Hotărârea nr. 284/2018

Hotărârea nr. 284/25.10.2018 privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală "Împreună Dezvoltăm sectorul 5".

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80  021.314.43.18  021.314.28.37                  Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90  021.311.04.65                         E-niail: priniarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”

Consiliul Local al Sectorului 5, al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2018;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 93239/19.10.2018 a Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, Raportul de specialitate nr. 93238/19.10.2018 al Direcției Generale de Transparență și Control și Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale și alte Activități Economice;

Ținând cont de prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 162/31.10.2017 privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea Asociației Grupul de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5” și aprobarea activităților asociației,

Având în vedere Fl.C.G.M.B. nr. 97/28.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. I, ari. 81 alin. 2 Iii. q) și alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

H O TARĂ Ș T E :

Ari. L - Se aprobă plata cotizației anuale Asociației Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5” în sumă de 2.000 lei.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5” cu suma de 13.000 lei, pentru desfășurarea activității în vederea atragerii de fonduri europene în Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Art. 3. - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de Transparență și Control vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.          /25.10.2018RU SEBASTIAN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR SECTOR 5


ELENA LUMINIȚA PETREȘCU