Hotărârea nr. 30/2018

Hotărârea nr. 30/28.02.2018 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu” pentru susținerea participării trupei de teatru Dor fără sațiu la Festivalul Internațional de Teatru Francofon 2018 FITE 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea participării trupei de teatru Dor

fără sațiu la Festivalul Internațional de Teatru Francofon FITE 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea participării trupei de teatru Dor fără sațiu la Festivalul International de Teatru Francofon FITE 2018;

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice, înregistrat sub nr. 16279/20.02.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 16281/20.02.2018;

-    adresa Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 9532/21.01.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă susținerea participării trupei de teatru Dor fără sațiu la Festivalul Internațional de Teatru Francofon FITE 2018, conform acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al sectorului 5, Capitolul învățământ.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică și directorul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar ^Sector 5,

Elena Luminița Petrescu

Președinte de ședință, Constantin Ion MelnicACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 9532/31.01.2018, emisă de conducerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, părțile, respectiv:

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

Cu sediul în București, Calea Rahovei, nr. 311, sector 5, numit în continuare Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, reprezentat prin domnul prof. Eduard Pușchin, în calitate de Director,

Și

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar,

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea participării trupei de teatru „Dor fără sațiu”, compusă din 12 elevi și 2 profesori, la a XXI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Francofon FITE, ce va avea loc în Agadir - Maroc, în perioada 25 martie -2 aprilie 2018.

Contextul proiectului:

Trupa „Dor fără sațiu” a fost înființată în anul 1995 de doamna profesoară Dora Lazar și a devenit, în timp, un grup emblematic, atât pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cât și pentru teatrul școlar din sectorul 5. în cei 23 de ani de implicare în activitatea teatrală, prin participarea la festivaluri naționale și internaționale, au fost obținute peste o sută de premii individuale și de trupă. Cea mai importantă dimensiune a acestui demers cultural rămâne însă cea educativă și vizează susținerea elevilor (liceeni sau gimnaziști) pasionați de arta dramaturgică. Astfel, existența trupei „Dor fără sațiu” a făcut ca sute de elevi bolintineni să aibă oportunitatea de a se forma extracurricular ca spectatori de teatru, ca oameni în căutarea frumosului și a valorilor eterne.

Din 2007, trupa de teatru „Dor fără sațiu” reprezintă România la festivaluri internaționale, iar din 2011 face parte din Asociația Internațională de Apărare a Limbii Franceze și de Educație prin Teatru, „ARTDRALA” - organizație care include peste 35 de țări și care are sediul în Franța, în orașul La Roche-sur-Yon. Activitatea trupei de teatru „Dor fără sațiu” poate fi reliefată printr-o serie de premii și distincții, obținute în urma participării la evenimente și festivaluri de gen, dintre care pot fi amintite:

-    Festivalul Internațional de Teatru Francofon „Amifran" de la Arad;

-    festivaluri desfășurate în Catania - Italia, Mostar - Bosnia-Herțegovina, Sorrento-Italia, La Roche-Sur-Yon - Franța, Moscova-Rusia;

-    competiții culturale organizate în București, Constanța, Dej, Arad, Sinaia, Buzău, Cluj, Brașov, Sebeș, Sibiu, Bulgaria, Italia etc.

-    Festivalul de Teatru Youth Art',

-    Festivalul Național de Theâtre Francophone pour Enfants, Dej, 27-30 mai 2010;

-    Festivalul de Teatru Bilingv „Eugen Ionescu", Buzău, 26-27 noiembrie, 2011;

-    Festivalul Internațional de Teatru pentru Elevi „Aplauze" ediția a Vl-a - Constanța, 6-9 aprilie, 2014;

-    Festivalul de Teatru pentru Copii și Adolescenți „Mark Twain", ediția a X-a, 5-8 iunie

2014;

-    Festivalul Național de Teatru pentru Elevi „George Constantin", ediția a XVI-a, 11-12 iunie 2016.

în acest context, continuarea demersului de susținere a trupei „Dor fără sațiu” se impune cu atât mai mult cu cât, în 2017, sprijinul Primăriei Sectorului 5 a contribuit la înregistrarea unor rezultate notabile, de palmares. De pildă, în martie, prin susținerea financiară asigurată de Primăria Sectorului 5, elevii din cadrul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu au participat la Festivalul European de Teatru Piano di Sorrento, iar „Dor fără sațiu” a fost distinsă cu premiul I - Journees de theâtre scolaire francophone, ediția a XlV-a.

Durata și locul desfășurării proiectului'.

Participarea la Festivalul FITE, ediția 2018, presupune deplasarea a 12 elevi și 2 profesori în Maroc, în perioada 25 martie-2 aprilie. Festivalul propriu-zis se va desfășura între 27 și 31 martie. în contextul în care „Dor fără sațiu” s-a implicat constant în multe dintre activitățile inițiate de Primăria Sectorului 5 și de Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, prezența la Festivalul FITE poate fi asimilată unei acțiuni de valorizare și recompensare a eforturilor meritorii ale elevilor bolintineni în domeniul teatrului școlar.

Proiectul cuprinde un set de activități care contribuie la îmbogățirea și deschiderea culturală a elevilor, menționate în Anexa A - Graficul activităților proiectului.

Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea personală a tinerilor prin educație teatrală și interacțiune multiculturală, precum și încurajarea excelenței în educație prin participarea elevilor din sectorul 5 la competiții de nivel internațional.

Educația non-formală susține educația formală și are un impact esențial în modelarea personalității copiilor, prin dezvoltarea abilităților de comunicare, a performanțelor individuale și a nivelului de adaptabilitate a acestora la situații culturale diverse. Prin participarea elevilor bolintineni la cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Francofon FITE poate fi continuată tradiția obținerii unor rezultate remarcabile de către aceștia, sub directa coordonare a profesorilor din corpul de elită al unității de învățământ menționate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Ol - stimularea participării elevilor români la competiții internaționale, în spiritul cooperării și interacțiunii multiculturale, al performanțelor individuale și competențelor personale;

02 - promovarea unei imagini pozitive a Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu în rândul comunității din sectorul 5, dar și la nivel național și internațional, prin intermediul educației teatrale și a manifestării prin teatru a valorilor cultural-educative.

Beneficiarii proiectului: 12 elevi, membri ai trupei „Dor fără sațiu” și 2 profesori din cadrul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, publicul larg (național și internațional).

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 60.000 lei și reprezintă costul estimat al cheltuielilor cu deplasarea (transport aerian spre/din Maroc, transport cu bacul și feribotul), al cheltuielilor cu cazarea (mic dejun inclus), al taxelor de participare la festival și de acces la obiective turistice, al serviciilor de translator/ghid local și al asigurărilor medicale obligatorii ale participanților.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art 3.1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 2 luni de la data semnării sale.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți. Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art 4.3. Obligațiile Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile proiectului.

Art. 4.3.2. Se obligă să asigure, printr-o procedură internă, discutată și avizată în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație, selecția beneficiarilor proiectului, înaintând Primăriei Sectorului 5, spre informare, listele conținând datele personale ale elevilor propuși în cadrul proiectului (nume, prenume, clasă, CNP), precum și criteriile specifice care au stat la baza selecției acestora.

Art. 4.3.3. Se obligă să solicite și să obțină acordul scris al părinților/tutorilor legali ai copiilor, privind participarea elevilor la activitățile pe care le presupune proiectul.

Art. 4.3.4. Va contracta serviciile necesare deplasării și asigurării sejurului participanților români în Maroc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 4.3.5. Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările din cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, ședințelor cu părinții, sesiunilor de comunicări științifice, simpozioanelor.

Art. 4.3.6. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată, un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3.7 Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul proiectului, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități.

Art. 4.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Va pune la dispoziția Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu resursele financiare prevăzute la art. 2.1., în baza solicitării scrise a conducerii unității de învățământ.

Art. 4.4.2. Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, se obligă să monitorizeze implementarea activităților prevăzute în prezentul acord de parteneriat, desemnând o persoană de legătură în acest sens.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2018, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

Președinte de ședință, Constantin Ion Melnic

Anexa A la Acordul de Parteneriat nr._/_2018

Graficul activităților proiectului

Data

Activități

f

25.03.2018

Sosire în Malaga. Plecare spre Rabat.

26.03.2018

1.    Vizitarea unor obiective culturale din Rabat, Casablanca și Marrakech;

2.    Schimb de experiență culturală și educațională prin vizitarea unor renumite

școli islamice din Fes (al doilea oraș ca mărime din Maroc).

27.03.2018

1.    Vizitarea unor obiective culturale Marrakech. Plecarea spre Agadir;

2.    Participarea la atelierele FITE, coordonate de profesioniști în artele spectacolului;

3.    Vizionarea spectacolelor susținute de participanții la festival.

28.03.2018

1. Susținerea unor reprezentații de către elevii români în cadrul festivalului;

-

2. Participarea la atelierele FITE;

30.03.2018

3.    Vizionarea spectacolelor susținute de alți participanți la festival;

4.    Participarea elevilor români la „En coulisses secțiunea rezervată feed- back-ului;

5.    Organizarea unei Seri Românești în cadrul festivalului.

31.03.2018

Plecare din Agadir și sosire în Casablanca.

01.04.2018

Vizitarea unor obiective culturale din Casablanca și plecare spre Tanger.

02.04.2018

Vizitarea orașului-port Tanger. Deplasare cu bacul în strâmtoarea Gibraltar, plecare

spre Malaga.

Președinte de ședință, Constantin Ion Melnic