Hotărârea nr. 318/2018

Hotărârea nr. 318/15.11.2018 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr.113/31.05.2018 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului ”Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 – învățământ primar, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLS 5 nr. 113/31.05.2018 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018- 2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului „Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 - învățământ primar, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 15.11.2018; Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 100931/14.11.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 100935/14.11.2018;

Adresa Școlii Gimnaziale George Călinescu, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 99009/08.11.2018;

HCLS 5 nr. 113/31.05.2018 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului „Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 - învățământ primar, cu modificările și completările ulterioare;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 51 și art.52 alin.(l) din Legea nr.272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu cele ale art.32 alin.(l) și alin.(2), lit. „b”, art.3’ lit.”b” și “g” din Ordonanța Guvernului 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Ordinului Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5349/2011, privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școală după școală", cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale, de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a Asistenței Sociale, de prevederile H.G. nr. 1113/2014 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014 - 2016, de H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Combaterea Sărăciei 2015-2020, de H.G. nr.417/2015 pentru aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (PTS) și a faptului ca Programul "Școală după școală" reprezintă una din cele unsprezece măsurile cuprinse în Pachetul Antisărăcie care vizează domeniul educației, aprobat de Guvernul României în cadrul Programului Național de Reformă, în februarie 2016, precum și de Proiectul de Strategie al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 București, pentru perioada 2016-2020;

Ținând cont de prevederile HCGMB nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil;

Potrivit prevederilor art. 41, alin. 5 și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

»

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se modifică Anexa 3 a HCLS 5 nr. 113/31.05.2018 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018- 2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului „Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 - învățământ primar, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 — Celelalte prevederi ale HCLS 5 nr. 113/31.05.2018, referitoare la numărul de copii beneficiari ai proiectului „Școală după școală”, din anul școlar 2018-2019, contrare prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și directorul Școlii Gimnaziale George Călinescu vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.Alexandri
Anexa la HCLS 5 nr. JĂ- /15.11.2018

Numărul de elevi beneficiari ai proiectului Școală după școală, în anul școlar 2018-2019

Nr. crt.

Unitate de învățământ

>

Nr. grupe

Nr. elevi (în urma solicitărilor de suplimentare)

1

Școala Gimnazială nr. 2

3

75

2

Școala Gimnazială nr. 103

6

120

3

Școala Gimnazială nr. 115

9

141

4

Școala Gimnazială nr. 126

4

101

5

Școala Gimnazială nr. 127

8

130

6

Școala Gimnazială nr. 128

8

126

7

Școala Gimnazială Grigore

Tocilescu

9

130

8

Școala Gimnazială nr. 134

6

120

9

Școala Gimnazială nr. 144

4

55

10

Școala Gimnazială Petrache

Poenaru

10

130

11

Școala Gimnazială George

Călinescu

5

90

TOTAL

1218

A

Contrasemnează,

SSector 5,

Elena Lun^ințța Peț^escu