Hotărârea nr. 299/2018

Hotărârea nr. 299/25.10.2018 privind aprobarea Contractului de comodat între Sector 5 și S.C. Amenajare Edilitara și Salubrizare S.A. .

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de comodat între Sector 5 și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2018;

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Economice si al Direcție Generale Operațiuni

Raportul de specialitate întocmit de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. nr.

10412/23.10.2018 în vederea aprobării încheierii unui Contract de comodat ;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 94146/24.10.201 8;

Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activități Economice;

în conformitate cu prevederile:

Legea nr.3 1/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.L. Sector 5 nr.39/16.08.2010 privind înființarea S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.;

H.C.L. Sector 5 nr.93/21.05.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.;

în temeiul prevederilor art.45 alin.( I) si art.81 alin.(2) lit.h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă încheierea unui Contract de comodat între Sector 5, cu sediul în București, strada Fabrica de Chibrituri, nr.9-1 I, sector 5, în calitate dc comodatar și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., cu sediul în București, strada Sf.Elefterie, nr.47-49, sector 5, în calitate de comodant, potrivit anexei la prezenta hotărâre;

Art.2 Se împuternicește domnul viceprimar Marian Țigănuș să semneze contractul de comodat prevăzut la ari. I.

Art.3 Sectorul 5, prin compartimentele de specialitate, precum și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., cu sediul în București, strada Sf. Elefterie, nr.47-49, sector 5, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. <‘#7/25.10.2018

ff- Q-t-

&fâ/,£S.10JLc>i3.

CONTRACT DE COMODAT

Având în vedere :

-în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;

-în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 93/21.05.2018

-In temeiul prevederilor Codului Civil

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. SECTORUL 5 BUCUREȘTI cu sediul in Municipiul București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-1 1,

Sector 5 avand CUI 4433953, prin Primăria Sector 5, in baza Legii 215/2001 privind Administrația Publica Locala, reprezentata prin Dl._________________________, in calitate de comodant,

si

 • 2. AMENAJARE EDILITARĂ și SALUBRIZARE S.A., societatea română cu sediul în București, Sector 5, Str. Sf. Elefterie, nr. 47-49, având cod unic de înregistrare R027515874, număr de înmatriculare în registrul comerțului J40/9787/2010 cu adresa de corespondență în Mun. București, Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, reprezentantă prin Director General Lupașcu Marian, cetățean român,

in calitate de comodatar, au convenit sa încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozițiilor art. 2146-2157 Cod civil si a următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului constituie împrumutul de folosință gratuită asupra imobilulului situat in Mun. București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, proprietatea TATI GRUP DDBB

SRL, utilizat de comodant în baza contractului de închiriere nr.28905 din data de 21.06.2017, autentificat de către Notar Public Marina Sergiu Sorin la data de 21.06.2017, respectiv încăperile aflate la demisolul imobilului din Municipiul București Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-1 I, Sector 5, cu o suprafață totala de 489,75 mp, in scopul stabilirii sediului social al societății SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA.

 • 2.2.    Comodantul împrumuta comodatarului in mod gratuit imobilul care face obiectul prezentului contract.

 • 2.3.  Imobilul care face obiectul prezentului contract se alia in circuitul civil, nu este sechestrat sau urmărit si este utilizat de către comodant în baza contractului de închiriere nr. 28905 încheiat cu TATI GRUPDDBBSRLIa data de 21.06.2017 autentificat de Birou Notar Public Marina Sergiu Sorin la data de 21.06.2017

III.   DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1.  Contractul de comodat incepe sa-si producă efectele la data semnării si inceteaza la data de 21.06.2020 cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

 • 3.2.  Predarea imobilului către comodatar va avea loc la data de semnării prezentului contract de comodat.

 • 3.3.  Prin acordul pârtilor, prezentul contract poate sa înceteze si înainte de termen.

IV.   OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

 • 4.1.  Comodantul se obliga:

 • a)  sa predea comodatarului imobilul liber;

 • b)  sa nu-l împiedice pe comodatar sa folosească imobilul pana la termenul convenit;

 • c)  sa restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea imobilului respectiv;

 • d)  sa plateasca despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaște, dar nu le-a adus la cunoștința comodatarului, conform art. 2152 Cod civil.

 • 4.2.  Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a)  sa conserve imobilul si sa se îngrijească de el ca un bun proprietar;

 • b)  sa folosească imobilul conform destinației sale determinate de natura sa;

 • c)  sa predea comodantului imobilul la data expirării termenului   pentru care s-a

încheiat contractul.

 • d)  Sa achite contravaloarea utilităților aferente spațiului deținui in folosința;

 • V.    ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Prezentul contract inceteaza:

 • a)  la împlinirea termenului;

 • b)  daca una dintre părți:

cesionează drepturile si obligațiile sale tară acordul celeilalte părți;

isi incalca vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de către cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;

 • c)  alte cauze prevăzute de lege.

 • 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente intre parti.

VI.   FORȚA MAJORA

 • 6.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau parțial - a oricărei obligații care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligației respective a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege.

 • 6.2.  Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 10 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui.

 • 6.3.  Daca in termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, părțile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

 • 6.4. Cazul fortuit sau de forța majora exclude răspunderea comodatarului, daca acesta nu a putut prevedea pericolul, nu a folosit imobilul conform destinației si daca nu l-a restituit comodantului la termen.

VII.  NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

 • 7.1.  In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa sau sediul social al pârtilor semnatare al prezentului contract.

 • 7.2.     In cazul in care notificarea se face pe calc poștala, ea va 11 transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

 • 7.3.  Daca notificarea se trimite de pe fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

 • 7.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părți daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

VIII.  SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele.

 • 8.2.  In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești.

IX.   CLAUZE FINALE

 • 9.1.  Modi lîcarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante.

 • 9.2.  Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul său, reprezintă voința părților si inlatura orice alta înțelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

 • 9.3.  Prezentul contract s-a încheiat astăzi,......................, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare

parte contractantă.

COMODANT

Sectorul 5

prin


COMODATAR

Amenajare Edilitara si Salubrizare SA

prin

PREȘEDINTEI

ȘEDINȚĂ,

HȚSEBĂSTIAN


LAZAROV ALE^ĂX

Uo \

UO \

I