Hotărârea nr. 290/2018

Hotărârea nr. 290/25.10.2018 privind susținerea implementării proiectului educațional Sărbătorim Centenarul Marii Uniri printr-o frumoasă lecție de istorie de către Școala Gimnazială Călinescu.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind susținerea implementării proiectului educațional Sărbătorim Centenarul Marii Uniri printr-o frumoasă lecție de istorie de către Școala Gimnazială George Călinescu

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2018; Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 92871/19.10.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92942/19.10.2018; adresa Școlii Gimnaziale George Călinescu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 90884/12.10.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă susținerea implementării proiectului educațional Sărbătorim Centenarul Marii Uniri printr-o frumoasă lecție de istorie, de către Școala Gimnazială George Călinescu, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și directorul Școlii Gimnaziale George Călinescu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.         /25.10.2018
Sumar al proiectului educațional

Sărbătorim Centenarul Marii Uniri printr-o frumoasă lecție de istorie

  • a) Organizator: Școala Gimnazială George Călinescw,

  • b) Perioada desfășurării: 20-25.11.2018;

  • c)  Beneficiari direcți: 40 de persoane (elevi, cadre didactice, părinți);

  • d) Scopul proiectului: aplicarea conceptului de învățare experiențială în contextul deplasării reprezentanților comunității educaționale a Școlii Gimnaziale George Călinescw. elevi, cadre didactice, părinți, în zona de nord a Moldovei și în localități din Ucraina;

  • e) Obiective-cadru specifice:

valorizarea competențelor individuale și dezvoltarea unor comportamente prosociale ale elevilor;

manifestarea interesului și respectului pentru istoria românilor, precum și pentru personalitățile marcante ale culturii române;

rememorarea la fața locului a istoriei patriei;

conștientizarea necesității cunoașterii istoriei naționale și a personalităților istoriei și culturii române;

formarea/aprofundarea sentimentelor de identitate și mândrie naționale, de recunoștință față de înaintași;

sensibilizarea elevilor și a cadrelor didactice față de valorile naționale și față de conservarea și promovarea identității naționale, prin educație și dezvoltare personală și profesională;

protejarea și conservarea obiceiurilor și tradițiilor populare, prin implicarea actanților educaționali (elevi, cadre didactice, părinți) în activitățile proiectului;

sensibilizarea cu privire la valoarea și importanța activității didactice;

promovarea unei imagini pozitive a Școlii Gimnaziale George Călinescu, atât în rândul comunității sectorului 5, cât și în rândul comunității de români din Ucraina.

  • f)  Activitatea principală a proiectului: excursie tematică și de documentare în zone istorice din nordul Moldovei și din Ucraina;

  • g) Buget estimativ: 45.080 lei.