Hotărârea nr. 292/2018

Hotărârea nr. 292/25.10.2018 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2018-2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2018;

Având în vedere:

  • - raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 92874/19.10.2018;

  • - expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92881/19.10.2018;

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport și cel al Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

în temeiul prevederilor art. 82 și ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și al prevederilor OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, ale art. 81, alin. 2, lit. j și ale alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă numărul și cuantumul burselor ce vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2018-2019, conform anexelor 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5, Cap. învățământ - Burse.

Art. 3 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Generală

Economică, precum și unitățile de învățământ din anexă vor duce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretar Sector 5, Elena Luminița Pețpescu

CZ


Anexa 1 la HCLS 5 nr..

Situația numărului de burse ce vor fi acordate elevilor din unitățile de învățământ preunivcrsitar de stat din sectorul 5 în semestrul I al anului școlar 2018-2019

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

cu a n i u iii lunar bursă/elcv

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

25.376

10.495

7.902

6.206

604

169

Tipul bursei

’ ‘ a       V Mi V* *r' «k' ‘     'a vBt ‘ -V

A. Bursa de performanta

327

148

157

22

0

0

400

B. Burse de merit total, din care:

5.707

25

3.796

1.883

0

3

b.1. elevi cu media generală 10

362

0

328

34

0

0

400

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

2.365

0

1.688

677

0

0

250

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

1.561

0

1.000

559

0

2

ISO

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

1.283

0

689

593

0

1

150

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

136

25

91

20

0

0

250

C. Bursa de studiu

161

3

51

107

0

0

150

D. Burse de ajutor social

2.770

1.347

832

591

0

0

150

E. Burse de ajutor ocazional

49

29

20

0

0

0

150

Total A+B+C+D+E

9.014

1.552

4.856

2.603

0

3

Anexa 2 la HCLS 5 nr..        / 7 7-/(9 7W

Situația numărului de burse solicitate, la nivelul fiecărei unități de învățământ, în semestrul I al anului școlar 2018-2019

Colegiul Național Gheorghe Lazăr

TOTAL

Sem. 1

din care:

INDICATOR

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1228

0

132

1096

0

0

Tipul bursei

" i ® i

«W B

A. Bursa de performanta

23

0

6

17

0

0

B. Burse de merit total, din care:

919

0

99

820

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

73

0

42

31

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

578

0

54

524

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

216

0

3

213

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

52

0

0

52

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

38

0

0

38

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

980

0

105

875

0

0

Liceul Teoretic Ștefan Odobleja

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1624

573

384

667

0

0

Tipul bursei

«O®»

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

517

12

253

252

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

22

0

21

1

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

157

0

120

37

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

136

0

52

84

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

160

0

40

120

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

42

12

20

10

0

0

C. Bursa de studiu

8

o

—3—

—5—

0

0

D. Burse de ajutor social

107

20

15

72

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

632

32

271

329

0

0

Liceul Teoretic Ion Barbu

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1549

460

397

692

0

0

Tipul bursei               /Z:

'WO

A. Bursa de performanta

14

6

6

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

590

0

262

328

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

28

0

26

2

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

196

0

125

71

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

201

0

71

130

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

164

0

40

124

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

0

1

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

0

2

0

0

D. Burse de ajutor social

90

7

13

70

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

696

13

281

402

0

0

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1648

499

338

811

0

0

: Tipul bursei

W

* ■

A. Bursa de performanta

10

2

6

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

411

0

168

243

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

12

0

12

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

96

0

66

30

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

127

0

51

76

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

173

0

39

134

0

0

b,5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

3

0

0

3

0

0

C. Bursa de studiu

17

0

5

12

0

0

D. Burse de ajutor social

126

35

21

70

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

564

37

200

327

0

0

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Mofoc

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

Profesional

Număr de elevi:

723

0

0

393

161

169

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

42

0

0

39

0

3

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

15

0

0

13

0

2

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

25

0

0

24

0

1

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

17

0

0

17

0

0

D. Burse de ajutor social

55

0

0

55

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

4 4 A

0

o

—0

1 Olcll ZA • Li • L* ■ U ■ EL

m

3

Colegiul Tehnic Energetic

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

556

0

0

556

0

0

Wa Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

0

0

1

0

0

B. Burse de merit total, din care:

25

0

0

25

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

5

0

0

5

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

5

0

0

5

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

15

0

0

15

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

16

0

0

16

0

0

D. Burse de ajutor social

34

0

0

34

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

76

0

0

76

0

0

Colegiul Economic Viilor

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1613

0

0

1613

0

0

■ , ■ -

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

139

0

0

139

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

7

0

0

7

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

29

0

0

29

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

101

0

0

101

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

45

0

0

45

0

0

D. Burse de ajutor social

193

0

0

193

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

377

0

0

377

0

0

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

0

0

0

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

6

0

0

6

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

0

0

0

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

6

0

0

6

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

33

0

0

33

0

0

n

n

n

n

u

u

Total A+B+C+D+E

39

0

0

39

0

0

Liceul Tehnologic Dimitrie Guști

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

821

0

0

378

443

0

—....................

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

31

0

0

31

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

3

0

0

3

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

9

0

0

9

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

17

0

0

17

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

10

0

0

10

0

0

D. Burse de ajutor social

26

0

0

26

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

67

0

0

67

0

0

Școala gimnazială nr. 2

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

519

296

223

0

0

0

Tipul bursei

O

A. Bursa de performanta

2

0

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

64

0

64

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

13

0

13

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

31

0

31

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

15

0

15

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

5

0

5

0

0

0

C. Bursa de studiu

11

0

11

0

0

0

D. Burse de ajutor social

111

81

30

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

188

81

107

0

0

0

Școala gimnazială nr. 103

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

505

255

250

0

0

0

Tipul bursei

• , . ■ ; , . • ; \ s .-----------

2

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

83

0

83

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

28

0

28

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

25

-0

■25

o

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

152

98

54

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

235

98

137

0

0

0

Școala gimnazială "Principesa Margareta"

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1127

637

490

0

0

0

OH

SSR;

•««asm®

A. Bursa de performanta

46

29

17

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

216

0

216

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

17

0

17

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

112

0

112

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

50

0

50

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

32

0

32

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

5

0

5

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

106

65

41

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

4

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

376

98

278

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

329

247

82

0

0

0

Tipul bursei

S

«««&

A. Bursa de performanta

12

10

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

16

0

16

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

3

0

3

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

8

0

8

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

5

0

5

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

6

0

6

0

0

0

D. Burse de ajutor social

65

42

23

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

99

52

47

0

0

0

Școala gimnazială nr. 124

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

c

lin care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

693

414

279

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

137

0

137

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

18

0

18

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

45

0

45

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

37

0

37

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

37

0

37

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

67

40

27

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

5

3

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

210

44

166

0

0

0

Școala gimnazială nr. 125

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

255

153

102

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

21

0

21

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

5

0

5

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

8

0

8

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

8

0

8

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

103

78

25

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

2

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

128

80

48

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

546

342

204

0

0

0

-Tipul bursei

: " ■

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

64

0

64

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

15

0

15

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

22

0

22

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

24

0

24

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

77

47

30

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

2

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

147

50

97

0

0

0

Școala gimnazială nr. 127

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

672

333

339

0

0

0

Tipul bursei

owswwo

WKO

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

62

0

62

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

7

0

7

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

24

0

24

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

15

0

15

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

16

0

16

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

94

56

38

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

157

57

100

0

0

0

Școala gimnazială nr. 128

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

412

227

185

0

0

0

.... _ T_,.. .

A. Bursa de performanta

5

2

3

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

95

0

95

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

9

0

9

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

50

0

50

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

26

0

26

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

10

0

10

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

6

3

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

21

17

4

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

2

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

131

24

107

0

0

0

Școala gimnazială "Luceafărul"

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

672

415

257

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

7

3

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

85

0

85

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

5

0

5

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

38

0

38

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

30

0

30

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

12

0

12

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

39

17

22

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

131

20

111

0

0

0

Școala gimnazială nr. 131

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1035

570

465

0

0

0

’ ’.......|

A. Bursa de performanta

16

9

7

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

175

0

175

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

9

0

9

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

75

0

75

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

48

0

48

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

43

0

43

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

129

69

60

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

1

2

0

0

o

Total A+B+C+D+E

327

79

248

0

0

0

Școala gimnazială "Grigore Tocilescu"

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

300

180

120

0

0

0

■ • * ■ • ‘ 1 ‘ •

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

27

0

27

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

6

0

6

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

12

0

12

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

9

0

9

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

40

29

11

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

67

29

38

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

393

229

164

0

0

0

Tipul bursei            •

WWW®

*

A. Bursa de performanta

2

0

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

16

0

16

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

2

0

2

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

7

0

7

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

6

0

6

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

117

77

40

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

11

5

6

0

0

0

Total A+B+C+D+E

149

82

67

0

0

0

Școala gimnazială nr. 135

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

716

408

308

0

0

0

«WKTIpul

«r'     1 '’                       j ,hr'T‘ r't'i.v1’''   1 <> ,r p

A. Bursa de performanta

6

4

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

94

0

94

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

30

0

30

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

29

0

29

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

32

0

32

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

2

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

39

22

17

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

139

26

113

0

0

0

Școala gimnazială nr. 136

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

439

261

178

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

11

0

11

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

4

0

4

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

3

0

3

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

4

0

4

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

100

66

34

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

112

67

45

0

0

0

Școala gimnazială "Mircea Sântimbreanu"

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1301

764

537

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

8

5

3

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

280

5

275

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

11

0

11

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

83

0

83

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

78

0

78

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

61

0

61

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

47

5

42

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

36

27

9

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

328

37

291

0

0

0

Școala gimnazială "I.I.C. Brătianu"

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

689

358

331

0

0

0

A. Bursa de performanta

10

5

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

89

5

84

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

26

0

26

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

28

0

28

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

24

0

24

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

10

5

5

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

148

92

56

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0—

0

—0 -

0

0

0

Total A+B+C+D+E

247

102

145

0

0

0

Școala gimnazială nr. 143

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

618

373

245

0

0

0

A. Bursa de performanta

2

0

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

109

0

109

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

7

0

7

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

45

0

45

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

25

0

25

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

25

0

25

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/competițiilor

7

0

7

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

42

23

19

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

153

23

130

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

253

146

107

0

0

0

Tipul bursei

șHSBS

«a

P, „„ •

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

20

1

19

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

8

0

8

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

5

0

5

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

5

0

5

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

70

46

24

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

2

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

93

49

44

0

0

0

Școala gimnazială "I.G. Duca"

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1134

665

469

0

0

0

; |    yt pi

l, ,                        ,1 Vț-rt, •>’1 i1 \ r > i                         »

A. Bursa de performanta

14

7

7

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

324

2

322

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

20

0

20

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

195

0

195

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

76

0

76

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

3

2

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

14

8

6

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

354

17

337

0

0

0

Școala gimnazială "Petrache Poenaru"

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

460

255

205

0

0

0

T7p[T^e3MHraai

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

9

0

9

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

6

0

6

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

1

0

1

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

1

0

1

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

39

22

17

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

48

22

26

0

0

0

Școala gimnazială "George Călinescu"

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

760

379

381

0

0

0

Tipul bursei                  '

OOKBS

BBS

A. Bursa de performanta

3

2

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

45

0

45

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

13

0

13

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

18

0

18

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

13

0

13

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

161

111

50

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

3

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

212

116

96

0

0

0

Școala gimnazială nr. 150

INDICATOR

TOTAL Sem. I

C

lin care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1125

690

435

0

0

0

/              Ținui bursei

A. Bursa de performanta

17

0

17

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

364

0

364

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

51

0

51

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

180

0

180

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

83

0

83

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

47

0

47

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

3

0

3

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

20

11

9

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

401

11

390

0

0

0

Școala gimnazială nr. 188

INDICATOR

TOTAL Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

619

349

270

0

0

0

A. Bursa de performanta

9

4

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

133

0

133

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

17

0

17

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

62

0

62

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

33

0

33

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

21

0

21

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

127

71

56

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

269

75

194

0

0

0

Școala gimnazială nr. 280

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

0

0

0

0

Tipulbursei

- ' u.

«1»

A. Bursa de performanta

116

56

60

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

488

0

488

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

48

0

48

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

255

0

255

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

125

0

125

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

60

0

60

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

109

53

56

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

10

5

5

0

0

0

Total A+B+C+D+E

726

114

612

0

0

0

Școala Gimnazială Specială nr. 9

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

42

17

25

0

0

0

Tipul bursei

W

ase»

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

0

0

0

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

0

0

0

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

0

0

0

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

42

17

25

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

42

17

25

0

n

0

Pagina 12 din 12