Hotărârea nr. 324/2018

Hotărârea nr. 324/10.12.2018 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 185/23.11.2017 constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator imobil.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 185/23.11.2017 privind constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator imobil

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul Aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.12.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Compartimentului de Relații cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Direcției Generale Transparență și Control, înregistrat sub nr. 953 10/29.10.2018; Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 95313/29.10.2018; Luând în considerare prevederile art.59 și 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, art.10 din Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

în temeiul art. 45, alin. (1) și al art. 81 alin (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică Comisia de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator imobil, care va avea următoarea componență:

Președinte: Marian Țigănuș - Viceprimar

Membri:    Anca Dicu - Consilier Juridic, Direcția Generală Juridică, Serviciul Juridic,

Legalitate Acte;

Maria Stoica — Inspector Superior, Direcția Generală de Transparență și Control, Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Petra Vasilescu - Inspector Superior, Direcția Generală de Transparență și Control, Compartimentul Relații cu Publicul;

Dobre Violeta - Director General Adjunct, Direcția Generală Educația și Cariera.

Secretar Comisie: Maria Dobre - Consilier Superior, Serviciul Relații cu Mass -Media și Societatea Civilă, Direcția de Transparență Instituțională.

Membri supleanți: Del Salto Boada Gustavo Ramon - Inspector Asistent, Direcția Generală de Transparență și Control, Compartimentul Relații cu Publicul;

Irina - Georgiana Stănciulescu - Referent Principal, Direcția Generală de Transparență și Control, Compartimentul Relații cu Publicul;

Ștefania - Irina State - Inspector Debutant, Direcția Generală Economică, Direcția Buget și Execuție Bugetară.”

Art. 2 - Se modifică pct. 2, lit. d, din Regulamentul privind atestarea calității de admini strator de imobil, care va avea următorul cuprins:

’Ww au fost condamnați prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură economico- financiară. ”.

Art. 3 - Se completează pct. 3 din Regulamentul privind atestarea calității de administrator de imobil, în sensul solicitării actelor care se depun, Cazierul fiscal, și se elimină necesitatea Adeverinței medicale eliberată de medicul de familie.

Art. 4 - Se modifică pct. 11 din Regulamentul privind atestarea calității dc administrator de imobil, care va avea următorul cuprins:

” Atestatul administratorului poate fi suspendat sau retras, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, in cazul în care instanțele judecătorești competente au stabilit existența unui prejudiciu cauzat de administrator "potrivit art. 64, alin. 9 din Legea nr. 196/2018.”.

Art. 5 - Se modifică pct. 13 din Regulamentul privind atestarea calității de administrator de imobil, care va avea următorul cuprins: "Listele cu administratorii cărora le-au fost retrase atestatele de administrator de imobil , vor fi afișate de către Compartimentul Relații cu Asociațiile de proprietari, la sediul Primăriei Sectorului 5”.

Art. 6 - Celelalte prevederi ale HCLS 5 nr. 185/23.1 1.2017 rămân neschimbate.

Art. 7 - Primarul Sectorului 5, prin direcția Generală Transparență și Control - Direcția de Transparență Instituțională, Compartimentul de Relații cu Asociațiile de proprietari, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și .Juridică și persoanele nominalizate la art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.