Hotărârea nr. 331/2018

Hotărârea nr. 331/10.12.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare dintre Consiliulu Local Sector 5, DGASPC Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârsnice.

A      MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

ROMÂNIA


HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.12.2018,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 referitoare la necesitatea aprobării în Consiliul Local al Sectorului 5 a unei noi hotărâri privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare nr. 16054/14.09.2009,

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 21894/03.12.2018,

Luând în considerare Convenția de Colaborare nr. 16054/14.09.2009 încheiată între DGASPC Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE, ce are drept obiect furnizarea de către Fundația Umanitară AGAPE de servicii sociale în regim rezidențial persoanelor vârstnice recomandate de DGASPC Sector 5,

în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (1) lit. “b” și art. 14 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 886/2000, pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice,

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. 2 lit. “n” teza 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare


intervenită între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE, înregistrată sub nr. 16054/14.09.2009, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidența Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generala de Asistența Șociidă și Protecția Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâffx?-


Contrași


Contrasemnează,

Secretar sector 5 Elena Luminița PE

'ESCLL


Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr....4.l/.../.Z2'..4^.2O18

ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009 dintre Consiliul Local al Sectorului 5,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

și Fundația Umanitară “AGAPE”

în temeiul art. 8 din Convenția de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009,

S-a încheiat prezentul act adițional la Convenția de colaborare privind acordarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009.

între

Consiliu Local Sector 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, legal reprezentat prin d-1 DANIEL FLOREA - Primarul Sectorului 5, împuternicit pentru a semna actul adițional,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, tel. 021-316.77.07, fax: 021.310.17.31, cod fiscal 17104480, cont virament RO51TREZ70524680257XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentată de către d-na Florentina POPESCU -Director General,

Si

Fundația Umanitară Agape, cu sediul în Sat Tihâu, Comuna Surduc, Județul Sălaj, cod fiscal 10033374, cont bancar RO73RNCB0218005550070001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Jibou, legal reprezentată prin d-na Nicoleta MUREȘAN -Director.

ART.l. Obiect

Obiectul prezentului act adițional îl constituie modificarea prevederilor art.2 intitulat “Durata Convenției” din Convenția de colaborare nr. 16054/14.09.2009.

ART. 2. Durata convenției

Durata Convenției de colaborare nr. 16054/14.09.2009 se prelungește până la data de 31.12.2019.

ART.3. Dispoziții finale

Celelalte dispoziții ale Convenției de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, în 3 Exemplare, toate cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte semnatară^! intră îî vigoare la data de 01.01.2019.

// \ \ . \\