Hotărârea nr. 307/2018

Hotărârea nr. 307/30.10.2018 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 122/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru Programul National de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2017-2018, modificata prin H.C.L. Sector 5 nr. 16/26.01.2018, H.C.L. Sector 5 nr. 154/25.07.2018 și H.C.L. Sector 5 nr. 193/27.08.2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 122/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2017-2018, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 16/26.01.2018, H.C.L. Sector 5 nr.

154/25.07.2018 și H.C.L. Sector 5 nr. 193/27.08.2018;

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 30.10.2018;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI20181026_ 13/26.10.201 8;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 95 189/26.10.2018;

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 122/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 201 7-2018, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 16/26.01.2018, H.C.L. Sector 5 nr. 154/25.07.2018 și H.C.L. Sector 5 nr. 193/27.08.201 8; -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131 / 2016 privind aprobarea înființării Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

-Prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. I și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 122/22.08.2017 privind aprobarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2017-2018, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 16/26.01.201 8, H.C.L. Sector 5 nr. 154/25.07.2018 și H.C.L. Sector 5 nr. 193/27.08.2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Sumele necesare realizării Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018 se regăsesc în Anexa la prezenta Hotărâre și vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art.3 Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA


LA HCLS5 NR. 3&F    / 3O^C'


Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2018

Buget (lei)

Nr.

Crt.

Denumire proiect

Perioada de implementare

Descrierea pe scurt a proiectului

2018

1.

Centenar prin înfrățire

Martie 2018

Autoritatea Sectorului 5 se află în plină procedură de aprobare a relațiilor de cooperare dintre Sectorul -5 al Municipiului București și comuna Saint-Josse-Ten-Noode, Bruxelles, Belgia, demers care se dorește să se materializeze în primăvara anului 2018. Proiectul se dorește a fi un prilej de interacțiune și constituire a legăturilor în comunitate și între comunități, prin evocarea unui moment de o mare importanță pentru dezvoltarea Statului Unitar Român.

200.000

2.

Amplasare statuie Întemeietoarea Marii Uniri, Regina Maria a României

Ianuarie -

Decembrie

2018

Realizarea unei statui/ansamblu statuar care să fie amplasată/amplasat pe raza Sectorului 5.

1.125.000

3.

Statuie/ansamblu statuar

DAC

Ianuarie -

Decembrie

2018

Istoria Sectorului V este strâns legată de vatra străveche a Bucureștiului. Astfel, conform vestigiilor arhelogice descoperite aici, au fost identificate așezări omenești încă din perioada paleoliticului. Sectorul 5 - ca parte din cea mai veche zonă a Bucureștiului - este strâns legat de formarea poporului român, al cărui simbol este DACUL.

Amplasarea unei statui/ansamblu statuar cu acest simbol pe raza Sectorului 5 ar materializa legătura profundă a Sectorului nostru cu istoria, cu formarea poporului român, conștientizând, în rândul cetățenilor, apartenența la civilizația și aspirațiile din prezent.

300.000

4.

Istorie prin teatru

Ianuarie -

Decembrie 2018

Ianuarie -Decembrie 2018

Elevii liceelor din Sectorul 5 care au trupe de teatru vor pune în scenă momente celebre din istoria românilor.

100.000

5.

Amplasare statuie/ansamblu statuar Tudor Vladimirescu

în istoria Revoluției de la 1821 și în formarea României, Sectorul 5 are o semnificație deosebită: Tudor Vladimirescu a intrat în București, cu oastea pandurilor, prin Sectorul 5. O statuie/ansamblu • statuar ar putea să amintească locuitorilor Sectorului 5 importanța zonei în care locuiesc și să îi aducă ; mai aproape de propria istorie. Realizarea unei/unui statui/ansamblu statuar care Să fie amplasată/amplasat pe raza Sectorului 5.

1.125.000

Denumire proiect


Buget (lei)

2018


Nr.

Crt.

6.Descrierea pe scurt a proiectului


Secolul românesc


Ianuarie -

Decembrie

2018


Carte Centenar „Istoria Românilor”


Noiembrie -Decembrie 2018


Acest proiect își propune să o readucă în scenă pe Regina Maria, cea mai emblematică si memorabila figură feminină din istoria recentă românească, un personaj extrem de complex, autentic, actual, cu un simț estetic deosebit, o vizionară și o strategă desăvârșită, o eternă ambasadoare a României. Datorită impactului cultural pe care Regina Maria i-a avut, a felului în care a ales să promoveze ia și portul tradițional românesc, ne propunem să organizăm o serie de 4-5 evenimente, inspirate de personalitatea complexă a Reginei, care să aducă în prim plan preocupările acesteia pentru cultură, scris, poezie, muzică, artă, modă, stil de viață. O parte din acțiunile proiectului s-au desfășurat în anul 2017:

  • - Lansarea unui calendar care se constituie într-un veritabil manual de istorie și care, prin fiecare filă, aduce în atenția noastră momente decisive, personalități care au marcat istoria și cultura românească, evenimente care au schimbat soarta poporului român.

  • - Expoziție cu fotografii și obiecte ale Reginei Maria, marcarea unor momente strategice în istoria României, în care Regina Maria a ocupat un rol central.

Pentru anul 2018 ne propunem următoarele acțiuni culturale:

  • - Ziua Reginei Maria o vom marca print-un eveniment special, profund cultural: vom pune în lumină preocupările preferate ale Reginei: dragostea pentru literatură, poezie, artă, comunicare.

  • - O serie de evenimente culturale și artistice dedicate celebrării a 100 de ani de istorie românească. Anul 2018 stă sub semnul împlinirii unui ideal istoric românesc. în acest context, este oportună implementarea unui proiect care are ca obiectiv principal promovarea cunoașterii istoriei naționale în rândul cetățenilor din Sectorul 5. Acest obiectiv este cel mai bine servit prin înlesnirea accesului comunității locale la cărți, documente, filme documentare, care ilustrează istoria națională. Prin intermediul acestui proiect se propune editarea volumului „Istoria românilor”, în 35.000 de exemplare personalizate, în vederea distribuirii în rândul cetățenilor din Sectorul 5.


150.000


1.700.000


Total


4.700.000


PREȘEDINT ALEXANbRL SJ«4ȚÂ,

AZAROV