Hotărârea nr. 320/2018

Hotărârea nr. 320/15.11.2018 privind îndreptarea erorilor materiale ale H.C.L. Sector 5 nr. 237/28.09.2018 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a anumitor categorii de vehicule staţionate neregulamentar pe carosabil, spaţii verzi şi trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în H.C.L. Sector 5 nr.237/28.09.2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a anumitor categorii de vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 15.11.2018;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 101034/15.11.2018;

-Raportul de specialitate al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 nr. 101033/15.11.2018;

-Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 237/28.09.2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a anumitor categorii de vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului București;

Ținând cont de:

-raportul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale cuprinse în H.C.L. Sector 5 nr. 237/28.09.2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a anumitor categorii de vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului București, după cum urmează:

-La art.l, sintagma ”pe partea carosabilă a drumului public”, se va înlocui cu sintagma "pe carosabil, spații verzi și trotuare" , iar art. 1 va avea următorul cuprins ” Se aprobă Regulamentul privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor expuse spre vânzare sau spre închiriere de către persoanele fizice/juridice, pe domeniul public sau privat al Municipiului București, aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 și a vehiculelor staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare din Sectorul 5 al Municipiului București, conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre'".

-La art. 14 (1), sintagma ”în subteranul aflat deasupra locurilor de parcare, iar aceste spații sunt ocupate”, se va înlocui cu sintagma "în subteranul locurilor de parcare , iar aceste locuri sunt ocupate", iar art. 14 (1) va avea următorul cuprins:

” In cazul în care agenții economici furnizori de utilități ( respectiv canalizare, apă, energie electrică, gaze naturale, energie termică), indiferent de statutul juridic, au de efectuat intervenții în subteranul locurilor de parcare , iar aceste locuri sunt ocupate de vehicule, vor solicita intervenția Administrației Domeniului Public Sector 5, în vederea ridicării acestora".

Art.2. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale cuprinse în Anexa 1 a H.C.L. Sector 5 nr. 237/28.09.2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a anumitor categorii de vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului București, după cum urmează:

-La art.9, se renunță la sintagma "doar când se constată expunerea spre vânzare sau spre închiriere a unui a unui vehicul”, iar art. 9 va avea următorul cuprins:

” Somația de ridicare (anexa B) se întocmește în două exemplare, dintre care unul se va afișa pe vehicul iar celălalt rămâne la agentul constatator, și cuprinde, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente: Numărul somației; numele și prenumele agentului constatator; data, ora și locul unde a fost constatată săvârșirea faptei; marca și numărul de înmatriculare al vehiculului ( dacă este cazul) ; descrierea faptei constatate de către agentul constatator; mențiunea constatării faptei cu ajutorul mijloacelor omologate; încadrarea faptei pentru care se întocmește somația; termenul de 24 de ore pentru ridicarea vehiculului de către proprietar de pe domeniul public/ privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 5; mențiunea posibilității sancționării proprietarului după expirarea termenului de 24 de ore și aplicarea măsurii de ridicare a vehiculului de pe domeniul public/privat al Municipiului București sau aflat pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5; data și semnătura agentului constatator; ”.

-La art. 12, sintagma ”pe partea carosabilă a drumului public”, se va înlocui cu sintagma ” pe carosabil, spații verzi și trotuare", iar art. 12 va avea următorul cuprins: ” Vehiculele staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare din Sectorul 5 al Municipiului București și care constituie un obstacol pentru circulația publică, sunt supuse ridicării, transportului și depozitărilor în spații special amenajate până la eliberarea acestora proprietarilor sau îndeplinirea formalităților legale de valorificare."

-La art. 13, sintagma "spațiului verde sau trotuarului”, se va înlocui cu sintagma ” carosabilul, spațiile verzi și trotuarele", iar ari. 13 va avea următorul cuprins: ” Vehiculele staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare din Sectorul 5 al Municipiului București precum și vehiculele expuse spre vânzare sau spre închiriere somate conform art.9 și neridicate de către proprietar, sunt supuse ridicării, transportului și depozitării lor în spații special amenajate, până la eliberarea acestora proprietarilor sau îndeplinirea formalităților legale de valorificare"',

-La art. 20 (1), sintagma ” în subteranul aflat deasupra locurilor de parcare iar aceste spații sunt ocupate”, se va înlocui cu sintagma ” In subteranul locurilor de parcare, iar aceste locuri sunt ocupate", iar art. 20 (1) va avea următorul cuprins: ” In cazul în care agenții economici furnizori de utilități ( respectiv canalizare, apă, energie electrică, gaze naturale, energie termică), indiferent de statutul juridic, au de efectuat intervenții în subteranul locurilor de parcare , iar aceste locuri sunt ocupate de vehicule, vor solicita intervenția Administrației Domeniului Public Sector 5, în vederea ridicării acestora""',

-Art. 30 va fi reformulat și va avea următorul cuprins "In cazul în care s-a dispus ridicarea unor vehicule aparținând instituțiilor prevăzute la art. 32, alin. (2), lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, restituirea acestora se face gratuit, imediat și necondiționat".

-Capitolul Ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor va fi numerotat Capitolul III;

-Capitolul Contravenții și sancțiuni va fi numerotat Capitolul IV;

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 237/28.09.2018, rămân neschimbate.

Art.4 Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, Administrația Domeniului Public Sector 5 și Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică,vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 'aRJ /15.11.2018