Hotărârea nr. 31/2018

Hotărârea nr. 31/28.02.2018 privind finanțarea activităților ce vor fi desfășurate de Trupa de teatru ”AS”, din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării activităților ce vor fi desfășurate de Trupa de teatru „AS”, din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 28.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării activităților ce vor fi desfășurate de Trupa de teatru „AS”, din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2018

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport - Compartimentul Cultură, Tineret și Sport și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 15806/19.02.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 16434/20.02.2018;

Adresele înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 9940/01.02.2018 și 41193/28.08.2017, emise de conducerea Asociației Culturale Andart, respectiv de cea a Colegiului Național Gheorghe Lazăr.

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale. Fonduri europene și Alte Activități Economice, cel al comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale și cel al comisiei Educație, tineret și Sport.

Luând în considerare prevederile HCGMB Nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 - 6.

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă finanțarea activităților ce vor fi desfășurate de Trupa de teatru „AS”, din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2018, conform Anexelor 1 și 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Pentru finanțarea activităților ce fac obiectul prezentei hotărâri vor fi utilizate sume din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5, la capitolul Cultură, în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și Colegiul Național Gheorghe Lazăr vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar Sector 5, Elena Luminița Petrescu

Nr. JZ. ../28.02.2018


Președinte de Ședință, Constantin Ion Meliiic


Sumarul activităților

ce vor fi desfășurate de Trupa de teatru „AS”, din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2018

Sumarul proiectului'. Participarea a cel puțin 20 de elevi ai Colegiului Național Gheorghe Lazăr, care manifestă aptitudini artistice și sunt iubitori de artă teatrală, la programele de dezvoltare personală prin educație teatrală, la ateliere de dramaturgie, muzică, ritm și expresie corporală, precum și participarea la cel puțin 5 evenimente culturale.

Beneficiarii proiectului:

a.    Beneficiari direcți

- cel puțin 20 de liceeni, elevi ai Colegiului Național Gheorghe Lazăr, care manifestă aptitudini artistice, sunt iubitori de artă teatrală, sunt/vor fi incluși în trupa de teatru AS și care vor participa, pe lângă programele de pregătire propriu-zisă, la ateliere de dramaturgie, muzică, ritm și expresie corporală.

b.    Beneficiari indirecți

c.    publicul larg (elevii Colegiului Național Gheorghe Lazăr, profesori, colegi, părinți, precum și alți membrii ai comunității locale).

Scopid proiectului îl constituie completarea sistemului formal de instruire instituționalizată cu metode alternative de educație prin cultură teatrală, pentru un număr de cel puțin 20 de elevi ai Colegiului Național Gheorghe Lazăr din București, pe parcursul anului 2018, sub coordonarea specialiștilor în artă sau pedagogie teatrală, din cadrul Asociației Culturale Andart.

Obiectivele-cadru specifice proiectului sunt:

dezvoltarea gustului pentru frumos, a abilităților de comunicare și de socializare ale liceenilor care alcătuiesc trupa de teatru AS prin educație teatrală și învățare prin joc; stimularea spiritului de echipă, prin îmbunătățirea modului de interacțiune dintre membrii trupei;

stimularea spiritului liber al elevilor și a principalelor procese psihice (memoria, atenția, gândirea, imaginația) ale acestora;

dezvoltarea capacității liceenilor de a adopta strategii pertinente în funcție de situația contextuală dată;

dezvoltarea gustului elevilor de a experimenta, de a cerceta și de a învăța lucruri noi; dezvoltarea complianței la reguli a tinerilor din grupul-țintă, prin descoperirea unor rigori în relațiile cu ceilalți.

Spațiul de derulare a proiectului:

Colegiul Național Gheorghe Lazăr.

Durata de derulare a proiectului:

1 martie - 31 decembrie 2018, (4 luni vor fi asigurate de Asociația Culturală Andart).

Contrasemnează, p. Secretar Sector 5,

Elena Luminița Petrescu

Președinte de Ședință,    CIL .-

Constantin Ion Melnic

Anexa 2 la HCLS 5 nr.

Bugetul estimativ al activităților ce vor fi desfășurate de Trupa de teatru „AS”, din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2018

Nr.

Crt.

Descrierea tipurilor de cheltuieli

Sume alocate (valoare netă)

Sume alocate (valoare brută)

1

Onorarii - pentru coordonarea liceenilor din trupa de teatru

As

1.100 lei * 8 luni = 8.800 lei

1833 lei (onorariu, impozite și contribuții salariate) *8 =

14.664 lei

2

Onorarii - echipa

trainerilor/colaboratorilor

invitați

600 lei * 3 colaboratori =

1.800 lei

638 lei (onorariu, impozite și contribuții salariale) * 3 =

1.914 lei

3

Deplasări la festivaluri naționale/internaționale de teatru/seri culturale

5.000 lei * 5 deplasări =

25.000 lei

25.000 lei

Total general:

35.600 lei

41.578 lei

Contrasemnează, p. Secretar Sector 5,

Elena Luminița Petrescu

Președinte de Ședință, Constantin ton Melnic