Hotărârea nr. 333/2018

Hotărârea nr. 333/10.12.2018 privind stabilirea valorii la care este evaluat un mijloc de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat în proprietatea unei persoane care solicită acordarea ajutorului social/ alocației pentru susținerea familiei/ajutorului pentru încălzirea locuinței.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

•..■ ■ •••••

ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind stabilirea valorii la care este evaluat un mijloc de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat în proprietatea unei persoane care solicită acordarea ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei/ ajutorului pentru încălzirea locuinței

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.12.2018,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la stabilirea valorii la care este evaluat un mijloc de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat în proprietatea unei persoane care solicită acordarea ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei/ajutorului pentru încălzirea locuinței,

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 21809/29.11.2018,

Ținând seama de prevederile art. 8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile cuprinse în Anexa nr. 3 a Ordinului nr. 1474/2011 emis de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (Instrucțiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HGR nr. 50/2011),

în baza dispozițiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza I din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mijlocul de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat în proprietatea unei persoane/familii care solicită acordarea ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei/ ajutorului pentru încălzirea locuinței, este evaluat la o valoare anuala de 6.500 lei.

Art.2. Venitul potențial care ar fi obținut prin vânzarea mijlocului de transport se împarte la cele douăsprezece luni ale unui an calendaristic, pentru a obține o medie care va fi luată în calcul la venitul net mediu lunar al familiei/persoanei singure.

In cazul în care mijlocul de transport este utilizat în activități cu caracter comercial, la stabilirea venitului net al familie vor fi luate în calcul și veniturile astfel obținute.

Art.3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidența Acte Administrative - Direcția Asistență

Tehnică și Juridică din cadrul Primăriei sectorului 5 și DGASPC Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

_____

II

XăÂ: -

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, FLORtNfeUBOLOS
ETR/ESCLL