Hotărârea nr. 305/2018

Hotărârea nr. 305/30.10.2018 privind aprobarea încheierii unui Memorandum de Înțelegere cu Academia Romana.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5 - București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Cod fiscal: 4433953


Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Memorandum de înțelegere cu Academia Română

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 30.10.2018;

Având in vedere raportul de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control înregistrat sub nr. 95184/26.10.2018 și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr.95 185/26.10.2018;

în temeiul art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE

ART.1. Se aprobă semnarea Memorandumului de înțelegere între Primăria Sectorului 5 al Municipiului București și Academia Română, anexă la prezenta hotărâre.

ART. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 5, domnul Daniel Florea, să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București Memorandumul de înțelegere menționat la art.l.

ART. 3. Pr imarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR SECTOR 5, ELENA LUMINIȚA PEȚRESQU____


Nr.          Z30.10.2018

ROMANIA


19,8-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80  021.314.43.18  021.314.28.37


Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

MEMORANDUM

DE

ÎNȚELEGERE

9

A

încheiat între

Primăria Sectorului 5 al Municipiul București, și

Academia Română

cu privire la stabilirea unui cadru general de cooperare în domeniul realizării și implementării unor proiecte comune, precum și pentru realizarea în comun a proiectului: „Parcul Pantheon”, pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri

ROMÂNIA


1918-2018 | sărbătorim Împreună


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80  021.314.43.18  021.314.28.37


Fax: 021.314.49.90  021.311.04.65

Preambul

Având în vedere faptul că în anul 2018 se celebrează Centenarul Marii Uniri, un moment de însemnătate aparte pentru întreaga națiune română;

Având în vedere interesul comun, al Academiei Române și al Primăriei Sectorului 5, Municipiul București, de a transforma suprafața de teren din Calea 13 Septembrie nr. 13 - în proximitatea Casei Oamenilor de Știință, într-un spațiu cultural, deschis activităților educaționale și artistice, în beneficiul cetățenilor Sectorului 5 și ai Municipiului București;

Având în vedere necesitatea ca elevii din Sectorul 5 al Municipiului București să beneficieze de un spațiu adecvat manifestărilor culturale și educaționale;

Plecând de la obiectivul comun, de a promova meritele deosebite ale marilor personalități ale culturii naționale, care au contribuit la formarea națiunii române;

/X

In virtutea Legii 215/2001, Art. 81, alin. (2), lit. m, prin care Consiliul Local al Sectorului 5 “Acționează pentru protecția și refacerea mediului în scopul calității vieții; contribuie la protecția, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice si arhitecturale, a parcurilor și rezervațiilor naturale”',

A

Se încheie prezentul Memorandum de înțelegere.

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80  021.314.43.18  021.314.28.37


Fax: 021.314.49.90  021.311.04.65

Articolul 1 - Părțile

Primăria Sectorului 5 al Municipiul București, având sediul în Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Municipiul București, reprezentată prin dl. Daniel Florea, primar și

Academia Română..............................

A

Au convenit să încheie prezentul Memorandum de înțelegere.

Articolul 2 - Obiective

A

Obiectivul general al prezentului Memorandum de înțelegere este stabilirea cadrului de cooperare în domeniul realizării și implementării de proiecte, în domenii de interes comun pentru părți.

A

Obiectivul specific al prezentului Memorandum de înțelegere este cooperarea pentru realizarea în comun a unui proiect cultural - un parc dedicat marilor personalități ale culturii române - pe terenul aflat în administrarea Academiei Române, în Sectorul 5, pe Calea 13 Septembrie nr. 13 - în proximitatea Casei Oamenilor de Știință.

ROMÂNIA

1918-2018 | sărbătorim împreună

Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80  021.314.43.18  021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90  021.311.04.65

Articolul 3 - Contribuția Primăriei Sectorului 5

Primăria Sectorului 5 este de acord să susțină proiectele inițiate de Academia Română, în conformitate cu atribuțiile conferite de cadrul legislativ în vigoare.

Primăria Sectorului 5 este de acord să inițieze și/sau să susțină, în colaborare cu Academia Română, proiecte în domenii de interes comun, în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare, cu ghidurile solicitantului aferente programelor operaționale, precum și ale altor surse de finanțare, la nivel național și internațional.

Primăria Sectorului 5 este de acord să susțină, prin atribuțiile conferite de cadrul legislativ în vigoare, realizarea unui parc cultural, dedicat marilor personalități ale culturii române, pe terenul aflat în administrarea Academiei Române, în Sectorul 5, pe Calea 13 Septembrie nr. 13, în proximitatea Casei Oamenilor de Știință.

Primăria Sectorului 5 este de acord să identifice surse de finanțare, în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare, cu ghidurile solicitantului aferente programelor operaționale, precum și alte surse de finanțare, la nivel național și internațional, pentru realizarea unui parc cultural, dedicat marilor personalități ale culturii române.

ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80  021.314.43.18  021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Articolul 4 - Contribuția Academiei Române

Academia Română este de acord să inițieze și/sau să susțină, în colaborare cu Primăria Sectorului 5 al Municipiului București, proiecte în domenii de interes comun, în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare, cu ghidurile solicitantului aferente programelor operaționale, precum alte surse de finanțare, la nivel național și internațional.

Academia Română este de acord să susțină, prin atribuțiile conferite de cadrul legislativ în vigoare, realizarea unui parc cultural, dedicat marilor personalități ale culturii române, pe terenul aflat în administrarea Academiei Române, în Sectorul 5, pe Calea 13 Septembrie nr. 13, în proximitatea Casei Oamenilor de Știință, prin punerea la dispoziția proiectului a terenului în suprafață de .................................. identificat    conform cărților funciare nr. ............................................. aflat în Administrarea Academiei Române, în conformitate cu...............................................

Articolul 5— intrarea în vigoare a prezentului Memorandum de

A înțelegere

A

Prezentul Memorandum de înțelegere intră în vigoare la data semnării, după aprobarea:

- Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București;

• •••


ROMÂNIA


1918-2018 | sârbAtorim împreuna


Strada Fabrica de Chibrituri ur.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80  021.314.43.18  021.314.28.37


Fax: 021.314.49.90  021.311.04.65

- Academiei Române......................................................

A

Articolul 6 - Durata prezentului Memorandum de înțelegere

A

Prezentul Memorandum de înțelegere se încheie pe o durată de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților.

Primăria Sectorului 5 al Municipiului București

Primar,

Daniel FLOREA

Academia RomânăPREȘEDINT

ALEXANDR6