Hotărârea nr. 296/2018

Hotărârea nr. 296/25.10.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Paul Orleanu, nr.6A, proprietatea S.C. ADACRIV SRL, CUI: 21069233, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/clădire)neîngrijit.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr, 9 - 11, Sector 5 - București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953


HOTĂRÂRE

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (tercn/cladire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/cladire) situat în Municipiul București, Str. Paul Orleanu, nr. 6A, proprietatea SC ADACRIV SRL, CUI: 21069233, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/cladire) neîngrijit.

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 3749 din data de 18.10.2018 al Direcției Impozite și Taxe Locale prin care se propune majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/cladire) începând cu anul 2019 pentru imobil (teren/cladire) situat în Municipiul București, sector 5, Str. Paul Orleanu, nr. 6A ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/cladire) neîngrijit precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.94015/23.10.2018;

Ținând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 306 din data de 10.10.2018 și de documentele anexate acestuia (Notă de constatare inițială, Somație, Fișă de evaluare, Notă de constatare finală) și Raportul Comisiei Buget, Finanță, Taxe Locale și alte Activități Economice;

In conformitate cu prevederile:

  • > art. 489 alin. (5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • > punctul 168 din II.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • > FI.C.G.M.B. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

> H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificata prin H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018 prin privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) Iii. c) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădire situat în Municipiul București, sector 5, Str. Paul Orleanu, nr. 6A, aparținând SC ADACRIV SRL.

Art. 2 Imobilul (teren/cladire) situat în Municipiul București, sector 5, Str. Paul Orleanu, nr. 6A se încadrează în categoria imobilelor (teren/cladire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite prin H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificata prin H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018.

Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii imobilului din categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor efectuate de către Comisia de control .

(2) Verificările prevăzute la alin. (I) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului terenului, ca urmare a remedierii deficiențelor constatate și care au condus la promovarea prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art. 5 Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta SC ADACRIV SRL, CUI: 21069233 cu sediul social în Județul GALAȚI, Municipiul GALAȚI, str. ION LUCA CARAGIALE, nr. 13, Camera nr. I.

Art. 6 Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr.          /25.10.2018LAZAROV^ALEX


HJ SEBASTIANEMNEAZĂ,


SECRETAR SECTOR 5ELENA LUMINIȚA PETRES
2