Hotărârea nr. 285/2018

Hotărârea nr. 285/25.10.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 136 către Fundația Policy Center for Roma and Minorities.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta

Școlii Gimnaziale Nr. 136 către Fundația Policy Center for Roma and Minorities

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2018;

Având în vedere:

raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 92945/19.10.2018;

expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92946/19.10.2018;

- adresa nr. 427/11.10.2018, emisă de Școala Gimnazială Nr. 136 și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 91878/16.10.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil.

în temeiul art. 45, alin. 3, art. 81, alin. 2, lit. j) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu de 81 mp, având destinația sală de clasă, situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 136 către Fundația Policy Center for Roma and Minorities, în perioada 1 noiembrie 2018 - 31 august 2019, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2. Se mandatează Directorul Școlii Gimnaziale Nr. 136 să semneze Convenția de colaborare cu Fundația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și Directorul Școlii Gimnaziale Nr. 136 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Con^Făsemnează,

Secrfetar Sector 5,


Elena Luminița Petrescuwb

Nr.         /25.10.2018