Hotărârea nr. 293/2018

Hotărârea nr. 293/25.10.2018 privind susținerea participării reprezentanților Clubului Sportiv Scorpion București la un cantonament, campionate sportive internaționale precum și pentru organizarea competiției Cupa Scorpion Ediția a XI-a.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea participării reprezentanților Clubului Sportiv Scorpion București Ia un cantonament, campionate sportive internaționale precum și pentru organizarea competiției Cupa Scorpion Ediția a Xl-a

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr. 92642/18.10.2018;

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92851/19.10.2018;

Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 77822/27.08.2018, emisă de Clubul Sportiv Scorpion București.

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă susținerea participării reprezentanților Clubului Sportiv Scorpion București la un cantonament, campionate sportive internaționale precum și pentru organizarea competiției Cupa Scorpion Ediția a Xl-a, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la Art. 1 va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică și președintele Clubul Sportiv Scorpion București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A


Cqhtrasemnează, Secretar Sector 5, r uninița P@tresc«kT”

Elena Lui


‘ Nr.             /25.10.2018

Sumar al evenimentului sportiv

privind susținerea participării reprezentanților Clubului Sportiv Scorpion București la un cantonament, campionate sportive internaționale precum și pentru organizarea competiției Cupa Scorpion Ediția a Xl-a

  • a) Organizator: Clubului Sportiv Scorpion București și Primăria Sectorului 5;

  • b) Perioada desfășurării: noiembrie-decembrie 2018;

  • c) Beneficiari direcți: membrii ai comunității sectorului 5 respectiv sportivii afiliați Clubului Sportiv Scorpion București;

  • d) Scopul proiectului: promovarea sportul de performanță, spiritul de competiție și de echipă și sprijină participarea sportivilor români, locuitori ai sectorului 5 să participe la evenimente sportive de nivel național și internațional.

  • e) Obiective specifice: facilitarea accesului membrilor comunității sectorului 5 la actul sportiv de performanță.

  • f)  Activități specifice evenimentului sportiv: participarea la un cantonament de pregătire la Brezoi, la Campionat Balcanic Karate ce va avea loc în Dubrovnic-Serbia, la Yourth League ce se va desfășura în Veneția-Italia precum și organizarea competiției Cupa Scorpion Ediția a Xl-a.

  • g) Bugetul estimativ al evenimentului: 92400 lei.