Hotărârea nr. 298/2018

Hotărârea nr. 298/25.10.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.150/28.09.2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90  021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953


HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 150/28.09.2017

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2018;

Ținând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.94129/23.10.2018;

Având in vedere Raportul de specialitate nr.7556/23.10.201 8 întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 5;

Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.150/28.09.2017 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 5;

în conformitate cu dispozițiile art.60 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin. (I) si ari.81 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Începând cu data de 01.11.2018, Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 5, se completează și va avea următorul cuprins:

-”după Art.2, se introduce Art.2.1., cu următorul cuprins: - Cheltuielile privind plata chiriei si a utilităților publice generate de folosirea spatiilor deținute de către Administrația Domeniului Public Sector 5 în imobilul din str.Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, vor fi suportate de către Primăria Sectorului 5, iar in bugetul Administrației Domeniului Public Sector 5. nu vor mai fi alocate fonduri aferente acestor cheltuieli”.

Art.2. - Toate celelalte prevederi din Ilotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 150/28.09.2017 rămân neschimbate.

Art.3. - Serviciul Evidenta Acte Administrative, Direcția de Asistenta Tehnica si Juridica si Administrația Domeniului Public Sector 5, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.


CONTRASEMNEAZĂ,Nr. ,/lz/ V Z25.10.2018

2