută se barează cu o linie și se semnează de către casierul care a efectuat corectura;

 • ♦ Preda zilnic în contabilitate primul exemplar din Registrul de casă, pentru operarea încasărilor în programul de contabilitate, împreună cu documentele de casă;

 • ♦ Răspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite;

 • ♦ Are obligația de a permite efectuarea controlului și de a pune la dispoziția organului de control a tuturor documentelor contabile, evidențelor și a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le deține, în vederea cunoașterii realității obiectelor și surselor impozabile sau taxabile;

 • ♦ Răspunde material și disciplinar pentru pagubele produse, dacă prin fapta și în legătură cu munca a cauzat pagube materiale societății;

 • ♦ Respectă cu strictețe procedurile de lucru aplicate la nivelul Direcției Economice din cadrul DGASPC Sector 5;

 • ♦ Are obligția să raporteze în scris conducerii direct și în timp util orice nereguli pe care le observă în modul de executare a sarcinilor ce revin oricărui angajat al instituției, indiferent de funcția pe care o deține, dacă din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii instituției;

 • ♦ Respectă prevederile ROF și ROI aplicabile la nivelul SSOC;

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5, Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei sau șeful de serviciu al SSOC, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • d) Asistent medical generalist (cod COR - 222101)

 • ♦ Consemnează într-un registru medical informațiile referitoare la starea de sănătate a anumitor beneficiari cu boli transmisibile și îi îndruma pe aceștia către un consult de specialitate precizând numele beneficiarului, data, ora, boala depistată;

 • ♦ Respecta prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și a celor de prevenirea și stingerea incendiilor;

 • ♦ Verifică zilnic respectarea normelor igienico-sanitare, utilizarea corectă a materialelor de igienă și îndepărtarea reziduurilor;

 • ♦ Urmărește să nu se intersecteze circuitul rufelor murdare cu cele curate în vederea evitării infecțiilor nosocomiale la nivelul SSOC;

 • ♦ îngrijește și răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical și cele pe care le are în păstrare;

 • ♦ Relațiile cu beneficiarii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și social;

 • ♦ Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic;

 • ♦ Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • ♦ Respectă prevederile ROF și ROI aplicabile la nivelul SSOC;

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5, Directorul General Adjunct pentru Asistenței Socială a Persoanei și Familiei sau șeful de serviciu al SSOC, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • e) Asistent medical de igienă și sănătate publică (cod COR - 226921)

 • ♦ Menține la standarde de performanță activitatea pe care o desfășoară;

 • ♦ Cunoaște legislația în domeniu (națională precum și norme OMS);

 • ♦ Aplică măsurile de prevenire și control a eventualelor boli transmisibile;

 • ♦ Controlează modul de respectare a normelor de igiena și dezinfecție de către personalul din SSOC și face propuneri pentru corectarea deficiențelor constatate;

 • ♦ Efectuează recoltările probelor igienico-sanitare și biologice în cazul apariției și evoluției unui focar de infecție (probe de apa, probe igienice, biologice, virusologice, etc.);

 • ♦ Urmărește rezultatele, informează șeful de serviciu și propune măsuri concrete de soluționare;

 • ♦ Verifică și constată calitatea factorilor de mediu, controlează respectarea protecției sanitare a aerului și apei;

 • ♦ Urmărește aplicarea măsurilor concrete stabilite în vederea limitării și stingerii eventualelor focare de infecție;

 • ♦ Urmărește depistarea purtătorilor de germeni patogeni și sterilizarea acestora;

 • ♦  Verifică și urmărește respectarea normelor igienico-sanitare privind: colectarea, păstrarea, tratarea și neutralizarea deșeurilor;

 • ♦  Controlează și verifică aprovizionarea ritmică cu materiale specifice activității antiepidemice și urmărește modul lor de utilizare precum și aplicarea corectă a măsurilor antiepidemice conform legislației în vigoare;

 • ♦ Organizează și desfășoară programe de educație pentru sănătate, lecții educative și demonstrații practice in cadrul Spălătoriei Sociale;

 • ♦ Utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare;

 • ♦ îngrijește și răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical și cele pe care le are în păstrare;

 • ♦ Respectă normele de securitate și sănătate a muncii și situații de urgentă, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • ♦ Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic;

 • ♦ Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

 • ♦ Respectă prevederile ROF și ROI aplicabile la nivelul SSOC;

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5, Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei sau șeful de serviciu al SSOC, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

(1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social și este format din:

 • a) spălătoreasă (cod COR - 912103);

 • b) îngrijitoare (cod COR - 515301);

 • c) muncitor calificat - electrician (cod COR - 741102);

 • d) muncitor calificat - instalator sanitar (cod COR - 712605);

(2) Atribuțiile personalului administrativ:

 • a) Spălătoreasă - cod COR - 912103

 • ♦ Recepționează obiectele de îmbrăcăminte/lenjerie și încheie procesul-verbal corespunzător;

 • ♦ Recepționează materiile prime alocate de administrator si le gestionează eficient si eficace prevenind risipa;

 • ♦   Realizează spălarea și dezinfectia, după caz, a obiectele de îmbrăcăminte/lenjerie, prevenind deteriorarea acestora prin sortarea pe categorii de culoare și tipuri de țesătură;

 • ♦ Efectuează zilnic o operațiune de curățare a instalațiilor și aparaturii din dotarea spălătoriei;

 • ♦ Transporta selectiv deseurile reciclabile;

 • ♦ Folosește corespunzător spatiile existente, ținând cont de funcționalitatea si destinația acestora;

 • ♦ Folosește resursele alocate (materiale de curățenie si dezinfectie, iluminatul, energia electrica) in mod responsabil, economic si eficace prevenind risipa;

 • ♦ Sesizează administratorului defecțiunile si avariile aparate in funcționarea echipamentelor pe care le utilizează;

 • ♦ Supraveghează funcționarea instalațiilor si echipamentelor din spălătorie;

 • ♦   Previne sustragerea bunurilor din spălătorie si magazia de lenjerie/îmbrăcăminte curată;

 • ♦ Informează administratorul daca spatiile de depozitare nu mai corespund condițiilor de păstrare a obiectelor de îmbrăcăminte/lenjerie;

 • ♦ Informează administratorul când exista vreo avarie la instalațiile si aparatura din dotarea spălătoriei;

 • ♦ Utilizează si pastreaza corespunzător echipamentul de protecția muncii;

 • ♦ Respectă prevederile ROF și ROI aplicabile la nivelul SSOC;

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5, Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei sau șeful de serviciu al SSOC, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • b) îngrijitoare - cod COR- 515301

 • ♦ Aplică normele igienico-sanitare, realizează igienizarea spațiilor de lucru și în special a toaletelor, a diverselor suprafețe de contact, obiectelor sanitare, mânerelor, ușilor, barelor de susținere, etc. prin utilizarea substanțelor dezinfectante adecvate locului de dezinfectat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;

 • ♦  Pregătește operația de curățare, identifică prin observare directa particularitățile spațiului de curățat prin evaluarea tuturor elementelor relevante pentru efectuarea curățeniei cum ar fi: dimensiune, accesibilitate, tipuri de suprafețe de curățat, zone cu grad ridicat de murdărie, obstacole de îndepărtat etc.;

 • ♦ Curăță incintele unității, realizează curățenia zilnică si periodică a spălătoriei;

 • ♦ Asigură și întreține starea de curățenie a grupurilor sanitare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;

 • ♦ Colectează, sortează și depozitează gunoiul în spații special amenajate;

 • ♦ Curăță toate obiectele de mobilier și elementele greu accesibile (diverse, rame, pervazuri, tocurile ușilor) din interiorul incintei;

 • ♦ Spală suprafețele vitrate cu substanțe specifice;

 • ♦ Menține igiena și starea de sănătate personală și efectuează periodic controlul stării de sănătate proprii;

 • ♦ Poartă obligatoriu echipamentul de protecție stabilit;

 • ♦ Informează șeful de serviciu, precum și conducerea DGASPC Sector 5 asupra stării tehnice a spațiilor și instalațiilor din cadrul SSOC;

 • ♦ Recuperează, atunci când este cazul, obiectele și articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte, pe care le găsește în aria sa de activitate;

 • ♦ Răspunde de calitatea muncii depuse;

 • ♦ Participă la toate evenimentele organizate la nivelul SSOC care necesită prezența îngrijitoarei;

 • ♦ Aplică în muncă prevederile legale în ceea ce privește respectarea regulilor de tehnica securității muncii și P.S.I.;

 • ♦ Asigură confidențialitatea datelor din cadrul SSOC;

 • ♦ Răspunde după caz, disciplinar, material și penal pentru îndeplinirea în mod necorespunzător a sarcinilor de serviciu;

 • ♦ Respectă prevederile, normele interne și procedurile de lucru privitoare la postul său;

 • ♦ Are obligația să aibă un comportament civilizat față de colegii de muncă, de superiori și de beneficiari;

 • ♦ înaintează propuneri pentru îmbunătățirea activității în domeniul său;

 • ♦ Respectă programul de lucru stabilit;

 • ♦ Respectă prevederile ROF și ROI aplicabile la nivelul SSOC;

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5, Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei sau șeful de serviciu SSOC, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • c) Muncitor calificat (electrician) - cod COR - 741102

 • ♦ Selectează și folosește corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii și rezistenței electrice;

 • ♦ Interpretează corect schemele electrice, simbolurile și legile electrice de bază;

 • ♦ Scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform normelor tehnice de securitate a muncii și PSI;

 • ♦ Exercită verificări asupra instalațiilor electrice, vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor PSI;

 • ♦ Identifică echipamentele și componentele defecte, în vederea remedierii;

 • ♦ înlocuiește/repară echipamentul electric defect;

 • ♦ Reface izolația circuitului și legăturile de împământare conform normelor tehnice;

 • ♦ Repune sub tensiune instalația electrică în vederea verificării calității lucrării;

 • ♦ Pune sub tensiune instalația și utilizează aparate, tehnici și proceduri specifice pentru verificarea funcționării acesteia;

 • ♦ Repară sau înlocuiește eventualele echipamente defecte, conductori, izolații etc. conform cerințelor tehnice în vigoare;

 • ♦ Identifică și verifică calitatea materialelor și curăță părțile accesibile ale instalației electrice;

 • ♦ Verifică buna funcționare a dispozitivelor de siguranță, aparaturii de măsură și control;

 • ♦ Ia măsuri urgente de lichidare a avariilor și accidentelor atunci când se produc;

 • ♦ Se prezintă în cel mai scurt timp la sediul SSOC în caz de avarii sau alte urgențe;

 • ♦ Folosește și păstrează, în confomiitate cu regulile stabilite, echipamentul de protecție și dispozitivele de siguranță;

 • ♦ Aduce imediat la cunoștință conducerii unității orice neregulă, defecțiune, anomalie, altă situație de natură să constituie un pericol, pe care le constată la locul de muncă, precum și orice încălcare a normelor de protecție a muncii sau de prevenire a incendiilor;

 • ♦ Răspunde de ținerea la zi a registrului de evidentă a reparațiilor;

 • ♦ Respecta prevederile ROF și ROI aplicabile la nivelul SSOC;

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5, Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei sau șeful de serviciu al SSOC, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • d) Muncitor calificat (instalator sanitar) - cod COR - 712605

 • ♦ Execută operativ lucrările de întreținere și reparații la instalațiile sanitare, apă-canal și încălzire;

 • ♦ Răspunde de utilizarea judicioasă a materialelor și a timpului de lucru, precum și de calitatea lucrărilor pe care le efectuează, asigurând o funcționare normală a aparaturii și instalațiilor;

 • ♦ Execută în echipă orice fel de sarcini sau lucrări impuse de bunul mers al tuturor aparatelor, utilajelor, echipamentelor din unitate;

 • ♦ Aduce la cunoștința compartimentului administrativ orice problemă ivită în funcționarea normală a instalațiilor;

 • ♦ Colaborează cu echipele de lucru din afara unității care sunt solicitate pentru lucrări ce depășesc competența profesională a salariaților proprii;

 • ♦ Răspunde de întocmirea la timp a necesarelor de materiale și piese de schimb utile în desfășurarea activității sale;

 • ♦ Manifesta o comportare demnă în relațiile de serviciu pentru menținerea unui bun climat în unitate;

ROMAN IA

 • ♦ Respecta normele tehnice de lucru, normele de protecția muncii și P.S.I. -pentru buna utilizare a fondului de timp și desfășurarea în condiții optime a activității SSOC;

 • ♦ Execută și alte sarcini dispuse de șeful ierarhic;

 • ♦ Respectă prevederile ROF și ROI aplicabile la nivelul SSOC;

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5, Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei sau șeful de serviciu al SSOC, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 12

Finanțarea SSOC

(1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, SSOC are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor SSOC se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al Sectorului 5, respectiv al DGASPC Sector 5;

 • b) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.


PREȘEDINTE D

FLORINEL £C

^0

P a g . 24

Anexă la Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spălătoriei Sociale

CONTRACT de prestare a serviciilor sociale acordate în comunitate prin intermediul Spălătoriei Sociale din subordinea DGASPC Sector 5

Părțile contractante:

 • 1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, acronim DGASPC Sector 5, denumită în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, cod de înregistrare fiscală 17104480, contul nr. RO51TREZ70524680257XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, certificatul de acreditare Seria AF Nr.003267/06.11.2017, reprezentată de doamna FLORENTINA POPESCU, în calitate de Director General

și

2...................................................... (numele beneficiarului de servicii sociale),

denumit în continuare beneficiar, CNP ............................., cu domiciliul/reședința în

localitatea .........................................., Str.................................................. nr

Bl..........., Ap..........., județul/sectorul ................................, posesor/posesoare al/a

B.I./C.I. seria ...... nr..............., eliberat/eliberată la data de ................. de Secția de

poliție

Având în vedere cererea înregistrată la sediul SSOC sub nr.............../

Convin asupra următoarelor:

1. Definiții:

 • 1.1. Contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

 • 1.2. Furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 1.3. Beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe;

 • 1.4. Servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 1.5. Reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;

 • 1.6. Revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire -modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;

 • 1.7. Contribuția beneficiarului de servicii sociale - cota-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale și care este de natură financiară;

 • 1.8. Obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic;

 • 1.9.  Standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;

 • 1.10. Modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale -modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

 • 1.11. Forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;

 • 1.12. Evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluaăii sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;

 • 1.13. Planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale;

 • 1.14. Evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologie, educație, medicină, juridic.

 • 2. Obiectul contractului

  • 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:

• spălarea și uscarea obiectelor de lenjerie/îmbrăcăminte în vederea menținerii igienei personale vestimentare, care să substituie lipsa posibilităților individuale ale persoanelor aflate într-o situație de dificultate, a utilităților din locuințele unor persoane care locuiesc în imobile debranșate de la furnizarea apei potabile sau a aparaturii electrocasnice (mașină de spălat) în cazul unor persoane/familii care tăriesc în condiții de sărăcie;

 • • îmbunătățirea condițiilor de igienă în comunitățile sărace, scăderea riscului de îmbolnăvire din cauza lipsei de igienă vestimentară, acordarea de sprijin pentru integrarea copiilor și prevenirea discriminării copiiilor în școli și grădinițe pe motiv de igienă vestimentară precară, precum și sprijinirea femeilor din comunitățile sărace, cărora, cel mai adesea, le revine rolul de a se îngriji de hainele membrilor familiei;

 • •  scăderea riscului de excluziune socială din cauza lipsei igienei personale/vestimentare și a prezenței bolilor derivate din aceasta;

 • • desfășurarea unor campanii de informare-conștientizare pe probleme de sănătate individuală/publică și dezvoltare comunitară;

 • • asigurarea de asistență medicală primară și îngrijire, în situații de urgență, după caz;

 • • referirea către alte structuri organizaționale din cadrul DGASPC Sector 5, care oferă servicii/beneficii sociale, complementare serviciilor oferite prin intermediul SSOC;

 • • organizarea unor campanii de promovare prin care să se stimuleze civismul și voluntariatul în comunitatea locală a Sectorului 5;

 • • îmbunătățirea comunicării inter-instituționale și dezvoltarea parteneriatelor DGASPC Sector 5 - instituții, mediu asociativ, ONG-uri, cetățeni, care să contribuie la evoluția sistemului de asistență/protecție socială la nivel local;

 • • creșterea calității vieții individuale/familiale/comunitare.

 • 3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale

Pentru:

 • • persoanele aflate deja în evidențele DGASPC Sector 5 ca titulare ale unor drepturi la diverse beneficii și/sau servicii sociale, precum și membri de familie ai acestora,

 • • persoanele care locuiesc în imobile care au fost debranșate de la rețeaua de furnizare a apei potabile,

 • •  persoanele singure/familiile aflate în situații de necesitate ca urmare a calamităților naturale sau incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5

 • • persoanele adulte fără adăpost care trăiesc pe raza Sectorului 5, dar nu beneficiază de serviciile oferite prin intermediul Locuinței Temporare pentru Persoanele Adulte fără Adăpost aflată în subordinea DGASPC Sector 5,

Serviciile sociale oferite de SSOC sunt gratuite, contravaloarea acestora suportându-se integral de la bugetul local al Sectorului 5.

Pentru persoanele aflate în situații de dificultate, cu domiciliul/reședința pe raza Sectorului 5, care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socio-economice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajant, și-au pierdut sau limitat propriile capacități de asigurare a igienei personale, tariful social stabilit pentru acordarea serviciilor de igienă corporală prin intermediul SSOC este de 1% din valoarea ISR (indicatorul social de referință), pentru fiecare duș. în cursul anului 2018 valoarea ISR este de 500 lei.

Indicatorul social de referință (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile sociale suportate din bugetul de stat, inclusiv indemnizația de șomaj, venitul minim garantat sau alocația de stat pentru copii, iar modificarea cuantumului acestui indicator atrage modificări ale valorilor acestora.

Serviciile sociale se acordă de luni până vineri, în intervalul orar 8(K)-18(>0, în limita unui număr maxim de 3 servicii/săptămână/solicitant.

Timpul alocat pentru efectuarea serviciilor de igienă corporală este de maxim 20 de minute.

 • 4. Durata contractului

  • 4.1. Durata contractului este de 12 luni, începând cu data de..............

  • 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire.

 • 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

  • 5.1. Implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat.

  • 5.2. Reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale.

  • 5.3. Revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

 • 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:

  • 6.1. De a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale.

  • 6.2. De a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate;

  • 6.3. De a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

 • 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

  • 7.1. Să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract.

  • 7.2. Să acorde serviciile sociale prevăzute în prezentul contract de prestare servicii, cu respectarea acestuia și a standardelor minime de calitate a serviciilor sociale.

  • 7.3. Să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și 13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale.

  • 7.4. Să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile.

  • 7.5. Să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

 • • conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;

 • • oportunității acordării altor servicii sociale;

 • • listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • • regulamentului de organizare și funcționare a SSOC și al regulamentului de ordine internă;

 • • oricărei modificări de drept a contractului.

 • 7.6. Să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale.

 • 7.7. Să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale.

 • 7.8. Să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale.

 • 8. Drepturile beneficiarului

  • 8.1. în procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

  • 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • c) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • d) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • f) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • g) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • h) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite și eventualele situații de risc ce pot apărea în procesul furnizării serviciilor sociale;

 • i) să li se comunice drepturile și obligațiile în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

 • j) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor;

 • k) să fie informați și protejați împotriva riscului de abuz și neglijare;

 • l) să își exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

 • 9. Obligațiile beneficiarului

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală, în termen de 15 zile de la producerea acesteia;

 • d) să-și întrețină igiena corporală și igiena îmbrăcămintei;

 • e) să nu se prezinte la sediul SSOC în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor halucinogene;

 • f) să nu introducă în incintă și să nu consume băuturi alcoolice;

 • g) să nu fumeze în incinta SSOC sau în alte spații decât cele amenajate pentru fumat;

 • h) să respecte personalul angajat al SSOC;

 • i) să nu sustragă și să nu distrugă bunurile din inventarul SSOC;

 • j) să nu aibă un comportament agresiv din punct de vedere fizic și verbal în relația cu ceilalți beneficiari, cu personalul sau cu alte persoane cu care alți beneficiari intră în contact;

 • k) să nu posede arme de foc, arme albe sau obiecte contondente ce pot duce la vătămarea corporală a altor persoane;

 • l) să achite, după caz, tariful social, cu titlul de contribuție pentru serviciile sociale de care beneficiază în cadrul SSOC în cazul în care nu beneficiază de gratuitate;

 • m) să respecte prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.

 • 10. Soluționarea reclamațiilor

  • 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale.

  • 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

  • 10.3.  Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 30 zile de la primirea reclamației.

  • 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul Municipiului București, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competentă.

 • 11. Litigii

  • 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

  • 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

 • 12. Rezilierea contractului

  • 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

 • b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

 • c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

 • 13. încetarea contractului

  • 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct;

 • b) săvârșirea unui număr de două abateri de la regulamentul de ordine interioară al SSOC de către beneficiarul de servicii sociale;

 • c) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • d) acordul părților privind încetarea contractului;

 • e) scopul contractului a fost atins;

 • f) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • g) forța majoră, dacă este invocată.

 • 14. Dispoziții finale

  • 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

  • 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

  • 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

  • 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

  • 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Exemplarul furnizorului de servicii sociale se păstrează și se arhivează împreună cu dosarul personal al beneficiarului, în cadrul SSOC.

O xerocopie a prezentului contract va fi transmisă la sediul Serviciului Asistența Socială a Persoanei Adulte din cadrul DGASPC Sector 5.

Prezentul contract a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului nr.73/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Furnizorul serviciilor sociale                Beneficiarul serviciilor sociale,

DGASPC Sector 5


(data)