Hotărârea nr. 330/2018

Hotărârea nr. 330/10.12.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare dintre Consiliulu Local Sector 5, DGASPC Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

ROMÂNIA


HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară, azi 10.12.2018,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 referitoare la necesitatea aprobării în Consiliul Local al Sectorului 5 a unei noi hotărâri privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare nr. 15572/20.09.2007,

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 21900/03.12.2018,

Luând în considerare Convenția de Colaborare nr. 15572/20.09.2007 încheiată între DGASPC Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele, ce are drept obiect furnizarea de către ASC Măgurele de servicii sociale în regim rezidențial persoanelor vârstnice recomandate de DGASPC Sector 5,

în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (1) lit. “b” și art. 14 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 886/2000, pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice,

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81 alin. 2 lit. “n” teza I din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare intervenită între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele, înregistrată sub nr. 15572/20.09.2007, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnica și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărârjj^țA /■• .N
Anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.4^-2/ 10.12.2018

ACT ADIȚIONAL

la Convenția de Colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 15572/20.09.2007

dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele

în temeiul art. 8 din Convenția de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 15572/20.09.2007,

S-a încheiat prezentul act adițional la Convenția de colaborare privind acordarea de servicii sociale nr. 15572/20.09.2007,

între

Consiliu Local Sector 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, legal reprezentat prin d-1 DANIEL FLOREA - Primarul Sectorului 5, împuternicit pentru a semna actul adițional,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, tel. 021-316.77.07, fax:     021.310.17.31, cod fiscal 17104480, cont virament

RO51TREZ70524680257XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentată de către d-na Florentina POPESCU - Director General,

Si

5

Ansamblul Social Creștin Măgurele, cu sediul în Șos. București-Mâgurele nr.64A, cod fiscal 1418860, cont bancar RO081INGB0001008136068410, deschis la ING BANK, legal reprezentat prin d-1 Dan NICOLAE - Director.

ART.I. Obiect

Obiectul prezentului act adițional îl constituie modificarea prevederilor art.2 intitulat “Durata Convenției” și al art. 3 intitulat „Costul Serviciilor Sociale” din Convenția de colaborare nr. 15572/20.09.2007, după cum urmează:

1.1. ART.2. Durata convenției

Durata Convenției de colaborare nr. 15572/20.09.2007 se prelungește până la data de 31.12.2019.

1.2. ART.3. Costul serviciilor sociale se modifică după cum urmează, începând cu data de 01.01.2019:

Gradul de dependență

Costul/lunar/beneficiar

(lei)

IA

2.800

IB

2.700

IC

2.600

IIA

2.500

I1B

2.400

IIC

2.300

IHA

2.200

IIIB

2.100

ART.II. Dispoziții finale

Celelalte dispoziții ale Convenției de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 15572/20.09.2007 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 exemplare, toate cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte semnatara și intră în vigoare la data de 01.01.2019.

Z VC7K A


’lț DE ȘEDINȚĂ,

BOLOS

sJ. ■