Hotărârea nr. 33/2018

Hotărârea nr. 33/28.02.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei pentru refinațarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului București de la B.C.R.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului București de la BCR

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului București de la BCR

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 16315/20.02.2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 16316/20.02.2018;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 81, alin 2, lit. d), ale art. 115, alin. 1, lit b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) și g) și art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29, lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale și de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, cu o perioadă de tragere de până la 3 luni, cu o perioadă de grație de maxim 36 luni și cu o perioadă de maturitate de până la 240 de luni.

ART. 2. Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului București prezentate în Anexă la prezenta hotărâre.

ART. 3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 5 al Municipiului București, contractul/contractele de împrumut intem/extern, acordul/acordurile de garantare, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern/extern.

ART. 4. Din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București se asigură integral plata:

a)    serviciul anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

ART. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 5 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare al Sectorului 5 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garanție și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

ART. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 5 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

ART. 7. (1) Primarul Sectorului 5 și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 5.

Contrasemnează p. Secretar Sector,

Elena Luminița Petrescu

Președinte de Ședință, Melnic Constantin Ion

ANEXĂ LA H.C.L. Sector 5 Nr 31 ./28.02.2018

Lista împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului București propuse spre refinanțare:

Nr.

crt

Credite

Valoare

credit

Valoare trageri

Moneda

Nr. si data

contract

Rambursări

Sold

nerambursat

1

Credit

BCR

200.000.000

199.844.066,97

Ron

1/

12.08.2005

22.222.222,16

177.621.844,77

2

Credit

BCR

300.000.000

299.947.712,71

Ron

3/904/

01.10.2007

0,00

299.947.721,88

3

Credit

BCR

300.000.000

299.556.998,45

Ron

DM/3/191/

14.07.2008

0,00

299.556.998,45

Total

800.000.000

799.348.778,97

Ron

-

22.222.222,16

777.126.555,97

Contrasemnează p. Secretar Sector,

Elena Luminița Petrescu

Președinte de Ședință, Melnic Constantin Ion