Hotărârea nr. 32/2018

Hotărârea nr. 32/28.02.2018 privind privind încheierea protocolului de colaborare dintre Ministerul Apărării Naționale și Primăria Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind încheierea protocolului-cadru de colaborare dintre Ministerul Apărării Naționale si Primăria Sectorului 5

5    »

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încheierea protocolului-cadru de colaborare dintre Ministerul Apărării Naționale și Primăria Sectorului 5;

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale Educație și Carieră, înregistrat sub nr. 16573/21.02.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 16574/21.02.2018; adresa Ministerului Apărării Naționale, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 9.983/01.02.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea protocolului-cadru de colaborare dintre Ministerul Apărării Naționale și Primăria Sectorului conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze protocolul-cadru de colaborare dintre Ministerul Apărării Naționale și Primăria Sectorului 5.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și directorul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar Sectojț 5,

Elena Luminița Peti/escu

Președinte de ședință, Constantin Ion Melnic

Nr. •    /28.02.2018

Anexă la HCLS 5 nr. 3$ 1

   /28.02.2018

PROTOCOL - CADRU DE COLABORARE

PREAMBUL

Având în vedere:

-    prevederile art. 112 alin. (2) și art. 205 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, și ținând cont de

-    cifra de școlarizare a Academiei Tehnice Militare - instituție publică de învățământ superior militar aflată în subordinea ministrului apărării naționale, care se află într-o continuă creștere, fapt ce determină o mărire a necesarului de spații de cazare, precum și

-    Hotărârea Consiliului Local al Primăriei Sectorului 5 București nr._din_,

Părțile,

Ministerul Apărării Naționale, cu sediul în municipiul București, str. Izvor nr. 110, sectorul 5, reprezentat prin ministrul apărării naționale, domnul Mihai-Viorel FIFOR

Și

Primăria Sectorului 5 București, cu sediul în Strada Fabrica de Chibrituri 9-11, București, reprezentată prin primar, domnul Daniel FLOREA,

au încheiat prezentul protocol - cadru de colaborare.

Art.l Obiectul protocolului - cadru de colaborare

Obiectul prezentului protocol - cadru de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituțională, în vederea cazării studenților și cursanților aflați la studii/cursuri în Academia Tehnică Militară, în căminul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moțoc”, situat în str. Spătaru Preda, nr. 16, sector 5, București.

Prin încheierea protocolului și cazarea studenților și cursanților aflați la studii/cursuri în cadrul instituției de învățământ superior nu se schimbă destinația bazei materiale, nefiind necesar avizul conform al ministrului educației naționale prevăzut de textul art. 112 alin. (6) Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și de Ordinul ministrului educației naționale nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitare de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia.

Structurile responsabile desemnate de părți pentru aplicarea prevederilor prezentului protocol - cadru de colaborare sunt Academia Tehnică Militară pentru Ministerul Apărării Naționale și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moțoc ” pentru Primăria Sectorului 5 București.

Predarea - primirea spațiilor de cazare, împreună cu instalațiile și spațiile comune aferente, precum și a inventarului, se va realiza prin întocmire unui proces-verbal care se va anexa contractelor de cazare/actelor adiționale ce se vor încheia ulterior.

Art.2 Durata protocolului tle colaborare

Durata prezentului protocol este de la 5 ani de la data semnării acestuia, cu posibilitatea de prelungire prin încheierea unui act adițional.

Art.3 Modalități de plată

Pentru folosința spațiilor de cazare se va plăti un tarif de cazare calculat conform prevederilor legale. Stabilirea tarifului, a condițiilor și termenelor de plată vor face obiectul unor contracte de cazare/acte adiționale ulterioare.

Art.4 Obligațiile părților

(1)    Primăria Sectorului 5 București, prin Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moțoc” se obligă:

să predea spațiile de cazare, împreună cu instalațiile și spațiile comune aferente în stare corespunzătoare pe baza procesului-verbal de predare-primire prevăzut la art. 2; să asigure efectuarea curățeniei în spațiile comune și evacuarea deșeurilor menajere; să întrețină și să repare sau să înlocuiască elementele de construcție și instalații; să asigure utilitățile necesare funcționării căminului (apă caldă, apă rece, căldură, energie electrică);

să execute lucrări de întreținere și reparații în spațiile destinate cazării studenților/cursanților și în spațiile comune;

să asigure materialele de iluminat și de curățenie a spațiilor puse la dispoziție; să întrețină în bune condiții instalațiile comune proprii clădirii (hidrofor, instalații de alimentare cu apă, de canalizare, instalații de încălzire centrală și de preparare a apei calde, instalații electrice și de gaze, centrale termice, crematorii, instalații de colectare a deșeurilor, instalații de antenă colectivă, telefonice etc.);

să aducă la cunoștința studenților/cursanților prevederile regulamentului de organizare și funcționare a căminului.

(2)    Ministerul Apărării Naționale, prin Academia Tehnică Militară se obligă:

să preia spatiile destinate cazării și spațiile comune împreună cu instalațiile și spațiile comune, libere de sarcini, cu dotările aferente, pe baza unui proces-verbal de predare - primire (prevăzut la art. 2);

să achite contravaloarea cazării studenților/cursanților în condițiile menționate la art.3 și în contractele de cazare/actele adiționale ulterioare ;

să nu aducă nicio modificare interioară sau exterioară decât cu acordul scris al administratorului căminului;

Art. 5 Forța majoră

în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor, forța majoră exonerează părțile de răspundere.

Art. 6. încetarea protocolului - cadru de colaborare

Protocolul de colaborare poate înceta:

prin acordul părților, la data convenită de acestea;

de drept, la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, în cazul în care părțile nu își exprimă intenția de prelungire a acestuia, cu respectarea unui termen de 30 de zile calendaristice;

prin reziliere, ca urmare a neîndeplinirii prevederilor din prezentul contract, cu

respectarea unui termen de preaviz de 90 de zile calendaristice.

de drept, odată cu pieirea construcției sau desființarea titlului de proprietate.

La încetarea protocolului, Ministerul Apărării Naționale, prin Academia Tehnică Militară, va restitui spațiile în starea în care au fost preluate, libere de sarcini, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii.

Art. 7 Litigii

Litigiile de orice fel se vor rezolva pe cale amiabila, iar în cazul în care nu este posibil, vor fi supuse spre soluționare instanției judecătorești competente.

Art. 8 Clauze finale

în aplicarea prezentului protocol - cadru de colaborare, părțile, prin structurile responsabile desemnate, vor încheia contracte de cazare/acte adiționale ulterioare prin care se vor stabili condiții și clauze concrete de derulare.

Modificarea sau prelungirea prezentului protocol - cadru de colaborare se va face prin act adițional.

Prezentul protocol a fost încheiat într-un număr de două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE PRIMĂRIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Mihai-Viorel FIFOR

Daniel FLOREA


Contrasemnează, p. Secretar/Șector 5, Elena Luminiță Petrescu

Președinte de ședință, Constantin Ion Melnîc