Hotărârea nr. 310/2018

Hotărârea nr. 310/15.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare Piațetă- insulă de dirijare la intersecția Str. Dr. Grigore Romniceanu, Str. Dr. Dimitrie Drăghiescu, Str. Dr. Petre Herescu.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare Piațeta-insula de dirijare la intersecția str. Dr. Grigore Romniceanu, Str. Dr. Dimitrie Draghiescu, Str. Dr. Petre Herescu

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 15.11.2018;

Având în vedere

  • •  Referatul de specialitate nr. DGO-DTVIE 198/06.11.2018 al Direcției Generale Operațiuni, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • •  Rapoartele Comisiilor Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice și Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

  • • HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor ari. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Piațeta-insula de dirijare la intersecția str. Dr. Grigore Romniceanu, Str. Dr. Dimitrie Draghicescu, Str. Dr. Petre Herescu” asfel:

  • 1.  Valoarea totală a investiției: 101.944,04 lei (cu TVA)

din care C+M: 56.989,86 lei (cu TVA)

  • 2.  Durata de realizare a investiției este estimată la 1 lună de la data semnării contractului de execuție

lucrări;

Art. 2 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 3^0 /15.11.2018