Hotărârea nr. 3/2018

Hotărârea nr. 3/26.01.2018 privind modificarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr.200/14.12.2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRA RE

Privind modificarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri si a impozitului pe terenuri cu pana la 500% si a criteriilor de încadrare a clădirilor si terenurilor in categoria celor neîngrijite aprobata prin II.C.L. nr. 200/14.12.2017

Având in vedere:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 inregistrat sub nr. 10886/17.01.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrata sub nr.5434/18.01.2018;

Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si Alte Activitati Economice si Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public si Patrimoniului, Fond Funciar:

In conformitate cu prevederile:

Art. 489, alin (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;

Punctului 168 din Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Art. 9, lit. a)-c), e) si art. 10 lit. a), b) si i) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale;

Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/27.04.2017 privind imputernicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin 5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru clădirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan;

Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 32/30.03.2017 privind solicitarea împuternicirii

Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului

București privind majorarea cu pana la 500% a impozitului pe clădiri si pe teren pentru clădirile si terenurile neingrijite, situate in intravilanul Sectorului 5;

Art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) precum si art. 81 alin. (2) lit. d) si alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifica Metodologia privind majorarea impozitului pe clădiri si a impozitului pe terenuri cu pana la 500%, pentru clădirile si terenurile neîngrijite situate in intravilanul Sectorului 5, aprobata prin H.C.L. nr. 200/14.12.2017, prevăzută in Anexa 1, parte integranta a prezentei hotarari;

Art. 2 Se modifica criteriile de încadrare a clădirilor si terenurilor in categoria celor neingrijite, aprobate prin H.C.L. nr. 200/14.12.2017, prevăzute in Anexa 2, parte integranta a prezentei hotarari;

Art. 3 Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5, Direcția Generala Arhitect Sef, Direcția Generala de Politie Locala si Serviciul Evidenta Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistenta Tehnica si Juridica vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

CONTRASEMNEAZĂ

p. SECRETAR SECTOR, DIRECTOR djENERAL

FLORINA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA


METODOLOGIE PRIVIND MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI SI A IMPOZITULUI PE TERENURI CU PANA LA 500% PENTRU CLĂDIRILE SI TERENURILE NEÎNGRIJITE SITUATE IN INTRAVILANUL SECTORULUI 5

Prezenta metodologie reglementează modalitatea de identificare si încadrare pe criterii a imobilelor neîngrijite pentru care se aplica majorarea impozitului cu pana Ia 500% pentru clădirile si terenurile neîngrijite situate in intravilanul sectorului 5.

In conformitate cu punctul 168 din Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/5015 privind Codul Fiscal se Stabilește următoarea metodologie de majorare a impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren cu pana la 500% pentru imobilele neîngrijite situate in intravilan, constatate ca fiind in stare necorespunzatoare.

Pentru punerea in aplicare a metodologiei se împuternicesc angajați din cadrul Direcției Generale Arhitect Sef si Direcției Generale de Politie Locala cu atribuții de identificare si evaluare pe teren a:

a)    Clădirilor aflate in stare avansata de degradare, stare de paragina, insalubre, fațade nereparate/necuratate/netencuite/nezugravite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natura;

b)    Terenurilor aflate in stare de paragina, acoperite cu buruieni, parasite/abandonate, insalubre, neefectuarea curățeniei in curți, neintretinerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situații de asemenea natura.

Se stabilește următoarea clasificare a imobilelor care intra sub incidența acestei metodologii, in raport cu starea tehnica a cladirii/terenului, atestate pe baza Notei de constatare (anexa 1.1):

a.    Cladiri/terenuri cu stare tehnica buna sau foarte buna - stare corespunzătoare;

b.    Cladiri/terenuri cu stare tehnica satisfacatoare - stare corespunzătoare;

c.    Cladiri/terenuri cu stare tehnica nesatisfacatoare - stare necorespunzatoare.

In acest sens se constituie o Comisie de control alcatuita din membri, reprezentanți ai Direcției Generale Arhitect Sef, Direcției Generale de Politie Locala si Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5, care vor face deplasări in teren, periodic, pe baza unui plan de verificare stabilit de către aceasta in vederea identificării cladirilor/terenurilor neîngrijite, precum si in urma sesizărilor transmise de cetateni sau insitutii abilitate. Membrii Comisiei de Control vor fi numiți prin Dispoziție de Primar.

Comisia de control are in atribuții întocmirea la fata locului a notei de constatare (anexa 1.1), precum si fisa de evaluare (anexa 1.2). In nota de constatare se vor consemna elementele ce conduc la încadrarea imobilului in categoria celor neîngrijite, in accepțiunea punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, iar pe fisa de evaluare se vor bifa categoriile corespunzătoare nivelului de degradare constatat, se va aduna punctajul pentru fiecare categorie, urmând a se încadra imobilul in starea corespunzătoare sau necorespunzatoare. La nota de constatare se vor anexa fotografii datate, efectuate cu aparatul foto aflat in dotarea comisiei.

După identificarea si evaluarea cladirii/terenului neingrijite/neingrijit, Comisia de control va proceda la identificarea proprietarului imobilului, in vederea comunicării către acesta a somației (anexa 1.3) in vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute in aceasta. In situația in care proprietarul nu poate fi identificat la fata locului, Comisia va verifica proprietarul si datele de identificare ale acestuia in evidenta Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5. După finalizarea procedurii de identificare a proprietarului, se va comunica acestuia somația la adresa de domiciliu in termen de cel mult 30 de zile de la întocmirea notei de constatare si a fisei de evaluare astfel incat sa se asigure luarea la cunoștința prin una din minatoarele modalitati: inmanare daca se asigura primirea sub semnătură a actului administrativ, prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin afișare la domiciliul proprietarului.

In cazul persoanelor fizice, reședința va fi considerata domiciliu când acesta nu este cunoscut, iar in lipsa de reședința, persoana fizica este considerata ca domiciliază la locul ultimului domiciliu.

Persoanele juridice se someaza la sediul social, iar in cazul celor aflate in proceduri speciale, la lichidator, respectiv administratorul special.

In situația in care, pe parcursul anului respectiv, in termenul prevăzut in somație, proprietarul cladirii/terenului isi indeplineste obligațiile menționate in aceasta, va notifica Comisia de control in vederea deplasării Ia fata locului si constatării situației de fapt. Comisia de control va proceda la încheierea procesului-verbal de conformitate (anexa 1.4) in care se va menționa îndeplinirea in totalitate a masurilor dispuse in nota de constatare. Un exemplar se va comunica proprietarului.

In cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri si terenuri din zonele de protecție a monumentelor istorice si din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legale.

In situația in care proprietarul nu instiinteaza Comisia de control despre îndeplinirea obligațiilor, aceasta va proceda la verificarea efectuării masurilor stabilite prin nota de constatare in primele 30 de zile de la expirarea datei in care obligația trebuia dusa la îndeplinire.

Daca, cu ocazia verificărilor mai sus menționate se constata ca proprietarul si-a îndeplinit obligațiile menționate in somație, Comisia de control va proceda la incheierea procesului verbal de conformitate. In situația in care nu a efectuat lucrările de intretinere/ingrijire necesare, se va incheia o nota de constatare in care va fi consemnata menținerea cladirii/terenului in categoria celor considerate, conform prezentei metodologii, ca fiind necorespunzatoare. La procesul verbal de conformitate sau la nota de constatare se vor anexa fotografii datate.

Dosarul constituit din somația comunicata, fisa de evaluare, nota de constatare inițiala si nota de constatare finala se comunica Direcției Impozite si Taxe Locale impreuna cu un referat care va conține istoricul procedurii îndeplinite de către Comisia de control, in vederea propunerii spre adoptare de către Consiliul Local al Sectorului 5 a unei hotarari de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv.

Direcția Impozite si Taxe Locale va intocmi raportul de specialitate privind propunerea emiterii unei horarari individuale de majorare a impozitului cu pana la 500% stabilit conform punctajului procentual din fisa de evaluare. Raportul de specialitate astfel întocmit va fi înaintat Consiliului Local Sector 5 cu propunerea de adoptare a unei hotarari ce va avea caracter individual, pentru fiecare clădire in parte si se aplica tuturor proprietarilor din imobil incepand cu data de I ianuarie a anului următor celui in care a fost adoptata hotararea.

Hotararea adoptata va fi comunicata Direcției Impozite si Taxe Locale, care va opera majorarea in evidentele fiscale, va emite si va comunica decizia de impunere impreuna cu specificarea obligației proprietarilor de a notifica Comisia de control despre masurile de remediere luate, in caz contrar impozitul majorat se va aplica si in anii fiscali următori, la nivelul cotei de majorare stabilite de

Consiliul Local al Sectorului 5. Data pana la care proprietarii imobilelor neîngrijite pot comunica către Comisia de control despre masurile de remedire luate, va fi 30 noiembrie a anului in curs.

In situația in care proprietarii imobilelor neîngrijite comunica luarea masurilor de remediere, Comisia de control va verifica starea tehnica a acesteia prin întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza careia se va stabili pastrarea/sistarea măsurii impozitului majorat.

In cazul in care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit instraineaza imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia sa efectueze lucrările de intretinere/ingrijire necesare, se reia procedura pe numele noului proprietar.

Sunt exceptate de la aplicarea impozitului majorat: cladirile/terenurile neîngrijite pentru care proprietarii dețin autorizație de construire/desfiintare valabila, in vederea construirii/renovarii/demolarii/amenajarii terenului si au anuntat la Inspectoratul de Stat in Construcții si la autoritatea publica locala inceperea lucrărilor.

Majorarea impozitului pe cladiri/teren in cazul clădirii neîngrijite si/sau al terenului neîngrijit nu înlocuiește sancțiunile si nici nu exonerează de răspundere in ceea ce privește aplicarea prevederilor:

Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, aprobate cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2002;

Art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Oricăror alte reglementari in aceasta materie.

Nota de constatare

Comisia de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/cladire) de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București s-a deplasat in teren in data de......................la adresa:

........................................................................................................................................................, si a

constatat următoarele:

1. Teren:

2. Clădire:

3. Masuri dispuse:

Comisia,

Fișă de evaluare

Terenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 5 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general al terenului:

Adresă _

Data_

1. împrejmuire*, cu excepția terenurilor agricole

Punctaj

Punctaj acordat

□ Degradări medii

5-15

□ Degradări majore

16-25

□ Lipsă

26-40

*lndiferent de modalitatea de îngrădire.

2. întreținere

Punctaj

Punctaj acordat

□întreținut

0

□Neîntreținut

30

3. Insalubru

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără deșeuri

0

□Cu deșeuri

30

Observații

Calculul punctajului în urina evaluării:_

Punctajul total. Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta,

corespunzătoare.___

Punctajul de referință este de 100 de puncte. In cazul în care terenul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu, terenurile nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scadea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la

punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte._

Stabilirea stării terenului

în funcție de rezultatul punctajului procentual, se stabilesc următoarele limite:

întocmit,Stare foarte bună:    0%

Stare bună:

între 0,1% și 6,0%

Stare satisfacătăoare:

între 6,1% și 25%

Stare nesatisfăcătoare:

nai mare de 25%

PUNCTAJ TOTAL

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

PUNCTAJ

PROCENTUAL

STAREA TERENULUI

Fisa de evaluare

clădiri neingrijite in Sectorul 5 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresa:........................................................................................................................................

Data:...................................

1. Acoperiș_

Cauzele degradărilor: 1 2 3

Invelitoare    Punctaj

□ nu există (nu este cazul)

□ fără degradări

0

□degradări minore

învelitoarea lipsește și/sau este degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

2

□degradări medii

învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție

mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.

6

□degradări majore

învelitoarea lipsește și/sau este degradată peste 30% din

suprafața totală, coamele sunt neetanșe, curburi, rupture majore. Necesită înlocuire totală.

10

♦Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă

Cornișă - Streașină - Atic

Punctaj

□ fără degradări

0

□degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparație punctuală.

1

□degradări medii

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială.

3

□degradări majore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală, risc pentru trecători.

5

♦Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată

Jgheaburi, burlane și elemente de tinicbigerie

Punctaj

□ nu există (nu este cazul)

□ fără degradări

0

□degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățirea jgheaburilor.

1

□degradări medii

Jgheaburi și burlane deteriorate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate (de exemplu, cu elemente vegetale). Necesită înlocuirea parțială.

3

□degradări majore

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Necesită înlocuire totală.

5

♦Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există) etc.

2. Fațade_

Cauzele degradărilor: 12 3

Tencuială

Punctaj

□ nu există (nu este cazul)

□ fără degradări

0

□degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Porțiuni punctuale de tencuiala ce cad. Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală.

2

□degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafașa fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc și rezugrăvesc.

6

□degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din surpafață. Suprafețele se refac total.

10

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte elemente componente ale fațadelor, daca acestea există

Zugrăveală

Punctaj

□ fără degradări

0

□degradări minore

Zugrăveală exfoliate incidental. Posibilă remediere punctuală.

1

□degradări medii

Zugrăveală exfoliantă parțial (10-30% din surpafața fațadelor) sau având un aspect murdar, prăfuit. Suprafețele se rezugrăvesc.

3

□degradări majore

Zugrăveală exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafață. Zugrăveala în cromatică neadecvată, neconformă cu paletarul stabilit în studiul de fațade (dacă este cazul). Suprafețele se refac și se rezugrăvesc în totalitate.

5

*Se vor lua în considerare și ornamnetele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există

Tâmplărie

Punctaj

□ nu există (nu este cazul)

□ fără degradări

0

□degradări minore

Vopsire defectuoasă (scorojită). Ușoară uzură a materialului. Deformare tamplarie, descleiere, scorojire avansata a vopselei. Nu lipsesc elementele de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

1

□degradări medii

Materiale    componente    deteriorate,    deformate,

nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3

□degradări majore

Materiale componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Material componente necorespunzătoare, înlocuite abuziv și care nu respectă reglementările PUG avizat (de ex. PVC în Ioc de lemn) sau cu nerespectarea designului original. Necesită înlocuire compeltă. Geamuri sparte sau lipsa.

5

*Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane și jaluzele, dacă este cazul), uși (împreună cu vitrine), porți de acces

Elemente decorative ale fațadei

Punctaj

□ nu există (nu este cazul)

□ fără degradări

0

□degradări minore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici și/sau neconforme cu caracterul zonei.

2

□degradări medii

Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv, fara reparații punctuale ale fațadelor.

6

□degradări majore

Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc major pentru trecători contra vantuiri ale balcoanelor decorative (fier forjat etc +elemente decorative din gips)-

10

*Indiferent din materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, polistirean etc.

3. Deficiențe vizibile din exterior

Cauzele degradărilor: 12 3

Șarpantă

Punctaj

□ nu există (nu este cazul)

□ fără degradări

0

□degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorare lipsă. Deformări sau rupturi punctuale ale coamelor, coșoroabelor sau căpriorilor.

8

□degradări majore

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore

ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total.

15

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele etc. Componente ale șarpantei

Pereți

Punctaj

□ fără degradări

0

□degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mari (colțuri de clădire, soclu etc). se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat

16

□degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii vertical lipsă parțial sau total. Clădire ruină

30

♦Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton etc.

4. împrejmuire

Cauzele degradărilor: 12 3

□ nu există (nu este cazul)

□ fără degradări

0

□degradări minore

Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii.

1

□degradări medii

Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsoitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.

3

□degradări majore

Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structural vizibile. împrejmuirea lipsește parțial.

5

♦Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

Cauzele degradărilor

1    degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului etc.

2    degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădirii

3    degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare

*ln evaluarea imobilelor se vor identifica și cauzele probabile ale degradărilor (una sau mai mutle variante)

Observații imobil/Măsuri stabilite

Definiția generală a categoriilor de degradări

Degradări minore

Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparațiile la diferite elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafață. In spatele degradărior minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează. Degradări medii

Degradările trebuiesc îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafața sau corp de construcție. în spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parțial.

Degradări majore

Aceste degradări sunt grave și trebuie remediate imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respective aprope întregul corp de construcție, presupune fisuri mari care influențează structura imobilului. Corpurile de construcție trebuiesc reabilitate sau refăcute. Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde și/sau este distrus în mod intenționat

Calculul punctajului în urma evaluării și stabilirea stării tehnice a clădirii

Punctajul total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare)

Punctajul de referință

în cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu, construcțiile cu acoperiș tip terasă nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al învelitorii și a șarpantei sau construcțiile care nu sunt împrejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scadea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință

Punctajul procentual

Punctajul procentual reprezintă valoare exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctajul total/ punctajul de referință x 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

Stabilirea stării tehnice a clădirii

în funcție de rezultatul punctajului procentual, se stabilesc următoarele limite:

Stare tehnică foarte bună:    0%

Stare tehnică bună:    0,1%    6,0%

Stare tehnică satisfăcătoare:    6,1% -=-25,0%

Stare tehnică nesatisfăcătoare: >25,1%

PUNCTAJ

TOTAL

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

PUNCTAJ

PROCENTUAL

STAREA TEHNICĂ

întocmit,


Semnătură,


Somație

Nr...................din data...................

In temeiul:

Art. 489 alin (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Art. 9, lit. a)-c), e) si art. 10 lit. a), b), i) din Ordonanța Guvernului nr. 2.1/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale:

H.C.L. Sector 5 nr. 200/14.12.2017 referitor la liotararea privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri si a impozitului pe terenuri cu pana la 500% si a criteriilor de încadrare a clădirilor si terenurilor in categoria celor neîngrijite modificata prin H.C.L. nr.....................

Prin prezenta, va somam ca pana la data de ........................* a anului curent sa procedați la

luarea următoarelor masuri de salubrizare a terenului / salubrizarea si punerea sub siguranța a clădirii:

Masuri dispuse (se preiau cele din fisa de evaluare)

♦Termenul va fi stabilit de către Comisia de Control cu ocazia întocmirii fisei de evaluare si a notei de constatare inițiale.

Nerespectarea termenului si masurilor dispuse prin prezenta somație, atrge după sine aplicarea prevederilor specifice in domeniu, respectiv majorarea impozitului pe cladire/teren cu 500% potrivit art. 489 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.—


Proces-verbal de conformitate

încheiat azi ........................, in conformitate cu prevederile art. 489, alin. (5) - (8) din Legea

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, si punctul 168 din Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Cu scopul verificării îndeplinirii masurilor prevăzute in somația nr........../................, ne-am

deplasat la proprietatea domnului/doamnei ............................................................. din Municipiul

București, Sector 5, strada......................................., nr............., si am constatat următoarele:


Drept pentru care am încheiat prezentu proces-verbal in 2 exemplare.

Comisia,    Proprietar,


CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SI TERENURILOR SITUATE IN

INTRAVILANUL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU

EVALUAREA STĂRII TEHNICE

A. CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR IN CATEGORIA CLĂDIRI NEÎNGRIJITE

1. Acoperiș

a) învelitoare

□degradări minore

învelitoarea lipsește și/sau este degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

□degradări medii

învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție mare (10-30%

din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.

□degradări majore

învelitoarea lipsește și/sau este degradată peste 30% din suprafața

totală, coamele sunt neetanșe, curburi, rupture majore. Necesită înlocuire totală.

Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă

b) Cornișă - Streașină - Atic

□degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparație punctuală.

□degradări medii

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială.

□degradări majore

niîeinentele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din

lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală, risc pentru trecători.

Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată

c) Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie

□degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățirea jgheaburilor.

□degradări medii

Jgheaburi și burlane deteriorate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate (de exemplu, cu elemente vegetale). Necesită înlocuirea parțială.

□degradări majore

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial).

Lipsa tubului de record la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există) etc.

2. Fațade

a) Tencuială

□degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Porțiuni punctuale de tencuiala ce cad. Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală.

□degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafașa fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc și rezugrăvesc.

□degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din surpafață. Suprafețele se refac total.

Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte elemente componente ale fațadelor, daca acestea există

b) Zugrăveală

□degradări minore

Zugrăveală exfoliate incidental. Posibilă remediere punctuală.

□degradări medii

Zugrăveală exfoliantă parțial (10-30% din surpafața fațadelor) sau având un aspect murdar, prăfuit. Suprafețele se rezugrăvesc.

□degradări majore

Zugrăveală exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafață. Zugrăveala în cromatică neadecvată, neconformă cu paletarul stabilit în studiul de fațade (dacă este cazul). Suprafețele se refac și se rezugrăvesc în totalitate.

Se vor lua în considerare și ornamnetele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există

c) Tâmplărie

□degradări minore

Vopsire defectuoasă (scorojită). Ușoară uzură a materialului. Deformare tamplarie, descleiere, scorojire avansata a vopselei. Nu lipsesc elementele de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

□degradări medii

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

□degradări majore

Materiale componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Material componente necorespunzătoare, înlocuite abuziv și care nu respectă reglementările PUG avizat (de ex. PVC în loc de lemn) sau cu nerespectarea designului original. Necesită înlocuire compeltă. Geamuri sparte sau lipsa.

Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane și jaluzele, dacă este cazul), uși vitrine), porți de acces

d) Elemente decorative ale fațadei

□degradări minore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici și/sau neconforme cu caracterul zonei.

□degradări medii

Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv fara reparații punctuale ale fațadelor.

□degradări majore

Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc major pentru trecători contra vantuiri ale balcoanelor decorative (fier forjat etc +elemente decorative din gips).

Indiferent din materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, polistiren etc.

3. Deficiențe vizibile din exterior a) Șarpantă

□degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorare lipsă. Deformări sau rupturi punctuale ale coamelor, coșoroabelor sau căpriorilor.

□degradări majore

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total.

Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele etc. componente ale șarpantei

b) Pereți

□degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mari (colțuri de clădire, soclu etc). se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat

□degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii vertical lipsă parțial sau total. Clădire ruină

Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton etc.

4. împrejmuire

□degradări minore

Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii.

□degradări medii

Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsoitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.

□degradări majore

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structural

vizibile. împrejmuirea lipsește parțial.

Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

B. DEFINIȚII

Expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Degradări minore

Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparațiile la diferite elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafață. în spatele degradărior minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează. Degradări medii

Degradările trebuiesc îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafața sau corp de construcție. în spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parțial.

Degradări majore

Aceste degradări sunt grave și trebuie remediate imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respective aprope întregul corp de construcție, presupune fisuri mari care influențează structura imobilului. Corpurile de construcție trebuiesc reabilitate sau refăcute. Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde și/sau este distrus în mod intenționat

C. CRITERII DE ÎNCADRARE A TERENURILOR SITUATE IN INTRAVILANUL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, IN CATEGORIA TERENURILOR NEÎNGRIJITE

a)    Teren în stare de paragină, parasit/abandonat - buruieni inalte, arbuști si copaci crescuți necontrolat;

b)    Teren insalubru pe care sunt abandonate deșeuri din construcții, vegetale, gunoaie, cadavre de animale sau orice tip de depozitări necontrolate;

c)    Teren infestat cu plante alergenice (de ex. Ambrozie, pelin) si neîngrădit. Conform legislației de mediu, O.U.G. nr. 195/2005, se va trimite notificare si se va aplica si sancțiunea prevăzută de actul normativ privind protecția mediului;

d)    Curți în care nu s-a efectuat curățenia-curți în care există deșeuri menajere, gunoaie, vegetale, cadavre de animale sau vegetația nu este cosită;.

e)    Teren la care împrejmuirea lipsește.