Hotărârea nr. 312/2018

Hotărârea nr. 312/15.11.2018 privind aprobarea unor măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind linele măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării

terenurilor virane din Sectorul 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 15.11.2018;

Având în vedere:

  • •  Referatul de specialitate nr. DGO-DTVIE 197/06.11.2018 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • •  Rapoartele Comisiilor Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice și Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor;

  • •  OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

  • •  HCGMB 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

  • •  Legea nr.51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilități publice;

  • •  Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare a localităților;

  • •  HCL 106/28.07.2017 privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 și nr. 5 ale H.C.L.S.5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă măsurile de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5.

Art. 2 Persoanele fizice și juridice deținătoare de terenuri au obligația să asigure îngrădirea, salubrizarea și igienizarea terenurilor aflate în proprietatea lor.

Art. 3 Terenurile nesalubrizate de proprietari vor fi salubrizate și igienizate de S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A.

Art. 4 Contravaloare serviciilor prestate se va factura corespunzător cantității și tarifelor aprobate prin H.C.L. Sector 5 nr. 106/28.07.2017.

Art. 5 Sumele cheltuite în acest scop vor fi recuperate de la cei în culpă conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.uU 715.11.2018