Hotărârea nr. 29/2018

Hotărârea nr. 29/28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5;

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate nr. 13.807/14.02.2018 întocmit de Direcția Generală Economică și Direcția Generală de Transparență și Control, Direcția de Transparență Instituțională - Compartimentul Relații Cooperare cu Unitățile de Cult;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Procesul-verbal de afișare nr. 2/04.01.2018 al Direcției Generale de Transparență și Control -Direcția de Transparență Instituțională;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată precum și prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în baza art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2 lit. s, și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5, potrivit Anexei 1 care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Economică și Direcția Generală de Transparență și Control, Direcția de Transparență Instituțională - Compartimentul Relații Cooperare cu Unitățile de Cult, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează p. Secretar Sector, Elena    PetrescuPreședinte de Ședință,

9    9    9    7

Melnic Constantin Ion

Nr.    /28.02.2018

Anexa 1 la H.C.L. Sector 5 nr 47 Z28.02.2018

REGULAMENT

privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5

Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE

LI SCOP

Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5.

1.2    DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Reglementările legale în vigoare pe baza căruia a fost elaborat regulamentul sunt:

-    O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002;

-H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

-    Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor

1.3    DEFINIȚII

în înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a)    cultele recunoscute - persoane juridice de utilitate publică publică care se organizează și funcționează în baza prevederilor constituționale și ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor

b)    unitate de cult - se înființează și se organizează de către culte, în mod autonom, potrivit propriilor statute, regulamente și coduri canonice, conform art. 14 din Legea nr. 489/2006

c)    lăcaș de cult - imobil în care se oficiază servicii religioase sau care deservește acestui scop, respectiv: biserică, templu, casă de rugăciune, moschee, geamie, sinagoga, casă de adunare, capelă, ansamblu monahal, clopotniță, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie și alte clădiri și dependințe asimilate acestora

d)    sprijin financiar - sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condițiile legii

e)    solicitant - unitatea de cult care depune o cerere de finanțare, însoțită de documentele doveditoare, în vederea acordării sprijinului financiar

f)    beneficiar - unitatea de cult căreia i s-a aprobat sprijinul financiar

g)    regulament - totalitatea instrucțiunilor, normelor și regulilor care stabilesc modul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5

h)    unitate finanțatoare - Consiliul Local al Sectorului 5

i)    compartiment de specialitate- Compartimentul/ persoana care are în atribuții relații de cooperare cu Unitățile de Cult din Sectorul 5

1.4 DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile prezentului regulament se aplică pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local al Sectorului 5, destinat unităților de cult, pentru completarea fondurilor proprii ale acestora.

Conform prevederilor art. 4, alin. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, modificat prin H.G. nr. 313/2006, ,, din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și ale județelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate:

a.    întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;

b.    construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;

c.    conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparțind cultelor religioase;

d.    desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

e.    amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;

f.    construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

g.    construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

h.    construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

i.    se poate acorda sprijin financiar și în cazul apariției unor proiecte de interes local de importanță majoră sau a unor situații de urgență și în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul Local Sector 5;

Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în limita alocărilor bugetare anuale aprobate de Consiliul Local Sector 5, stabilite potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

Capitolul II - PROCEDURA DE SOLICITARE ȘI ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL AL PRIMĂRIEI SECTORULUI 5

2.1 SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

Procedura de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5 se desfășoară în următoarele etape:

Solicitantul va depune la registratura Primăriei Sectorului 5 următoarele documente: a. cerere-tip - ANEXA 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al

Sectorului 5 pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5) semnată de reprezentantul legal al unității de cult.

-    se ia în considerare doar acest model

-    toate rubricile sunt obligatorii, în afară de rubricile Numărul și data avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale și Numărul și data avizului Comisiei de pictură bisericească unde, dacă nu este cazul, se pune o cratimă

-    Rubrica Numărul și data autorizației de construire este obligatorie, cu excepția lucrărilor de pictură și a celor de reparații curente

-    Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat cuprinde și T.V.A. -ul

-    La rubrica Stadiul lucrărilor se va trece: în cazul lucrărilor de construcții ( organizare de șantier, cota 0, cota 4, cota 10, în roșu, finisare, etc) iar în cazul lucrărilor de pictură (în procent din totalul suprafeței de pictat)

-    Lipsa menționării subvențiilor primite atrage nulitatea cererii

-    Dacă sumele nu au fost justificate în totalitate dosarul nu se ia în considerare

-    Semnătura și ștampila solicitantului este obligatorie

-    Se bifează la Anexe actele care au fost atașate dosarului

b.    copie CI/BI a reprezentantului legal

c.    devizul de lucrări pentru construcții și reparații, la prețuri actualizate și întocmit potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adăugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs, exprimat în lei și vizat de dirigintele de șantier;

d.    copie de pe autorizația de construire pentru reparații capitale și construcții, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e.    în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național, se va prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național;

f.    proiectul de asistență socială va cuprinde detalierea activității, programul, necesitatea, scopul, grupul țintă și obiectivele;

g.    copie a certificatului de înregistrare fiscală, conform cu originalul;

h.    adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unității de cult solicitante;

i.    documente care să ateste dreptul de a desfășura activități medicale sau sociale, după

caz;

j.    declarația pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii, conform formularului tip - ANEXA 2;

k.    acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale și de învățământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

l.    acordul cultului sau al unității centrale de cult, pentru solicitarea sprijinului financiar;

m.    în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta și copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

n.    pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoțită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

o.    copia autorizației din partea instituției de specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze astfel de lucrări, în cazul lăcașurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;

p.    fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijinul financiar;

r.    memoriu justificativ al obiectivului de investiții ce urmează a fi realizat, semnat și datat de reprezentantul cultului;

s.    în cazul situațiilor de urgență se va întocmi un memoriu justificativ de către conducătorul unității de cult care sa dovedească urgența solicitării;

Documentațiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii, în caz contrar acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.

O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor.

2.2 ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

a)    compartimentul de specialitate va publica pe site-ul instituției o informare privind prevederea în bugetul local a sumei pentru susținerea unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5 (capitolul bugetar 6750: Cultură, recreere, religie )

b)    dosarului de solicitare a sprijinului financiar, însoțit de documentația stabilită prin prezentul regulament se înregistrează la registratura instituției de către solicitant;

c)    compartimentul de specialitate elaborează documentele legale (raport de specialitate, expunere de motive, proiect de hotărâre) necesare pentru înaintarea cererii de finanțare spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 5;

d)    compartimentul de specialitate transmite către solicitant o adresă prin care se comunică aprobarea sau respingerea finanțării de către Consiliului Local Sector 5;

e)    compartimentul de specialitate va comunica o adresă oficială Secretariatului de Stat pentru Culte cu privire la sprijinul financiar acordat unității de cult, inclusiv va anexa hotărârea de consiliu, raportul de specialitate și expunerea de motive;

f)    se elaborează și se semnează contractul privind acordarea sprijinului financiar între Primăria Sectorului 5 și unitatea de cult care a depus dosarul de solicitare a sprijinului financiar, după aprobarea cererii de finanțare de către Consiliul Local Sector 5, conform modelului (ANEXA 6);

g)    compartimentul de specialitate transmite contractul Direcției Generale Economice care efectuează plata fondurilor aprobate în contul solicitantului.

Documentația va fi întocmită în limba română. Suma solicitată va fi exprimată exclusiv în lei, iar devizul estimativ pentru lucrările ce urmează a fi executate va fi exprimat în lei.

Contractul de finanțare se încheie în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii prin care a fost alocat sprijinul financiar de către Consiliul Local al Primăriei Sectorului 5.

Acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5, se face în limita sumelor prevăzute anual în bugetul local cu această destinație, prin hotărâre a Consiliului local.

Capitolul III - CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Nu sunt propuse spre aprobarea Consiliului Local Sector 5 cererile de sprijin financiar aflate în una din următoarele situații:

a)    dosarul de solicitare a sprijinului financiar este incomplet;

b)    solicitanții nu și-au justificat complet sprijinul financiar acordat în anul/anii anteriori, conform obligațiilor ce le revin

Din bugetul local al Sectorului 5, NU SE ACORDĂ sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult, destinate:

a.    construirii, reparării imobilelor/obiectivelor care nu deservesc oficierea serviciilor religioase ( magazii, magazine pentru obiecte bisericești, grupuri sanitare, căi de acces, alei, trotuare, parcări, garduri etc.)

b.    achiziționării și instalării de sisteme audio, video, antiefracție, antiincendiu etc.

c.    achiziționării de mochete, covoare, mobilier care nu deservesc oficierea serviciilor religioase și nu sunt specifice cultului, materiale pentru curățenie etc.

d.    cheltuieli indirecte aferente lucrărilor de construcții/reparații: proiectare, organizare de șantier etc.

Capitolul IV- JUSTIFICAREA UTILIZĂRII SPRIJINULUI FINANCIAR ACORDAT UNITĂȚILOR DE CULT

Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult se supune controlului Direcției Generale Economice din Primăria Sectorului 5, potrivit legii. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra utilizării fondurilor publice de către unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către beneficiarul sprijinului financiar alocat atrage după sine sistarea finanțării și recuperarea sumelor utilizate necorespunzător.

La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat de la bugetul local, se vor atașa adresei de înaintare a documentelor justificative a sprijinului financiar acordat de ia bugetul local a! Sectorului 5 (ANEXA 3) următoarele:

a)    toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ștampilei cu mențiunea Conform cu originalul și a semnăturii reprezentantului legal al beneficiarului ajutorului financiar;

b)    nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obținerea sprijinului financiar;

c)    documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax;

d)    facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

e)    chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

f)    chitanțele de mână prin care se atestă anumite plăți - pentru pictură și procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului, în clar, precum și seria și numărul actului de identitate al acestuia.;

g)    actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

h)    pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil.;

i)    documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. în cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

j)    situația de lucrări, acolo unde este cazul;

k)    centralizatorul privind justificarea sprijinului acordat (ANEXA 4);

l)    raportul de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar (ANEXA 5).

Nu se admit la justificare facturi plătite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii precedenți acordării sprijinului financiar.

Compartimentul de specialitate va întocmi un referat privind aprobarea plății, în cazul în care au fost respectate toate condițiile legale și va înștiința unitatea de cult.

Referatul aprobat va fi transmis Direcției Generale Economice.

Compartimentul de specialitate va verifica la fața locului dacă lucrările au fost executate în conformitate cu documentația depusă pentru justificarea cheltuielilor și va întocmi un raport care va fi înaintat Direcției Generale Economice la care vor fi anexate documentele financiare (conform cu originalul) transmise de unitatea de cult.

Capitolul V- REGULI SPECIFICE DE IDENTITATE VIZUALĂ

Pe durata desfășurării lucrărilor și/sau activităților de asistență socială, pentru care a fost acordat sprijinul financiar solicitat de către unitățile de cult, beneficiarul are obligația de a plasa temporar un panou având următoarele caracteristici:

L UCRĂRI REALIZA TE CU SPRIJINUL PRIMĂRIEI ȘI CONSILIUL UI LOCAL SECTOR 5


Primăria w SECTORULUI zi|

Bl CEREȘTI

DATA..........


Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce privește vizibilitatea și în conformitate cu reglementările din România. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilității, și trebuie să fie suficient de vizibile astfel încât cei care sunt în trecere să le poată citi și să înțeleagă natura sprijinului financiar acordat. în cazul în care lucrările sunt realizate în mai multe locații, se va amplasa cel puțin un panou. Panoul va fi expus pe toată perioada derulării lucrărilor și încă cel mult 6 luni după încheierea acestuia.

Capitolul VI- DISPOZIȚII FINALE

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de atribuire se va transmite de către solicitanți sub formă de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat la registratura Primăriei Sectorului 5 - Strada Fabrica de Chibrituri , nr. 9-11, sector 5, București.

Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

Prevederile regulamentului intră în vigoare începând cu aprobarea sa de către Consiliul Local Sector 5.

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Regulament:

Anexa 1 - formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al Primăriei Sectorului 5 pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România, care funcdonează pe raza teritorială a Sectorului 5;

Anexa 2 - declarație pe proprie răspundere a reprezentantului unită(ii de cult.

Anexa 3 - adresă de înaintare a documentelor justificative a sprijinului financiar acordat de la bugetul local al Sectorului 5

Anexa 4 - centralizator cu documentele justificative a sprijinului financiar acordat

Anexa 5 - raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la bugetul local al Primăriei Sectorului 5

Anexa 6 - contract privind acordarea sprijinului financiar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MELNIC CONSTANTIN ÎON

UNITATEA CENTRALĂ DE CULT (Arhiepiscopie, etc)

Nr._/Data_

CERERE

pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare

Unitatea locală de cult pentru care se solicită finanțare:........................................................................

Cultul sau Eparhia:.......................................................................................................................................

Adresa completă a unității de cult solicitante:..........................................................................................

Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unității de cult):..........

Poz. și pag. din Statul de funcții și personal...........................................................................................

Hramul (dacă este cazul):............................................................................................................................

Numele și prenumele reprezentantului legal............................................................................................

Funcția:...........................................Telefon:...............................................................................................

Email:.......................................................................................................................

Număr de cod în cazul monumentelor istorice:.......................................................................................

deschis la.....................................................................Cod Fiscal:...............................................................

Obiectul cererii/Domeniul de aplicare (punctul 1.4 din Regulament lit. a-i):

Motivarea cererii:..........................................................................................................................................

Numărul și data autorizației de construire:.......................Data expirării:............................................

Numărul și data avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale........................................

Numărul și data avizului Comisiei de pictură bisericească:............................................................

Data începerii lucrărilor pentru care se solicită finanțare:......................................................................

Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat:.................................................................................

Stadiul lucrărilor:.........................................................................................................................................

în ce ani a mai primit sprijin financiar de la Primăria Sector 5:.....................................................................

în ce valoare:.................................................................................................................................................

Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: ..............................................................................

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale și mă oblig să justific sumele primite, conform normelor legale

Reprezentantul unității locale de cult solicitante, Semnătură

Ștampilă

Vizat,

Unitate centrală de cult

Consilier economic eparhial/centru de cult,

Semnătură

Ștampilă

ANEXE:

a)    Declarație pe propria răspundere

b)    Avizul unității de cult centrale

c)    Autorizația de construcție (dacă este cazul)

d)    Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)

e)    Devizul lucrărilor rămase de executat

f)    Autorizația Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)

g)    Copie atestat pentru activități sociale (dacă este cazul)

h)    Adeverință IBAN

i)    Copie CIF

j)    Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale sau de învățământ teologic

k)    Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor

DECLARAȚIE

Subsemnatul, ......................................................., domiciliat în localitatea

............................., str............................ nr....., bl.........., ap........, județul......................., cod

poștal..................., posesor al actului de identitate ......seria..........nr..............., cod numeric

personal............................................, în calitate de reprezentant legal al unității de cult

..................................................................................., cunoscând prevederile O.G. nr. 82/2001

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2002, H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 și prevederile din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere, următoarele:

a)    datele, informațiile și documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realității;

b)    unitatea de cult nu are datorii și obligații neachitate la scadență către persoane juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

c)    unitatea de cult pe care o reprezint nu are datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fonduri speciale;

d)    mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat unității de cult...........................................să-

I utilizez în scopul pentru care a fost solicitat și să-l justific integral, în condițiile legii;

e)    documentele depuse în scopul justificării sumelor alocate unității de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituții publice;

f)    certificatul de înregistrare fiscală și contul bancar aparțin unității de cult care a solicitat sprijinul financiar.

Reprezentantul unității de cult solicitante,

Semnătura,    Vizat,

Ștampila    Consilier economic eparhial/centru de cult,

Data

UNITATEA CENTRALĂ DE CULT (Arhiepiscopie, etc)

Nr._/Data_

Unitatea locală de cult solicitantă:..............................................................................................................

Către,

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 București

Vă trimitem alăturat documentele justificative pentru suma primită ca sprijin financiar în

sumă de


...............................lei, primită în data de...................(ziua, luna, anul).

Menționez că justific suma de documentelor justificați ve anexate.

.............................lei, conform centralizatorului și


Semnătura și ștampila beneficiarului

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MELNIC CONSTANTIN ION

UNITATEA CENTRALĂ DE CULT(Arhiepiscopie, etc)

Nr._/Data_

Unitatea locală de cult solicitantă:.............................................

Către,

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 București

CENTRALIZATOR

PRIVIND JUSTIFICAREA SPRIJINULUI ACORDAT

PENTRU (construcții, reparații, etc)..................................................

LA LĂCAȘUL DE CULT (Parohie, Mănăstire etc.).........................

Nr.

Crt.

Unitatea

furnizoare

Factura

Achitat

Numărul

facturii

Data

facturii

Valoar ea fără TVA

Valoare cu TVA

Valoare

totală

(incluși

vTVA)

Nr OP/

Chitanța

Data

Suma

plătită

1.

2.

3.

4.

TOTAL

întocmit (nume, prenume, funcția)

Ștampila Unității

DATA ÎNTOCMIRII

UNITATEA CENTRALĂ DE CULT (Arhiepiscopie, etc)

Nr._/Data_

Unitatea locală de cult solicitantă:............................................................................................

RAPORT DE JUSTIFICARE

PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR

I. DATE GENERALE

1. Datele de identificare ale unității de cult:

Unitatea centrală de cult

Hramul

Denumirea unității de cult

Poziția și pagina din statul de funcții și personal

Localitatea

orașul sau comuna

satul sau sectorul

Adresa unității de cult

Județul

Cod Fiscal

2. Datele de identificare ale reprezentantului:

Numele reprezentantului:

Date personale (CNP):

Telefon:

II. JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE

1. Suma primită în anul în curs

1

Suma primită

2

Valoarea devizului din dosarul de cerere

3

Scopul pentru care a fost solicitată suma1

2. Scurtă descriere a lucrărilor efectuate (maxim 20 de rânduri)

Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiți de la PRIMĂRIA SECTORULUI 5:

3. Finanțări primite de la PRIMĂRIA SECTORULUI 5 în anii anteriori pentru unitatea de cult


Nr.

crt.

Anul

Suma (lei)

1.

2.

3.

4.

4. Finanțări primite pentru unitatea de cult de la alte autorități publice, altele decât PRIMĂRIA SECTORULUI 5 (inclusiv fonduri europene), în anii anteriori

Nr.

crt.

Anul

Instituția

Suma (lei)

1.

2.

3.

4.

...

Declar pe propria răspundere că facturile și chitanțele prezentate spre justificare în dosarul prezentat nu au fost folosite la alte instituții ale statului pentru justificarea unor sume primite.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

AVIZAT UNITATEA CENTRALĂ DE CULT*

pentru cultele ortodox, romano-catolic, greco-catolic, reformat- episcopie, pentru alte culte, organul central al cultului respectiv.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MELNIC CONSTANTIN ION

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 5

CONTRACT PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

Nr.........din data de...........

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 cu sediul în București str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, cod fiscal 4433953, cont R.012TREZ24A675000591200X, deschis la Trezoreria Sectorului 5, tel. 021.314.43.18 int. 1033/1045, fax. 021.314.70.53 reprezentată legal de domnul DANIEL FLOREA - Primar și de doamna Maria Ramona CHIVU, Director General al Direcției Generale Economice, în calitate de Finanțator și

UNITATEA DE CULT ............................... cu sediul în localitatea

..............................str.............................nr........, județul............................, cod de înregistarre

fiscal..........tel/fax............cont bancar nr...........deschis la Banca.................., în calitate

de Beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, reprezentat legal prin dl....................în calitate

de ...................... s-a încheiat prezentul Contract de acordare a sprijinului financiar pentru

..........................................................., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local

Sector 5 nr....................

Temeiul legal:

O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002;

H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Primăriei Sectorului 5, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România aprobat prin H.C.L. nr._/2018

Art. 1 - Obiectul contractului

(1)    Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Primăria Sectorului 5, din fonduri publice, a lucrărilor prevăzute de Beneficiar în cererea pentru acordarea sprijinului financiar, potrivit dosarului și a documentației depuse.

(2)    Beneficiarul își asumă responsabilitatea să utilizeze fondurile care îi sunt alocate în scopul prevăzut în cererea de finanțare.

Art. 2 - Valoarea contractului

(1) Valoarea contractului este de........................lei, sumă alocată Beneficiarului de către

Primăria Sectorului 5 în baza Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, modificat prin H.G. nr. 313/2006 și a H.C.L. Sector 5 nr.

Capitolul II - DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 - Derularea contractului

(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încetează la data de

(2)    Contractul privind acordarea sprijinului financiar se va încheia în termen de 30 de zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5.

(3)    Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată de neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale de către Finanțator sau de evenimente de forță majoră.

Art. 4 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

a)    să execute lucrările finanțate așa cum sunt stipulate ele în cererea de finanțare;

b)    să desfășoare activitățile de asistență socială și/sau medicală ale unității de cult așa cum sunt ele prevăzute în Fișa tehnică privind unitatea de asistență socială și în conformitate cu Planificarea activităților stabilite de unitatea de cult;

c)    să nu prezinte la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obținerea sprijinului financiar;

d)    să nu comunice, în nicio situație, fără consimțământul prealabil scris al Finanțatorului, informații confidențiale aparținând Finanțatorului sau obținute de el în baza relațiilor contractuale;

e)    să prezinte documentele justificative Finanțatorului atât în copie cât și în original, până cel

târziu la data de 31 decembrie 20...... In cazul primirii sprijinului financiar in cursul

trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

f)    dacă nu se justifică sprijinul financiar conform termenelor prevăzute la art. 4 Iit. e, este obligatorie restituirea sumelor rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare sau dacă îl justifică prin cheltuieli neeligibile, sunt obligate să restituie suma, în maximum 15 zile de la data solicitării finanțatorului. în caz contrar, se vor aplica majorări de întârziere conform Legii 207/2015, Codul de procedură Fiscală, art. 183, alin. 2, în procent de 1% calculate pe fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate;

g)    să prezinte, la solicitarea Finanțatorului, orice informație sau document ce privesc derularea contractului, inclusive documentele originale ce justifică plățile, în termen de 5 zile de la data solicitării acestora.

Art. 5 - Obligațiile Finanțatorului sunt:

a)    să vireze sumele alocate pentru finanțarea lucrărilor și/sau activităților de asistență socială ale Beneficiarului din prezentul contract;

b)    să nu comunice, în nicio situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Finanțator în baza relațiilor contractuale

Art. 6 - Efectuarea viramentelor

(1) Primăria Sectorului 5 virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând sprijinul financiar pentru completarea fondurilor proprii ale acestuia, conform prezentului contract, întruna sau mai multe tranșe, în funcție de execuția bugetară.

Cap. V - CHELTUIELI

Art. 7 - Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

(1)    Orice sumă primită ca finanțare de la Primăria Sectorului 5 în temeiul perezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea lucrărilor și/sau activităților de asistență socială prevăzute în cererea de finanțare.

(2)    Cheltuielile vor fi efectuate de către Beneficiar conform devizului de lucrări prezentat în documentația depusă pentru acordarea sprijinului financiar și prevederilor prezentului contract și/sau a planului de activități de asistență socială stabilit de unitatea de cult.

(3)    Atunci când Finanțatorul constată, ca urmare a verificărilor efectuate și a proceselor-verbale de recepție depuse la registratura Primăriei Sectorului 5 a folosit fondurile și/sau bunurilor achiziționate pentru derularea contractului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, Primăria Sectorului 5 va solicita în scris restituirea acestora.

(4)    Beneficiarul are obligația de a restitui Primăriei Sectorului 5 în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, sumele întrebuințate în alte scopuri decât lucrările prevăzute în cererea de finanțare în termenul de derulare stabilit prin prezentul contract.

Art. 8 - Monitorizarea

(1)    Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neîngrădit al reprezentanților Primăriei Sectorului 5 sau a altor organe de control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar al auditului pentru a controla registrele, documentele și înregistrările deținute de către Beneficiar, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului, pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. în cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera cu aceștia, Primăria Sectorului 5 poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.

(2)    Controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fonduri publice poate fi exercitat de către organele abilitate potrivit legii ( Curtea de Conturi).

Art. 9 - Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea general a executării serviciilor contractate.

Art. 10 - Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate Finanțatorului, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

Art. 11 - Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art. 12 -Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art. 13 - în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil pentru obținerea de sprijin financiar din fonduri publice în anul următor.

Art. 14 - Limite ale răspunderii Primăriei Sectorului 5

(1)    Beneficiarul este responsabil pentru modul în care finanțarea este folosită, răspunderea Primăriei Sectorului 5 nefiind în niciun fel angajată, în cazul în care Beneficiarul va fi ținut responsabil față de terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea lucrărilor finanțate și în nicio altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

(2)    Primăria Sectorului 5 nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiar sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

Capitolul VI- REGULI SPECIFICE DE IDENTITATE VIZUALĂ Art. 15 - Pe durata desfășurării lucrărilor și/sau activităților de asistență socială, pentru care

a fost acordat sprijinul financiar solicitat de către unitățile de cult, beneficiarul are obligația de a plasa temporar un panou având următoarele caracteristici:

L UCRĂRI REALIZA TE CU SPRIJINUL PRIMĂRIEI ȘI CONSILIUL UI LOCAL SECTOR 5


Primăria w' SECTORULUI Sa

București

DATA..........


Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce privește vizibilitatea și în conformitate cu reglementările din România. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit

din punct de vedere al vizibilității, și trebuie să fie suficient de vizibile astfel încât cei care sunt în trecere să le poată citi și să înțeleagă natura sprijinului financiar acordat. în cazul în care lucrările sunt realizate în mai multe locații, se va amplasa cel puțin un panou. Panoul va fi expus pe toată perioada derulării lucrărilor și încă cel mult 6 luni după încheierea acestuia.

Capitolul VII - MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 16

(1)    Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți sau de către împuterniciți ai acestora, aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local.

(2)    Pe parcursul derulării finanțării, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisă justificată, aprobată de Finanțator - durata de derulare și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele prevăzute în documentația depusă.

(3)    Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art. 2.

Capitolul VIII - REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 17 - Primăria Sectorului 5 va rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea lucrărilor/activităților finanțate în termenul stabilit în contract sau nu îndeplinește obligațiile contractuale.

Art. 18

(1)    în cazurile enunțate mai sus, contractul de finanțare va fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-au adus la cunoștință ca nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

(2)    Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

(3)    în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat în termen de 30 de zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

(4)    în cazul în care nu se respectă termenul de returnare a sumelor menționat la alineatul (3) se vor aplica penalități conform Legii 207/2015, Codul de procedură Fiscală, art. 183, alin. 2, în procent de 1% calculate pe fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

Capitolul IX - FORȚA MAJORĂ

Art. 19 - Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin, partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

Art. 20 - Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art. 21 - Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art. 22 - Realizarea parțială a proiectului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezultat plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării contractului.

Capitolul X-LITIGII

Art. 23 - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pec ale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

Capitolul XI - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Art. 24 - Comunicări

(1)    Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și primirii acestora. Dacă expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.

(2)    Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor transmite la următoarele adrese:

a.    Pentru Primăria Sectorului 5:

Primăria Sectorului 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Municipiul București, tel. 021.314.43.18 int. 1033 sau 021.314.46.80 int. 1045, Fax 021.314.70.53

b.    Pentru Beneficiar:

Domnul/Doamna ............................... în calitate de reprezentant legal al

............................................... cu sediul în București, Sector 5, str...........................nr.

.............. tel...............................

Art. 25 - Prezentul contract constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru satisfacerea creanțelor rezultate în urma rezilierii.

Art. 26 - Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art. 27 -Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având aceeași forță de drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.

Art. 28 - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5, aprobat prin HCL Sector 5 nr......................

PRIMĂRIA SECTORULUI 5


CULTUL RELIGIOS/Unitatea de cult

PRIMAR

DANIEL FLOREA


Reprezentant legal


DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECTOR GENERAL

Maria Ramona CHIVU

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

DIRECTOR GENERAL

Florina DRAGNEA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MELNIC CONSTANTE^ION

1

Construcție, reparații curente sau capitale, lucrări de pictură, asistență socială etc.