Hotărârea nr. 317/2018

Hotărârea nr. 317/15.11.2018 privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Străzii Dr. Petre Gâdescu în Strada Gheorghe Gruia.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


HOTĂRÂRE privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii străzii Dr. Petre Gâdescu în strada Gheorghe Gruia

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 15.11.2018;

9                             7                                 9             9                                                                                                  7

Având în vedere:

  • •  Raportul de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control, înregistrat cu numărul 100922/14.11.2018.

  • •  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 100923/14.11.2018.

  • •  Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public si Patrimoniului, Fond Funciar.

  • •  Prevederile Hotărârii Consiliului General al Muncipiului București nr. 31/06.02.2003 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în Municipiul București.

  • •  Adresa Asociației Club Sportiv Team Cristian Gațu înregistrată la Primăria Sector 5 cu numărul 100124/12.11.2018, prin care se solicită schimbarea denumirii străzii Dr. Petre Gâdescu în strada Gheorghe Gruia.

  • •  Adresa domnului Victor Gruia, înregistrată la Primăria Sector 5, cu numărul 100116/12.11.2018 prin care se exprimă acordul cu privire la modificarea denumirii străzii Dr. Petre Gâdescu în Strada Gheorghe Gruia. Ținând cont de prevederile Ordonanței nr. 63/2002 privind atribuirea sau

schimbarea de denumiri modificată și completată cu Legea nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernuluii nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București schimbarea denumirii străzii Dr. Petre Gâdescu în strada Gheorghe Gruia.

(2) Strada pentru care se solicită schimbarea denumirii este situată în Sectorul 5, între strada Antiaeriană și strada Mărgeanului, conform planului de situație anexat.

Art.2 (1) Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 5 al Municipiului București.

9Bîgl HAIQE£.QEUM


»?

d

J

p&>

D?T


“1 IfH * h^r s

ij»

î>\ -* t ? JkidS


nit

Ar

s*

L^k

IS

4

j**

1*5-

Șl 0

W

K0


og^A

l>3(~f—-


&î -__

■v_<— b


J'-y -Hf n®


c^O

O


Myjgj^șg


«££

'©4


© rtiC1


jîîSWuSE


KW ®FFF

A-


g> ■ zsS


(pJr

a i

E? (U

LSrv. ° *

5j t> -M


“I 51


ESO/


A

T ț

JLKJZ)


ir 1

W©Z>»

t^^KfcTrr^==r

1 vJ-      7


c====lâmț)


©

a..rt|C


g ^ANGH EL ACCșr^ E