Hotărârea nr. 301/2018

Hotărârea nr. 301/25.10.2018 privind aprobarea funcționării Inspectoratului Școlar al Municipiului București- Sector 5, în corpul C de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, din Strada Spătaru Preda, nr.16, Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE Privind funcționarea Inspectoratului Școlar al Municipiului București - Sector 5, în corpul C de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Motoc, din Str. Spătaru Preda nr. 16, sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2018;

Având în vedere:

  • -  Adresa ISMB - Sector 5 nr. 292/24.10.2018, înregistrată sub nr. 94.273/24.10.2018;

  • -  Adresa Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc nr. 4630/24.10.201 8;

  • -  Procesul verbal din data de 24.10.2018, al Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic de Industrie

Alimentară Dumitru Moțoc;

  • -  Raportul Direcției Generale Educație și Carieră, înregistrat sub nr. 94.518/25.10.2018;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 94.521/25.10.2018:

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 45 alin. 3 și a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă funcționarea Inspectoratului Școlar al Municipiului București - Sector 5, în corpul C de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, respectiv etaj 1 și 2, din Str. Spătaru Preda nr. 16, sector 5, începând cu data de 25.10.2018.

Art. 2 Predarea-primirea spațiului menționat la art. I al prezentei hotărâri se va face pe bază de proces verbal încheiat de directorul Colegiului de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc și reprezentanții ISMB -Sector 5.

Art. 3 Predarea-primirea spațiului în care și-a desfășurat activitatea ISMB - sector 5, din corpul B al Școlii Gimnaziale nr. 128, din str. Ion Creangă nr. 6, sector 5, se va face pe bază de proces verbal încheiat de reprezentanții ISMB - Sector 5 și directorul unității de învățământ.

Art. 4 Plata cheltuielilor de întreținere și funcționare ale spațiului menționat la art. 1 al prezentei hotărâri va fi asigurată de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, din bugetul propriu de venituri și cheltuieli.

Art. 5 ISMB Sector 5 va asigura accesul reprezentanților Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc și va pune la dispoziția acestora, la cerere, ori de câte ori este nevoie, sala de festivități pentru organizarea de evenimente educaționale.

Art. 6 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică,

Direcția Generală Economică,


Direcția Generală Educație și Carieră, directorul Colegiului Tehnic de

Industrie Alimentară Dumitru prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 3<0/ /25.10.2018


Moțoc și directorul Școlii Gimnaziale