Hotărârea nr. 325/2018

Hotărârea nr. 325/10.12.2018 privind susținerea activităților desfășurate, pe parcursul anului 2019, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea activităților desfășurate, pe parcursul anului 2019, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.12.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr. 100999/14.11.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 101001/14.1 1.2018;

Adresele înregistrate la Primăria Sectorului 5:

-sub nr. 99476/09.1 1.2018, emisă de Asociația Culturală Andart și

-sub nr. 99478/09.1 1.201 8, emisă de Colegiul Național Gheorghe Lazăr.

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă susținerea activităților desfășurate, pe parcursul anului 2019, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Se aprobă Bugetul estimativ al activităților ce vor fi desfășurate de Trupa de teatru AS, din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, conform anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 -Realizarea proiectului menționat la Art. I va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.4 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistentă Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică, președintele Asociației Culturale Andart și directorul Colegiului Național Gheorghe Lazăr vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                             /

Anexa 1 la HCLS 5 nr. 2Â5   /10.12.2018

Sumar al proiectului

privind susținerea activităților desfășurate, pe parcursul anului 2019, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr

 • a)     Organizator: Asociația Culturala Andart, Colegiul Național Gheorghe Lazăr și Primăria Sectorului 5;

 • b)     Perioada desfășurării: I ianuarie - 3 I decembrie 2019;

 • c)     Beneficiari direcți: aproximativ 50 de liceeni, elevi ai Colegiului Național Gheorghe Lazăr și echipa de traineri care va pregăti, forma și coordona elevii-artiști din Trupa de teatru AS',

 • d)     Scopul proiectului: îl constituie completarea sistemului formal de instruire instituționalizată cu metode alternative de educație prin artă și cultură teatrală, pentru un număr de aproximativ 50 de elevi ai Colegiului Național Gheorghe Lazăr din București, pe parcursul anului 2019, sub coordonarea echipei de specialiști în pedagogie teatrală, din cadrul Asociației Culturale A ndart.

 • e)     Obiective specifice:

dezvoltarea gustului pentru frumos și cultură, dar și a abilităților de comunicare, dezvoltare personală, a încrederii în sine, precum și a capacității de socializare a liceenilor care alcătuiesc trupa de teatru AS, prin educație teatrală și învățare prin joc;

stimularea spiritului de echipă al tinerilor actori, prin încurajarea modului pozitiv de interacțiune dintre membrii trupei;

dezvoltarea capacității liceenilor de a adopta strategii pertinente în funcție de situația contextuală dată;

dezvoltarea interesului elevilor de a experimenta, de a cerceta și de a învăța lucruri noi; dezvoltarea complianței la reguli a tinerilor din grupul-țintă, prin descoperirea unor rigori în relațiile cu ceilalți.

 • f)     Activitățile specifice ale proiectului sunt:

implicarea a 50 de elevi ai Colegiului Național Gheorghe Lazăr în programe de dezvoltare personală prin educație teatrală;

realizarea și susținerea a 3 spectacole de teatru de către Trupa de teatru AS;

participarea la cel puțin 8 evenimente culturale (festivaluri naționale/internaționale, seri culturale) la care vor participa membrii Trupa de teatru AS;

ateliere de dramaturgie, muzică și ritm, expresie corporală, moderate de traineri invitați și dedicate liceenilor din grupul-țintă al proiectului.

 • g) Bugetul estimativ al evenimentului: 93.990 lei.
Anexa 2 la HCLS 5 nr. 3â5   Z10.12.2018

Bugetul estimativ al activităților

ce vor fi desfășurate de Trupa de teatru „AS”,

din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2019

Nr.

Crt.

Descrierea tipurilor de cheltuieli

Sume alocate (valoare netă)

Sume alocate (valoare brută)

1

Onorarii - echipa desemnată de Asociația Culturală Andart pentru coordonarea liceenilor din trupa de teatru AS

Profesor coordonator:

1.600 lei * 10 luni = 16.000 lei

Profesori:

 • a) 800 lei * 10 luni = 8.000 lei

 • b) 800 lei* 10 luni = 8.000 lei

Profesor coordonator:

2.747 lei (onorariu, impozite și contribuții salariate) * 10 luni = 27.470 lei

Profesori:

 • a) 1.526 lei (onorariu, impozite și contribuții salariale) *10 luni = 15.260 lei

 • b) 1.526 lei (onorariu, impozite și contribuții salariale) *10 luni = 15.260 lei

2

Deplasări la festivaluri naționale/internaționale de teatru/seri culturale

6.000 lei * 6 deplasări = 36.000 lei

36.000 lei

Total general:

68.000 lei

93.990 lei


semnează,

Secretar Sector 5,

Elena Lu inita Petrescu