Hotărârea nr. 300/2018

Hotărârea nr. 300/25.10.2018 privind aprobarea editării și publicării buletinului informativ al Sectorului 5 ”ȘTIRI DIN 5” și a difuzării cu titlu gratuit a acestuia, pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea editării și publicării buletinului informativ al Sectorului 5 „ȘTIRI DIN 5” și a difuzării cu titlu gratuit a acestuia, pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2018;

Având în vedere:

Raportul Comun de Specialitate al Direcției Generale Transparență și Control - Direcția de Transparență Instituțională și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 94299/24.10.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 94301/24.10.2018; Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă și al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice',

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 75/2003, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ -teritoriale, aprobată prin Legea nr. 534/2003;

Prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, în temeiul art. 45, alin. (-/) și al art. 81 alin (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă editarea și publicarea buletinului informativ al Sectorului 5 „ȘTIRI DIN 5”, publicație ce va conține informații de interes public privind proiectele și investițiile realizate de Autoritatea Publică Locală a Sectorului 5, evenimente culturale și alte informații de interes din viața comunității locale a Sectorului 5.

Art. 2 - Buletinul informativ al Sectorului 5 „ȘTIRI DIN 5” va apărea periodic, lunar, într-un tiraj de până la 100.000 de exemplare/apariție, 8 pagini format A3, tipărite în policromie și va fi difuzat gratuit pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 5.

Art. 3 - Contravaloarea cheltuielilor de editare și publicare pentru buletinul informativ al Sectorului 5 „ȘTIRI DIN 5” va fi asigurată de la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Sectorului 5 - capitolul bugetar 51.02.03, art. 20.30.30 - „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

Art. 4 - Informațiile de interes public conținute de buletinul informativ „ȘTIRI DIN 5” vor fi documentate prin aportul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5.

Art. 5 -Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală de Transparență și Control - Direcția de Transparență Instituțională, Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretar Sector 5,

Elena Luminița l’etrescu

Nr. 300      10.2018