Hotărârea nr. 332/2018

Hotărârea nr. 332/10.12.2018 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5


HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară, azi 10.12.2018,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5,

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 21862/03.12.2018,

Ținând seama de prevederile art. 6, alin. (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

In baza dispozițiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Arț.l, Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția


Nr. 3Â2,   /10.12. 2018

Anexa la HCL nr...4â3.../10.12.2018

Plan anual de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019

Nr. crt.

Tipul activității

Perioada

Locul desfășurării

Resurse implicate/responsabili

1.

Instructaj de protecție și securitate a muncii

Lunar, la repartizarea în muncă

Sediul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare

S.A. și DGASPC Sector 5

Persoanele repartizate în muncă și angajați ai

S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. și

DGASPC Sector 5

2.

întreținerea și curățenia spațiilor verzi

 • • defrișări și toaletări arbori la sesizări;

 • • tăieri de corecție la arbori și arbuști;

 • • tuns gard viu;

 • • cosit iarbă;

 • • greblat peluze;

 • • strâns hârtii din peluze, garduri vii;

 • • golit coșuri de gunoi.

Lunar

Spațiile verzi de pe raza

Sectorului 5

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

3.

Amenajarea și reamenajarea spațiilor verzi

 • • dezgropat, tuns și săpat trandafiri;

 • • săpat șeibi de arbori și arbuști;

 • • cioplit margini la alei;

 • • greblat peluze;

 • • plantarea materialului dendro-floricol;

 • • montarea de gard metalic în jurul spațiilor verzi aferente blocurilor.

Lunar

Spațiile verzi de pe raza

Sectorului 5

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

4.

Salubrizarea permanentă a zonelor limitrofe blocurilor care nu au încheiate contracte de salubritate

 • • măturat alei;

 • • udat material dendro-floricol;

 • • încărcat gunoi la tractor;

 • • curățat zăpada de pe alei;

 • • spart gheața de pe alei.

Lunar și specific pentru sezonul rece

Zone limitrofe ale blocurilor, alei de acces, străzi

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

5.

Activități de întreținere spații verzi și grădinărit (văruit copaci, văruit borduri, săpat etc.)

Lunar

Structuri/servicii din subordinea DGASPC Sector 5 care își desfășoară activitatea în alte locații de pe raza Sectorului 5

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

6.

Alte activități în funcție de calificarea profesională/competențele profesionale dobândite și care sunt atestate prin diplomă/certificat recunoscut(ă) de Ministerul Educației Naționale.

Lunar

Structuri/servicii din subordinea DGASPC Sector 5 care își desfășoară activitatea în alte locații de pe raza Sectorului 5

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

7.

întocmirea pontajelor și eliberarea adeverințelor justificative pentru orele de muncă prestate

Lunar

Sediul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. și DGASPC Sector 5

Angajați ai S.C. Amenajare Edilitară și

Salubrizare S.A. și DGASPC Sector 5

DE ȘEDINȚĂ,

OLOS W

'Y AiZ