Hotărârea nr. 287/2018

Hotărârea nr. 287/25.10.2018 privind participarea reprezentanților Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu la Festivalul Internațional de Teatru Proiect de hotărâre privind participarea reprezentanților AMIFRAN, de la Arad, în perioada 20-26 octombrie 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind participarea reprezentanților Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu la Festivalul Internațional de Teatru AMIFRAN de la Arad, în perioada 20-26 octombrie 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr. 92690/18.10.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92848/19.10.2018;

- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 86174/26.09.2018, emisă de conducerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu.

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă susținerea participării reprezentanților Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, la Festivalul Internațional de Teatru AMIFRAN de la Arad, în perioada 20-26 octombrie 2018, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la Art. 1 va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. învățământ.

Art.3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică și directorul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretar Sector 5,


ite de ședință, icbastian Lazarov


Nr.         /25.10.2018

Anexa la HCLS 5 nr. J/Z /25.10.2018

Sumar al proiectului privind participarea reprezentanților Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu la Festivalul Internațional de Teatru AMIFRAN de la Arad, în perioada 20-26 octombrie 2018

  • a) Organizator: Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu și Primăria Sectorului 5;

  • b) Perioada desfășurării: 20-26 octombrie 2018;

  • c) Beneficiari direcți: 16 elevi, membri ai trupei „Dor fără sațiu” și 2 profesori din cadrul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu',

  • d) Scopul proiectului: promovarea excelenței în educație și sprijinirea elevilor din unitățile de învățământ din sectorul 5 să participe la evenimente cultural-artistice de nivel internațional.

  • e) Obiective specifice: facilitarea accesului membrilor comunității sectorului 5 la actul cultural-artistic de calitate.

  • f)  Activități specifice evenimentului: participarea trupei de teatru a Liceului Dimitrie Bolintineanu la Festivalul Internațional de Teatru AMIFRAN de la Arad cu spectacolul ”Le Pays de Soufy”, precum și la toate activitățile propuse în festival: spectacole, ateliere, dezbateri, spectacol-concurs, seara cântecului internațional etc.

  • g) Bugetul estimativ al evenimentului: 6440 lei.