Hotărârea nr. 291/2018

Hotărârea nr. 291/25.10.2018 privind aprobarea modificării și completării Anexei nr. 1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 45/28.02.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 București nr. 207/27.08.2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Cod fiscal: 4433953


Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării si completării Anexei nr. 1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 45 / 28.02.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 București nr. 207 / 27.08.2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2018;

 • > Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

 • > Ținând cont de Raportul de specialitate al Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei

 • > Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

 • > în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 157/ 20.06.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a atribuțiilor privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Primăria Sectorului 5;

 • > în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.„e” din Legea nr.215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 București nr. 207 / 27.08.2018, cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 45 / 28.02.2018, privind înființarea Complexului Multifuncțional- Sf. Andrei

 • - unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5.

Art. 2 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 București nr. 207 / 27.08.2018, cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 45 / 28.02.2018, privind înființarea- Complexului Multifuncțional- Sf. Andrei

 • - unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5.

Art. 3 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 București nr. 207 / 27.08.2018, cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 45 / 28.02.2018, privind înființarea Complexului Multifuncțional -Sf. Andrei - unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5.

Art. 4 - Cheltuielile privind plata chiriei pentru sediul social și al utilităților publice generate de folosirea spațiilor de către Complexul Multifuncțional -Sf. Andrei, vor fi suportate de către Primăria Sectorului 5.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5, prin direcțiile din aparatul propriu de specialitate, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. ^7/   /25.10.2018

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 5 nr. J'W sZT/€-.


ORGANIGRAMA

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL "SF. ANDREI" - SECTOR 5?

DIRECȚIA MEDICALĂ


Ț

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL

2


. DIRECTOR MEDICALBIROUL

ADMINISTRATIV,

ACHIZIȚII PUBLICE Șl URMĂRIRE

CONTRACTE

6 + 1

-----I

COMPARTIMENT INFORMARE, RELAȚII MASS MEDIA Șl CONSILIERE SOCIO-MEDICALĂ, SECRETARIAT

5


SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE, SALARIZARE

7 + 1


SERVICIUL JURIDIC,

CONTENCIOS RESURSE UMANE 7 + 1


COMPARTIMENT

AUDIT PUBLIC

INTERN

2


 A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

X"

LAZAROV ^ixXANDRU SEBA5TIANTOTAL POSTURI 60

Din care:

Posturi de funcție publică 25

Din care :

 • 1.   conducere 4

 • 2.   execuție 21

Posturi cu contract individual de muncă 35

Din care;

 • 1.   conducere   3

 • 2.   execuție    32


STAT FUNCȚII

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL " SF. ANDREI " - SECTOR 5

i Nr.

crt.

Funcția publica

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Gradație

de conducere

de

execuție

clasa

grad profesional

de conducere

de execuție

Treapta / grad orof.

Director General

Consilier

I

s

BIROUL ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE SI URMĂRIRE CONTRACTE ț 6 + 1 )

: 3

Șef Birou

Gr.ll

s

Inspector

1

superior

s

Inspector

1

superior

s

6

Inspector

1

principal

s

7

Referent

3

superior

M

; 0

muncitor calificat

Tr.l

G

șofer

Tr.l

M

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE, SALARIZARE ( 7 + 1 )

10

Șef Serviciu

Gr.ll

S

11

Inspector

1

superior

s

- 2

Inspector

1

superior

s

I ' 3

Inspector

1

principal

s

I 14

Inspector

1

principal

s

‘ 15

Inspector

-J

asistent

s

-5

Inspector

1

asistent

s

I -

Referent

3

superior

M

-------------------------------------------------------1

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS, RESURSE UMANE

(7 + 1 )

Șef Serviciu

S

:9

Consilier juridic

1

superior

S

: 20

Consilier juridic

1

principal

S

! 21

Inspector

1

superior

s

22

Inspector

superior

s

97

Inspector

1

principal

s

24

Inspector

1

asistent

s

25

Referent

3

superior

M

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN ( 2 )

25

Auditor

1

superior

S

27

Auditor

1

principal

s

35

Director Medical

Medic

primar

S

CENTRUL PENTRU SANATATE

UNITATI STOMATOLOGICE ( 9 + 1 )

i 36

Șef Serviciu

Medic

stomatolog

s

37

Medic

stomatolog

s

Medic

stomatolog

s

i 39

Medic

stomatolog

s

; 40

Asistent stomatologie

principal

PL

U-

Asistent stomatologie

principal

PL

I 42

Asistent stomatologie

principal

PL

I 43

Asistent stomatologie

principal

PL

i 44

Asistent stomatologie

principal

PL

' 45

Asistent stomatologie

principal

PL

UNITATI LABORATOR IMAGISTICA ( 10 + 1 )

I 46

Șef Serviciu

Medic

s

i 47

Medic

radiolog

3

I 4g

Medic

radiolog

S

! 49

Medic ecografie

primar

$

-----------------------------------------------------1

50

Medic ecografie

primar

S

51

Asistent radiologie

principal

PL

52

Asistent radiologie

principal

PL

!

Asistent radiologie

principal

PL

■ 54

Asistent radiologie

principal

PL

1 55

Asistent radiologie

principal

PL

Asistent radiologie

principal

PL

CENTRUL DE RECUPERARE

UNITATE BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ( 4 )

57

Fiziokineto - terapeut

principal

s

"£>

Fiziokineto - terapeut

principal

s

59

Fiziokineto - terapeut

principal

M

60

[

Fiziokineto - terapeut

principal

M

28

inspector specialitate

Gr. IA

s

29

operator calculator

principal

M

30

operator calculator

principal

M

inspector

1

superior

32

referent

Tr.l

M

COMPARTIMENT MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

2)

33

Consilier

Gr. IA

S

3z

Consilier

Gr. I A

S


DIRECȚIA MEDICALA


TOTAL

xr. total de demnitari

Xr. total funcții publice

25

Xr. totul de funcții publice de conducere

4

Xr. total de funcții publice de

■» 1

execuție

Xr. total de funcții contractuale de conducere

3

Xr. total de funcții contractuale de execuție

32

X[otal funcții contractuale

35

Xr. total dc posturi din cadrul instituției autorității publice

60

Xr. total de posturi potrivit art. iii alin. (2) din O.l’.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 18/2011. cu m od i fi că ri 1 e uite rioa reREGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL " SF. ANDREI Sector 5

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1 Complexul Mu Iti funtional " Sf. Andrei " (denumit in continuare CM Sf. Andrei) funcționează ca instituție publica de interes local, cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local Sector 5 pentru promovarea unui mod de viata sănătos.

ARI'. 2 Ținând cont de specificul Sectorului 5 este necesara dezvoltarea unui sistem multifuncțional de servicii pentru educație si sanatate cu scopul de a sprijini persoanele aliate in nevoi pentru depășirea situliilor de dificultate ale acestora pentru prevenirea si combaterea riscului de excluziune sociala ale acestora. CM Sf.Andrei isi propune creșterea calitatii vieții prin abordarea pro-activa a sanalatii si a educației. CM Sf. Andrei va II alcătuit din mai multe Centre ce vor oferi servicii de prevenție si profilaxie pentru sanatatca populației Sectorului 5. CM Sf. Andrei se va dezvolta in mai multe faze prin crecarca mai multor centre cu profil medical pentru promovarea unei vieți sanatoasc a cetățenilor din Sectorul 5, precum si a unui Compartiment de Management Educațional pentru promovarea educației la nivelul Sectorului 5. In prima faza, se va dezvolta Centru pentru Sanatate, Centru de recuperare si Compartimentul Managementul Educațional. Categoriile de persoane care vor beneficia de asistenta medicala gratuita, in condițiile prevăzute de lege, sunt persoanele cu risc de excluziune sociala, persoanele care nu sunt înregistrate cu venituri, inclusiv copiii ce aparțin acestor familii, categoriile de persoane care au venituri sub valoarea venitului minim garantat, inclusiv copiii acestora, persoanele ce aparțin familiilor cu situații dificile din punct de vedere socio-economic si care nu isi permit accesul la servicii medicale de recuperare.

ARI’. 3 Cheltuielile pentru activitatilc deslasurate de CM Sf Andrei in îndeplinirea atribuțiilor ce Ic revin se finantcaza de la bugetul local al Sectorului 5 si din venituri proprii.

ART. 3.1. Cheltuielile privind plata chiriei pentru sediul social și al utilităților publice generate de folosirea spațiilor de către Complexul Multifuncțional -Sf. Andrei, vor 11 suportate de către Primăria Sectorului 5.

ART. 4 CM Sf Andrei are sediul in Municipiul București Sector 5, Str. f abrica de Chibrituri nr. 9 - I 1, el. I. camera C 3 E I 09.

ARI. 5 P rincipiile care stau la baza promovării unui mod de viata sănătos prin furnizarea de servicii de către CM Sf. Andrei sunt următoarele:

 • 1. Dezvoltare si implementarea programelor privind asigurarea sanalatii publice

 • 2. Monitorizarea stării de sanatate a populației Sectorului 5 București

 • 3. Protejarea populației împotriva riscurilor de mediu

 • 4. Informarea, educarea si comunicarea pentru promovarea sanalatii

 • 5. Mobilizarea partenerilor comunitari in identificarea si rezolvarea problemelor de sanatate

 • 6. Respectarea drepturilor si demnității omului

 • 7. Abordarea individualizata si centrarea pe persoane

 • 8. Cooperarea si parlencrialul

 • 9. Imbunalatirea continua a calitatii

 • 10. Abordarea comprehensiva, globala si integrale

CAPITOLUL II - OBIECTIVELE CM SE ANDREI suni de promovare a unui mod de viala snatos, prin:

AR 1.6 In domeniul asistentei medicale comunitare:

 • 1. Facilitarea accesului populației, in special al populației aparlinand grupurilor vulnerabile la servicii de sanatate si sociale

 • 2. Dezvoltarea programelor dc intervenție pentru sanatate, adaptate nevoilor comunității

 • 3. Asigurarea eficacității acțiunilor si a eficientei utilizării resurselor

 • 4. Educarea comunității pentru sanatate

 • 5. Promovarea unor atitudinii si comportamente ale unui stil de viata sănătos

 • 6. Furnizarea de bune practici si deprinderi pentru o viala sanaloasa

 • 7. Dezvoltarea dc programe de informare si educare a populației Sectorului 5 București

CAPITOLUL III - CONDUCEREA CM SE ANDREI

ART. 7 Conducerea CM SE Andrei se asigura de către Directorul General si Consiliul Consultativ.

ART 7.1 DIRECTORUL GENERAL

 • I. Condiții pentru ocuparea postului:

 • - Studii universitare absolvite cu diplomare spcctiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licența in unele din domeniile medical, stiinte juridice, stiinte economice, inginerie medicala si sa aiba o vechime de cel puțin 3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; studii dc masteral sau postuniversitare in domeniul administrației publice, management ori specialitatea studiilor necesare funcției.

 • - .Asigura conducerea CM SF Andrei si răspunde de buna funcționare acestuia in îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin.

 • - Reprezintă CM SF Andrei in relațiile cu autoritatile cu autoritatile si instituțiile publice din tara si din străinătate, precum si in justiție.

 • - Exercita atribuțiile ce ii revin CM Sf Andrei in calitate de persoana juridica, exercita funcția de ordonator terliar dc credite.

 • - întocmește proiectul bugetului propriu al CM SF Andrei si contul dc încheiere al exercițiului bugetar, pe care il supune avizării Consiliului consulativ si aprobării Consiliului Focal al Sectorului 5 al Municipiului București.

 • - Elaborează si supune aprobării Consiliului Focal al Sectorului 5 al Municipiului București, proiectul strategici dc politici publice anuale, pe termen mediu si lung.

 • - Aproba statul de personal al CM Sf Andrei, numește si eliberează din funcție personalul CM Sf Andrei, potrivit legii: claborcaz.a si propune spre aprobarea Primarului Sectorului 5 al Municipiului București sau Consiliului Focal al Sectorului 5 statul de funcții, premierea și sporurile care se acordă la salariul personalului CM Sf Andrei, cu încadrarea în resursele financiare alocate dc Consiliul Focal al Sectorului 5 al Municipiului București, în condițiile legii al CM Sf Andrei, avand avizul Consiliului Consultativ.

 • - Controlează activitatea personalului din cadrul CM Sf Andrei si aplica sancțiuni disciplinare acestui personal.

 • - Directorul General îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Focal al Sectorului 5 al Municipiului București sau Dispoziția Primarului Sectorului 5;

 • - Numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a Directorului General al CM SF Andrei se face dc către Primarul Sectorului 5, in condițiile legii.

 • - In exercitarea atribuțiilor ce îi revin. Directorul General emite decizii.

- Pe perioada absentei din instituție a Directorului General atribuțiile de serviciu specifice funcției vor li preluate de către Directorul Medical.

ARI. 7.2 CONSILIUL CONSULTAT! V se întrunește în ședință ordinară semestrial, la convocarea Directorului General, precum și în ședința extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului General.

Membrii consiliului consultativ sunt numiți si eliberați din funcție de către Primând Sectorului 5, la propunerea Directorului General.

La ședințele Consiliului Consultativ pol participa, fără drept de vot. Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, și alți consilieri locali (care nu sunt membri ai consiliului), precum și alte persoane invitate.

Ședințele Consiliului Consultativ se desfășoară în prezența majoritalii membrilor săi. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Consultativ adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

Componența Consiliului Consultativ este alcătuită după cum urmează:

 • a)  un reprezentant al Consiliului Local Sector 5

 • b) un reprezentant al D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • c)  un reprezentant al Casei de Asigurări de Sanatate

 • d) un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;

 • e) doi reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului Sector 5

 • f)  un reprezentant al societății civile.

 • g) Directorul General al CM Sf Andrei

li) Director Medical - CM Sf Andrei

CONSILIUL CONSULTATIV îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții: analizează și monitorizează activitatea CM Sf Andrei;

avizează proiectul bugetului propriu al CM Sf Andrei și contul de încheiere al exercițiului bugetar ;

avizează proiectul strategiei de dezvoltare elaborat de Directorul General al CM Sf Andrei

Consiliul Consultativ îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 5 al municipiului București.

Consiliul Consultativ arc rolul de a dezbate principalele probleme de strategic și de organizare și funcționare a CM Sf'Andrei și de a face recomandări conducerii instituției, în urma dezbaterilor.

CAPII OLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

AR T. 8 CM Sf Andrei are următoarea structură organizatorică :

I. Direcția Medicala

I. I Centru pentru sanatate

1.2 Centru de recuperare

 • 2.Biroul Administrativ, Achiziții Publice si Urmărire Contracte

3.Serviciul Buget, f inanciar, Contabilitate. Salarizare

4.Serviciul Juridic, Contencios, Resurse Umane

 • 5. Compartiment Audit Public Intern

 • 6. Compartiment Informare, Relații Mass Media si Consiliere Socio Medicala. Secretariat.

 • 7. Compariimentul Managementul educațional

CAPITOLUL V CONDUCEREA CiVI SF ANDREI

CM SI'Andrei are un Director General și un Director Medical.

ART.9 DIRECTOR MEDICAL DIRECȚIA MEDICALA

Condiții pentru ocuparea postului:

licențiat al învățământului universitar de lungă durată în domeniul sănătății și o vechime de cel puțin 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul managementului sanitar, conform standardelor OMS acreditat;

coordonează, îndrumă și avizeaza întreaga activitate medicală a complexului;

ține ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

propune Directorului General al CM Sf Andrei calendarul acțiunilor medicale derulate în compartimentele subordonate;

analizează, și aprobă rapoartele de specialitate întocmite de șefii de compartimente din subordine, înainte de a 11 supuse aprobării Directorului General al CM Sf Andrei;

propune măsuri de sancționare disciplinară pentru persoanele care săvârșesc abateri disciplinare grave, aliate în subordinea sa, cu respectarea dispozițiilor din Codul Muncii; recomanda intocmirea în termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fișele de post ale salariaților din servici i le/birouri le aliate în subordinea sa;

propune Directorului General al CM Sf Andrei participarea unor salariați din subordine la programele de perfecționare profesională;

urmărește intocmirea rapoartelor de specialitate efectuate de către specialiști in vederea inițierii unor măsuri de asistență medicală, in cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al CM Sf Andrei; îndeplinește orice alte atribuții delegate de Directorul General al CM Sf Andrei, cu respectarea legislației în vigoare;

se subordonează Directorului General al CM Sf Andrei;

coordonează, îndruma corect activitatea personalului din cabinetele de specialitate ; supravegheza consultațiile medicale de specialitate;

verifica corecta completarea a fișelor de observație, registrelor de consultație și înscrierea evoluției și a tratamentului aplicat;

verifica eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite;

verifica modul de păstrare în Ușier și în cabinetele medicale a documentelor (foi de observație, buletin de analiză, bilele de trimitere, ele) ;

verifica calitatea și exactitatea datelor înscrise în foile de observație, urmărind completarea lor la timp și înscrierea tuturor datelor, inclusiv în formal electronic;

verifica permanent prezența, ținuta corectă, disciplina și comportamentul personalii lui; urmărește respectarea normelor de disciplină a muncii de către personalul din subordine;

AH 10 - Atribuții UNITATE LABORATOR IMAGISTICA

Atribuții ȘEI LABORA TOR :

Funcția poate li ocupată în condițiile legii de medici RADIOLOGI,

Atribuții:

organizează și răspunde de activitatea laboratorului integral imagistica;

repartizează sarcinile personalului medical din subordine (îndrumă controlează și răspunde de activitatea lor);

analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor și indicii calitativi ai muncii în laboratorul integral imagistica cât și măsurile luate: controlează și conduce instruirea cadrelor din subordine;

gestionează inventarul laboratorului integral imagistica, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfășurării activității;

asigură și răspunde de aplicarea măsurilor de igienă și antiepidemice, de disciplina, ținuta și comportorlamentul personalului din subordine;

răspunde de respectarea, de către personalul aliat în subordine, a normelor de disciplină a nimicii și când situația o cere, ia măsuri de sancționare;

implementează standardele de calitate și se asigură ca acestea sunt respectate de personalul din subordine;

este reprez.entanaf.ul managementului calității în cadrul CM Sf Andrei; urmărește permanent înregistrarea electronică a serviciilor medicale oferite

AR I . 11 Atribuții UNU A I A I I STOMATOLOGICE

acordă asistență medicală de specialitate pacicnților care se prezintă la consultație; cxcmincază pacienții și completează, respectiv aclualizeaza llșa de consultații; Stabilește diagnosticul pacicnților și planul de tratament;

monitorizează permanent pacienții și supervizează administrativa tratamentelor prescrise;

 • -  informează pacienții despre modul de utilizare al medicamentelor prescrise și despre potențialele lor riscuri sau efecte adverse;

 • -  îndrumă pacienții care nu necesită supraveghere și tratament de specialitate către medicii de familie cu indicația conduitei terapeutice;

 • -  efectuează intervenții de mică chirurgie la nivelul posibilităților de rezolvare ambulatorie conform indicațiilor Ministerului Sănătății;

 • -  stabilește incapacitatea temporară de muncă și emile certificatul medical potrivit reglementarilor în vigoare;

 • -  efectuează în specialitatea respectivă consultații medicale, trimitere la comisia de experlizare a capacității de muncă;

 • -  se ocupă permanent de ridicarea nivelului profesional propriu și al personalului din subordine;

 • -  urmărește și asigură folosirea și întreținerea corectă a mijloacelor din dotare;

 • -  gestionează medicamentele și consumabilele și face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfășurării activității;

controlează respectarea normelor de igienă și antiepidemice;

răspunde de respectarea, de către personalul aflat în subordine, a normelor de disciplină a muncii și când situația o cere, ia măsuri de sancționare;

urmărește respectarea normelor de protecția și medicina muncii de către personalul subordonat;

AR I . 12 ATRIBUȚII KINETOTERAPEIJT

 • - asigura confidențialitatea informațiilor legate de pacienli si de activitatea CM Sf Andrei;

 • - stabilește planul de recuperare individualizat;

 • - stabilește necesarul de echipament si material necesar desfășurării aclivitatii zilnice;

 • - răspunde de acțiunile pe care Ic întreprinde si de deciziile pe care Ic ia conform pregătirii si in limitele competentei profesionale:

 • - evalueaza parametrii fizici si starea de bine necesare pentru începerea programul ni de kinctotcrapie;

 • - desl'asoara ședința de kinctotcrapie in funcție de particularitățile beneficiarului;

 • - face evaluarea beneficiarilor si completează lisele acestora;

 • - informează personalul medical de progresele /evoluția pacientului;

 • - realizează rapoarte lunare asupra activitalii profesionale desfășurate;

 • - participa la ședințele inlcrdisciplinarc saplamanale;

 • - participa la Conferințe, Congrese in vederea dezvoltării profesionale, la cursuri de specializare organizate in cadrul instituției;

 • - raportează in evidentele specifice toate accidentele, incidentele si reclamatiile;

 • - răspunde de echipamentele din dotare, alaiuri de asistentul de kinctotcrapie;

 • - operează la evaluările periodice ale activitalii personale;

 • - respecta prevederile legale privind normele de securitate si sanatate in munca;

 • - completează lisa de recuperare kinetica cu toate procedurile utilizate.

ART. 13 Atribuții BIROUL ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE SI URMĂRIRE CONTRACTE:

asigură utilizarea, gestionarea și întreținerea curentă a aparatelor de comunicație, a -copiatoarelor și rețelei de calculatoare;

răspunde, organizează si supraveghează efectuarea și întreținerea curățeniei în sediul CM Sf Andrei;

monitorizarea si răspunde pentru buna funcționare a tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente consumabile și acordarea service-ului în timp util;

administrează, gestionează, asigură si răspunde de accesul la serviciile de asistența tehnică pentru rețeaua de calculatoare, pentru exploatarea rațională a echipamentului informatic;

întocmește, fundamentează si răspunde de Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de Decizii ale Directorului General în domeniul său de activitate;

răspunde si asigură de obținerea de informații privind nivelul curent al prețurilor pentru produsele identificate prin consultarea bazei de dale a CM Sf Andrei și/sau prin realizarea de cercetări de piață ;

asigură si răspunderea de întocmirea caietelor de sarcini și a documentației necesare în vederea derulării procedurii de achiziție publică și o supune spre aprobare Directorului General;

răspunde si lansează comenzi către furnizori, urmărind livrarea în termenele stabilite prin contract a produselor comandate, a lucrărilor și serviciilor, precum și cantitatea, calitatea și prețul stabilit ;

solicită, verifică si răspunde de situația stocurilor din magazie și compară cu necesarul solicitat ;

răspunde si asigură de gestiunea patrimoniului CM Sf Andrei: clădirile, mobilierul și furniturile de birou, dotările tehnice, mobilierul.

Organizează, supraveghează si răspunde de modul de întrebuințare a bunurilor mobile și imobile aliate în patrimoniul CM Sf Andrei;

Răspunde si întocmește necesarul de obiecte de inventar în vederea achiziționării lor conform legislației în vigoare ;

Răspunde si intervine cu promptitudine în rezolvarea situațiilor de avarii din sistem, precum și a reparațiilor curente a utilajelor și instalațiilor, prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici de întreținere, instalatori, electricieni.

ATRIBUȚII PRINCIPALE conform ari. 3 din II.G. ni. 925/2006:

 • a) răspunde si elaborează și, după caz. actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, a unui program anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziție;

 • b) răspunde si elaborareza sau, după caz. de coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire sau. in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • c) răspunde de îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență;

 • d) răspunde, aplicara și finalizează procedurile de atribuire;

 • e) răspunde de constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice.

 • f) răspunde si verifica buna utilizare și întreținere a aparaturii, instrumentarului și întregului inventar și face propuneri de dotare corespunzător necesităților;

 • g) răspunde si urmărește organizarea interioară, repartizând spațiul și mobilierul în așa fel încât să fie utilizat rațional, cu respectarea circuitelor prevăzute de reglementările în vigoare și în condiții optime de igienă, confort și estetică;

Celelalte compartimente ale CM Sf Andrei au obligația de a sprijini activitatea compartimentului de achiziții publice, în funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.

Alte atribuții:

participă în comisia de evaluare a ofertelor;

asigură si răspunde deîntocmirea proceselor verbale de deschidere, analiză și atribuire a contractelor de achiziție publică;

asigură si răspunde de comunicarea către ofertanții parlicipanți a rezultatelor procedurilor de achiziție publică;

asigură si răspunde de înregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către ministere, ofertanții implicați în procedura și comisia de analiză și soluționare a contestațiilor ;

asigură si răspunde de transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept; verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;

întocmește si răspunde de proiectul contractului de achiziție publică și negociează clauzele legale contractuale ;

asigură si răspunde de încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire Serviciului Administrativ;

asigură si răspunde întocmirea dosarului achiziției publice pentru fiecare contract atribuit și ține evidența acestora ;

urmărește si răspunde de contractele de achiziție publică pe toată perioada derulării lor și verifică sumele cheltuite pană la atingerea valorii llnale a contractelor;

respectă confidențialitatea informațiilor.

In vederea asigurării transparenței decizionale, după publicarea in sistemul electronic de achiziții publice, toate anunțurile de intenție, anunțurile/invitațiile de participare și anunțurile de atribuire care vor fi formulate de către CM SI' Andrei, precum și alte documente ce fac obiectul publicării in sistemul electronic de achiziții publice, se vor comunica Primăriei Sector 5 pentru publicarea pe sil-ul acesteia in secțiunea specială numită: "Transparență decizională. Capitolul: anunțuri de intenție, anunțuri/invitații de participare și anunțuri de atribuire ": deasemenea publicarea se va face și pe sil-ul CM Sf Andrei www.cms.s/ăndrei. ro.

ARC 14 Atribuții SERVICIUL BUGET, EINANCIAR, CONTABILITATE, SALARIZARE:

organizează și conduce contabilitatea instituției potrivit Legii nr. 82/1991 asigurând :

 • * înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute atat pentru necesitățile proprii cât și în relațiile cu clicntii, lurni/.orii, băncile, organele fiscale și alte persoane fizice sau juridice;

 • * controlul operațiunilor patrimoniale efectuate și al procedeelor de prelucrare utilizate, precum și exactitatea datelor contabile furnizate;

 • * respectarea planului de conturi general conform OMFP nr. 2021/2013, modelelor registrelor și formularelor comune privind activitatea financiar contabilă a normelor metodologice a Ministerului Finanțelor, privind întocmirea și utilizarea acestora;

ține evidența contabilă primară;

întocmește și verifică balanțele de verificare lunare;

întocmește și verifică situațiile financiare, contul de execuție, anexele și raportul explicativ;

asigură respectarea normelor financiar - contabile în cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca și stocarea și păstrarea înregistrătii datelor în contabilitate;

schimb permanent de dale și informații cu departamentele de resort din cadrul Primăriei Sector 5, Trezoreriei sector 5, Direcția l axe și Impozite Sector 5, Serviciilor Administrative Financiare Sector 5;

întocmește și fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și a proiectelor de Dispoziții ale Directorului General în domeniul său de activitate;

întocmește raportări statistice specifice;

ridicare și depunere de numerar;

ridicare și depunere de documente de decontare bancară;

întocmește documentele de plată aferente cheltuielilor;

întocmește raportări statistice specifice;

verifică conturile și închiderea acestora la linele anului;

analizează necesitățile patrimoniale pe termen scurt și în perspectivă;

efectuează analiza economico-financiară punând la dispoziția conducerii indicatori din care să rezulte eficiența cheltuirii fondurilor bănești;

urmărește încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5;

întocmește documentele necesare transferurilor dc mijloace fixe;

întocmește statele de plată a salariați lor;

efectuează lunar plățile salariate;

operează rețineri salariate conform legilor;

reține și ține evidența garanțiilor materiale;

calculează diferențele salariate și reținc/platcșle diferențele rezultate;

eliberează adeverințe solicitate de către salariații instituției pentru diferite instituții: medic de familie, școală, policlinică, spital, împrumuturi, achiziționare bunuri în rate, compensații căldură, ele.

întocmește și transmite lunar și anual situații statistice privind drepturile de personal la Primăria Sectorului 5;

întocmește și transmite lunar, semestrial sau anual situații la: Administrația Financiară a Sectorului 5 si la Institutul dc statistica;

urmărește și verifică garanțiile materiale constituite ;

întocmește actele adiționale pentru majorarea/restituirea garanțiilor materiale ori dc câte ori este necesar;

întocmește și transmite semestrial la Administrația Financiară a Sectorului 5 declarațiile privind structura și cheltuielile dc personal ale CM Sf Andrei;

întocmește și transmite lunar declarațiile privind impozitul, contribuțiile la fondurile asigurărilor sociale dc sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de șomaj:

calculează și virează impozitul aferent drepturilor salarialc plătite;

întocmește anual fișele fiscale ale salariaților;

completează cu actele necesare dosarele noilor angajați privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salarialc lunare;

verifică lunar soldurile conturilor de salarii din balanța de verificare;

propune proiectul de buget și a rectificării acestuia, conform surselor de finanțare ;

efectuează analiza economico-flnanciară punând la dispoziția conducerii indicatori din care să rezulte eficiența cheltuirii fondurilor bănești;

urmărește încadrarea chclluielior bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 5, precum și îndeplinirea atribuțiunilor ce revin conform Ordonanței de Urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Ordinul Ministrului f inanțelor Publice nix 1792/2002, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

asigură deschiderea finanțării prin întocmirea lunară a cererii de credite

efectuează înregistrarea cantitativ și valoric a bunurilor intrate și ieșite din gestiunea instituției, pe baza documentelor justificative;

înregistrează în fișele analitice intrările și ieșirile de bunuri din gestiunea cu evidențierea soldului existent;

efectuează punctarea soldului din fișele analitice cu cele existente în fișele de magazie ;

verifică întocmirea recepțiilor și bonurilor de consum la magazia instituției pentru toate materialele cumpărate și predarea recepțiilor la biroul llnanciar-contabil pentru decontări;

verifică consumul lunar;

întocmesc balanțele analitice lunare;

verifică inventarul din punct de vedere scriptic și faptic;

efectuează valorificarea inventarului și se stabilesc minusurile și plusurile;

centralizează valorile din inventar pe conturi distincte;

valorifică casările, după care acestea se scad din tisele analitice;

întocmesc notele contabile, balanțele de verificare și situațiile financiare trimestriale și anuale;

state de plată (calculul salariilor și celelalte drepturi salarialc: concedii de odihnă. concedii medicale) pentru angajați;

ordine de plată (drepturi salarialc, virări la bugetul statului, rețineri salarialc);

adeverințe de salariu pentru angajații care solicită acestea, în relația cu instituții; declarații lunare și llșe fiscale;

situații centralizatoare, la solicitările șefilor ierarhici;

centralizează ponlajele lunare ale tuturor compartimentelor precum și verificarea și pastrarea lor în bune condiții;

Activitatea de asistență medicală și socială se finanțează din următoarele surse:

 • a) bugetul local al sectorului 5;

 • b) venituri proprii;

Patrimoniul CM Sf Andrei poate fl formal din:

 • a) bunuri imobile proprietate publică date în administrare, în folosință sau sub altă formă de Consiliul Local sector 5;

 • b) bunuri imobile proprietate ale CM Sf Andrei primite cu titlu de donație ori sponsorizare sau achiziționate din fonduri bănești provenite din donații și sponsorizări;

 • c) bunuri mobile preluate sau achiziționate din sumele alocate din bugetul propriu al sectorului în vederea asigurării dotărilor necesare funcționării;

 • d) bunuri mobile primite cu titlu de donație sau sponsorizare ori achiziționate din fonduri bănești provenind din împrumuturi externe ncrambursabile, donații sau sponsorizări.

ARI. 15 - Atribuții SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS, RESURSE UMANE:

asigură reprezentarea CM Sf Andrei în baza delegației emise de către Directorul General în fața instanțelor judecătorești, a birourilor notariale și a altor instituții publice;

ține evidența cauzelor aliate pe rolul instanțelor Judecătorești;

organizează arhiva Serviciului;

apară interesele legitime ale instituției prin redactarea cererilor în justiție, răpunsuri la adresele formulate de instanță, interogatorii;

promovează căile de atac prevăzute de lege;

avizează actele cu caracter juridic;

verifică și avizează pentru legalitate Deciziile emise de Directorul Gencralal CM Sf Andrei;

acordă consultanță și consiliere juridică compartimentelor din cadrul CM Sf Andrei fundamentează sau după caz colaborează la fundamentare și redactează Proiectele de Hotărâri promovate de CM Sf Andrei în Consiliul Local al Sectorului 5;

verifică și avizează de legalitate documentația de atribuire privind achizițiile publice pe baza documentației primite de la compartimentele din cadrul CM Sf Andrei care solicită demararea acesteia și o înaintează spre semnare Directorului General;

participă la desfășurarea procedurilor de achiziție publică organizate de CM Sf Andrei; întocmește punctul de vedere al CM Sf Andrei în cazul înregistrării unei contestații; asigură transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept; întocmește proiectul contractului de achiziție publică și negociază clauzele legale contractuale;

comunică compartimentelor din cadrul CM Sf Andrei actele normative publicate și care au legătură cu activitatea C?M Sf Andrei;

formuleză, la solicitarea compartimentelor din cadrul CM Sf Andrei puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare.

gestionează resursele umane de la recrutare și până la încetarea contractului individual/raporturilor de muncă din serviciile, birourile și compartimentele din cadrul CM Sf Andrei;

asigură respectarea legislației în domeniu;

întocmește și gestionează dosarele de personal ale angajaților din cadrul CM Sf Andrei întocmește proiectele de decizii de angajarc/numire și punerea în executare a modificărilor contractelor individualc/raporturilor de muncă ;

solicită și centralizează activitatea de evaluare anuală a personalului;

asigură recrutarea și angajarea personalului pe bază de competență și conform prevederilor legale, prin concurs;

încadrează și stabilește salariul de bază in conformitate cu prevederile legale pentru salariații noi;

stabilește și actualizează conform prevederilor legale salariile de bază și indemnizațiile de conducere pentru angajații CM Sf Andrei;

ține evidența fișelor dc post pentru angajații CM Sf Andrei;

ține evidența concediilor dc odihnă, concediilor Iară salariu și concediilor pentru creșterea și îngrijirea copilului ale salariaților;

întocmește, elaborează legitimații dc control și ecusoane în baza deciziilor și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de astfel de legitimații și ecusoane;

întocmește documentația necesară acordării premiilor anuale și a celor lunare din fondul dc premiere;

analizează necesarul de personal pe structură și specialități și face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcție de necesități;

răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a comisiei de angajare, pregătire și avansare a personalului;

asigură întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul instituției, conform prevederilor legale;

asigură secretariatul comisiilor de concurs/examcn desfășurate la nivelul instituției și întocmește lucrările privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;

asigură secretariatul comisiilor de concurs/examcn desfășurate la nivelul instituției pentru asigurarea promovării personalului în funcții/grade;

asigură secretariatul cercetărilor prealabile în cazurile de indisciplină ;

întocmește lucrările privind încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual/raporturilor de muncă pentru angajații CM Sf Andrei;

calculează vechimea în muncă la momentul angajării și stabilește sporul de vechime; asigură avansarea în gradație conform transelor de vechime în muncă;

eliberează, la cerere adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, drepturile salariale (salarii de bază, sporuri de vechime, etc);

asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parțial sau pentru invaliditate pentru angajații din cadrul CM Sf Andrei;

întocmește și actualizează Registrul de Evidență a Salariaților;

întocmește planul anual de formare profesională pe baza propunerilor primite;

întocmește planul anual de ocupare;

întocmește raportări statistice privind activitatea de personal;

colaborează cu Serviciile Financiar Contabilitate în vederea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli furnizând datele necesare și a statelor de plată;

solicită efectuarea analizelor medicale în vederea angajării

analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul CM Sf Andrei și pregătește documentația necesară în vederea supunerii, dezbaterii și aprobării de către Consiliul Focal Sector 5 a Organigramei și Statului de Funcții al C'M Sf Andrei;

pregătește documentația necesară elaborării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern și al altor instrucțiuni necesare bunei funcționări a CM Sf And rci;

întocmește și fundamentează Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și proiectele de Decizii ale Directorului General al CM Sf Andrei în domeniul său de activitate ;

colaborează cu celelate servicii din cadrul CM Sf Andrei pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului ;

îndeplinește orice alte lucrări prevăzute de legislația muncii la solicitarea șefului ierarhic superior sau a Directorului General al CM Sf Andrei.

AR I . 16 - Atribuții COMPARTIMENT ALIPIT PUL1C INTERN;

I Jaborează/actualizcază normele metodologice specifice privind exercitarea activității de audil public intern in cadrul C’M Sf Andrei, cu avizul Directorului General;

Elaborează proiectul Planului multianual de audil public intern și. pe baza acestuia, proiectul Planului anual de audil public intern, pe care le supune aprobării Directorului General;

Actualizează planurile de audil public intern conform normelor legale și procedurale;

Efectuează activități de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale CM SI'Andrei sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

I Tecluează activități de audit public intern asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul spitalului, pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia și raportează periodic Directorului General asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de audit;

Elaborează Raportul anual a! activită(ii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern și îl transmite Directorului General, până la 15 ianuarie a anului următor, pentru anul încheiat;

Are acces nelimitat la toate activitățile, bunurile, documentele, înregistrările și. informațiile pe care le consideră relevante pentru scopul și obiectivele misiunii de audit public intern și trebuie să respecte secretul profesional pentru toate informațiile colectate, cu ocazia realizării acesteia;

Arhivează documentele din cadrul compartimentului de audit public intern conform normelor legale și procedurale.

Contribuie la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului de audit public intern conform normelor legale și procedurale.

Prin atribuțiile sale, auditorul intern nu trebuie să fie implicat în exercitarea activităților auditabilc sau în elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit public intern;

Auditorul intern trebuie să își îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și alte competențe printr-o formare profesională continuă, având obligația să participe la activități de pregătire profesională cel puțin 15 zile lucrătoare pe an;

Respectă prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern aprobat prin OMI P nr. 252/2004;

Auditorul intern trebuie să aibă o atitudine imparțială, să nu aibă prejudecăți și să evite conflictele de interese, să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern;

Pentru acțiunile întreprinse cu bună-credință în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în limita acestora, auditorul intern nu poate fi sancționai sau trecut în altă funcție.

ART. 17 - Atribuții COMPARTIMENT INFORMARE, RELAȚII IVIASS MEDIA SI CONSILIERE SOCIO - MEDICAL,A, SECRETARIAT:

 • 1. Asigură programarea la audientele acordate de către Directorul General pentru cetățeni, agenți economici, reprezentanții diferitelor instituții guvernamentale, organizații neguvernamentale sau autorități publice, prin întocmirea tabelelor cu fișele personale de audiență ;

 • 2.  Transmite fișele personale de audiență, în funcție de obiectul lor, atât conducerii instituției cât și reprezentanților compartimentelor de specialitate ( dircctori/șelî service sau înlocuitorilor acestora ) din cadrul CM Sf. Andrei:

 • 3.  Asigură asistență la audiență și ține evidența acestora;

 • 4.   Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre soluționare, transmite răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestuia;

 • 5.  Clasează petițiile care sunt anonime sau cele în care nu sunt trecute dalele de identificare ale petiționarului;

 • 6.  Actualizează periodic procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calității în concordanță cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi. modificărilor legislative și a practicilor curente;

 • 7. Asigură la solicitarea scrisă accesul cetățenilor la informațiile de interes public;

 • 8. Comunică din oficiu informațiile de interes public prevăzute de l egea nr. 544/2001;

 • 9. Răspunde în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. Asigură accesul la informațiile de interes public în format electronic, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, celor care solicită și vor să obțină informații de interes public;

I I. întocmește raportul anual de implementare a Legii nr.544/2001 și se îngrijește de afișarea acestuia pe site-ul instituției;

 • 12.   înaintează conducerii ori de câte ori se solicită, rapoarte cu privire la petițiile cărora nu li s-a răspuns în termen legal;

 • 13.   întocmește semestrial raport privind activitatea proprie de soluționare a petițiilor și îl înaintează conducerii;

 • 14.  Coordonează publicarea și actualizarea anuală a unui Buletin Informativ care va cuprinde informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

 • 15.  asigură un bun circuit al informațiilor și documentelor în cadrul compartimentelor aliate în subordinea sa directă;

 • 16.  Alte atribuții cuprinse in fisa Postului.

ART. 18 - Atribuții COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL EDUCA HON AL:

 • 1.  Reprezintă structura instituției în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, în limitele competențelor prevăzute de lege;

 • 2.  Prezintă rapoarte semestriale și anuale și alte situații solicitate de către Directorul (ieneral;

 • 3.  Participă la programe de formare continuă în management educațional;

 • 4.  este direct responsabil de calitatea educației furnizate de către persoanele avizate;

 • 5.  lansează proiecte de parlcncrial cu unități din alte zone;

 • 6.  emite note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaționale și de dezvoltare instituțională;

 • 7. elaborează, după consultarea cu superiorii, proiectele de încadrare pe discipline de învățământ, urmărind respectarea principiului continuității;

 • 8.  elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare și control

 • 9.  participa la calitatea procesului instructiv-educaliv.

 • 10. răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor din structura compartimentului;

I I. răspunde de utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale;

 • 12. se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

 • 13. răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor;

I I. îndeplinește orice alic sarcini și atribuții prevăzute de legislația în vigoare, stabilite de director in fisa Postului.

CAPITOLUL VII COLABORĂRI CU INSTITU I II PUBLICE NEGUVERNAMENTALE , INTERNE SI IN IERNA I ION A LI

AR I . 19 CM SI'Andrei colaborează, in îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, cu alte servicii de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5.

ART.20 CM SI Andrei poale colabora, in situații de interes reciproc, cu servicii similare clin alte județe și din sectoarele municipiului București, realizând inclusiv schimb de informații utile privind situația unor persoane aliate in dificultate ori a familiilor acestora și convenții de colaborare în interes reciproc.

ART.21 CM Sf Andrei colaborează și cooperează în soluționarea unor segmente din activitatea de proiecție a persoanei aliate în dificultate, pentru elaborarea și implementarea în comun a unor programe și proiecte de interes în domeniu cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Inspectoratul Școlar, Direcția de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției, Direcția pentru Dialog, l'amilie și Solidaritate Socială, Casa de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, Parchetele de pe lângă judecătoriile locale și 'I ribunalul București, precum și cu alte autorități sau instituții publice.

ART.22 In realizarea obiectivelor cuprinse în strategia locală, CM Sf Andrei, poate colabora, în condițiile legii, și cu organisme private autorizate care desfasoară activitate în domeniul protecției persoanei aliate în dificultate, cu organizații neguvernamentale cu activități în domeniu, române sau străine, cu reprezentanții cultelor religioase recunoscute de lege și statul român, precum și cu agenți economici.

CAPITOLUL VIII RELAȚIILE FUNCȚIONALE ÎNTRE COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU AL CM Sf Andrei

/KRT.23 Direcțiile, serviciile și birourile CM Sf Andrei sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii, în termenul legal, a lucrărilor ql căror obiect implică coroborarea de competiție în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL IX DISPOZI ȚII FINALE

ARI.24 Personalul CM Sf Andrei răspunde civil, penal sau administrativ, după caz, pentru neaduccrea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute în prezentul KOI- și în fișele de post, pentru abateri de la etică și deontologia profesională.

AR I .25 loți salariații au obligația de a îndeplinii și alte atribuții din domeniul de activitate a scrvîciuliii/biroului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea CM Sf Andrei menite să concure la realizarea integrală a atribuțiilor Centrului, la îmbunătățirea activității acestuia.

ART.26 Salariații CM Sf Andrei au obligația să asigure securitatea materialelor cu conținut secret, răspunzând de scurgerea informațiilor și a documentelor din compartimentele respective.

ARI.27 Neîndeplinirca integrală și în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancționează conform legislației muncii.

ART.28 Prezentul Regulament de Organizare și funcționare se va difuza sub semnătură directorului general, directorului medical, șclllor de servici i/bi rotiri din cadrul CM Sf Andrei, care vor asigura, sub semnătură, luarea la cunoștință de către toți salariații CM Sf Andrei.

Ar(.29 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului l.ocal al Sectorului 5 nr........ din..................și intră în vigoare de la dala

aprobării.


PREȘEDINTE "      .IĂ,

LAZAROV ALEXA        JAS I IAN